Báo cáo hợp nhất: Chuyển đổi BCTC tại cơ sở nước ngoài

Chia sẻ: Le Huuchinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
148
lượt xem
64
download

Báo cáo hợp nhất: Chuyển đổi BCTC tại cơ sở nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ sở ở nước ngoài: Là một hoạt động ở nước ngoài, mà các hoạt động của nó là một phần độc lập đối với doanh nghiệp lập báo cáo. • Chuyển đổi báo cáo tài chính của hoạt động ở nước ngoài khi hợp nhất các báo cáo này vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp bằng phương pháp hợp nhất hoặc phương pháp vốn chủ sở hữu • (Chuẩn mực kế toán VN số 10 và Hướng dẫn theo Thông tư 105/2003/TT-BTC)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo hợp nhất: Chuyển đổi BCTC tại cơ sở nước ngoài

 1. Báo cáo hợp nhất Chuyển đổi BCTC tại cơ sở nước ngoài
 2. Nội dung • Khaí niệm • Kỹ thuật chuyển đổi BCTC tại cơ sở nước ngoài – Thí dụ 1: Sở hữu 100% – Thí dụ 2: Nắm quyền kiểm soát, có lợi thế thương mại
 3. Khái niệm • Cô sôû ôû nöôùc ngoaøi: Laø moät hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi, maø caùc hoaït ñoäng cuûa noù laø moät phaàn ñoäc laäp ñoái vôùi doanh nghieäp laäp baùo caùo. • Chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính cuûa hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi khi hôïp nhaát caùc baùo caùo naøy vaøo baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp baèng phöông phaùp hôïp nhaát hoaëc phöông phaùp voán chuû sôû höõu • (Chuaån möïc keá toaùn VN soá 10 vaø Höôùng daãn theo Thoâng tö 105/2003/TT-BTC)
 4. Phöông phaùp xöû lyù • Khi chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính cuûa cô sôû ôû nöôùc ngoaøi ñeå toång hôïp vaøo baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp baùo caùo phaûi tuaân theo nhöõng quy ñònh sau: • a) Taøi saûn vaø nôï phaûi traû (caû khoaûn muïc tieàn teä vaø phi tieàn teä) cuûa cô sôû ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc quy ñoåi theo tyû giaù cuoái kyø; • b) Caùc khoaûn muïc veà doanh thu, thu nhaäp khaùc vaø chi phí cuûa cô sôû ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc quy ñoåi theo tyû giaù taïi ngaøy giao dòch. Tröôøng hôïp baùo caùo cuûa cô sôû ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc baùo caùo baèng ñoàng tieàn cuûa moät neàn kinh teá sieâu laïm phaùt thì doanh thu, thu nhaäp khaùc vaø chi phí ñöôïc quy ñoåi theo tyû giaù cuoái kyø; • c) Taát caû caùc khoaûn cheânh leäch hoái ñoaùi khi chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính cuûa cô sôû ôû nöôùc ngoaøi ñeå toång hôïp vaøo baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp baùo caùo phaûi ñöôïc phaân loaïi nhö laø voán chuû sôû höõu cuûa doanh nghieäp baùo caùo cho ñeán khi thanh lyù khoaûn ñaàu tö thuaàn ñoù.
 5. Tuy nhieân • Tröôøng hôïp tyû giaù trung bình xaáp xæ tyû giaù thöïc teá thì tyû giaù trung bình ñöôïc söû duïng ñeå chuyeån ñoåi caùc khoaûn muïc doanh thu, thu nhaäp khaùc vaø chi phí cuûa cô sôû ôû nöôùc ngoaøi.
 6. TS vaø Nôï Tyû giaù phaûi traû cuoái kyø Thu nhaäp Tyû giaù phaùt Chi phí sinh/Trung bình Cô sôû nöôùc ngoaøi Cheânh leäch Voán tyû giaù chuû sôû höõu
 7. Thí duï 1 • Coâng ty A coù moät CSNN (sôû höõu 100%) coù BCTC trong kyø nhö sau (USD): • BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taøi saûn Nguoàn voán Tieàn 9.000 Phaûi traû NB 10.000 Nôï phaûi thu 15.000 Vay daøi haïn 20.000 Haøng toàn kho 26.000 Nguoàn voán 68.000 KD Taøi saûn coá 60.000 LN chöa PP 12.000 ñònh Coäng 110.000 Coäng 110.000
 8. BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HÑ KINH DOANH Doanh thu 100.000 Giaù voán haøng baùn 60.000 Laõi goäp 40.000 CP baùn haøng 6.000 CP quaûn lyù DN 12.000 LN tröôùc thueá 12.000 Thueá TNDN 4.000 LN sau thueá 8.000
 9. • Caùc döõ lieäu khaùc – Tyû giaù cuoái naêm: 15.700 – Tyû giaù bình quaân trong kyø: 15.500 – Tyû giaù luùc ñaàu tö ban ñaàu: 14.000 – Soá dö LNCPP ñaàu kyø: 6.000 – Chia laõi trong kyø: 2.000 (tyû giaù: 15.600)
 10. • Giaû söû tyû giaù trong naêm ít bieán ñoäng. Söû duïng tyû giaù bình quaân ñeå quy ñoåi BCKQHÑKD Doanh thu 100.000 15.500 1.550.000.000 GV haøng baùn 60.000 15.500 930.000.000 Laõi goäp 40.000 15.500 620.000.000 CP baùn haøng 6.000 15.500 93.000.000 CP quaûn lyù 12.000 15.500 186.000.000 DN LN tröôùc 12.000 15.500 186.000.000 thueá Thueá TNDN 4.000 15.500 62.000.000 LN sau thueá 8.000 15.500 124.000.000
 11. Ñieàu chænh BCÑKT  Caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû söû duïng tyû giaù cuoái kyø  Caùc khoaûn voán chuû sôû höõu xaùc ñònh nhö sau:  Nguoàn voán kinh doanh: Vaãn söû duïng tyû giaù ngay khi ñaàu tö  LNCPP tính tröïc tieáp baèng ñoàng tieàn ñaõ chuyeån ñoåi:  LNCPP ñaàu kyø: Soá treân Baûng CÑKT kyø tröôùc  LN taêng leân trong kyø: Laáy töø LN sau thueá ñaõ ñieàu chænh treân BCKQHÑKD  Chia laõi trong kyø söû duïng tyû giaù luùc chia laõi  Cheânh leäch tyû giaù laø soá lieäu coøn laïi cuûa Nguoàn voán ñeå baûo ñaûm caân ñoái vôùi toång taøi saûn
 12. Xaùc ñònh LNCPP cuoái kyø LNCPP ñaàu kyø 6.000 91.200.000 LN sau thueá 8.000 15.500 124.000.000 Chia laõi 2.000 15.600 31.200.000 LNCPP cuoái 12.000 184.000.000 kyø
 13. Taøi saûn Tieàn 9.000 15.700 141.300.000 Nôï phaûi thu 15.000 15.700 235.500.000 Haøng toàn kho 26.000 15.700 408.200.000 Taøi saûn coá 60.000 15.700 942.000.000 ñònh Coäng 110.000 1.727.000.000 Nguoàn voán Phaûi traû NB 10.000 15.700 157.000.000 Vay daøi haïn 20.000 15.700 314.000.000 Nguoàn voán 68.000 14.000 952.000.000 KD LN chöa PP 12.000 184.000.000 Cheânh leäch 120.000.000
 14. Thí duï 2 • Ngaøy 1.1.200X, Coâng ty M ôû VN chi ra 750 tyû mua 60% coå phaàn cuûa coâng ty C ôû Myõ. Tyû giaù luùc mua laø 15.000 VND/ USD Công ty M Công ty C (1000 USD) (tỷ VND) GTSS GTHL Tiền 200 8000 8000 Nợ phải thu 400 12000 12000 Hàng tồn kho 500 24000 28000 TSCĐ thuần 600 20000 30000 Đầu tư vào CTy con 750 0 0 Cộng tài sản 2450 64000 70000 Nợ phải trả 750 14000 14000 Nguồn vốn kinh doanh 1200 40000 LN chưa phân phối 500 10000 Cộng nguồn vốn 2450 64000
 15. Chuyển đổi BCTC GTSS C (1000 USD) Tỷ giá GTSS C (tỷ VND) Tiền 8000 15000 120 Nợ phải thu 12000 15000 180 Hàng tồn kho 24000 15000 360 TSCĐ thuần 20000 15000 300 Cộng tài sản 64000 960 Nợ phải trả 14000 15000 210 Nguồn vốn kinh doanh 40000 15000 600 LN chưa phân phối 10000 15000 150 Cộng nguồn vốn 64000 960
 16. Xaùc ñònh LTTM vaø CL Đơn vị: 1000 USD Quy ra VND (tỷ VND) GTSS GTHL Ch/lệch CL x 60% Tiền 8000 8000 0 0 0 Nợ phải thu 12000 12000 0 0 0 Hàng tồn kho 24000 28000 4000 2400 36 TSCĐ thuần 20000 30000 10000 6000 90 Nợ phải trả -14000 -14000 0 0 0 Tài sản thuần 50000 64000 14000 8400 126 Quyền kiểm soát 0.6 0.6 0.6 TS thuần x QKS 30000 38400 8400 Giá mua 50000 Lợi thế thương mại 11600 174 Vốn chủ sở hữu GTSS QKS GTSSx60% (tỷ VND)
 17. Bút toán điều chỉnh • BT-1: Loại bỏ khoản đầu tư, ghi nhận LTTM và CL Nợ TSCĐ: 90 Nợ HTK: 36 Nợ LTTM: 174 Nợ NVKD: 360 Nợ LNCPP: 90 Có Đầu tư vào CT con: 750 • BT-2: Xác định lợi ích bên thiểu số Giảm NVKD: 240 Giảm LNCPP: 60 Tăng LIBTS: 300
 18. M C Cộng Nợ Có LIBTS BCHN Tiền 200 120 320 320 Nợ phải thu 400 180 580 580 Hàng tồn kho 500 360 860 36 896 TSCĐ thuần 600 300 900 90 990 Đầu tư vào CTy con 750 0 750 750 0 Lợi thế thương mại 0 0 0 174 174 Cộng tài sản 2450 960 3410 300 750 2960 Nợ phải trả 750 210 960 960 Nguồn vốn kinh doanh 1200 600 1800 360 -240 1200 LN chưa phân phối 500 150 650 90 -60 500 Lợi ích bên thiểu số 300 300
 19. Thí duï 2 (tieáp theo) Ngaøy 31.12.200X, BCTC cuûa M vaø C nhö sau (giaû söû khoâng coù giao dòch noäi boä). Tyû giaù bình quaân trong naêm laø 15.500 VND/USD. Tyû giaù luùc khoùa soå laø 16.000 VND/USD. Trong kyø Cty C khoâng chia coå töùc M (tỷ đồng) C (1000 USD) Tiền 250 12000 Nợ phải thu 520 18000 Hàng tồn kho 610 32000 TSCĐ thuần 580 42000 Đầu tư vào CTy con 750 0 Cộng tài sản 2710 104000 Nợ phải trả 620 14000 Nguồn vốn kinh doanh 1200 40000 LN chưa phân phối 890 50000 Cộng nguồn vốn 2710 104000 Doanh thu 6200 220000 Giá vốn hàng bán 4200 140000 Chi phí hoạt động 1000 40000 Lợi nhuận 1000 40000
 20. Chuyeån ñoåi BCTC Coâng ty C ĐV 1000 USD Tỷ giá ĐV tỷ VND Tiền 12000 0.016 192 Nợ phải thu 18000 0.016 288 Hàng tồn kho 32000 0.016 512 TSCĐ thuần 42000 0.016 672 Cộng tài sản 104000 1664 Nợ phải trả 14000 0.016 224 Nguồn vốn kinh doanh 40000 0.015 600 LN chưa phân phối 50000 770 Chênh lệch tỷ giá 70 Cộng nguồn vốn 104000 1664 Doanh thu 220000 0.0155 3410 Giá vốn hàng bán 140000 0.0155 2170 LNCPP ĐKạt động Chi phí ho : 150 (Bảng CĐKT kỳ trước) 40000 0.0155 620 LN phát ận trong kỳ: 620 (Từ BCKQHĐKD trên) 40000 Lợi nhusinh 620 LNCPP cuối kỳ: 770

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản