Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Đánh giá nông thôn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

32
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của học phần "Đánh giá nông thôn" là nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành KT và PTNT những kiến thức cơ bản về các phương pháp đánh giá nông thôn hiện nay. Ưu nhược điểm của từng phương pháp, nguyên tắc, cách thức đánh giá và phạm vi ứng dụng trong các hoạt động cụ thể của nông thôn. Mời các ban cùng tham khảo đề cương chi tiết sau đây để biết thêm các thông tin khác về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Đánh giá nông thôn

  1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐINH NGỌC LAN NGUYỀN QUỐC HUY NGUYỄN ĐỨC QUANG KIỀU THỊ THU HƢƠNG ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT Học phần: Đánh giá nông thôn Số tín chỉ: 02 Mã số: RAS221 Thái Nguyên, 2016
  2. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Đánh giá nông thôn - Mã số học phần: RAS 221 - Số tín chỉ: 2 - Trình độ: cho sinh viên năm thứ 3 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Khuyến nông, Phát triển nông thôn 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết = 30 GTC - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp:6 tiết. - Số tiết thí nghiệm, thực hành: - Số tiết sinh viên tự học: 3. Đánh giá học phần: - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần tiên quyết: Không - Học phần học trước: Các môn cơ sở chuyên ngành: Kinh tế vi mô, kinh tế vi mô, kinh tế phát triển nông thôn, xã hội học nông thôn, phát triển cộng đồng, nguyên lý phát triển nông thôn, nghiên cứu nông thôn... - Học phần song hành: Tùy chọn (đánh giá nông thôn, hệ thống nông nghiệp, công tác xã hội trong phát triển nông thôn, chính sách phát triển nông thôn, dân số và phát triển nông thôn.... 5. Mục tiêu đạt đƣợc sau khi kết thúc học phần: 5.1. Kiến thức Mục đích của học phần là nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành KT và PTNT những kiến thức cơ bản về các phương pháp đánh giá nông thôn hiện nay. Ưu nhược điểm của từng phương pháp, nguyên tắc, cách thức đánh giá và phạm vi ứng dụng trong các hoạt động cụ thể của nông thôn.
  3. 5.2. Kỹ năng Thuyết trình, thảo luận nhóm, động não, học tập, tư duy lãnh đạo và học tập, lắng nghe, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, lập kế hoạch và tổ chức công việc, giao tiếp với nông dân.... 6. Nội dung kiến thức và phƣơng pháp giảng dạy Phƣơng pháp giảng TT Nội dung kiến thức Số tiết dạy Chƣơng I: T NG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN (2 tiết) Thuyết trình, phát 1 1.1. Sự cần thiết phải đánh giá nông thôn 1 1.2.Những thuận lợi và khó khăn của vấn sự phát triển ở vùng nông thôn liên quan đến đánh giá nông. 1.3. Tiếp cận nghiên cứu phát triển Thuyết trình, phát 2 1 nông thôn vấn Chƣơng 2: CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN (4 tiết) 2.1. Phương pháp nghiên cứu truyền Thuyết trình, thảo thống 3 1 luận nhóm nhỏ, phát 2.2. Phương pháp đánh giá nhanh vấn nông thôn (RAPID RURAL APPRAISAL – RRA) 2.3. Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người Thuyết trình, phát 4 1 dân (PARTICIPATORY RURAL vấn APPRAISAL - PRA) Thuyết trình, phát 2.4. Phương pháp học và hành động 5 1 vấn, động não, bài có sự tham gia (PLA) tập đóng vai 6 Thảo luận 1 Thảo luận nhóm, Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH Thuyết trình, phát 8 GIÁ NÔNG THÔN CÓ SỰ THAM 1 vấn, động não, bài GIA CỦA NGƢỜI DÂN (19 tiết) tập
  4. 3.1. Tổng quan về PRA 3.1.1 Khái niệm 3.1.2. Khi nào cần thực hiện PRA 3.1.3. PRA cã thÓ ®ưîc ¸p dông vµo lÜnh vùc nµo 3.1.4. Ưu, nhược ®iÓm của PRA 3.2. Tãm t¾t lÞch sö ph¸t triÓn PRA vµ thùc tÕ ¸p dông ë ViÖt Nam Thuyết trình, phát 3.2.1. Tãm t¾t lÞch sö ph¸t triÓn PRA 9 1 vấn, động não, bài trªn thÕ giíi tập 3.2.2. Thùc tÕ ¸p dông PRA ë ViÖt Nam 3.3. Bé c«ng cô cña PRA, mét sè nguyªn t¾c vµ kü thuËt c¬ b¶n khi sö dông c«ng cô cña PRA Thuyết trình, phát 3.3.1. Bé c«ng cô cña PRA lµ g×? 10 1 vấn, động não, bài 3.3.2. Mét sè chØ dÉn khi sö dông tập c«ng cô PRA 3.3.3. Mét sè kü thuËt c¬ b¶n khi sö dông c«ng cô PRA 3.3.4. Thành viên PRA Thuyết trình, phát 11 1 vấn, động não, bài tập 3.3.5. Một số kỹ năng trong tiến hành Thuyết trình, phát 12 1 PRA vấn, 3.4. Giíi thiÖu vµ hưíng dÉn sö dông mét sè c«ng cô chñ yÕu cña PRA Thuyết trình, phát 13 trong ho¹t ®éng đánh giá nông thôn 1 vấn, 3.4.1. Lưîc sö th«n, b¶n 3.4.2. X©y dùng sa bµn cña th«n, b¶n Thuyết trình, phát 15 1 vấn, 15 Thảo luận 1 Thảo luận 3.4.3. VÏ s¬ ®å th«n, b¶n Thuyết trình, bài 16 1 tập 3.4.4. X©y dùng biÓu ®å hưíng thêi Thuyết trình, phát 17 1 gian vấn, 3.4.5. §iÒu tra theo tuyÕn vµ x©y dùng Thuyết trình, phát 18 s¬ ®å mÆt c¾t 1 vấn, động não, bài tập 19 3.4.6. Ph©n tÝch lÞch mïa vô 1 Thảo luận 20 Thảo luận 1 Thuyết trình, phát vấn, 3.4.7. Ph©n lo¹i hé gia ®×nh (HG§) Thuyết trình, phát 1 vấn, 3.4.8. Ph©n lo¹i, xÕp h¹ng cho ®iÓm 1 21 Thảo luận 1 Thảo luận
  5. 3.4.9. Xếp hạng cặp đôi Thuyết trình, phát 1 vấn, động não, bài tập 3.4.10. Ph©n tÝch tæ chøc vµ x©y dùng Thuyết trình, phát s¬ ®å quan hÖ cña c¸c tæ chøc (s¬ ®å 1 vấn, động não, bài VENN) víi céng ®ång th«n b¶n tập 22 Thảo luận 1 Thảo luận 3.5. Những điều kiện cần thiết cho sự Thuyết trình, phát thành công của việc áp dụng PRA tại 1 vấn, Việt Nam CHƢƠNG 4: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NÔNG Thuyết trình, phát 23 THÔN ( 2 tiết) 1 vấn, 4.1. Những bước chuẩn bị cho 1 cuộc PRA trước khi đến thực địa 4.2. Các bƣớc thực hiện PRA để Thuyết trình, phát 25 1 xây dựng một dự án vấn, CHƢƠNG 5: Ph©n tÝch, tæng hîp kÕt qu¶ PRA vµ viÕt b¸o c¸o ( 3 Tiết) Thuyết trình, phát 25 1 5.1. KÕt qu¶ PRA vấn, 5.2. Phƣ¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp kÕt qu¶ PRA 26 5.3. ViÕt b¸o c¸o kÕt qu¶ PRA 1 Thảo luận 1 Thảo luận Tổng số tiết thực hiện (tiết) 30 Tổng số giờ chuẩn quy đổi GTC 7. Tài liệu học tập Sách, giáo trình chính: Giáo trình nội bộ: Đánh giá nông thôn 8. Tài liệu tham khảo 1.Lê Hưng Quốc, Phương pháp đánh giá nông thôn có người dân tham gia trong hoạt động khuyến nông- khuyến lâm. Nhà xuất bản nông nghiệp. 2. Simelton Elisabeth, Đàm Việt Bắc. Bộ công cụ đàm phán 3. Đặng Kim Vui, Nguyễn Thế Đặng, Trần Ngọc Ngoạn, Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Hữu Hồng, Nguyễn Thị Minh Thọ và Nguyễn Thị Thắc (2002) Một số phương pháp tiếp cận và phát triển nông thôn. NXB Nông nghiệp. 4. Trần Ngọc Ngoạn (1999) Giáo trình hệ thống nông nghiệp. NXB nông nghiệp. 5. Nguyễn Ngọc Nông, Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn, NXB nông nghiệp 9. Cán bộ giảng dạy
  6. STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Đinh Ngọc Lan Khoa KT&PTNT PGS.TS 2 Nguyễn Đức Quang Khoa KT&PTNT ThS 3 Nguyễn Quốc Huy Khoa KT&PTNT ThS 4 Kiều Thị Thu Hương Khoa KT&PTNT TS Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Trƣởng khoa Trƣởng bộ môn Giáo viên môn học PGS.TS Dƣơng Văn Sơn PGS.TS. Đinh Ngọc Lan Nguyễn Quốc Huy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2