intTypePromotion=1

CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Thursday | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
341
lượt xem
85
download

CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua bảng Cấu trúc doanh nghiệp ở 1 số nƣớc = Rút ra 4 đặc điểm sau của cấu trúc tài chính doanh nghiệp Thứ nhất: Cổ phiếu k phải là nguồn tài trợ quan trọng nhất của DN. Thứ 2: Việc phát hành chứng khoán nợ và chứng khoán vốn không phải là kênh chủ yếu để tài trợ cho hoạt động DN Thứ 3: Tài chính gián tiếp đóng vai trò quan trọng hơn tài chính trực tiếp, đặc biệt là đối với các nƣớc đang phát triển Thứ 4: Các trung gian TC, đặc biệt là NHTM, là nguồn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

 1. 08/07/2012 1
 2. 08/07/2012 CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH DANH SÁCH NHÓM  NGUYỄN HOÀI MINH CHÂU  PHẠM HỒNG LÊ GIANG  ĐẶNG THỊ DIỆU HUYỀN  NGUYỄN THỊ NGỌC HƢƠNG  NGUYỄN NHẬT PHƢỚC LỘC  NGUYỄN NỮ NHẬT MINH 2
 3. 08/07/2012 1 5 ĐẶC ĐIỂM VỀ CẤU TRÚC ẢNH HƯỞNG RỦI RO ĐẠO ĐỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐẾN LỰA CHỌN GIỮA VAY NỢ VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG CHI PHÍ 2 6 ẢNH HƯỞNG RỦI RO ĐẠO ĐỨC GIAO DỊCH ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TRÊN LÊN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG NỢ 7 HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VỚI 3 VẤN ĐỀ THÔNG TIN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BẤT ĐỐI XỨNG 4 8 VẤN ĐỀ CHẤT LƯỢNG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH DƯỚI CHUẨN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐẶC ĐIỂM VỀ CẤU TRÚC 1 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Tên nƣớc Tín dụng Tín dụng Cổ Trái phiếu phiếu ngân hàng phi ngân hàng Mỹ 18% 38% 32% 11% Đức 76% 10% 7% 8% Canada 78% 8% 9% 5% Nhật Bản 56% 18% 15% 12% 3
 4. 08/07/2012 Thông qua bảng Cấu trúc doanh nghiệp ở 1 số nƣớc => Rút ra 4 đặc điểm sau của cấu trúc tài chính doanh nghiệp  Thứ nhất: Cổ phiếu k phải là nguồn tài trợ quan trọng nhất của DN.  Thứ 2: Việc phát hành chứng khoán nợ và chứng khoán vốn không phải là kênh chủ yếu để tài trợ cho hoạt động DN  Thứ 3: Tài chính gián tiếp đóng vai trò quan trọng hơn tài chính trực tiếp, đặc biệt là đối với các nƣớc đang phát triển  Thứ 4: Các trung gian TC, đặc biệt là NHTM, là nguồn tài trợ vốn quan trọng nhất cho các DN? 4
 5. 08/07/2012  Thứ 5: Hệ thống TC là một trong các lĩnh vực đƣợc điều tiết nhiều nhất trong nền KT  Thứ 6: Chỉ những công ty lớn, nổi tiếng mới dễ dàng tiếp cận thị trƣờng chứng khoán để huy động vốn  Thứ 7: Thế chấp tài sản là một đặc điểm phổ biến của các hợp đồng vay nợ  Thứ 8: Các hợp đồng vay nợ gồm những điều khoản có tính pháp lý đặc biệt phức tạp nhằm điều chỉnh ngƣời vay ẢNH HƯỞNG CHI PHÍ GIAO DỊCH LÊN 2 CẤU TRÚC TÀI CHÍNH  CHI PHÍ GIAO DỊCH: có 3 vấn đề đặt ra với tiền đầu tƣ thấp (giả sử 10 triệu): - nếu mua cổ phiếu qua môi giới => phí môi giới chiếm tỉ lệ đáng kể trên mệnh giá. - mua trái phiếu thì lƣợng tiền đầu tƣ là quá nhỏ, khó kiếm lời. - danh mục đầu tƣ sẽ bị hạn chế (ko dàn trải đc) vì ta muốn phí giao dịch là thấp nhất -> ko thể đa dạng hóa danh mục đầu tƣ. --> Kết luận: chi phí giao dịch gây rủi ro lớn cho nhà đầu tƣ 5
 6. 08/07/2012  Các trung gian tài chính giảm chi phí giao dịch nhƣ thế nào??? Tiết kiệm nhờ quy Tiết kiệm nhờ tính mô: tập trung nguồn chuyên nghiệp: vốn nhỏ lẻ để đầu tư. chuyên nghiệp (lợi vì CP mua 1000 cao => giảm Cp giao cổ phiếu và 50 cổ dịch phiếu chênh lệch ko Ngoài chức năng tiết kiệm đáng là bao) Cp giao dịch, TGTC => (1) giảm chi phí và cung cấp cho khách đa dạng hóa được hàng những dịch vụ danh mục đầu tư. thanh khoản, dễ dàng => (2) giảm chi phí và thuận lợi cho khách cho các trang thiết bị. hàng 3 THÔNG TIN KHÔNG CÂN XỨNG Thông tin là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến cấu trúc tài chính. Thông tin không cân xứng : phát sinh khi một bên không nhận biết đầy đủ về đối tác của mình  quyết định không chính xác trong giao dịch. 6
 7. 08/07/2012 Thông tin không cân xứng LỰA CHỌN RỦI RO ĐỐI NGHỊCH ĐẠO ĐỨC (1) LỰA CHỌN ĐỐI NGHỊCH  Tình huống thông tin không cân xứng xuất hiện trƣớc giao dịch đƣợc thực hiện. Nghĩa là lựa chọn rủi ro cao và bỏ qua dự án rủi ro thấp.  Ngƣời đi vay với tiềm ẩn rủi ro cao là ngƣời tích cực tìm kiếm khoản vay, muốn trở thành một bên giao dịch. 7
 8. 08/07/2012 (2) RỦI RO ĐẠO ĐỨC  Phát sinh sau khi giao dịch đƣợc thực hiện.  Ngƣời đi vay sử dụng vốn vay cho hoạt động không mong đợi (khiến khoản vay không trả đƣợc) ngƣời cho vay gặp rủi ro lớn.  Do đó, ngƣời cho vay có thể quyết định hạn chế cho vay ngay cả với những ngƣời nghiêm túc. VẤN ĐỀ CHẤT LƯỢNG DƯỚI CHUẨN 4 Vấn đề chất lượng dưới chuẩn: lựa chọn đối nghịch ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến cấu trúc tài chính Để hiểu đƣợc vấn đề này, chúng ta hãy tìm hiểu ví dụ sau từ đó có thể liên hệ với tình huống trên thị trƣờng tài chính. 8
 9. 08/07/2012 Ví dụ  Chúng ta nghiên cứu thị trƣờng xe hơi đã qua sử dụng. Điều này dẫn đến chỉ có rất ít xe đã qua sử dụng có chất lƣợng tốt đƣợc đem ra bán; trong khi đó, những chiếc xe đƣợc đem ra bán lại có chất lƣợng dƣới trung bình (dƣới chuẩn), dẫn đến rất ít ngƣời mua, làm cho số giao dịch giảm. Hoạt động thị trƣờng vì thế mà không hiệu quả. 9
 10. 08/07/2012 Vấn đề chất lượng dưới chuẩn trên thị trường trái phiếu và cổ phiếu Từ ví dụ trên, chúng ta liên hệ qua thị trƣờng trái phiếu và cổ phiếu. Tuy nhiên, bạn không phải là ngƣời khờ dại nên sẽ không muốn đầu tƣ vào cổ phiếu của công ty tồi dẫn đến giao dịch trên thị trƣờng rất ít. Hoạt động của thị trƣờng không hiệu quả. Tƣơng tự cho trƣơng hợp bạn muốn đầu tƣ vào thị trƣờng trái phiếu. 10
 11. 08/07/2012 Từ đó chúng ta hiểu đƣợc: Tại sao chứng khoán không phải là nguồn tài trợ chính cho các công ty, và tại sao cổ phiếu không phải là nguồn tài trợ quan trọng nhất cho các công ty ngay tại nƣớc Mỹ. Nhƣ vậy sự tồn tại "vấn đề chất lƣợng dƣới chuẩn" đã ngăn cản thị trƣờng chứng khoán trở thành kênh hiệu quả luân chuyển vốn từ ngƣời tiết kiệm đến ngƣời đi vay. Các công cụ giải quyết vấn đề lựa chọn đối nghịch  (1) Tư nhân sản xuất và bán thông tin  (2) Quy chế của chính phủ tăng cường cung cấp thông tin  (3) Trung gian tài chính (đặc biệt là ngân hàng)  (4) Thế chấp tài sản và vốn tự có 11
 12. 08/07/2012 (1) Tư nhân sản xuất và bán thông tin Giải pháp hạn chế sự lựa chọn đối nghịch trên thị trƣờng tài chính là phải giảm đƣợc vấn đề thông tin bất cân xứng bằng cách cung cấp cho những ngƣời cung cấp vốn đầy đủ thông tin về cá nhân hay công ty đi vay. Một trong những cách làm đó là thành lập các công ty tƣ nhân chuyên thu thập, sản xuất và bán các thông tin để phân biệt đƣợc công ty tốt và công ty xấu. Các công ty nổi tiếng thuộc loại này nhƣ: Standard and Poor's, Moody's, Value Line. Tuy nhiên giải pháp này không thể giải quyết triệt để đƣợc vấn đề lựa chọn đối nghịch vì nó phát sinh vấn đề "ngƣời ăn theo". Chính vấn đề ngƣời ăn theo đã làm cho "việc lựa chọn đối nghịch vẫn tồn tại", làm giảm hiệu quả hoạt động của các thị trƣờng chứng khoán. 12
 13. 08/07/2012 (2) Quy chế của chính phủ tăng cường cung cấp thông tin  Chính phủ có thể sản xuất thông tin và cung cấp miễn phí cho xã hội để trợ giúp các nhà đầu tƣ phân biệt đƣợc công ty tốt và công ty xấu. Với giải pháp này thì chính phủ phải công bố các thông tin phản ánh mặt trái của các thông tin. Tuy nhiên việc làm này lại vấp phải những cản trở từ các quan điểm chính trị.  Chính phủ điều tiết thị trƣờng chứng khoán bằng biện pháp khuyến khích các công ty công bố trung thực những thông tin về mình. Tuy nhiên, giải pháp này cũng có những bất cập do: các công ty dù phải công bố thông tin thì họ vẫn là ngƣời sở hữu đƣợc nhiều hơn các thông tin về chất lƣợng thật sự của công ty so với các nhà đầu tƣ, bởi vì các con số thống kê chỉ mới nêu lên đƣợc một phần thực tế mà chỉ tiêu này đại diện. 13
 14. 08/07/2012 Điều đó cho thấy, mặc dù có sự điều tiết của chính phủ nhƣng vấn đề lựa chọn đối nghịch vẫn chƣa đƣợc loại trừ hoàn toàn. Vấn đề thông tin bất cân xứng dẫn đến lựa chọn đối nghịch trên thị trƣờng tài chính giúp giải thích: Tại sao các thị trƣờng tài chính lại hay đƣợc điều tiết nhất trong nền kinh tế? (3) Trung gian tài chính (đặc biệt là ngân hàng) Quay lại với ví dụ đầu tiên về mua bán xe đã qua sử dụng.  Tƣơng tự các trung gian tài chính (chủ yếu là ngân hàng) cũng đóng một vai trò tƣơng tự trên thị trƣờng tài chính. Mỗi ngân hàng đều trở thành chuyên gia trong việc sản xuất thông tin về các công ty. Trên cơ sở đó vốn huy động đƣợc dùng để cho các công ty tốt vay. Vì vậy ngân hàng có thể tính mức lãi suất cao hơn mức lãi suất huy động chênh lệch giữa chúng là thu nhập của ngân hàng. 14
 15. 08/07/2012  Một yếu tố quan trọng giúp ngân hàng sinh lợi từ thông tin mình sản xuất ra là tránh đƣợc vấn đề ngƣời ăn theo, bởi vì ngân hàng chủ yếu cấp các khoản tín dụng tƣ nhân hơn là đầu tƣ vào chứng khoán đƣợc mua bán trên thị trƣờng mở. Vì các khoản tín dụng tƣ nhân không đƣợc giao dịch mua bán nên những nhà đầu tƣ khác không thể quan sát đƣợc dẫn đến hạn chế vấn đề ngƣời ăn theo.  Qua phân tích sự lựa chọn đối nghịch nói lên rằng, các ngân hàng là ngƣời nắm giữ phần lớn tín dụng không giao dịch mua bán, sẽ đóng vai trò lớn hơn so với thị trƣờng chứng khoán trong việc luân chuyển vốn tới các công ty. 15
 16. 08/07/2012  Phân tích trên còn lý giải một điều quan trọng đó là vai trò của ngân hàng còn quan trọng hơn nhiều trong hệ thồng tài chính của các nƣớc đang phát triển. Bởi vì ở các nƣớc này việc thu thập và xử lý thông tin về các công ty tƣ nhân rất khó khăn làm cho vấn đề thông tin bất cân xứng trở nên gay gắt hơn.  Phân tích lựa chọn đối nghịch giúp trả lời đặc điểm thứ sáu: tại sao các công ty lớn thƣờng huy động vốn trực tiếp từ thị trƣờng chứng khoán hơn là đi vay các ngân hàng. Chỉ có những công ty đẳng cấp mới có thể phát hành đƣợc chứng khoán; và công ty càng lớn thì khả năng huy động vốn và phát hành chứng khoán càng cao. 16
 17. 08/07/2012 (4) Thế chấp tài sản và vốn tự có  Lựa chọn đối nghịch chỉ cản trở chức năng luân chuyển vốn của thị trƣờng tài chính trong trƣờng hợp ngƣời vay không trả đƣợc nợ và bị phá sản.  Thế chấp là việc cam kết của ngƣời vay dùng tài sản của mình để bảo đảm cho khoản vay nếu không trả đƣợc nợ, do đó làm giảm đƣợc hậu quả của sự lựa chọn đối nghịch vì giảm đƣợc tổn thất của ngƣời cho vay khi ngƣời vay phá sản. Đây cũng là câu trả lời cho đặc điểm thứ bảy: Tại sao thế chấp tài sản là đặc điểm quan trọng trong các hợp đồng vay nợ???  Vốn tự có là chênh lệch giữa tài sản có và tài sản nợ của công ty. Tƣơng tự nhƣ tài sản thế chấp, công ty có vốn tự có càng lớn thì khả năng phá sản càng ít bởi vì khi dự án đầu tƣ bị lỗ, công ty có thể đem vốn tự có ra bán để thu nợ khoản vay, vốn tự có đóng vai trò nhƣ cái đệm để công ty sử dụng thanh toán nợ nần. Nhƣ vậy, khi vốn tự có của công ty lớn sẽ dễ dàng tiếp cận các khoản vay hơn. 17
 18. 08/07/2012 Tóm lại, chúng ta đã sử dụng khái niệm “lựa chọn đối nghịch” để giải thích 7 trong 8 đặc điểm của cấu trúc tài chính doanh nghiệp hiện nay, đó là:  Bốn đặc điểm đầu nhận mạnh tầm quan trọng của các trung gian tài chính (chủ yếu là các ngân hàng) và vai trò thứ yếu của các thị trƣờng chứng khoán trong việc tài trợ vốn cho các doanh nghiệp.  Đặc điểm thứ năm, thị trƣờng tài chính là một trong những lĩnh vực đƣợc điều tiết nhiều nhất trong nền kinh tế  Đặc điểm thứ sáu, chỉ những công ty lớn, nổi tiếng mới tiếp cận đƣợc thị trƣờng chứng khoán để huy động vốn  Đặc điểm thứ bảy, thể chấp tài sản là một đặc điểm quan trọng trong các hợp đồng nợ. 18
 19. 08/07/2012 Ảnh hưởng của rủi ro đạo đức đến lựa 5 chọn giữa vay nợ và phát hành cổ phiếu.  Rủi ro đạo đức là thông tin không cân xứng phát sinh sau giao dịch tài chính.  Ngƣời bán chứng khoán che đậy thông tin về hành vi của mình.  Công ty dễ dàng hơn trong việc tăng vốn bằng hợp đồng nợ hơn là hợp đống vốn Rủi ro đạo đức trong hợp đồng vốn: vấn đề ủy thác và đại lý Hợp đồng vốn là quyền đƣợc chia lợi nhuận và tài sản của công ty. Nhà quản lí là những nhà đại lý chỉ nắm giữ tỷ lệ nhỏ vốn cổ phần của công ty. Cổ đông là những ngƣời ủy thác nắm chủ yếu vốn cổ phần của công ty. 19
 20. 08/07/2012 Sự tách biệt giữa quyền sở hữu và quản lý làm phát sinh rủi ro đạo đức: Nhà quản lý công ty có thiên hƣớng hành động vì lợi ích cá nhân. Nhà quản lý không có động lực nhằm tối đa hóa lợi nhuận công ty. Nhà quản lý còn theo đuổi chiến lƣợc hợp nhất công ty nhằm gia tăng quyền lực cá nhân. Các công cụ giúp giải quyết vấn đề cổ đông và nhà quản lý  Sản xuất thông tin và giám sát Các cổ đông giảm đƣợc rủi ro đạo đức bằng cách tham gia vào sản xuất thông tin và giám sát hoạt động kinh doanh: + kiểm toán công ty thƣờng xuyên + kiểm tra công việc nhà quản lý đang làm → quá trình giám sát tốn kém thời gian và tiền bạc→ hợp đồng vốn trở nên kém hấp dẫn. → giải thích: Tại sao cổ phiếu không là bộ phận quan trọng trong cấu trúc tài chính doanh nghiệp. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản