intTypePromotion=3

Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 2

Chia sẻ: Le Huynh Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
191
lượt xem
45
download

Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: Khả năng chuyển hóa các hợp chất trong môi trường tự nhiên của các vi sinh vật - Quá trình phản nitrate hóa: Trong nông nghiệp phản ứng nitrate hóa là quá trình bất lợi, thường xảy ra trong điều kiện yếm khí. Ngoài quá trình phản nitrate hóa sinh học, trong tự nhiên còn có quá trình phản nitrate hóa học xảy ra khi pH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 2

 1. Chöông 2 Khaû naêng chuyeån hoùa caùc hôïp chaát trong moâi tröôøng töï ng nhieân cuûa vi sinh vaät TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân ng Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh
 2. Chu trình nitrogen trong töï nhieân
 3. Chu trình nitrogen trong töï nhieân
 4. Chu trình nitrogen phuï thuoäc vaøo äng caùc hoaït ñong töï nhieân vaø con ngöôøi
 5. Trong moâi tröôøng nöôùc ng
 6. Quaù trình amoân hoùa Amoân hoùa ureâ. Thöïc hieän bôûi VSV: Planosarcina urea, Micrococcus urea, Bacillus amylovorum, Proteus vulgaris… CO(NH2)2 + 2 H2O (NH4)2CO3 (NH4)2CO3 2NH3 + CO2 + H2O Amoân hoùa protein. Thöïc hieän bôûi VK: Bacillus mycoides, B. subtilis, Pseudomonas fluorescens, … Xaï khuaån Streptomyces griseus…Vi naám coù Aspergillus oryzae, Penicilium camemberti… R-CH(NH2)COOH R=CHCOOH + NH3 R-CH(NH2)COOH + H2O R-CH2OH-COOH + CO2 + NH3 R-CH(NH2)COOH + ½ O2 R-CO-COOH + NH3
 7. Quaù trình nitrate hoùa Giai ñoaïn nitrite hoùa. Thöïc hieän bôûi VSV: Nitrosomonas, Nitrosocystis, Nitrosolobus vaø Nitrosospira chuùng ñeàu thuoäc loaïi töï döôõng baét buoäc. ng NH4+ + 3/2 O2 NO2- + H2O + 2 H + Q Naêng löôïng sinh ra trong quaù trình naøy duøng ñeå ñoàng hoùa ng ng ng CO2 thaønh chaát höõu cô. nh Amoân hoùa protein. Thöïc hieän bôûi VK: Nitrobacter, Nitrospira vaø Nitrococcus. - - NO2 + ½ O2 NO3 +Q
 8. Quaù trình phaûn nitrate hoùa Thöïc hieän phaûn öùng khöû nitrate thaønh khí nitô. ng nh Amoân hoaù nitrate NH2OH NH3 NO3 NO2 NO N2O N2 Phaûn nitrate hoaù Thuoäc nhoùm töï döôõng hoaù naêng coù Thiobacillus denitrificans, Hydrogenomonas agilis… Thuoäc nhoùm dò döôõng coù Pseudomonas denitrificans, Micrococcus denitrificanas, Bacillus licheniformis…soáng ng trong ñieàu kieän kî khí, trong nhöõng vuøng ñaát ngaäp nöôùc. ng Naêng löôïng taïo ra duøng ñeå toång hôïp ATP ng ng ng
 9. Sô ñoà phaûn öùng phaûn chuyeån hoùa nitrogen ng
 10. Quaù trình phaûn nitrate hoùa Trong noâng nghieäp: phaûn nitrate hoùa laø quaù trình baát lôïi, thöôøng xaûy ra trong ñieàu kieän yeám khí. ng Ngoaøi quaù trình phaûn nitrate hoùa sinh hoïc, trong töï nhieân coøn coù quaù trình phaûn nitrate hoùa hoïc xaûy ra khi pH
 11. Quaù trình coá ñònh nitô phaân töû Phaûn öùng ñoát chaùy nitrogen khoâng khí. ng N 2 + O2 ⎯⎯⎯→ 2 NO ⎯ 4000 0 C ⎯→ NO2 ⎯ 2O HNO3 ⎯→ O2 H O2 Quaù trình coá ñònh nitrogen bôûi vi sinh vaät.
 12. Söï hình thaønh noát saàn ôû caây hoï ñaäu
 13. Caây hoï ñaäu vaø vi khuaån coá ñònh nitrogen
 14. Moät soá loaøi vi khuaån coù khaû naêng coá ñònh nitrogen töï do Azospirillum Vi khuaån hieáu khí soáng töï do thuoäc chi ng Azotobacter Vi khuaån kò khí soáng töï do thuoäc chi ng Clostridium Vi khuaån lam soáng töï do vaø vi khuaån lam ng coäng sinh trong beøo hoa daâu. ng
 15. Beøo hoa daâu vaø vi khuaån coá ñònh ñaïm (Anabaena Azollae)
 16. Voøng tuaàn hoaøn phosphorus trong töï nhieân ng QT naâng leân cuûa Möa ñòa taàng QT phong Thöïc vaät hoùa P töø ñaát Chaûy traøn Phosphate trong nöôùc P trong Laéng ñoïng ñaát Thaám qua neàn ñaùy Ñoäng vaät Taïo neàn ñaùy Ñaù Vi sinh vaät môùi
 17. Voøng tuaàn hoaøn phosphorus trong Voøng tuaàn hoaøn phosphorus trong moâi tröôøng nöôùc moâi tröôøng nöôùc
 18. Voøng tuaàn hoaøn phosphorus trong Voøng tuaàn hoaøn phosphorus trong moâi tröôøng ñaát vaøø nöôùc moâi tröôøng ñaát va nöôùc
 19. ÖÙng duïng Voøng tuaàn hoaøn ÖÙng duïng Voøng tuaàn hoaøn phosphorus saûn saûn xuaát sinh khoái phosphorus saûn saûn xuaát sinh khoái
 20. Söï phaân giaûi phosphore höõu cô trong ñaát do vi sinh vaät Nucleoprotein nuclein a. nucleic H3PO4 H3PO4 thöôøng phaûn öùng vôùi caùc kim loaïi trong ñaát taïo ng ng thaønh caùc muoái phosphate khoù tan nhö Ca3(PO4)2, nh FePO4, AlPO4… Vi sinh vaät phaân giaûi P höõu cô chuû yeáu thuoäc 2 chi Bacillus vaø Pseudomonas. Ngaøy nay, ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän thaáy moät soá xaï khuaån vaø vi naám cuõng coù khaû naêng phaân giaûi phosphore höõu cô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản