intTypePromotion=1

BÀI TẬP TÍCH PHÂN ĐƯỜNG

Chia sẻ: Nguyen Quoc Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
561
lượt xem
109
download

BÀI TẬP TÍCH PHÂN ĐƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính trong đó L là phần cung parabol y = x2 đi từ A(-1,1) đến B(1,1) và đoạn thẳng nối B với C(2,0)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP TÍCH PHÂN ĐƯỜNG

  1. Bµi tËp tÝch ph©n ®êng 1. TÝnh I = ∫ ( x − 2xy ) dx + ( y − 2xy)dy trong ®ã L lµ phÇn cung parabol y = x 2 ®i 2 2 L tõ A(-1,1) ®Õn B(1,1) vµ ®o¹n th¼ng nèi B víi C(2,0) 91 §¸p sè: I = 105 xdy − ydx 2. TÝnh I = ∫ , trong ®ã L lµ cung phÇn t ®êng trßn cã ph¬ng tr×nh L 1+ x + y 2 2 x2 + y2 = 4 ®i tõ A(2,0) ®Õn B(0,2). 2π §¸p sè: I = 5 ∫ Ñx ydx + x 3dy ,trong ®ã L lµ chu tuyÕn miÒn giíi h¹n bëi 2 ®êng 2 3. TÝnh I = L parabol y = x2 , x = y2 , híng ngîc chiÒu kim ®ång hå 6 . §¸p sè: I = 35 4. Dïng c«ng thøc Green tÝnh tÝch ph©n ∫ Ñ ( x −1) 2 + ( y−1) 2 =1 x2 + y2 dx + y  xy + ln  ( ) x2 + y2 + x  dy .  5π §¸p sè: I = 4 5. I = Ñ ( x + y )dx + ( x + y ) dy , trong ®ã L lµ chu vi cña tam gi¸c cã c¸c ®Ønh ∫2 2 2 L lµ A(1,1) ; B(2,2); C(1,3) theo chiÒu ngîc chiÒu kim ®ång hå. 4 §¸p sè: I = - 3  1 1  6. ∫  x+ y AB e x ( + ln( x + y ))dx + ( ) dy  , trong ®ã AB lµ cung bÊt kú ®I tõ A(2,0) x+ y  ®Õn B(0,2) trong miÒn y> -x.
  2. §¸p sè: I = (1-e 2)ln2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản