Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 7

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
95
lượt xem
20
download

Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích các đặc điểm của văn hóa tổ chức hiện tại của bạn. Xác định các đặc điểm then chốt của một văn hóa tổ chức mong muốn trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 7

 1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI MSMH: QT212DV01 Chapter 7 Leading Change Elearn, Change management: Management extra. 2005, Pergamon Flexible Learning
 2. Purpose • Understand the role of leadership in terms of organizational success • Be familiar with trait-based theories of leadership • Be familiar with behavioural theories of leadership • Be familiar with contingency theories of leadership • Understand the differences between transactional and transformational leadership • Understand and be able to discuss critically various contemporary theories of leadership • Be familiar with strategies for overcoming resistance to change • Be familiar with the concept of ‘leading from the middle’. • Hiểu rõ vai trò lãnh đạo ở góc độ thành công của tổ chức • Làm quen với các lý thuyết lãnh đạo tựa đặc điểm • Làm quen với lý thuyết lãnh đạo hành vi • Làm quen với lý thuyết lãnh đạo đối phó • Hiểu được sự khác nhau giữa lãnh đạo hành động và lãnh đạo thay đổi • Hiểu được và có khả năng thảo luận về các lý thuyết lãnh đạo hiện đại • Làm quen với chiến lược khắc phục rào cản thay đổi • Làm quen với khái niệm 'lãnh đạo từ cấp trung gian'.
 3. Content • Leading change • Must the leadership of change happen from the top? • Lãnh đạo sự thay đổi • Lãnh đạo sự thay đổi có cần phải xuất phát từ cấp cao?
 4. Chapter 7 Leading change
 5. Leading change • Leadership Is Key in Change Management • Successful change management requires a large commitment from executives and senior managers, whether the change is occurring in a department or in a complete organization • Vai trò lãnh đạo là chìa khóa của thành công trong quản lý sự thay đổi • Quản lý sự thay đổi thành công đòi hỏi một cam kết lớn từ ban giám đốc điều hành và quản lý cấp cao, cho dù sự thay đổi đó diễn ra trong một bộ phận hoặc trong toàn bộ tổ chức.
 6. Leading change “A change effort cannot be optional for senior staff. They must lead or get out of the way. The new system will ultimately have to stand on its own feet, but every new system needs support and nurture.” “Một nỗ lực thay đổi không thể là tùy ý đối với cán bộ cấp cao. Họ phải tham gia lãnh đạo sự thay đổi hoặc bước ra khỏi tổ chức. Hệ thống mới cuối cùng sẽ phải đứng trên đôi chân của chính mình, nhưng mỗi hệ thống mới cần có sự hỗ trợ và nuôi dưỡng"
 7. Tips for Leading change 1. Establish a clear vision for the change management process. Paint a picture of where the organization will end up and the anticipated outcomes. Make certain the picture is one of reality and not what people “wish” would occur. 1. Thiết lập một tầm nhìn rõ ràng cho quá trình quản lý sự thay đổi. Vẽ một bức tranh về đích đến của tổ chức và các kết quả dự kiến. Đảm bảo bức tranh đó phải là một thực tế, chớ không phải là cái mà người ta "muốn" nó sẽ xảy ra.
 8. Tips for Leading change 2. Appoint an executive champion who “owns” the change management process and makes certain other senior managers, as well as other appropriate people in the organization, are involved. 2. Chỉ định một giám đốc điều hành, người có khả năng "làm chủ" quá trình quản lý sự thay đổi và làm cho các nhà quản lý cấpcao khác, cũng như NLĐ trong tổ chức, cùng hợp tác tham gia.
 9. Tips for Leading change 3. Pay attention to the changes occurring. Ask how things are going. Focus on progress and barriers for change management. One of the worst possible scenarios is to have the leaders ignore the process. 3. Quan tâm đến những thay đổi xảy ra. Tìm hiểu xem sự việc xảy ra như thế nào. Tập trung vào tiến độ thay đổi và giải quyết sự phản kháng đối với sự thay đổi. Bi kịch nhất là có những nhà lãnh đạo không biết về quá trình thay đổi.
 10. Tips for Leading change 4. Sponsor portions of the change or the change management process, as an involved participant, to increase active involvement and interaction with other organization members. 4. Bảo trợ từng phần của sự thay đổi hoặc quá trình quản lý sự thay đổi, như là một người trong cuộc, để tăng cường sự tích cực tham gia và tương tác với các thành viên khác của tổ chức.
 11. Tips for Leading change 5. If personal or managerial actions or behaviors require change for the changes to take hold in the organization, “model” the new behaviors and actions. 5. Nếu sự thay đổi trong tổ chức đòi hỏi phải thay đổi những hành động hoặc hành vi quản lý cá nhân, thì cần phải "làm gương" đối với những hành vi và hành động mới.
 12. Tips for Leading change 6. Establish a structure which will support the change. This may take the form of a Steering Committee, Leadership Group, or Guiding Coalition. 6. Thiết lập một cấu trúc hỗ trợ sự thay đổi, dưới hình thức một Ban chỉ đạo, Nhóm lãnh đạo, hoặc Liên minh hướng dẫn.
 13. Tips for Leading change 7. Change the measurement, reward, and recognition systems to measure and reward the accomplishment of new expectations 7. Thay đổi các hệ thống đo lường, khen thưởng và công nhận để đánh giá và khen thưởng các thành tích lao động mới.
 14. Tips for Leading change 8. Solicit and act upon feedback from other members of the organization. 8. Thu thập và hành động theo sự phản hồi từ các thành viên khác của tổ chức.
 15. Tips for Leading change 9. Recognize the human element in the change. People have different needs and different ways of reacting to change. They need time to deal with and adjust to change. 9. Thừa nhận yếu tố con người trong quá trình thay đổi. NLĐ có những nhu cầu và nhiều cách khác nhau để phản ứng với sự thay đổi. Họ cần thời gian để đối phó và điều chỉnh với sự thay đổi.
 16. Tips for Leading change 10. Senior leaders must participate in the training that other organization members attend, but, even more importantly, they must exhibit their “learning” from the sessions, readings, interactions, tapes, books or research. 10. Ban lãnh đạo cấp cao phải tham gia đào tạo cùng với các thành viên khác của tổ chức, nhưng điều quan trọng hơn cả là họ phải thể hiện cái "học" của họ qua các buổi thảo luận, tương tác, băng hình, sách báo hoặc nghiên cứu.
 17. Tips for Leading change 11. Be honest and worthy of trust. Treat people with the same respect you expect from them. 11. Trung thực và đáng tin cậy. Hãy đối xử với NLĐ theo cách mà mình muốn nhận được sự tôn trọng từ họ.
 18. Chapter 7 Must the leadership of change happen from the top?
 19. From the middle • Led from the middle Oren Harari, in Management Review (1999) • Lãnh đạo từ quản lý cấp trung Oren Harari, in Management Review (1999)
 20. From the middle Ten rules for leading change from the middle: • 1 Let the customer drive the change process. • 2 Develop standards, measurements, process and rewards based on your customer feedback and follow-up discussions. • 3 With rare exceptions, don’t ask for permission. • 4 Stand by your convictions and stay the course. • 5 Make your moves quick, continuous and public. • 6 Don’t shirk from challenging sacred cows. • 7 Act the part of a coach. • 8 Demand some quick payoffs. • 9 Embrace perpetual change by looking ahead to tomorrow’s customer. • 10 Stay ahead of change 10 quy tắc lãnh đạo sự thay đổi từ quản lý cấp trung: • 1 Khách hàng định hướng quá trình thay đổi. • 2 Phát triển các tiêu chuẩn, đo lường, quy trình và phần th ưởng d ựa trên phản hồi và các cuộc thảo luận của khách hàng. • 3 With rare exceptions, don’t ask for permission. • 4 Stand by your convictions and stay the course. • 5 Hành động nhanh chóng, liên tục và công khai. • 6 Don’t shirk from challenging sacred cows. • 7 Huấn luyện. • 8 Yêu cầu một số kết quả nhanh. • 9 Thay đổi bằng cách nhìn trước lợi ích của khách hàng. • 10 Đi đầu thay đổi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản