intTypePromotion=1

Chương 5: Hoạch định và chiến lược

Chia sẻ: Hoang Thi Thu Hoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

2
265
lượt xem
112
download

Chương 5: Hoạch định và chiến lược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạch định là một trong những chức năng quản trị và là nền tảng của hoạt động quản trị. Tất cả các nhà quản trị trong mọi cấp bậc của tổ chức đều phảithựchiện công tác hoạch định. Thông qua hoạch định, nhà quản trị chuẩn bị cho tổ chức của mình những hoạt động cần thiết nhằm đạt được thành công cả trong ngắn hạn và dài hạn. Trong môi trường kinh doanh năng động như ngày nay, hoạch định một cách có hiệu quả càng trở nên quan trọng hơn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Hoạch định và chiến lược

 1. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 87 - C Ư N I: H Ơ G V HOẠ HĐ N V CHIẾ L Ợ C ỊH À N Ư C Hoạhđ hl mộ t n nữ gcứ nn qả t v là nề t gca ot ộgqả t. c ị à n tr g h n h c ăg un r à o ị n ả ủ hạ đn un r n ị Tấ c cc h quả t t n m i ấ bc ủ t cứ đupả thự hiệ cn t hạhđ h t ả á nà n r r g ọ cp ậ ca ổ h c ề hi c n ôg á oc ị . ịo c n Thông qua hoạhđ h nà quả t cunb cot cứ ca ình nhữ ghạ đn cnt ế c ị ,h n n r hẩ ị h ổ h c ủ m ị n ot ộg ầ h t i nhằ đt ư ct m ạ đ ợ h công cảt n nắ hnv dài hạ. rn m irờ gk hdahnn ành r g gn ạ à o n Tog ô t n i on ăg ư n đn nư gy a,oc đ h ộ cc c h u u c trở ên quan trọg ơ . ộg h nà nyhạh ị m táh ó i qả àng n ệ n n hn Mụ tiêu nghiên cứ cư n ny c u h ơg à l ia 1- Giảt c vir củ cứ hạh ị ih h at a h c oc đ h í ò n 2- Mô tả á t n pầ ca ah thứ cn ả ca oc đ h cch h hn ủ hi ình á c ă bn ủ hạh ịn Tr 3. Thả l n á t đn ca i đ dn ha ou ccá ộg ủ v c a ạg ó ậ c ệ 4. Mô tả a ấ đ ca h n ư c à hoạh ị . b cp ộ ủ ci lợ v ế cđ h n 5. Giớ t ệ t g i on ă bn ủ tn r hoạh ị . ih u á i đạ cn ả cai t i m a ế ình cđ hn 2 6. Giảt c m h các chiế lợ cn t n. ih h ô ình í n ư c ạh r h a m I. KHÁI NIỆ H Ạ H Đ N . M O C ỊH e! 1. Đn n ha oc đ h ịh g ĩ h ạh ị n co ft. at Như ư c ề p chư ng I, hoạh ị l tiế t trong đ nà unrxc ị v lự đ ợ đ cậ ở ơ c đ h à nr n ình ó h qả t á đ h à a ị n o chọ m c i củ t cứ v vạhr cc àhđn cnt ế nằ đt ư c ụ t Hoạh n ụt êu a ổ h c à c a á hn ộg ầ h t hm ạ đ ợ m c i i c ns êu. re đ hl chứ nn c bnnấ canà quả t. oc đ ht ế l r nữ gc s v đ h ị à n c ăg ơ ả ht ủ h n r H ạh ị h tậ a h n ơ ở à ị ị n i p n ca h ớ g h v ch ch cc h c ăg ổ h cl đo à kiể t . h nn l k hạh h ư n co i t t á cứ nn t cứ,ãnh ạ v m r K ả ăg ậ ế oc co ệ ự i a p từ g á n c nhân, nhóm hay tổ h c ư c e lmộ t n su ăg ự qả t cn ư c htr n cứ đ ợ xm à tr g á nn lc un r ầ đ ợ pátể o ị i .s C đ t c ứ g ớ nữ g òi hỏca ôg i qả t. ểh h n vi h n đ í iủ cn v c un r ệ ị w Hoạhđ hc t đ ợ đ hnh suh nnữ trên cả ơ diệ c ị ó h ư c ị gĩ â ơ a n ể n a phư ng nchính thứ hặ pi c oc h w chính thứ.cThuậnữhạh ị t n cố sc n ngụý à hoạh ị cí t cMụ t t g oc đ h r g un áh ày n o l c đ h h h h . ci n n ứ êu w F cụt đ ợ v ta à ư crynt n đncch viên tổcứ. i n nghĩ l các nhà h ư c i r v đợ t ề h g ế á t ể ế u ô ành h cĐề ày u aà quả t pảđ h gĩr ràng con đ ờ g un i n r hiị nh õ ị n a ưn m ố đ . PD Hoạhđ hl tiế t chính thứ ca 1) lự cọ v ncảh s m n, ụ t chung c ị à nr n ình c ủ ( a hn i n,ứ ệh m c i ễ êu cho cả gnhnv dài hạ;2 đta ụ t cho các bộpậ, h ban hoặ t m cí á nắ ạ à n () ặ r m c i êu hn pòng ch ậ hc nhân dự t mụ t tổcứ;3 la hnci lợ hặ ci t ậ đ đt ư c á m c ar ên ci êu h c ()ự cọ h n ư c oc h n h t ể ạ đ ợ cc ụ ế ế u tiêu này; và (4) phân bổ nguồ lc cn g ờ, ề bct ếb v c s vthtđ đt ư c á nự ( nư i i ạ, i ị à ơ ở ậcấ ể ạđ ợ cc o tn ht ) mụ t khác nhau củ ci lợ v chiế t ậ ci êu a h nư c à ế nh t u. 2. Chi phí và lợ í ca oc đ h ic ủ h ạh ị h n Hoạh ị lchứ nn qả t t n htủ m i h quả t ởbt ỳ ổ h c ào. Tuy c đ hà n c ăg un r h cố ca ọ nà ịe n r ấk t cứ n ị vậ bên cạh at và nhữ g ợ í kôg h pủ hn h hoạh ị cn đ hỏ nữ g ố y n virò n lic hn t h nậ t h ể ì c đ h ũg òi i h n t n n phí nhấ đ h N ữ gt pí ố v i i hạhđ ht n nhữ gr cả kih c h cứ t ị . h n ổ h đi ớ v c oc ị ạ ên n n ệ n o n ào n h t t h c ự i nn ny cc h quả t,à i n cũg ồg gĩvi i kôg iú n mọ nư i ăg à ở á nà n r v đ u ày n đn nh ớ v c hn phảl ào ị ề a ệ c i gờ cũg n h v c oc đ hv không phảl n việ hạh ị cn m n l t công. n ủg ộ i hạh ị ,à ệ n iú ào c oc đ h ũg agạ h c n i ành
 2. - 88 - Quả t h c nr ọ ị a Lợ í ca oc đ h ic ủ hạh ị h n Về ặ l t ythạhđ ht ờgm n l nữgs t n đtố hncot cứ. m tý h ế oc ị h n ag ạ hn ự h h ạt ơ h ổ h cVề u , n ư i à t tổgh, ế t hoạh ị m n l bnợ í cí :1 s pốhpố hn()ậ t n sy n t tnr ể i ình c đ h agạ ố l c h h()ự hiợ t ơ,2 t r g u n i ih n t pu nghĩềư n l,3 k hh h ự hm g ,4 h t n k msáh u u hn v t ga () í t c s t ơ i c í a i () ệh g i oti qả ơ. a ố ể ệ v Sựp ốh ptt ơ hi ợ ố h n Hoạhđ hcn cpnnt gcnt ế cos pố h pcc ot ộgca tổcứ. c ị ug ấ ề ả ầ h t h ự hi ợ á hạ đn ủ mộ t h c n n i Hầ htá t cứ đubo ồ ni b pậ v mỗ b pậ n chị t c ni gp hn u ếccổ h c ề a gm h u ộ hn à ề i ộ hn ày u r h h m ó pầ á ệ vào việ t n đt ụ t chung củ t cứ. ch h ạm ci à êu aổ h c v Tậ t n sy g ĩ ềư n l p r g u n h v tơ g a u i l Thự h n h c ăg oc đ h ẽhc ẩ cc h quả t sy gĩ ềư n l kiun c i cứ nn hạh ị s t đy á nà ệ n ú n r u nh v tơg a h l ị i ô ia cân nhắ nữ gnunlc ầ t ế v cc ơhii t hoặ cc ủ r m tổcứ c t c h n gồ ự cn h t à á c ộ tm àng i ề c á cio à hc ó hể đ ơ gđu N i áhká, oc đ hl chuẩ b cot cứ vnh hiệ qảh nt n ư n ầ. ó cc hc hạh ị à n n ị h ổ h c ậ ành uu ơ rg o tơga ư n l.i Tr v Kích thích sựta g hm ia Xây dự gv thự t cc ế oc ca ổcứ m t áht n cn đ hỏ s t m g n à c h á k hạh ủ t h c ộ cc h h ôg òi iư h i à a i a 2 củ t c cc h viên trong tổcứ v t gcờ gsựhợ t ca ọ S t m g ca ọ aấ ả á t t ành hc àă ư n n p á ủ h. ự h c a i ủmi a nư irn qár hoạh ị m n l hai lợ í cí : gờ t g u t o ình c đ h agạ n i ic h h h n m v Hệh n kể t hệ q h n tố g i r i uả ơ m a u e! c ị h tậ á m c i n i p êu ciêu nà co Hoạhđ ht ế l cc ụ t hoặ t chuẩ v nhờvyt đ uk nt ậ li h ậ ạ i i h n ợ co o ề ệ u ft. kiể t . ế cch viên củ t cứ kôg hc hnh đn c gn đt ư c i g thì m r Nu át a ành aổ h c hn cắ cắ ọ ag ố ắg ạđ ợ đ u ì ề at làm thế ào họ ó h xc ị đ ợ h đ đt ư c ó a kôg n c t á đ h ư c ọ ã ạđ ợ n hy hn? ể n o ns Lợ í ca oc đ h ố v i i t l h t n k m t h u u h n ư c i qa ic ủ hạh ị đi ớ v cạ ậ ệh g i r i qả ơ đ ợ m n u h n ệ o p ố ể a ệ h re mốqa h g a ụ t các kế oc v hoạđn k m t .H IV- 1). iun ệ i m ci ữ êu, hạh à t ộg i r ( ình ể a ca .s C Mụ t ciêu Các kế c hoạh mtra w Kiể w w F Hình IV-1: Quan hệ oc đn v công tác kiể t h ạh ịh à m ra PD b Chi phí củ hạh ị a oc đ h n Bên cạh h n lic m n l, oc đ h ũg òi hỏ nữ g h pí ht ị . h n n nữ g ợ í ag ạ hạh ị cn đ h i n i h n ci h nấđ h N ữ g n chi phí này có thể â r nữ gkókă v nhữ gcnt nấ đ hđi ớ nà quả t ki gy a h n h hn à n ả r ht ị ố v i h ở n nr h ị thự h n h c ăg ày. c i cứ nn n ệ v Thờ gian quả l i ný Tiế t hoạh ị đ hỏ t i i v nn lc un r N à quả t pảl việ v i nr ình c đ h òi ih g n à ăg ự qả t. h n ờ a ị n r hiàm c ớ ị nâ v n ể áh icc gồ lc i c, á đ h ơhi à thiếl m ci tổ h cVệ hn i đ đn g á nun ự h n ó xc ị c ộ v ê á ệ n tậ ụ t p êu cứ. ic thu thậ,hní v diễ g ih n t n t nư káố km ppâ th à n i nữ gh gi h thế h t é . c ả ô n n v Trì hoãn trong việ r q yt ịh c a u ếđn Mộ ci h tm t khác củ hạhđ hl nó có thể àm cho việ r qyt ị b t t h píi àng ề a oc ị à n l c a uế đ h ịr n ì hoãn do phảcn hc h u i s caư n l ln un ế cc uếđ h óS t hoãn có iâ nắ ni b n ố ủ tơ ga i qa đn á qyt ị đ. ự r ề ế iê n ì
 3. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 89 - thể â r thiệ hi h m sựt gy a t ạ ki à h công củ t cứ pụt ộ v khả ăgpả ứ gnah ành a ổ h c h h c ào u nn hn n hn cóg ốv iự hy ổ hn đi ớ s t đi a . c Các luậ đ mpê phán hoạh ị cí t c ni h ể c đ h h hh n n ứ v Hoạhđn c tể â r s c n n ắ c ịh ó h gy a ự ứ g h c Nhữ g ỗ ự hạhđ h h ht c ót gncặt cứ v các mụ t cụt pả n n lc oc ị cí h c h ắ htổ h c ào n n ứ ể ci êu h hi ể thự h nt n t i i nấ đ h N ữ gm c i nyđ ợ t ế l d a r các giả ị l c i r g h g n ht ị . h n ụ tu à ư c h tậ ự t ệ o ờ a n ê i p ên đ hà n m irờ g ẽ hn t y ổ ( e d bo h l k hạh t n số t i i t c i m c ô t n s kôg h đit o ự á kiậ ế oc)r g uth g n h h n ụ ư a h p o ờ a ự ệ tiêu. Nế nữ g iđ h à kôg ú các nhà quả t t chk hạh ó h gp ắ ri u h n g ị ny hn đng, ả n n r h t ế oc c t ặ r ố ịự i ể c . v Hoạhđn k ô g h đ ợ xy ự g h mô t ờ g ă g ộ g c ịh h n tể ư c â d n co ir n n n đ n ư l Nế g đ h ơbn rn v cậ k hạh n m irờ g hn t y ổ lsai thì làm u i ị c ả t g i l ế oc rằg ô t n kôg h đià ả n o ệ p ư a ia thế ào mộ nư ió h l k hạh Q ả t s bt n à chuyể đi i hạhn c hi n t g ờ c t ậ ế oc? un r ự ấổ v ể p ị n ổh m o t h ơ ộ ể à đ hỏs l h otà i n có nghĩlphảkôg ịàng buộ b iá k hạh h h h c òi iự i hạv đ u ày n ề aà i hn b r c ở cc ế oc cí t . n ứ Tr 3. Các loạh ạhđ h i oc ịn Cách thứ pổb nnấ đ m t cck hạhl theo khía cạhpạ v v tính chấ c h i ht ể ô ả á ế oc à ế n hm i à t (chiế lợ s v ih n hậ ,hn t i i (ài hạ s v i gn ạ)đcrn (ị h ớ g n ư c o ớ ci t t kug h g n d n o ớ nắ hn,ặ t g đ h ư n ế u) ờ a ư n 2 so vớ c t ) à mứ đ t ờg uên sửdn (ơ dụg vớ t ờ g iụ h v ể c ộ h n xy ư ụg đ n n so ih n xuyên). Hình sau mô tả ư mốqa h g a á l i ế oc. iun ệ i cco k hạh ữ ạ m e! Mứ đ rn ca c ộ ộg ủ Khung thờ g n iia co Đ cr n ặt g ư Mứ đ tư n c ộh ờ g ft. mụ đc cí h xuyên sửd n ụg at o Chiế lợ nư c n Dài hạ Đn h ớ g ị ưn h Đ n ụg ơ dn ns Chiế t ậ nh t u Ngắ hn nạ Cụ h t ể T ư n xy h ờ g uên re ca i ế oc1 Hình IV-2: Các loạ k h ạh .s a Hoạh ị ci lợ c đ h h nư c n ế C w Hoạhđ hci lợ l mộ tnt bao gồ ( xây dựgs m n v viễ cn, (2) c ị h n ư cà n ế ti r ế ình m 1 ) n ứ ệh à n ảh w pâ th ôt ờg ên trong và bên ngoài củ tcứ, (3) hình thành mụ t chung, (4) tạ l hní m ir n b c ư aổ hc ci êu oậ p w F và chọ l cc h nư c ểho ui à (5) phân bổ gồ l đ đtư c ụ t tổ hc. nự á ci l đ t đổ v a ế ợ e , nunự ể ạđợ m ci cứ c êu Đ i ớ cct cứ lnhạ đn t n m irờ gl nbt n c s t yđi hn ố v i á ổ h c ớ ot ộg r g ô t n u ấ ổ, ó ự h ổ nah o ư ô a PD chóng, thì hoạh ị ci lợ c bao gồ c hạh ị d pòng, có nghĩlchuẩ b cc c đ h h n ư c òn n ế m ả oc đ h ự h n aà n ịá đ uk nđ ứ gpóvi á t yđi hn cógv kôgnưđ dựk n(cả í cc oc i i ể n h ớ cc h ổ nah hn à hn h ã ề ệ a i ế th ự hặ c tiêu cự) am irờ gc t t đn m n đnt cứ v yêu cầ pả pả ứ gnah c củ ô t n ó h á ộg ạh ế ổ h c à ư ể c u hi hn n hn cógT ôg h ờ gcỉ ên cân nhắ m tố ữ hn á s k n t ờ g à từ3 ế 5 đ l hn. hn t n,h n ư c ộ s h u ạ cc ự i ( ư n l ệ h đn ) ểậ p kế oc d pòng bở v quá nhiề s k n ó h l cho tiế t hoạh ị kôg h qả hạh ự h iì u ự i c t àm ệ ể nr ình c đ h hn t un n ể trịư c đ ợ. v Sứmệhv viễ cn n à n ảh Sứmệhlà mụ đ h oc ý om mộ t cứ t t. tuên bốs m n l quan n c í hặ l d à c tổ h cồ ạ Mộ t n i y ứ ệh i ên đn i nữ g â hiơ ả,hn hn h :1 cúg a i dah ág (2) chúng ta là ai? ế v c h n cu ỏ c bncẳg ạ nư ()hn tk h on ci ì? ệ n ()hn tqa t đn ág () hn tđ h àm gì? ... Sứm n c t m tt cứ t o 3 cúg a un â ế ci i 4 cúg a ị l m ? n ệh ó h ô ảổ h ch ể e 1 Stephe PR bi ad ai AD cno“ udm n lo m ngm n esn acnetad plaos - n .ob s n D v .eez, F na ets f aae et s tlocp n ap ct n” n d a , ei s i i 4th ed, Pearson Prentice Hall, 2004, p. 81
 4. - 90 - Quả t h c nr ọ ị khía cạhv nucukáh àng mà nó muố t ả ãn, hàng hoá hoặ d h ụcn cp hặ n ề h ầ hc h nh m o c ị v ug ấ, oc c thịrờg à tổ h c agho ui oc ị t o uirn tơ ga . t nm ư cứ đn t đổ hặ đ h h đổ t gư n l. e n e o i · Cisco Systems: Cung cấ co hc h nhữ g hn i ,á nà ầ t v cc ố p h káh àng, n nâ v n cc h đu ư à á đi ê tác sựphát triể t n tơ gav i e ebn cc t rcc it v c hih aừ g ó nr gư n l ền r t ằg áh ạ a á g r à ơ ộ cư tn c. o i tn o áị · Dell Computer: Trở h công ty máy tính thành công nhất thế ii ự v việ t ành trên g d a ào c ớ cung cấ k h gi t nấco hc h trên các thịrờ g à phụ v. h v cà nư p i nh m ố hth káh àng n ệ t t nm ư c ụN ờ i l h ệ m vậ, e đp n đ ợ s m n điủ káh àng về htư n,ẫ đu ề ôg gệg c yD l á ứ g ư c ự og ợ ca hc h l cấlợ gdn ầ v cn nh,i ả á cn t n, á ứ gc cc á hnv tổcứ,ố nấ v d hv v hỗt l hhạ t oy ah r h đp n ả á c nâ à a h ct ht ề ị ụ à t c r i oth êu ợ n e cầ cếạ ca hc h và ổ đ h ềài chính. u h t ủ káh àng o nị vt n · AT&T: Chúng tôi sẽ ốg i co h g iố đp ht ag ọ nư iạvi hu cn h n h t i t ẹ nấ m n m i g ờ l ớ na- ế ế ớ t , i làm cho họ ễ àng tiế cn ớ nư i hc à vớ nữ g hn t và dị v m họ un bấ dd p ậ vi g ờ ká v i h n t g i ô n c ụ à h m ố- t l ia cứ hn bấk n i â. kiào, t ỳ ơ đu · Walt Disney: Làm cho mọnư i ạh hc i g ờ hn pú. Tr Mộ v tổ h c htr n uên bố i cn ká b t ớ t ên bố ứm n ca ọ Mộ t ài cứ pátể t i y v n ảh hc i viu ễ ệ y s ệh ủ h. t viễ cn n ả htrình bày nhữ g ht ọgnữ g it m n đ i à mụ đ h nề t g ủ t cứ, n kávn, h n g r og ợ v áị c í n ả caổ h c c n t ờgô cố s ni hyt à tâm trí củ cch viên trong tổ h c h n l un ự h t uếv ư i ệ aát ành cứ. · Cisco Systems: Lãnh đo ề k h ến rev trợ i m i g ờ t y ổ cc sn, 2 ạ nn i ti e tà n tn g p ọnư ih điáh ốg ú a làm việ,ucơ v hcậ. cvih ià ọ t p m · Dell Computer: Có mộ s ká b tạD l Đ lcc t c hn t k h on. ó tự hc i t e. ó à áh h cúgô i dahĐ ệ i l ứ in e! nhu cầ cakáhh i c co là cách thứ cúgôtơgá viộg ồgĐ lcách chúng tôi diễ đt ế i xn qah c hn t ư n t ớ cn đn. óà n ạt g iug un: h ớ u ủ hc àng, công nghệt n l v bukôgkí i daht cầ. ấ l n ư g a à ầ hn h k h on o ơ i n àn u B tuậ ft. at nhữghy ổn diễ rt n tơgađuà nhữg ị hớg otộg ủ cúgô n t điào n ar gư n l ề l n đ h ư n hạđn ca hn t . a o i n i o · Wal-Mart: Đ m l conữ gnư i ình thư n c hi u cn hn nưnữ g e ạ h h n gờ b i ờ g ơ ộ m a ùg àg h h n ns re nư ii gờ gàu. ca v Mụ t ciêu .s C · Mụ t củ t cứ lnhữ g i m tổ h c a kt ạđ ợ. ci có thể ư c ci aổ h cà êu n đ u à cứ cm ếđt ư cMụ t ề êu đợ w diễ đtả ề ị lợ g à ị t h đ u ì cầ pảđt ư ccn ạđ ợ bo h uv đt n ạc v đ h ư n v đ h í (i g n hi ạđ ợ,ầ đt ư c a ni ,à ạ n n n ề ê w đ ợ đ u ó hn ư c i đ kiào). ề w F Mộcc t c hc ểh h n ụ t cho cá nhân, cho công việ hặ coổ hcà sử ụg táhh ká đ t i m ci ứ ểệ êu c oc h tcứ l dn hớg ẫ S ART C ci chuẩ củ S ART( ưn dn . ... á t M. êu n a . .. Specific, Measurable, Attainable, Realistic và M. PD Timely) có nghĩlcụh,oưn đợ,óh đt iưct cế à ấ đ hhii . aà t đ l g ưcc t ạt đợ, ự tv n ị t g n ể ờ ể ớ h n ờ a Cấ bc ủ m ci Các mụ t trong tổ h c hn ho ấ bc à việ đt ư c á p ậ ca ụ t êu. ci êu cứ pâ t cp ậ v c ạđ ợ cc e mụ t ở ấ t p h pé đt ư c á m ci ở ấ đ co ơ . ci cp h co hp ạđ ợ cc ụ t êu ấ êu cp ộ a h n v Chiế lợ nư c L nó cchn đn củyuđợ cọ l v thự t đ đt ụ t củ t cứ. à hm á àh ộg h ế ư c hn ự à a ch ể ạm ci i êu a ổ h c Thách thứ củ ế đi ớ cc h quả t lphảxy ự g á ci lợ m ít nhấlđc áo c h yu ố viá nà nr à ị i â dn cc h n ư c à ế tà ộ đ vớ káh àng và khác biệvih nư c ủ cc ốt cn t n. nư c ẽ óá đn t ihc h tớ ci lợ ca á đi ủ ạhr hChiế lợ s c t ộgo ế h a c lớ kió uếđ h ị íủ tcứ t mộhặ ni kícn s viốt cn tn. n hn qytị vt caổ hcr n r ên toc h u h ạh o ớ đi ủ ạhr h ề a h a v Phân bổ g ồ lc nun ự Khi mộ t cứ pâ b nun ự, nó phân bổ i bccn g ờ,ơs vtht à thiế tổ h c hn ổ gồ lc tn ạ,o nư i ở ậcấv ề c t bị à các nguồ lc hc h cc h c ăg à công việ ká na. h m t hn ủ tn r v n ự ká co á cứ nn v c hc huN ư ộ pầ cai t ế ình
 5. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 91 - hoạhđ hci lợ, c ị h n ư cphân bổ g ồ lc h ờg a gm v c áhg r tiề bct n n ế n u n ự t n bo ồ i đn i i ư ệ á êng n ạ,h g ô qua ngân sách, cho các mụ đ h hc hu c í ká na. c b Hoạh ị ci t ậ c đ h h nh t n ế u Hoạhđ hci tu tln unđnv c a á qyt ị :àm cái gì, ai sẽ àm nó và c ị hế h ậ i qa ế i r cc uế đ h l n n ê ệ n l làm thế ào vớ t i i 1nm hặ íhn N à unt cpt n v cấ t nh pt ờ g n ih g n ă oc t ơ. h qả r ấ r g à p á gi h n ờ a ị u c ệ ư quan tâm nhiề đn hoạhđ hci t ậ Q á r hoạhđ hci t ậ t ờgbogm uế c ị h nh t u t n ế u. ình c ị h n h th n a ồ n ế u ư các hoạđn su tộg a: · Phát triể cc ụ tuđ hlợ gv đ ht hnằ h t t c i cc h nlợ n á m c i ị ư n à ị í hm ỗ r h h n á ci ư c ê n n n ợ ự ệ ế củ t cứ. aổ h c · X c ị cc àh ộg ầ t ếđ cih n ình hình hiệ t. á đ h á hn đn cnh tể ảt ệ t n i i nạ i l ia · Phân bổ gn áh h cc ộ hn h c ăgcc h v c à các dự n ư iự ư n nâ sc co á b pậ cứ nn,á ku ự v á dớ s hớg dẫ ca á nà quả t cp a . n ủ cc h nr ấ co ị Tr Biể IV-1: Hoạhđn ci lợ v hoạhđn tc g i 1 u c ịh hế ư c à n c ịh á n hệ p Các khía cạ hs sn n o áh Hoạhđn ci lợ c ịh hế ư c n Hoạhđn ci tu t c ịh hế h ậ n - Mụ đ h cíc - Bả đm h u u v sự ăg - P ư n tn ểh ch cc o ả i qả à t ệ n h ơ gi đ t t á ệ ự i 2 t ở grn d hạ r n t g ài n ư o kế oc ci lợ hạh h n ư c ế - Đ cí ặ th n -Tồ t v cạh r hnư h - Hoàn thành các mụ t cụ nạ à n t n h t i a ế ciêu m thể h t n nư h ào ế e! nào. - Thờ g n iia -Dài hạ ( ư n 2 ă hặ n t ờ g nm oc h co - Thờ hn gn ơ t ờ g i ạ nắ h n h n ư ft. hn ơ) mộ nm hặ íh n t ă octơ at o - Tầ sấhoạh ị n ut c đ h n - Mỗ l t ờg nm iầ h n 3 ă n ư -Mỗ l su hn t n nm iầ á t gr g ă n á o ns - Đề k n ểa uếđ h i i đ rqytị u ệ n - Không chắ cắ v rủ r c hn à io -Ít rủr io re -N iế oc đu i đ ợ ơ k hạh ầ tn ư c ê - Nhà quả t cp rn đn nr ấ t g ế ị u -Nhân viên, và gở l các nhà iên ca n phát triể cấ co pa quả t cprn g n nr ấ t g i ị u a .s - Mứ đ cii c ộ htt ế -Thấ v m c ộ hẩ ha p ề ứ đ cun ó - Cao C w Khung thờ g n ủ kế c i i ca hoạh a w c w F T ôg h ờ g á nà phân tích tài chính mô tả oàn vố đu ưt o gn ạ v dài hạ. hn t n cc h ư h n ầ t h nắ hn à e n Ngắ hn àt ơ 1 ă . ấk t i nno àh n nm đ ợ xp à dài hạ. h quả t n ạ líh n nm B t ỳ h hạ à di ơ 5 ă ư c ế l ờ nN à nrị PD vậ dn t ậnữnhưvậ cho các kế oc. ựká na g a ế oc nắ hn à dài hạ n ụg h t g u y hạh S hc hu i k hạh gn ạ v ữ n chủ u m ta kth ii tơ gav nữ ghy ổ m tổ h c ặ pả yế về ặcm ết g nư n l à h n t đi à cứ gp hi ờ a i a . d Sự hc hu ia ế oc c t v đ h ư n ká na g k hạh ụh à ị h ớg ữ ể n D ờ g h t c i cỉa ằg ế oc c t t ờ g ư c ah hh n ế oc đ h ư n nư r g c h r r k hạh ụ h h n đ ợ ư t c ơ k hạh ị ự á n ể ư í n h ớ gC c ế oc c t xc ị m táh õ ràng mụ t Không có sự hp hn,hn ư n. á k hạh ụ h á đ h ộ cc r ể n ciêu. nậ nằgkôg có vấ đ vi i h u al h n ề ớ v c i siệ . ệ ể c e Sựká na g a ế oc đ n ụg à kế oc t ờ g uên hc hu i k hạh ơ dn v hạh h n xy ữ ư Mộ v kế oc d đ hcỉửdn m tầ; ộ s ká đ ợ s dn t ờ gxy t ài hạh ự ị h s ụg ộ l m tố hc ư c ử ụg h n uên. n n ư Có hai kế ơ dn củyut n hạhđ hl ch ơ gt và ngân sách, nế kôgk m c đn ụg h ế r g oc ị à ư n r o n ình u hn ể ụ tiêu cũgà mộl iế oc đn ụg ơ g n n l to k hạh ơ dn đ n i . ạ ả 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum, Maae etA competetency based approach, 10th ed, “ ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p 197
 6. - 92 - Quả t h c nr ọ ị - C ư n t (dựá)là mộ s t g ợ ca h u oi ế oc đ hàn thành mụ t h ơg r ình n: tự ổ hp ủ ni l k hạh ể o n ề ạ ciêu. Chúng là nhữ g hc ệ ủ cc ụ t các chính sách, các thủ ụ,u tắ,á b ớ pảtn n pứ h ca á m ci êu, t qy ccc ư c hii c ế hành, các nguồ lc ầ s dn v các yế t cn h thc ểi hn cư n t hành đn n ự cn ử ụg à uố ầ tếká đ tn àh hơgr i ế ình ộg đtaT ôg hờg hn đợ h t bn nữ g gn áh ầ t ế C c hơg r có thể ặr hn t n cúg ư c ỗ r ằg h n nâ sc cn h t á cư n t . ư ợ i. ình lcc hơgr lớ hặ nỏcư ng trình chính và chư n t hỗr. à á cư n t ình n oc h,hơ ơgrình t .ợ. - Ngân sách: Là mộ bntờg r các kếqả og ợ đ ợ b ut bn cc o s. tả ưn t ình t u m n đ i ư c i h ăg á cn ố ể ị Các con số à đ ợ b u h d ớ dn t chính hay số i l đn,ố ơ v sn hm s g ny ư c i t ư i ạgài ể ị g a ộgs đ n ịả pẩ ,ố i ờ o ờ máy hoặ bt ỳdn nođ ợ đ bn cns. c ấ k ạg à ư c o ằg o ố Ngân sách là mộ pư n tncak m t , t h ơg i ủ i r ệ ể a nư gậ nâ sc llậ k hạh h n l gn áhà p ế oc. p N ư cạ k hạht ờ g uên là liên tụ. hn m n l s h ớgdncocc ot g ợ l, ế oc h n xy i ư cC úg ag ạ ự ư n ẫ h á hạ i đn đ ợ l l t n t cứ. á k hạht ờgxy trong tổcứ bao gồ cc h h ộg ư c ặ ạ r g ổ h cC c ế oc h n uên p io ư hc m á cí n sách, quy tắ v các thủụ. cà tc - Chính sách: là nhữ gđ ukonc t dn h ớ gdnsynh hyđta ộ kun n i hả ó á ụg ư n ẫ u gĩ a ặr m t hô ề c khổcocc àhđn kia uế đ h C c h hsc hnđ hr pạ v t c i qyt h á hn ộg h r qyt i . á cí áh ạ ị a hm ih h n uế n n n ự ệ đ h bả đm r g uếđ sẽ h hợ v đn gp à m ci ị và o ả ằ qytị n n nh pù p à óg ó vo ụ t êu. - Thủ ụ: các kế oc t ếl m t h ơg hp ầ t ếco i đ u ành các hoạ t là c hạh h tậ ộ pư n pá cn h th v c i h i p i ệ ề t đn tơ gl. hn c t đn h ớ gdnhn đn qa i cỉa ộ cc cii b n ộg ư n a C úg ó á ộg ư n ẫ àh ộg u v c h r m t áh h tt i i c ệ ế ệ pá m t o ó ộhạđn no ó hih c i . hp àh đ m totộg à đ pảt h n e ự ệ - Quy tắ: c quy tắ g ih hr ràng việ hn đn hặ kôghn đn c t , ầ c i tc õ ả í c àh ộg oc hn àh ộg ụ h cn ể thiế không cho phép làm theo ý riêng. Đ yàoiế oc đn i nấ t, â ll k hạh ơ g n ht ạ ả . Quy tắ h ớ g ẫ hn đn m không ấ đ ht tựt i i . ả c tủ m t u c ư n dn àh ộg à nị r n ình h g n B n hấ ca ộ qy ờ a tắ l nó phả ảhm t uế đ hqả t m t ođ, ộ hn đn nấ đ hnođ pả cà n n ộ qyt ị un r à h ó m t àh ộg ht ị à ó hi n ị e n đ ợ l hoặ kôg ư c hp àm. ư càm c hn đ ợ pé l CÁC CẤ H Ạ HĐ N V CHIẾ L Ợ P O C ỊH À N Ư C om II. l Pham vi và mứ đ pứ t ca oc đ h h n ư ch thành chiế lợ v các quyế c ộ h cạ ủ hạh ị ci lợ,ình p n ế nư c à t .c ia đ h h n ư c hc hu ia á t cứ. hn lt ộ củyu ào mứ đ đ dn v các ị ci lợ ká na g ccổ h cC úg ệh c h ế v n ế ữ u c ộ a ạg à t of cấ bcrn m tổcứ m tạđ hạhđ hci lợ xy a à các quyế đ hci lợ p ậ t g ộ t h c à i ó oc ị h n ư c ả r v o n ế tị h nưc n ế Tr đợ t c i . ư ch h n ự ệ ns 1. T c ộ g ủ s đ dn h á á đn ca ự a ạ g o ca Sự a ạg o ln un ế s đ dn ca á sn hm v dị v m tổ h c ug ấ đ dn háiê qa đn ự a ạg ủ cc ả pẩ à c ụ à cứ cn cp h .s !2 và sốlợ gcc h t ờ gká na m nó phụ v. á cuhia đyh ớ gdncc h ư n á t r n hc hu à ịư c ụ C c â ỏ su â ư n ẫ á nà w quả t nậ d n á đ dạrio và tiế cn á c hi h t o uih n ư c a ạg o. n r hn i cc e o ( r) ị ệ ủ p ậ cc ơ ộ kih đổ ci lợ đ dn há e ế w · Cái gì chúng ta có thể àm tố h ns vớ cch khác nế t m nậ v mộ t l t ơ o i á ãng uh â hp ào th ị w e t ờ gm i N unlcn là nguồ lcci lợ: o nư it chính hay các nguồ lc r n ớ gồ ự ào ư ? n ự h n ư c cn g ờ,ài ế nự khác? Liệ cúg a ó u hn tc thành công trên thịrờ g ớ hy hn? ơ g n hn ts lnư i t n m i a kôg Đ n i cúg a ẽà g ờ ư ả at tham gia vào thịrờg ớ hy hn ts h p ht à nư ih n hn? hn thc ư c t n m i a cúg a ẽ ợ nấvo g ờ ci t g C úg a ọ đ ợ ư ế ắ gì qua sự a ạg o,à hn tc đ ợ t cứ đ hc ỏ đ u ày không? đ dn háv cúg a ó ư cổ h c ể ọ hi i n ề re Mộ t cứ c t lcông ty duy nhấ( ậ cíà thốg r t n m th t ờg oc a tổ h c ó h àể tt m h l n t)r g ộ t r n hặ đ h ị o ịư dạg ccĩ vc i dah i quan hoặ kôgi quan. Hình IV- 4 chỉaằg ựđ dn n ở á l h ự k h on l n n ên c hn lên r r s a ạg n và phạ v ca oc đ hci lợ lliên quan trự tp ớ na. tô ty sả xấh m iủ hạh ị h n ư cà n ế ci vi hu Mộ cng ế n ut àng C hoá hoặ d hv com th t ờg hn lnqa,hờg hi ự t tiế t hoạhđ h c ị ụ h ộ t r n kôg i un t n pảd ar c ịư ê ư ên n r ình c ị n
 7. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 93 - phứ t hnMộh sả xấd sả pẩ hặ d h ụ ơ cni t hoạh ị í h c cạ ơ. tãng n utòng n hm oc ị v đn ầ tnr p c ế ình c đ ht ứ n p tạ hn p ơ. Rộg n General Electric m i oc ịh hế ư c Lucent technologies Phạ v h ạhđn ci lợ n l ia Cemex Tr Proflowers.com 2 p Hẹ m p Thấ Cao e! C n tđ n Công ty có lĩ Công ty có ngành Công ty không ôg y ơ nh doanh vự niri c ổt ộ co liên quan liên quan ft. at Q y đ dn há u mô a ạ g o o ns Hình IV-3: u mô a ạ g o v phạ vh ạhđn 1 Q y đ dn há à m i oc ịh re ca a C n tđn on ôgy ơ dah Mộ cn t đ ndahcn cpm tốlợ gh uhnh hoá hoặ d hv com t t ôg y ơ on ug ấ ộ s ư n ữ ạ àng cị ụh ộ c .s C pâ đạ t t ờg ụt . ot et ii s ug ấ m toi ị v vnt col káh hn on h r n c h S u w sArn cn cp ộ l d h ụ ậ ả h ữ hc ịư ể h le ạ c i w tìm kiế g t co ớ m c it p m i r a vi ứ g h . áị á ấ w w b Công ty có lĩ vc ổ t i n ự nir h ộ F Công ty có lĩ v c ổ t i hc ụ h ni pâ đạ t t ờ g hc hu ủ m th n ự nir pụ v co h u hn on h r n ká na ca ộ t h ộ ề ịư ị PD t ờ gc t . e e,ót s ởMot r, x o t t r n ụh Cm xc r ở ư ể ụ n r Mei ,r h nhà sả xấ cement lớ t b ey c ở ành n ut nh a ứ thế ii ằgcc t nt hm t áhđuđnccnà á, á đum i hnpố v vậ t g bn áh h í ộ cc ề ặ á h m y cc ầ ố pâ hi à tư ớ ô n ngành biể ở 2 uc it khắ t g i n 2 qố g r a ên ph i . ế ớ c Công ty có ngành liên quan Là công ty cung cấ ni h hoá và/hoặ d h ụ Lucent technologies gầ giốg h p h u àng ề c ị v. c n n nư công ty có ngành liên quan. Ba phân khúc thịrờ gcí l liên quan vớ na: á h t n t n h hà ư n i hu cc ệ h g ố cung cấ d hv,á d hv t ế k bot và phầ m m t ynt n kôgdy à modem p ị ụ cc ị ụ h t ế ả r c c i ì n ề ,r ề h g hn â v u ô máy tính.. 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum, Maae etA competetency based approach, 10th ed, “ ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 198
 8. - 94 - Quả t h c nr ọ ị d Công ty có ngành không liên quan Công ty cung cấ ni snpẩ (àng hoá và/hoặ d hv) h ni t t ờ gká p h u ả hm h ề c ị ụ co h u h r n hc c ề ịư nhau, t ờ g ó ư c e nư àậ đàn bao gồ ni cn t m không có liên hệ ớ na. h n n đ ợ xm h lt o ư p m h u ôg y à ề v ihu 2. Chiế lợ cp ô g y n ư c ấ cn t Hình IV-5 mô tả á cp ộ oc đ h h nư c cn tG . cc ấ đ hạh ị ci lợ ở ôg y E n ế a Tậ trung vào cố l p tõi Để cn ả ca oc đ h à chiế l c cp ôgyà sự ị hớg hn xy suốcc i ă bn ủ hạh ị v m n nư ở ấ cn tl đ h ưn cug uên ợ n tá bộ hn r g ổ hcMộ cứ nn qa t n ca á nà quả t cpcol h ớ gdnv pậ t n t cứ. t h c ăg un r g ủ cc h o ọ n r ấ a à ưn ẫ à ị đn g t n thcaccđnv k hdahci lợ. t ơ v k hdahci lợ áh i h h í ủ á ơ ị i on h n ư c Mộ đ n ị i on h n ư c á à c n ế n ế l (strategic business unit (SBU)) là mộ b pậ hặ b pậ pụca ộ h cung cấ nữ g t ộ hn oc ộ hn h ủ m t ãng p hn ia sả pẩ hặ d hv r biệ v cúgt ờ gc s m n v mụ t riêng. Quả t cp n hm oc ị ụ i c êng t à hn h n ó ứ ệh à ư ciêu nr ấ ị cao ởcn t cn qyt ị có nên phân bổ h na, oct ơ v cc gồ lcài chính ôg y ũg uế đ h n nư hu hặ íhn ề á nun ự t Tr và nguồ nâ lc ia á S U n hn ự.ữ cc B g Gố 3 i đ c i h m g m ố đề ành, 5 vị ứ g ầ ccĩh ự ,à 20 bộ á u đ n đ u á l v cv n Cấ p phậ ta mư n hm u 2 công ty Trọ g â Đ n g cc ot ộg i dah ớ;hn ố á nun n tm: áh i á hạđn k h on m ipâ b cc gồ á n lự co á đn ịi dah h nư chpá ccĩ v c i c h cc ơ vk h on ci lợ;ợ t á l h ự k h n ế c n n m doanh; giảqytá vn ềut hpđn g cc ự ị qa t n iuếcc ấ đ l pá;áh i á d đ h unr g ậ á n ọ e! co ft. at o ns Cấ cứ p hc re ca nn ăg a CEO củ GE CEO của a CEO củ GE a CEO củ 33 Aircraft NBC Appliances đ n vị ơ khác .s C w w w F Cấ đ n pơ vị ih kn Marketing Marketing Marketing Các bộ nphậ PD doanh c ng chứ nă Nguồ nâ n hn Nguồ nâ n hn Nguồ nâ n hn trong mỗ đ n iơ lực lực lực vị kinh doanh Tài chính/ Tài chính/ Tài chính/ Kếon tá Kếon tá Kếon tá Các chứ nn c ăg Các chứ nn c ăg Các chứ nn c ăg khác khác khác n ư cạ C n t G 1 Hình IV-4: Các cấ h ạhđn v chiế lợ ti ô g y E p oc ịh à 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum, “ ngm n A competetency based approach, 10th ed, Maae et- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 201
 9. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 95 - b Các chiế lợ t g rở g n ư că t n n ư Có 5 chiế lợ pátể ởcp ộ ổ h cà hộ nhậ thuậ ci , i p g ợ ci , n ư c htr n ấ đ t cứ l i p i n h uhộ nhậ nư c h u ề ề hộ nhậ nagđ dn há ồgâ , đ dn há ếhp i p gn,a ạg o đn t m a ạg o kt ợ. v Hộ n ậ i h pthuậ ci n hề u i pthuậ Hộ nhậ nchiề yr ki ộ cn t t m nậ v công việ k hdahca uxả a h m t ôg y hâ hp ào c i on ủ n khách hàng củ n, ế cn áđn hc h cuố c a ótp ậ st ế káh àng i iùng. v Hộ n ậ g ợ ci i h pn ư c hề u i pngư c uxả r ki ôgt t m nậ v công việ ca h cung cấ co Hộ nhậ ợ chiề y a h cn y hâ hp ào c ủ nà ph n,h ờ g à kiể sácấlợg ộ hn ấ t n, ả bo i hn đn l hặ làm ổ ó t n l m othtư n b pậ cu h h đm ả g o àg úg ú oc ư à a c n l đhi ị g. n á ia v Hộ nhậ i pngang Hộ nhậ ngang xả r kiôg y ợ nấm t oc h u ố t cn t n v g t g i p y a h cn t h p ht ộ hặ ni đih ạh r h à i ă ề ủ a a n Tr thịhn pầ. Chiế lợ l minh, h t n qa á lndah l m t i pá ká vi ình thứ n ư ci ên nư h g u cc i on,à ộ g i hp hc ớ h ô ê ả c truyề t n ca i p n h unư c h u à hộnhậ ngang. n h g ủ hộ nhậ thuậ ci ,g ợ ci v i p ố ề ề 2 v Đ dn há ồg â a ạ g o đ n tm, m Đ dạg a n hoá đn tâm thỉ t ảggià đ dn há i quan (liên hệ xy a h m t ồg n h n ọ l a ạg o l h o ên ) ả r ki ộ , e! u n về h cn cn nh, ịrờghặ sn hm kí ạh ôg gệt t n,oc ả pẩ . a h ư ên ig co cn t t đ ợ hặ kở s k h on l quan vớ nành hoặ cn t h n ạcaổ h c ôg y h ư c oc h iự i dah i c ôg y i t ủ t cứ ệ i ft. at v Đ d n h á ếh p a ạ g o kt ợ o ns Đ dạghoá kế hợ yr ki ộ cn t t các hàng hoá hoặ d hv kôgl a n t pxả a h m t ôg y hêm c ị ụ hn i c ên re quan vớ nành kinh doanh hiệ t. ig nạ i ca 3. Chiế lợ cp ơ vk hda h n ư c ấ đ n ịi on n .s C w Chiế lợ cpđ nv k hdahlnqa đnv c hnb cc gồ lc à các hành n ư c ấ ơ ị i on i un ế i pâ ổ á nun ự v n ê ệ w đn nằ đt ư c á m c i mong muố t mộ t t ờgc t vi á snpẩ v ộg hm ạ đ ợ cc ụ t êu nr ên th r n ụ h ớ cc ả hm à ịư ể dị v nođ. i đ m cí can l tạ r lih cn t n t n qav cpá tể c ụ à ó Tê i h h ủ ó à o a ợ t ạh r h h g u i htr n h u ể n ế a ô ệ i w F không ngừ g ăgự cn ả caổ h cr mộ t t ờg ụ h. n nn lc ă bn ủ tcứ t ên th r n c t ịư ể PD Các nhà quả t cpcoca ãng hoặ ca B t t n v việ hạhđ hv hình nr ấ a ủ h ị c ủ S U ậ r g ào p u c oc ị à n thành chiế lợ đ () u t và dành lợ t cn t n t n v c hc ụ hc h (2) xác n ư c ể 1 dy r ì ih ạh r h r g i pụ v káh àng, ế a o ệ đ hcc n v c h c ăg( í ụ snxấ nunnâ lc m ren v tài chính ) có thể ị á lĩ ự cứ nn v d,ả ut gồ hn ự, a t g à n h , ki đn gp ộ cc h u i nưt n và (3) phân bổ á nun ự g a á cứ nn. i óg ó m táh ữ h u h h ào, ệ ế cc gồ lc i cc h c ăgVệ ữ c tậ t n vokáhhn l c s cnbnca ựt p r g à hc àg à ơ ở ă ả ủ s h công củ hạhđ hvà chiế lợ cp u ành a oc ị n n ưc ấ đ n ị i dah Khi hoạh ị v hình thành chiế lợ t t n v khách hàng, nhà quả ơ v k h on. n cđh à n n ư cậ r g ào pu n trịhirli a â hiơ ả: pảt ờ b cu ỏ c bn ả · Ai sẽ ư c hc ụ đ ợ pụ v? · Nhu cầ n củ káh àng sẽ ư chã mãn? u ào a hc h đợ t o · Nhu cầ ca hc h sẽ ư chã mãn như h n u ủ káh àng đ ợ to t ào? ế
 10. - 96 - Quả t h c nr ọ ị 4. Chiế lợ cp h c ă g n ư c ấ cứ n n Chiế lợ cứ nn ln un ế cc àh ộg ó ư n qa vi hu à các cam kế n ư c h c ăg i qa đn á hn đn c tơ g un ớ na v ê t về nguồ lc ư c ành cho các hoạ đn snxấ m ren, gồ nâ lct chính và n ự đợ d t ộg ả ut akt g nun hn ự,ài , i các lĩ vc h c ăgká cat n ự cứ nn hc ủ ổchứ. Hoạhđ hv chiế lợ cứ nn cnh t cc h c c ị à n n ư c h c ăg ầ ỗ r á ợ chiế lợ v kế oc đ n ị i dah nư c à hạh ơ v k h on. n Biể IV-2: Nhữ g ấ đ t n xy ự g hế lợ cứ n n 1 u n vn ềr g â d n ci ư c h c ă g o n Các chứ n n c ă g Các vấ đ cíh n ề hn Nguồ nâ lc · Hệhn t ở g ào là cầ t ế n hnự t gh n n ố ư nh t i? · Thành tích củ nâ v n ê đ ợ xm xt h t n a hn i nn ư c e énư h ào? ê ế l ia · Cách tiế cn à đ ợ s dn đ ci mộ h n ứ g i t nn? p ậ no ư c ử ụg ể hêu nữ g n v n à ăg ê i · C chn đn cư n t đi ửcn bn n cho phụ n , g ờ á àh ộg h ơ g r ố x ôg ằg ào ình c ữ nư i Tr thiể s uố Tài chính · Sự hiợ giữ nun a v tài sả bo h là mong muố? pốh p a gồ vy à n a niêu n · Tỷ ệ a ni vềợ nun ẽ àh h t đu ưv bo h u h pâ lbo hêu li hậ s dn co á ầ t à a ni co hn i ề 2 chia cổ ứ? tc · Tiêu chuẩ n cầ đ ợ s dn đ pâ b t chính và nguồ nâ lc n ào n ư c ử ụg ể hn ổ ài n hn ự m cho dự n á? e! n à nn ư c ử ụg ểài co · Tiêu chuẩ no ê đ ợ s dn đ t trợ ídn co hc h t ụg h káh àng n ft. · Hàng hoá hoặ d h ụ à nn ư c hn ạh c ị v no ê đ ợ nấ m n? c at Marketing o · Sả pẩ nnđ ợ pâ pố nưt n (ví dụbnt c i , h bán n hm ê ư c hn hi h h ào? ế á r tp nà ự ế ns sỹnà bán lẻ ,h …) re ca · Cạhr h h yu ên dự v chi phí hay vào nhân tố hc n t n củ ế n a a ào ká? .s · Hình ảh ào tổ h c à ặ t n no ủ sn hm nn ư c hn ạh nn cứ v đcr g à ca ả pẩ ê đ ợ nấ m n ư C w cho khách hàng? w Sả xấ n ut · Mứ đ cm kt ào về htư n t diệ? c ộ a ến cấlợ go àn n w F · Nhà cung cấ nn ư cự cọ nư h n p ê đ ợ la hn h t ào? ế · Trọgt n sẽđ ợ s dn: ả xấ đ t kohysnxấ t o n â ào m ư c ử ụg sn ut ể ồ h a ả uth n e PD nhu cầ káh àng u hc h · Hoạđn sn ut ào (ví dụ ự ộg o hặ b t ká na) ầ t y tộg ả xấn t đn há oc ố r hc hu cn h í a điể ảt ệ h u ut ổđ cih n i sấ i ệ ? III. TIẾ T ÌNH HOẠ HĐ N N R C ỊH Trong phầ n chúng ta sẽ e xt ộ s kán m v cc i đạ cai t hoạh n ày xm ém tố hi i à á g i on ủ tn r ệ a ế ình c đ hd cho các tổcứ. i t hoạhđ hbogm 8g i onk tpna, ư c i ị ành n h cTế r n ình c ị a ồ n i đạ ế i hu đ ợ m n a ế h hoạ h IV- 5. u ni ,á g i onn không nhất ế pả dyt theo mộ t tực ở ình T y h n cc i đạ ày ê a th t hi u r i ì tr t ó ậ tính bắbộ,ó óh đ ợ đ u h h ể ả bo oc đ h h công. t ucn c t ư c i cỉ đ đm ả hạh ị t ể ề n n ành 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum, Maae etA competetency based approach, 10th ed, “ ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 205
 11. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 97 - 1. B ớ 1: Phát triể m n v các mụ t ưc nsứ ệh à ciêu: N ưđ trình bày, sứm n v các mụ t củ t cứ đ ợ pátể d ar việ t li h ã ệh à ci aổ h c ư c htr n ự t êu i ên cr ờ ả các câu hỏ suđy cúg a ên kinh doanh nhữ gl hv c ào? Chúng ta cam kếci ì? và ia â: hn t n n ĩ ựn n tág kếqả ào chúng ta cầ đt ư c Mụ t chung cung cấ đ h ư n co i r qyt ị tu n n ạđ ợ? ci êu p ị h ớ g h v c a uếđ h n ệ n và nó có thể hn t y ổ t o ừ g ă . á s m n v mụ tu hn đ ợ xy ự g ộ kôg h đih tn nm C c ứ ệh à a e ci kôg ư c â d n m t ê cách tách rờ na. hn đ ợ xc ị d a r c s đn g cc ơhi à e o ca ô i hu C úg ư c á đ h ự t n ơ ở áh i á c ộ v đ dạ ủ m i n ê á t ờ g b ớ 2 v cc i m n v đ m yu b ớ 3 r n ( ư c ) à á đ m ạh à i ế ( ư c ) ư ể ể Bớ2 ưc: Phát hiệ cc ơ n ác hộ v đ dạ ià e o Bớ4 ưc: Bớ5 ưc: Bớ1 ưc: Phát triể cc ná Chuẩ bk n ịế Phát triể s nứ chiế lợ nư c hoạh h n c ci ế mệh à các nv lợ ưc mụ tci êu Bớ3 ưc: Chẩ đá cc n on á đ mm n v i ể ạh à đ myu i ế ể B ớ 8: ưc Bớ7 ưc: Bớ6 ưc: Tiế t hạh pụ oc c Kiể t v mr à a Chuẩ bk n ịế đh ị n đn g kt u áh i ếqả á hoạh n c chiế thuật om Hình IV-5: C c i đ ạ ca i t hoạhđn 1 á g i on ủ t n r a ế ình c ịh l .c ia 2. B ớ tứ2 Chẩ đá cc ơ ộ v đ dạ ư ch : n on á c h ià e o t of Trong tiế t hoạh ị ci lợ,á nà quả t cn á đ h á c hi à e o nr ình c đ h h n ư ccc h n ế n r ầ xc ị cc ơ ộ v đ dạ ị n Tr ns từmôi trư n, ă v n cúg rn m i un ệ ớ v c á đ h á s m n,á m ci ờgnm ữ g hn t g ố qa h vi i xc ị cc ứ ệh cc ụ t o ệ n êu, các kế oc v các chiế lợ caổ h c hạh à n ư c ủ t cứ. ca 3. B ớ 3 C ẩ đá cc i m n v đ m yu ư c : h n on á đ m ạ h à i ế: ể ể .s !2 w Việ cẩ đá cc i m n v đ m yu ủ t cứ g p nhà quả t c kả ăg c hn on á đ m ạh à i ế caổ h c i các ể ể ú n r ó h nn ị w nhậ t c á nn lc ố l và xác đ h h n hạđn cn h t ể ảtnN n lc ố l n h cc ăgự ctõi ứ ị nữ g otộg ầ t ếđ cii . ă g ự ctõi n i ế w là nhữ g i m n g p ổ h cạ r s ká b t àăg h nn cn t n qa i cn n đ m ạh i t cứ t a ự hc i v t kả ăg ạh r h u v c ug ể ú o ệ n a ệ e cấ sn hm v dị v v iit đc á co hc àng. Theo cấ đn ịi daht năg p ả pẩ à c ụ ớ g rịộ đo h ká h h á p ơ vk h on, ì n n h lự ctõi bao gồ b kícn lnsựv ợ t i ề ôg gệcci t tin cậ,à các mố c ốl m a h ạh ớ: a ư tr v cn nh,á tn r ộ ế ình yv i at liệ h cặcẽ ớ cc ii ữ qa b ngoài. n ệ hth viá g h u un ên ớ re C 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum, Maae etA competetency based approach, 10th ed, “ ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 206
 12. - 98 - Quả t h c nr ọ ị 4. B ớ tứt: h t i cc hế lợ ư ch ư P átể á ci ư c rn n Đ pátể cc h n ư c ầ đn g cc ấ đ () á c hi à e ọ b ngoài,(2) ể htr n á ci lợ cn áh i á vn ề 1 cc ơ ộ v đ da ên i ế á cc i m n v đ m yu ên trong, và (3) các chiế lợ n có khả ăg ht ể i co ổ á đ m ạh à i ế b ể ể n ư c ào nn nấđ g p h t ú chứ đt ư c ứm n v các mụ t Có ba chiế lợ t g rở g ơbn i cc h quả c ạđ ợ s ệh à ciêu. n ư c ă t n c ả g p á nà n ư ú n trịoc đ h á ci lợ ở ấ đn ị i dahbo ồ hạh ị cc h n ư c cp ơ v k h on,a gm n ế n a Chiế lợ t mnậ t t ờ g nư ch hph r n. â ịư b Chiế lợ pátể t t ờ g nư c htr n h r n: i ịư c Chiế lợ pátể sn hm nư c htr n ả pẩ i 5. B ớ 5 Chuẩ bk h ạhci lợ ưc : n ị ế oc hế ư c n l ia Sau khi phát triể ccpư n n á h ơgán chiế lợ v chọ lam t h ơ gá t c h p nà n ưc à n ự ộ pư n n h h ợ , h í quả t cnpảcunb cov c i r k hạhci lợ. h đ thả l nt n cư n n r ầ hi hẩ ị h i v ta ế oc h n ư cN ư ã ị ệ ế ế o u r g hơg ậ o Tr t ớ,ế oc v ta ầ bo ả cứ đ n cc ộdn su r ck hạh i r cn ả đm h a ự g á niug a: ư ế · Sứ ệh à các mụ t củ t cứ mnv ci aổ h c êu · Các sả pẩ v dị cn cpbo ồ c cch t ờg à tổ h c ư n ti n hm à c ug ấ,a gm ả á t r n m h ịư cứ h ớ gớ. 2 · Các phân tích vềh t ờgbo ồ nữ g ơ ộ v đ da à các kế oc d pòng t r n,a gm h n c hi à e ọ v ịư hạh ự h cho nhữ g ự i xy a gài dự í . n s k n ả r no ệ th n m · Các chiế lợ đ tp hn à sửdn cc gồ lc e! n ư c ể i nậ v ế ụg á nun ự công nghệsnxấ m ren, ,ả ut a t g , ki ê mạh à khắ pụ cc i yu ũg h t ếl k hạh ự h nv co và nguồ nâ lc hm đt ư c á m ctuđ xác đ h bogm v c ậ dn cc i n hn ự nằ ạ đ ợ cc ụ i ã ị , a ồ i t ụg á đ m n c hc á đ m ế cn nư h tậ ế oc d pòng. ể i p ệ n ể ft. at · o Các chiế lợ đ pátể v sử ụg á nn lc ủ t cứ v đi g nâ v nư c ể htr n à dn cc ăg ự caổ h c à ộ nũ hn i i ên. ns · Các báo cáo tài chính bao gồ bo á l lỗ bo á nâ qỹ d tiề t v đ m m á co ãi , á co gn u (òng n ệ à i ) ể re hòa vố. n ca .s 6. B ớ tứ6 Chuẩ b cc ế oc ci tu t ư ch : n ịá k h ạh hế h ậ n . C w Các kế oc ci t ậđ ợ pátể nằ t ch cc ế oc ci lợ. hạh h nh t ư c htr n hm h t á k hạh h n ư c ế u i ự i ế w 7. B ớ 7 Kiể t v chẩ đá kt u ưc : mr à a n on ếq ả w F Việ k m t l cầ t ế đ bođm cắ cắ r gv ct ct cck hạhl nư c i r à n h t ể ả ả hc hn ằ i h h á ế oc à h ể a i n ệ ự i PD m n đi à áh ikt u đt ư c á k hạh ày. og ợ v đn g ếqả ạđ ợ cc ế oc n á 8. B ớ 8 Tiế tc i h ạhđ h ưc : p ụ v c oc ị ệ n Các yế tm i ư n b ngoài ( ví dụcc ốt cn tn m i v các yế tt ộ m i uố ôt ờg ên r ,á đi ủ ạhr h ớ à h a ) u ốh c ô u t ờg ên trong ( ví dụ h s m n điủ cc hn i mớ lkhông ngừg i đi ì thế ầ r nb ư nư ự og ợca á nâ v ên i à ) nbnổ V ế . cn thự t v c oc đ h ộcc l tụ v t ờg uê đ ứg h vihn t y ổđ. ch i hạh ị m táhi c àh n xyn ể n pó ớnữgh đió iệ n ên ư a IV. MÔ HÌNH CÁC C I NL CC N T A H H Ê ƯỢ Ạ H R N . Mô hình các chiế lợ cn t n cn cp ộ kun h v b cp ộ ă bn rn cc n ư c ạh r h ug ấ m t hô kổ ề a ấ đ cn ả t g á a o tổ h c hc hu Mô ình này đ ợ già mô hình chung vì tấc ccổ h c hc hu ề cứ ká na. h ưc ọl tả á t cứ ká na đu có thể ửdn n, ấ cấ cúgl cc ơs cu sả xấ pâ pố hặ cn cpd h s ụg ó bt hp hn à á c ở hyên n ut hn hi oc ug ấ ị , c vụH 4.6 cho thấ cc ế t c bn ủ m h này. . ình y á yu ố ơ ả ca ô ình
 13. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 99 - Theo chiề dc h r pạ v (ộrn)i thụca á snpẩ hặ d hv nưt n u ọ cỉa hm iđ ộg t êu ủ cc ả hm oc ị ụ h r c ê nhiề pâ kú t t ờ g oc ộ pâ đạ t t ờ g ụ h. h chiề nag h r nun u hn hch r n hặ m t hn on h r n c t T eo ịư ịư ể u gn cỉa gồ đ m n l lih cn t n co á sn hm hặ d h ụVệ l kếhiá b n ố hc ể ag ạ ợ t ạh r h h cc ả pẩ oc ị v. i i t acc i s ká i ế a c c ên ế nhau này, thịrờ gci lợ v nguồ ci lợ, ư r b ci lợ cn t n cí . t n h n ưc à ư ế n h n ư c đ a a a h n ư c ạh r h h h ế ế a n Chiế lợ cn t n bn s ká b t; chiế lợ dnđoci h ci lợ t t n. a n ư c ạh r h ằg ự hc i a ệ n ư c ẫ ạ h pí h n ư c ậ r g B , ế p u chiế lợ t gt ở gcnbn- Thâm nhậ t t ờ g pá tể t t ờgv phát triể sn n ưcă r n ă ả n ư p h r n; htr n h r n à ịư i ịư nả phẩ - có thể ư c ử ụgrn s l kếv iá ci lợ cn t n n m đ ợ s dn t g ự i tớ cc h n ư c ạhr h ày. o ên ế a Rộg n Chiế lợ gây khác biệ nư c t Chiế lợ d nđ o h n ư c ẫ ạ ci phí nlư c Mụ tiêu chiế ợ Chiế lợ tpt n n ư cậ r g u c p Hẹ Đcá ộ đo p Chi phí(giá thành) thấ om n i Nguồ lợ thế l .c ia n ư c ạh r h ă ả1 Hình IV-6: Mô hình chiế lợ cn t n cnb n a t of 1. Chiế lợ gây khác biệ nư c t Tr ns Chiế lợ ny i qa đn i cn t n v iấc cc ãng trong ngành dự t việ n ư c à ln un ế v c ạh r h ớ t ả á h ê ệ a t arên c ca cung cấ cc ả pẩ co hc h mà họ ả nậ đ ợ s r có. p á sn hm h káh àng cm hn ư c ự iêng .s !2 2. Chiế lợ dnđo h p í n ư c ẫ ạ cih w Chiế lợ dnđoci h c nh cn t n bn v c ugcpcc ả pẩ v i i n ư c ẫ ạ h pí ó gĩ ạh r h ằg i cn ấ á sn hm ớ g a a ệ á w càng thấ c tố hặ t phng c ca á h cạht n. h nlợ nyđ hỏ qa p àng t oc h ơ i ả ủ cc ãng n r h C i ư c à òi i un ấ á a ế w e tâm liên tụ đn i qả tc là giả t ể cí h t mỗ m tơ v sn hm . cếhu u( ệ ứ m h u h pír i ên i ộđ n ịả pẩ ) at 3. Chiế lợ tậ t n h a n ư c pr g ó u Chiế lợ t t n cn t n t n m t g cụ h t kiế v c hc ụ ộ nu ầ n ư cậ r g ạh r h r g ộ nành t ìm m i pụ v m t h cu pu a o ể ệ re riêng biệco ộnó káh àng hoặ m th t ờ gho h v c ịl th m thm hc h c ộ t r n t ku ự đ ý ịư e a . C 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum,Maae etA competetency based approach, 10th ed, “ ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 212
 14. Filename: Tom tat Chuong IV_new Directory: D:\Lan Template: C:\WINNT\Profiles\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot Title: HOACH DINH VA CHIEN LUOC Subject: Author: Nguyen Xuan Lan Keywords: Comments: Creation Date: 8/10/04 10:21 PM Change Number: 8 l Last Saved On: 8/22/04 10:45 AM ia Last Saved By: Administrator Total Editing Time: 71 Minutes Tr Last Printed On: 8/30/05 10:51 AM As of Last Complete Printing Number of Pages: 13 Number of Words: 4,269 (approx.) 2 Number of Characters: 24,339 (approx.) m e! co ft. at o ns re ca .s C w w w F PD
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2