Biên bản họp

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.393
lượt xem
81
download

Biên bản họp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'biên bản họp', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản họp

  1. B IEÂN BAÛN HOÏP XEM XEÙT CUÛA LAÕNH ÑAÏO I. Thaønh phaàn tham döï: 1. ............................................................. 2. ............................................................. 3. ............................................................. 4. ............................................................. 5. ............................................................. 6. ............................................................. 7. ............................................................. II. Noäi dung : Stt Caùc vaán ñeà baøn luaän vaø caùc haønh ñoäng Ngöôøi Ngaøy phaûi TGÑ caàn thöïc hieän thöïc hieän hoaøn thaønh (Ñaïi dieän laõnh ñaïo) Ngaøy thaùng naêm Toång Giaùm Ñoác Ngöôøi laäp Trang: 1
Đồng bộ tài khoản