intTypePromotion=1

Bộ tài liệu bồi dưỡng công chức địa chính, nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã vùng đồng bằng và ven biển

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:336

1
121
lượt xem
18
download

Bộ tài liệu bồi dưỡng công chức địa chính, nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã vùng đồng bằng và ven biển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng công chức địa chính, nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã vùng đồng bằng và ven biển gồm có những nội dung chính sau: Quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cho thuê đất và thu hồi đất; sử dụng và chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký thống kê đất đai và quản lý hồ sơ địa chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ tài liệu bồi dưỡng công chức địa chính, nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã vùng đồng bằng và ven biển

..<br /> <br /> "<br /> <br /> <br /> t"<br /> <br /> BO NQI VU£..~-B~OtT~'fitnrll~~6~I.!TRUONG<br /> <br /> \.<br /> <br /> -<br /> <br /> BQTAILmU<br /> •<br /> •<br /> BOI DUONG eONG eHUe DIA eHiNH<br /> •<br /> NONG NGHIEP - xly DUNG vA MOl TRUONG xX<br /> •<br /> •<br /> VUNG DONG BANG • VEN BIEN<br /> •<br /> <br /> ,<br /> <br /> ).<br /> <br /> ~<br /> <br /> %<br /> <br /> (Tbeo Quy~t 4jnb 1956/QD-TTg nim 2009)<br /> <br /> Ha Nqi, thang 9 nim 2012<br /> <br /> Chuyen d~ 1:<br /> <br /> QuAN LY NHA NUOC TAl NGUYEN vA Men TRUONG cAp xA<br /> <br /> .-<br /> <br /> BM 1: KIIAI QUAT CHUNG vi QuAN LY BANH CHiNH NHA NUOC<br /> I. BO MAy NHA NUOC vA QUAN LY HANH cHiNH NHA NUOC<br /> 1. BQ may nha nIraC NIrac CQng hoa xi hQi chti nghia Vi~t Nam.<br /> BQ may nha nuae Nuae CQng hoa xa he)i ehu nghia Vi~t Nam la toBn be)<br /> cac co quan nha nuoc til trung uong d~n dia phuong dugc t8 chirc va ho~t dQng<br /> thea nhiing nguyen t~c chung thBng nhAt, t~o thanh mQt co cAu d6ng bQ d8 th\lC<br /> hi~n cac chirc nang cua nha nuoc. BQ may nha nuoc ta bao g6m:<br /> 1.<br /> hA.<br /> DOC QI<br /> <br /> Q<br /> <br /> Ql;lBc hQi la co quan d~i bi8u cao nhAt cua nhan dan, co quan quy8n l\lc nha<br /> nuoc cao nhAt cua nuoc CQng hoa xa hQi chu nghia Vi~t Nam.<br /> QuBc hQi la co quan duy nhAt co quy8n I~p hi~n va I~p phap; quy~t dinh<br /> nhiing van d8 quan trQng cua dAt nuoc.<br /> - Chti tich nIraC<br /> Chu Tich nuoc la nguoi dtmg dAu nha nuoc, thay m~t nha nuoc v8 dBi nQi va<br /> dBingo~i.<br /> - Chinh phti<br /> Chinh phu la co quan chAp ~anh cua QuBc hQi, co quan hanh chinh nha<br /> nuoc cao nhAt cua nuoc CQng hoa xa hQi chu nghia Vi~t Nam.<br /> Chinh phu thBng nhAt qmln Iy vi~c th\lc hi~n cac nhi~m V\l chinh tri, kinh t~,<br /> van hoa, xa hQi, quBc phong, an ninh va dBi ngo~i cua nha nuoc.<br /> Chinh phu g6m : Thu moog, cac pho Thu moog, cac BQ trulmg va cac thanh<br /> vien khac. Thu mOOg Chinh phu chiu trach nhi~m truoc QuBc hQi, bao cao cong<br /> mc v61 QuBc hQi, Chu tich nuoc; lanh d~o cong tac cua chinh phu, cac thanh<br /> vien cua Chinh phu va Uy ban nhan dan cac cAp.<br /> - H~ th8ng cO" quan xet xu<br /> Toa an nhan dan tBi cao, cac toa an nhan dan dia phuong, cac toa an quan S\l<br /> va toa an khae la nhiing co quan xet xu eua nuae CQng hoa xa he)i ehu nghia<br /> <br /> .<br /> <br /> Vi~tNam.<br /> <br /> Chire nang co ban eua Toa an la bao v~ phap lu~t, bao v~ 19i feh eua nha<br /> nuoc, cua t~p th8, quy8n va 19i ich hqp phap cua cong dan.<br /> - H~ th8ng cO" quan Ki@m sat<br /> Vi~n ki8m sat nhan dan tBi cao, cac Vi~n ki8m sat nhan dan dia phuong,<br /> vi~n kii8m sat quan s\lla nhiing co quan ki8m sat cua nuoc CQng hoa xa hQi chu<br /> nghia Vi~t Nam.<br /> Chirc nang co ban cua cac co quan ki8m sat la ki8m tra, giam sat vi~c tuan<br /> thu phap lu~t trong ho~t dQng di8u tra xet xu. Th\lc hi~n quy8n cong tB, cung v61<br /> toa an bao v~ phap I~t, phap ch~ xa hQi chu nghia.<br /> <br /> - Cbinb quy~n dia pbtr01lg<br /> + Hpi dang nhan dan (HBND)<br /> HQi d6ng OOan dan la co quan quy~n hIc OOa nuoc a dia phuong, do OOan<br /> OOan dia phuong bAu ra, chiu tnich OOi~m wac OOan dan dia phuong va co quan<br /> OOa nuoc cAp tren.<br /> , Tren co so cac van ban qui ph~ phap l~~t HQi d6ng OOan dan ra nghi quyet<br /> ve ke ho~ch phat trien kiOO te xii hQi, quac phong, an niOO... a dja phuong.<br /> HDND th\lc hi~n quy~n giam sat d6i vOi ho~t dQng cua Dy ban OOan dan, Toa<br /> an OOan dan va Vi~n Ki8m sat OOan dan cimg cAp, giam sat vi~c th\lC hi~n Nghi<br /> quyet cua HDND, vi~c tuan thu phap lu~t cua cac co quan OOa nuoc, t6 chtrc,<br /> don vj vii trang va cua cang dan a dja phuong.<br /> + Uj ban nhan dan (UBND)<br /> UBND m6i. cAp do HDND cimg cAp bAu ra, la co quan chAp hanh cua HDND,<br /> cO' quan hanh chiOO OOa nu6c a dja phuong, chju trach OOi~m tru6c HDND cung<br /> cAp va co quan OOa nuoc cAp tren.<br /> UBND th\TC hi~n chuc nang quan ly OOa nu6c a dja phuong. Trong ph~ vi<br /> OOi~m Vl), quy~n h~ do phap lu~t qui diOO, UBND ra OOUng Quyet diOO, Chi thi<br /> va t6 chuc th\Tc hi~n, ki8m tra vi~c thi hanh cac van ban do.<br /> 2. Khai ni~m, nguyen tic, binb tbu-c quan If banb cbinb nba ntrac<br /> 2.1. Khtii niem<br /> Quan ly hanh chiOO OOa nuoc la ho~t dQng co t6 chuc va di~u chiOO bfu1g<br /> quy~n hIc OOa nuoc cua cac co quan hanh chiOO OOa nuoc d6i vOi cac qua trinh<br /> xa hQi va hanh vi' ho~t dQng cua con nguOi d8 duy trl, phat tri8n cac m6i quan h~<br /> xa hQi va tr~t tv phap lu~t OOfun th\lc hi~n chtrc nang va OOi~m V\l Clla Nha nuoc<br /> 2.2. Nguyen tde, hinh thue quan Ij hiinh ehinh nhii nuue<br /> - Quan ly hanh chiOO phai tuan theo cac nguyen tic sau:<br /> + Nguyen t&c Dang lanh d~o<br /> + Nguyen tic bao dam S\l tham gia dong dao cua OOan dan lao dQng vao<br /> quan ly Nha nu6c<br /> + Nguyen t&c t~p trung dan chu.<br /> + Ng~yen tic phap che xa hQi chu nghia<br /> + Nguyen t&c ket hgp t6t giiia quan ly theo lanh th6 va quan ly theo<br /> ngaoo.<br /> + Nguyen t&c phan diOO va ket hgp t6t chuc nang quan ly OOa nuoc v~<br /> kiOO te va chtrc nang san xuAt kiOO doanh cua cac t6 chuc kiOO teo<br /> - HiOO thuc quan ly haOO chiOO OOa nu6c.<br /> Co 3 hiOO thuc quan ly OOa nu6c :<br /> - Ban haOO van ban<br /> - HQi nghj<br /> <br /> - T6 chuc trvc tiep.<br /> <br /> <br /> .<br /> <br /> II. VI TRi, NHlt,M VV CVA CONG CHirC D~I CDINH-NONG NGDI~P-xAY<br /> D\]NG vA MOl TRUONG cAp XA (TRONG LiND vVC TAl NGUYEN vA MOl<br /> TRUONG)<br /> <br /> .<br /> <br /> 1. Vi tri<br /> .;<br /> <br /> H~ thang ca quan quan ly dftt dai dugc thanh l~p thang nhftt til trung uong<br /> d8n ca<br /> Ca quan quan ly dftt dai trung uong hi BQ Tid nguyen va Moi<br /> truOng. Ca quan quan ly dftt dai dia phuong dugc thanh l~p cftp tinh, cftp<br /> huy~n; ca quan quan ly dftt dai cftp nao tnrc thUQC ca quan hanh chinh cftp do,<br /> cftp xa co can bQ dia chinh - xay d\lIlg.<br /> <br /> sa.<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> Cong chuc Dia chinh -Xay d\lIlg la cong chuc chuyen mon v8 Tai nguyen<br /> va Moi truOng cftp xa, tham muu giup uy ban nhan dan cftp xa th\lC hi~n quan ly<br /> nha nuoc v8 tai nguyen va moi truOng tren dia ban; chiu S\l huang dan va ki8m<br /> tra v8 chuyen mon nghi~p Vl) cua phong Tai nguyen va Moi truOng cftp huy~n.<br /> <br /> . .<br /> <br /> 2. Nhiem vu<br /> <br /> Tham muu giup UBND cftp xa v8 qui ho~ch, k8 ho~ch su d\ll1g dftt cftp<br /> xa,v8 giao dftt, cho thue dftt, thu h6i dftt, chuy8n quy8n su d\lng dftt, cftp gifty<br /> chUng nh~ chuy8n quy8n su d\ll1g thea quy dinh cua phap lu~t; tri8n khai, thea<br /> doi, ki8m tra tinh hinh thvc hi~n sau khi cftp co thfun quy8n quy8t dinh.<br /> 1- Thfun dinh h6 sa, trinh Uy ban nhan cftp xa v8 vi~c cho thue dftt, chuy8n<br /> d6i quy8n su d\lng dftt, dang kY giao dich dam bao dai vOi quy8n su d\lIlg<br /> dftt, Uti san g~ li8n vOi dftt cho hQ gia dinh, cac nhan thea quy dinh cua<br /> phap lu~t.<br /> 2- Th\lc hi~n vi~c dang kY, l~p va quan ly h6 sa dia chinh; thea doi bi8n dQng<br /> dftt dai va chinh ly h6 sa dia chinh; thang ke, ki8m ke dftt dai, do d~c va<br /> ban d6; thvc hi~n quan ly dftu mac do d~c va mac dia giOi hanh chinh tren<br /> dia ban xii theo quy dinh eua phap lu~t.<br /> ,<br /> <br /> 3- Th\le hi~n thong ke, theo doi, giam sat tinh hinh khai thae, sir d\lIlg va bao<br /> v~ Uti nguyen nuoc; tham gia cong tac phong, chang, kh~c ph\lc h~u qua do<br /> nuae gay ra tren dia ban xii.<br /> 4- Th\lC hi~n vi~c dang kY va ki8m tra cac t6 chuc, ca nhan tren dia ban, th\lc<br /> hi~n cam k8t bao v~ moi truOng thea uy quy8n cua Uy ban nhan dan cftp<br /> huy~n.<br /> <br /> 5- Tri8n khai thvc hi~n k8 ho~ch va nhi~m Vl) C\l th8 v8 gift gin v~ sinh moi<br /> truOng dai vOi cac khu dan cu, hQ gia dinh va cac ho~t dQng bao v~ moi<br /> truOng nm cong cQng tren dia ban thea phan cong cua Chu tich Uy ban<br /> nhan dan cftp xa.<br /> 6- Tham gia hoa giai, giai quy8t cac tranh chftp, khi8u n~i, ta cao v8 linh V\fC<br /> tai nguyen va nloi truOng theo quy dinh eua phap lu~t; phat hi~n eae truOng<br /> hgp vi ph~ p~ap lu~t y8 quan ly, bao v~ tai nguyen va !D0i truOng, xu ly<br /> theo tham quyen va kien nghi eae eO' quan eo tham quyen xu ly theo quy<br /> dinh eua phap lu~t.<br /> <br /> 7- Bao cao cong tac v~ linh V\lC tid nguyen va moi wOng; thvc hi~n cac<br /> <br /> nhi~m V\l khac do Uy ban nhan dan cftp xa giao.<br /> •<br /> <br /> III. vAN BAN QuAN LY HANH CHiNH NuA NUOC<br /> <br /> 1. Kbai<br /> <br /> ni~m, cac<br /> <br /> biob tbtfc cua van ban quan<br /> <br /> Iy nba OIraC<br /> <br /> .<br /> <br /> *Khainiem<br /> Van ban 180 phuong ti~n ghi l~i va truy~n d~t thong tin b~g mQt ngon ngfr<br /> (hay kY hi~u) tren mQt lo~i v~t li~u nhftt dinh.<br /> Van ban quan If harm chinh nha nucrc 180 nhtmg quy8t dinh va thong tin<br /> quan Iy thanh van (dugc van ban hoa) do cac cO' quan quan Iy nha nuac ban<br /> harm theo thAm quy~n, trinh tv, thu Wc va hinh thuc nhftt dinh nhim di~u chinh<br /> cac m8i quan h~ quan If hanh chinh nha nucrc gifra cac co quan nha nucrc vm<br /> nhau va gifra cac co quan nha nucrc vm cac t8 chuc va cong dan.<br /> <br /> * Cae hinh thue van ban quan Ij nha nuue<br /> Cac hinh thuc van ban quan If nha nucrc bao gam : van ban quy ph~m phap lu~t;<br /> van ban harm chinh; van ban chuyen ngarm va van ban Clla cac t8 chuc chinh tri­<br /> xa hQi.<br /> <br /> - Van ban quy ph{lm phap lupt<br /> + Van ban quy ph~m phap lu~t la van ban do cac cO' quan nha nuac ban<br /> harm ho~c ph8i hqp ban harm theo thfun quy~n, hinh thuc, trinh 1\1', thu Wc do<br /> Phap lu~t dinh, trong do cac quy t~c xu sv chung duqc nha nucrc dam bao thvc<br /> hi~n nhim di~u chinh cac quan h~ xa hQi.<br /> <br /> + H~ th8ng van ban quy ph~ phap lu~t a nucrc ta hi~n nay: Ngoai cac<br /> van ban do cac cO' quan nha nuac<br /> phuong ban harm gam:<br /> <br /> atrung uong ban harm thi cac van ban do dia<br /> <br /> . Van ban cua IIDND cac cftp, gam: Nghi quy8t<br /> . Van ban cua UBND cac cftp, gam: Quy8t dinh .<br /> <br /> * Van ban hanh ehinh<br /> - Van ban ea bi?t<br /> Van ban ca bi~t 180 van ban do co quan nha nucrc co thAm quy~n ban harm<br /> nhim giai quy8t nhtmg cong vi~c C\l th@.<br /> Van ban ca bi~t gam: Nghi quy8t ca bi~t,quy8t dinh ca bi~t, chi thi ca bi~t<br /> <br /> - Van ban thong thuang:<br /> Van ban thong thuOng 180 nhtmg van ban chi mang chuc nang trao d8i<br /> thong tin, hu6ng dfut cong vi~c, ho~c d@ t8ng k8t, trinh bay cac dv<br /> cong tic,<br /> giao dich....<br /> <br /> an<br /> <br /> Cac lo~i van ban thong thuOng gam: thong cao, thong bao, bao cao, to<br /> trinh, chuong trinh, k8 ho~ch, phuong<br /> d~<br /> dV<br /> hu6ng dfut, bien ban,<br /> cong van, cong di~n, hqp dang, gifty chUng nh~, gifty uy quy~n, gifty mOi, gifty<br /> Gicri thi~u, gifty nghi phep, gifty di duOng, gifty bien nh~ ha so, phi8u glri, phi8u<br /> <br /> an,<br /> <br /> an,<br /> <br /> an,<br /> <br /> .:<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2