intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT02

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
45
lượt xem
2
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT02

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề sắp tới, mời các bạn tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT02 sau đây. Tài liệu hữu ích cho giáo viên và sinh viên nghề Lập trình máy tính cùng những ai quan tâm đến vấn đề trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT02

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA LTMT - LT02 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 7 điểm Câu 1 1,5 điểm 1 Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu nổi bọt để sắp xếp một 0,75 điểm dãy khóa theo thứ tự tăng dần. procedure sxnoibot(a,n) 0,25 điểm 1. for i:=1 to n-1 do begin for j:= n downto i+1 do 0,25 điểm begin if(a[j]
  2. Câu 2 Một công ty sản xuất may mặc cần quản lý lương cho nhân 3,5 điểm viên công ty mình. Hãy viết chương trình đáp ứng các yêu cầu: a Xây dựng lớp NHANVIEN có dữ liệu thành phần là mã 0,75 điểm nhân viên, mã đơn vị, họ tên, ngày sinh. Các hàm thành phần bao gồm: nhập dữ liệu nhân viên, hiển thị dữ liệu. #include 0,25 điểm #include #include typedef struct date { int ngay,thang,nam; }; class NHANVIEN { char manv[10]; char madv[10]; char hoten[30]; date ngaysinh; public: void nhap() 0,25 điểm { cout
  3. b Xây dựng lớp LUONG thừa kế lớp NHANVIEN và có 0,75 điểm thêm các thuộc tính: phụ cấp, hệ số lương, bảo hiểm. Các hàm thành phần để nhập và tính lương cho nhân viên theo công thức: Lương = hệ số lương *830000 + phụ cấp - bảo hiểm class LUONG: public NHANVIEN 0,25 điểm { float phucap,baohiem; float hesoluong; public: void nhapluong() { coutphucap; coutbaohiem; couthesoluong; } float tinhluong() 0,25 điểm { return(hesoluong*830000+phucap-baohiem); } void hienthiluong() 0,25 điểm { cout
  4. ds=new LUONG[n]; for (i = 1; i
  5. Dausach(MADAUSACH, BAN, TAP, MASH) Sach(MASH, TENSACH, TACGIA, NHAXB, NAMXB) Hãy thực hiện các câu hỏi sau đây bằng SQL a Danh sách các đọc giả đã đăng ký mượn sách trong ngày d. 0,5 điểm Yêu cầu các thông tin: MADG, HOTEN, DIACHI: Các quyển sách của phiếu mượn có SOPM là x. Yêu cầu các thông tin MASH, TENSACH, TACGIA, NGAYMUON, NGAYTRA. b Các quyển sách của phiếu mượn có SOPM là x. Yêu cầu các 0,5 điểm thông tin MASH, TENSACH, TACGIA, NGAYMUON, NGAYTRA: SELECT Mash, Tensach, Tacgia, Ngaymuon, Ngaytra FROM ((Sach INNER JOIN Dausach ON Sach.Mash=Dausach.Mash) INNER JOIN Chitietmuon ON Chitietmuon.Madausach = Dausach.Madausach) INNER JOIN Phieumuon On Phieumuon.Sopm = Chitietmuon.Sopm WHERE Phieumuon.Sopm = x; c Tổng số lượt mà mỗi đọc giả đến mượn sách trong năm 0,5 điểm 2001. Thông tin kết xuất MADG, HOTEN, SOLANMUON (SOLANMUON là thuộc tính tự đặt) SELECT Madg, Hoten, Count(*) As Solanmuon FROM Phieumuon INNER JOIN Docgia ON Docgia.Madg=Phieumuon.Madg WHERE YEAR(Ngaymuon)=2001 GROUP BY Phieumuon.Madg, Docgia.Hoten d Danh sách các đọc giả cao tuổi nhất đã mượn sách trong 0, 5 điểm ngày d. Thông tin kết xuất MAĐG, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI, NGHENGHIEP: SELECT Madg, Hoten, Ngaysinh, Diachi, Nghenghiep FROM Phieumuon INNER JOIN Docgia ON Docgia.Madg=Phieumuon.Madg WHERE (Ngaymuon=d) AND (Ngaysinh IN (SELECT MIN(Ngaysinh) Trang:5/ 6
  6. FROM Docgia)) II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 3 điểm 1 2 Tổng cộng (I + II) ……….., ngày…………tháng………..năm………….. Trang:6/ 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2