CÁCH SỬ DỤNG SỐ PHỨC BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIOA

Chia sẻ: Võ Lý Lý | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
1.641
lượt xem
179
download

CÁCH SỬ DỤNG SỐ PHỨC BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIOA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cách sử dụng số phức bằng máy tính cầm tay casioa', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁCH SỬ DỤNG SỐ PHỨC BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIOA

  1. CÁCH SỬ DỤNG SỐ PHỨC BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO A - MÁY TÍNH CASIO FX- 570 MS 1. Chuyển từ dạng đại số sang dạng hàm mũ.  Ví dụ: Z  4  j3  5.e j 36,86 0 Bấm: MODE 2  Trên màn hình máy tính xuất hiện chữ: CMPLX Tiếp tục bấm: 4 + 3 Shift ENG Shift + = 5 Sau đó bấm tiếp Shift =  36,8690  Như vậy, số phức sẽ có dạng hàm mũ là: Z  5.e j 36,86 0 2. Chuyển từ dạng hàm mũ sang dạng đại số.  Ví dụ: Z  5.e j 36,86  4  j3 0 Bấm: MODE 2  Trên màn hình máy tính xuất hiện chữ: CMPLX Tiếp tục bấm: 5 Shift () 36,8690 Shift  = 4 Sau đó bấm tiếp: Shift = 3i  Như vậy, số phức sẽ có dạng đại số là: Z  4  j3 3. Thực hiện các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia      Ví dụ: Z 1  5.e j 36,86 ; Z 2  5  j3. Tính Z 3 Z 1  Z 2 ? 0 Bấm: MODE 2  Trên màn hình máy tính xuất hiện chữ: CMPLX Tiếp tục bấm: ( 5 Shift () 36,869 ) ( 5 + 3 Shift ENG ) = 9 + Sau đó bấm tiếp tục: Shift = 5,99i  Như vậy, số phức sẽ có dạng đại số là: Z 3  9  j5,99 Nếu muốn đƣa về dạng hàm mũ thì bấm tiếp : Shift + = 10,8111 Rồi bấm tiếp Shift =  33,6450 - 123 -
  2.  Như vậy, dạng hàm mũ tương ứng là Z 3  10,8111e j 33,645 * Lƣu ý: Thực hiện tƣơng tự cho các phép tính còn lại B - MÁY TÍNH CASIO FX- 570 ES 1. Chuyển từ dạng đại số sang dạng hàm mũ.  Ví dụ: Z  4  j3  5.e j 36,86 0 Bấm: Shift + 4 Shift ) 3 ) = r=5  = 36,8690  Như vậy, số phức sẽ có dạng hàm mũ là: Z  5.e j 36,86 0 2. Chuyển từ dạng hàm mũ sang dạng đại số.  Ví dụ: Z  5.e j 36,86  4  j3 0 Bấm: Shift  5 Shift ) 36,869 ) = 4+3i  Như vậy, số phức sẽ có dạng đại số là: Z  4  j3 LƢU Ý: - §èi víi m¸y tÝnh Casio FX 500 ES (hoÆc 500MS) kh«ng thùc hiÖn phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia trùc tiÕp trªn m¸y tÝnh Casio ®-îc, mµ chØ cã thÓ thùc hiÖn chuyÓn ®æi tõ d¹ng hµm mò sang d¹ng ®¹i sè vµ ng-îc l¹i. - ChØ cã thÓ thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh theo nguyªn t¾c céng trõ, nh©n chia ®· ®-îc tr×nh bµy trong bµi gi¶ng. - Sau đây là cách biến đổi số phức từ dạng hàm mũ sang dạng đại số và ngƣợc lại. C - MÁY TÍNH CASIO FX - 500 MS Më m¸y tÝnh vÒ dao diÖn mµn h×nh To¸n: BÊm MODE  1 (COMP) HoÆc b×nh th-êng, m¸y tÝnh lu«n hiÓn thÞ ë dao diÖn nµy. Víi dao diÖn nµy, c¸c lÖnh cã ý nghÜa nh- sau: Nót: Pol: dïng víi d¹ng ®¹i sè Shift vµ (Pol)  Rec : dïng víi d¹ng l-îng gi¸c DÊu ph¶y ( , ) : thÓ hiÖn sù ph©n c¸ch gi÷a c¸c gi¸ trÞ C¸c phÐp to¸n Céng, trõ, nh©n, chia thùc hiÖn b»ng c¸c dÊu + , - , x ,  - 124 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản