intTypePromotion=1

Chiến lược phát triển ngoại thương

Chia sẻ: Dạ Hoa Quân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
69
lượt xem
7
download

Chiến lược phát triển ngoại thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

b. Phân loại: Tuỳ theo Quy mô khác nhau: Quốc gia: có chiến lược phát triển KT-XH nói chung, chiến lược phát triển một lĩnh vực, ngành kinh tế: GTVT, CN, XD, v.v…. Doanh nghiệp: chiến lược marketing, chiến lược về nhân sự, tài chính, thông tin…, chiến lược phát triển SX-kinh doanh. Cá nhân: cũng có thể có chiến lược của mình. Ví dụ: các CEO,TGĐ của các TNCs.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược phát triển ngoại thương

 1. CHƯƠNG 7 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG Nghiên cứu 3 nội dung cơ bản: 1.Chiến lược và Chiến lược phát triển KT-XH? Và 4 mô hình Chiến lược phát triển của UNIDO. 2.Chiến lược phát triển KT-XH và Chiến lược phát triển Ngoại thương của Việt Nam. 3.Những quan điểm cơ bản chỉ đạo hoạt động ngoại thương nước ta hiện nay. 1
 2. I. CÁC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 1. Tìm hiểu về khái niệm chiến lược: a. Khái niệm: •Chiến lược (Strategy) được hiểu là đường hướng và cách giải quyết nhiệm vụ đặt ra mang tính toàn cục, tổng thể và trong thời gian dài; •Chiến thuật (Tatic) hướng và cách giải quyết nhiệm vụ mang tính từng mặt, từng thời điểm, từng khu vực nhằm thực hiện chiến lược. •Tầm nhìn (Vision) hướng phát triển tiếp theo xa hơn so với chiến lược. 2
 3. b. Phân loại: •Tuỳ theo Quy mô khác nhau: •Quốc gia: có chiến lược phát triển KT-XH nói chung, chiến lược phát triển một lĩnh vực, ngành kinh t ế: GTVT, CN, XD, v.v…. •Doanh nghiệp: chiến lược marketing, chiến lược về nhân sự, tài chính, thông tin…, chiến lược phát tri ển SX-kinh doanh. •Cá nhân: cũng có thể có chiến lược của mình. Ví dụ: các CEO,TGĐ của các TNCs. 3
 4. c. Sự cần thiết của chiến lược đối với sự phát triển của một hệ thống kinh tế: •Tạo được tính thống nhất về mục tiêu; •Khả năng dự báo những kịch bản, tình huống trong tương lai; •Cơ sở để xây dựng kế hoạch, sách lược cụ thể; •Cơ sở để giảm thiểu rủi ro và sai lầm. •Cơ sở để tìm ra được cách hành động tối ưu, 4
 5. d. Khái niệm Chiến lược phát triển KT-XH: Chiến lược phát triển KT-XH được hiểu như là: •bản luận cứ có cơ sở khoa học •xác định mục tiêu và đường hướng phát triển cơ bản của đất nước trong khoảng thời gian 10 năm hoặc dài hơn, •là căn cứ để hoạch định các chính sách và kế hoạch phát triển. 5
 6.  Các yếu tố ảnh hưởng đến tính đa dạng và sự khác nhau của các mô hình chiến lược phát triển KT- XH: •Chế độ chính trị-XH và con đường phát triển được lựa chọn  ảnh hưởng đến nội dung của chiến lược. •Hoàn cảnh lịch sử và trình độ phát triển ở từng giai đoạn của đất nước, gắn với các yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn đó. •Những mục tiêu chính cần đạt tới của chiến lược. 6
 7. • 2. Các mô hình chiến lược phát triển: • Tổng kết kinh nghiệm của nhiều nước trong quá trình CNH, UNIDO đã đưa ra 4 mô hình chiến lược sau: • Chiến lược tăng trưởng nhanh; • Chiến lược phát triển dựa trên cơ sở nguồn lực trong nước; • Chiến lược phát triển nhằm vào các nhu cầu cơ bản; • Chiến lược tập trung vào tạo việc làm (toàn dụng lao động); 7
 8. 2.1. TĂNG TRƯỞNG NHANH Tập trung vào: •Phân bổ các nguồn đầu tư, nhân lực  các ngành CN, lĩnh vực KT, dự án có mức hoàn vốn cao nhất. •Hướng mạnh vào XK là chủ yếu. •Các nước điển hình: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore. Yêu cầu thực hiện: •Phải thu hút được ĐTNN+công nghệ, NK nhiều •Chủ động tạo ra cả thị trường trong và ngoài nước •Nhận được bí quyết công nghệ •Nhanh chóng XD kết cấu hạ tầng hiện đại Nhược điểm: phát triển chênh lệch giữa các vùng/thu nhập giữa các ngành, bộ phận dân cư 8
 9. 2.2. dùa trªn nguån lùc trong n­íc Dùa vµo : • ThÕ m¹nh vÒ TNTN: Kho¸ng s¶n, n«ng nghiÖp, thñy h¶i s¶n, l© s¶n. m • Cò ng h ưíng m¹nh vµo XK. • C¸c n­íc ® iÓn h× Trung CËn §«ng . nh: Yªu c Çu thùc hiÖn: - Vèn ® tư lín, quy m« SX lín, thêi gian dµi Çu - Thu hót §TNN vÒ c«ng nghÖ khai th¸c, chÕ biÕn - L§ ph¶i cã tr× ® lµnh nghÒ kh¸ cao nh é Nh­îc ®iÓm: - Qu¸ phô thuéc vµo nguån TNTN - CN võa vµ nhá Ýt ® ­ưîc chó träng, nguån nh© lùc n ph¸t triÓn chËm. 9
 10. 2.3. nh»m vµo nhu cÇu c¬ b¶n TËp trung vµo : • SX vµ cung øng cho thÞ tr­ưêng trong n­ưíc. • C¬b¶n lµ ChiÕn l­ưîc SX thay thÕ NK. • C¸c n­ưíc ® iÓn h× Ên §é , Malays ia, Indo ne s ia… nh: §Æc ®iÓm: - Chó träng tíi CN dùa trªn nÒn t¶ng n«ng nghiÖp (nhu cÇu vÒ l­ư¬ thùc, thực phẩm, may mÆc, hµng tiªu ng dïng, VLXD, ph© bãn, hãa chÊt…) n - NN ph¶i hç trî SX trong nư­íc - CN võa vµ nhá ® ãng vai trß quan träng Nh­îc ®iÓm: - HiÖu qu¶ kh«ng cao, c¹nh tranh kÐm - Nhu cÇu NK nhiÒu (MMTB, NNVL…) - ThÞ trư­êng néi ® nhá bÐ  kh«ng kÝch thÝch SX10 Þa
 11. 2.4. toµn dông lao ®éng TËp trung vµo : • Ph¸t triÓn SX sö dông nhiÒu lao ® éng. • C¸c n­ưíc ® iÓn h× Ên §é , Malays ia, Indo ne s ia, nh: Trung Què c … (tr­íc 70s ) §Æc ®iÓm: - CN võa vµ nhá ® ãng vai trß quan träng - Kh«ng chó träng tíi Hîp t¸c QT - CN l¾p r¸p, may mÆc… ph¸t triÓn H¹n c hÕ: - C«ng nghÖ thÊp, SX kÐm hiÖu qu¶, - ChØ c¹nh tranh ë nhãm hµng cã hµm l­ưîng L§ cao - Kh¶ n¨ng hîp t¸c quèc tÕ thÊp 11
 12. NhËn xÐt: - Mét quèc gia kh«ng thÓ theo chØ ® uæi duy nhÊt mét m« h× chiÕn l­ưîc riªng biÖt nµo trong suèt qu¸ nh tr× ph¸t triÓn. nh - Môc tiªu cña ViÖt Nam: “®Õn 2010 ®ñ nÒn t¶ng ®Ó p h¸t triÓn thµnh m é t n­ưíc CN v µ ®Õn n¨m 2020 th× c ¬ b ¶n trë thµnh m é t n­ ưíc CN”  Phải ¸p dông c hiÕn l­îc hç n hîp, kÕt hîp c¸c m« h×nh trªn ® ® tíi sù ph¸t triÓn ® øng 3 yªu cÇu: Ó ¹t ¸p  Ph¸t triÓn nhanh  HiÖu q u¶  BÒn v ÷ng 12
 13. II. ChiÕn l­Ưîc ph¸t triÓn KT­Xh vµ c hiÕn lƯîc ph¸t triÓn ng o ¹i th Ư¬ng ViÖt Nam thê i kú 2001­2010 vµ tÇm nh×n 2020  2020 1. ChiÕn l­ưîc ph¸t triÓn KT­XH ViÖt Nam:  ChiÕn lưîc p h¸t triÓn KT­XH thê i kú 1991­2000: “CL æ n ®Þnh v µ p h¸t triÓn KT­XH ®Õn n¨m 2000” 6 c¬quan tham gia x© dùng CL: y - UBKHNN nay lµ Bé KH&§T; Ban Kinh tÕ T¦ §¶ng; Trung t© m KHXH&NV quèc gia; Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia; Tr­êng §H KTQD Hµ Néi; Tr­êng §H KTQD TP. Hå ChÝ Minh  ChiÕn lưîc p h¸t triÓn KT­XH thê i kú 2001­2010: “CL ®Èy m ¹nh CNH, H§H the o ®Þnh h­íng XHCN, x©y d ùng nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c ¬ b ¶n trë thµnh m é t n­íc CN”. §­îc chÝnh thøc th«ng qua t¹i §H §¶ng IX (4/2001) 13
 14. §Æc ®iÓm c ña ChiÕn lư­îc 2001­2010: • Ph¸t triÓn nhanh, g ¾n v íi æ n ®Þnh XH, ® ¶m b¶o b¶o vÖ m«i tr­êng tù nhiªn vµ sinh th¸i (t¨ng tr­ë ng nhanh, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng) • §Èy m¹nh SX tho¶ m·n nhu cÇu trong n­íc, kh«ng S X s ¶n p hÈm TD tro ng n­ưíc v íi b Êt c ø g i¸ nµo ; SX víi gi¸ rÎ, ®ång thêi ph¶i cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi hµng NK. • TËn d ô ng triÖt ®Ó ng uån lùc tro ng n­ưíc , song ®ång thêi sö dông tèi ® nguån lùc bªn ngoµi vÒ a vèn vµ c«ng nghÖ. 14
 15. 2. ChiÕn l­ưîc ph¸t triÓn ngo¹i th­ư¬ng: a. C¸c lo ¹i h×nh c hiÕn l­ưîc ph¸t triÓn ng o ¹i th ư¬ng : Tæng kÕt thùc tiÔn  3 lo¹i h× chiÕn l­ưîc ph¸t triÓn nh ngo¹i thư­¬ c¬b¶n sau: ng • ChiÕn lư­îc XK s ¶n phÈm th«;  • ChiÕn l­ưîc S X thay thÕ hµng NK;  • ChiÕn l­ưîc S X h­íng vÒ XK.  15
 16.   ChiÕn l­îc XK s ¶n phÈm th«  Dùa c hñ y Õu v µo LTS S tro ng XK c ¸c s ¶n p hÈm c ¬ b ¶n (p rim ary p ro d uc ts ): n«ng ­l©m ­thñy s ¶n, kho ¸ng s ¶n, d Çu th«, khÝ ®è t, v µ c ¸c ng uy ª n liÖu th« kh¸c )  t­ư¬ tù M« h× ph¸t triÓn Dùa trª n c ¬ s ë ng uån ng nh lùc tro ng n­ưíc cña UNIDO.  Th­ưêng ® ­ưîc thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn tr× ® nh é SX cßn thÊp, ® Æc biÖt lµ tr× ® cña ngµnh CN nh é vµ kh¶ n¨ng tÝch luü vèn cña nÒn KT cßn bÞ h¹n chÕ. 16
 17. XK s ¶n phÈm c ¬ b¶n c ña mé t s è n­íc Ch©u ¸: N­íc 50­60s Cuè i 70s Hµng ho ¸ Ind o ne s ia 100% 97% DÇu lö a, c ao s u, c µ phª, thiÕc , g ç My anm ar 99% 97% Gç vµ s ¶n phÈm g ç , ®¸ quý Thailand 98% 74% G¹o , c ao s u, ng «, thiÕc , s ¾n Philip p ine s 96% 65% Cïi­dÇu dõ a, ®­ưê ng , §ång , g ç dÇu Hµn Què c 86% 11% S ing ap o re 74% 49% Dầu lửa, c ao s u th« Ên §é 55% 39% DÇu lö a, c ao s u Nguån: S ¸ch “Lùa chän s ¶n phÈm vµ thÞ trư­ê ng trong ngo¹i th ư­¬ng thê i kú CNH cña c¸c nÒn KT §«ng ¸” NXB CTQG, 2000 , 17
 18. ¦u ®iÓm: - T¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c lîi thÕ vÒ TNTN, khÝ hËu thuËn lîi. - XuÊt hiÖn nhu c Çu thu hó t v è n §TNN - Kinh tÕ p h¸t triÓn the o c hiÒu ré ng - Gi¶i quyÕt v iÖc lµm , t¨ng ® ngò c «ng nh©n lµnh éi ng hÒ - T¹o sù thay ®æ i C¬ c Êu kinh tÕ, t¹o v è n b an ®Çu cho CNH. 18
 19. Nh­îc ®iÓm:  Cung s ¶n p hÈm c ¬ b ¶n kh«ng æ n ®Þnh: phô thuéc vµo ® iÒu kiÖn ph© bæ ® lý tù nhiªn, khÝ hËu…. n Þa  Gi¸ b¸n c ña s ¶n phÈm c ¬ b¶n c ã xu h­ ưíng g i¶m: + Eng e l’s Law (TK19): trong dµi h¹n, khi thu nhËp b× qu© ® ngư­êi t¨ng, nhu cÇu sÏ chuyÓn sang nh n Çu c¸c hµng hãa cao cÊp, xa xØ hoÆc c¸c hµng hãa mµ ® co gi·n ® víi thu nhËp cña cÇu > é èi 1; + TiÕn bé KHCN lµm xuÊt hiÖn nhiÒu s¶n phÈm/vËt liÖu nh© t¹o thay thÕ s¶n phÈm tù nhiªn. n 2 ng uy ª n nh©n khiÕn t¨ng g i¸ s ¶n p hÈm c ¬ b ¶n + TNTN lµ cã h¹n: ®Êt ®ai, nguån n­ưíc, tr÷ l­ ưîng kho¸ng s ¶n, c¸c nguån TNTN kh«ng t¸i t¹o + Mø c ®é t¨ng n¨ng s uÊt chËm cña ngµnh S X s ¶n phÈm c¬ b¶n  cung < cÇu  gi¸ t¨ng. 19
 20. Nh­îc ®iÓm: (tiÕp)  C¬ c hÕ “g i¸ c ¸nh kÐo ”: gi÷ s¶n phÈm chÕ t¹o vµ a s¶n phÈm c¬b¶n/th«  t×nh tr¹ng th©m hô t c ¸n c ©n TM, c¸n c© TTQT  vay nî  phô thuéc  bÊt n æn vÒ KT-CT-XH….  H¹n c hÕ v Ò tr÷ l­ưîng v µ tiÒm n¨ng tµi ng uy ªn TN: Kh«ng p h¶i n­ưíc nµo c ò ng c ã ng uån TNTN ®ñ lín ® ph¸t triÓn dùa h¼n vµo thÕ m¹nh ® Ó ã.  Ng uån nh©n lùc p h¸t triÓn c hËm  C¸c ng µnh CN nÒn t¶ng (CN nÆng , c hÕ t¹o ) Ýt ®ư­îc chó träng ® t­ư Çu 12 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2