Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
79
lượt xem
20
download

Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo ra những chiến lược thay đổi khả dĩ và đề xuất phương án hay nhất. Mô tả tầm quan trọng của cách thức đạt được sự chấp thuận trong giai đoạn cuối của chương trình triển khai thực hiện. Phát triển các cách thức để kêu gọi người khác tham gia và đạt được sự đồng thuận để thay đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 4

 1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI MSMH: QT212DV01 Chapter 4 Process for Change Elearn, Change management: Management extra. 2005, Pergamon Flexible Learning
 2. Purpose • Generate possible alternative strategies for change and formulate recommendations as to which is the best alternative • Describe the importance of the way in which approval is gained to later stages of the programme implementation • Develop ways of involving others and gaining their commitment to change • Evaluate how to deliver each of Lewin’s three stages of change in the context of your own organisation. • Tạo ra những chiến lược thay đổi khả dĩ và đề xuất phương án hay nhất • Mô tả tầm quan trọng của cách thức đạt được sự chấp thuận trong giai đoạn cuối của chương trình triển khai thực hiện • Phát triển các cách thức để kêu gọi người khác tham gia và đạt được sự đồng thuận để thay đổi • Đánh giá cách thức để triển khai ứng dụng mỗi giai đoạn trong quá trình 3 bươc thay đổi của Lewin vào bối cảnh của tổ chức của bạn.
 3. Content • Gaining approvals • Developing the change strategy • Making the organisation move
 4. Chapter 4 Gaining approvals
 5. Proposal Evaluation In order to evaluate the attractiveness of a major change proposal, Johnson and Scholes (1999) identify three areas of concern: • Suitability – does it address the circumstances in which the company is operating? • Acceptability – does it offer a good return on the investment needed, does it carry an acceptable level of risk and will stakeholders in the business react favourably? • Feasibility – can we actually do it? Do we have the necessary resources and capabilities? Để đánh giá sự hấp dẫn của một đề nghị thay đổi lớn, Johnson và Scholes (1999) xác định 3 lĩnh vực cần quan tâm: • Tính phù hợp - có xác định các tình huống trong đó công ty đang hoạt động không? • Tính thừa nhận - có xác định một lợi thế cần thiết nào trên đầu tư, một mức độ rủi ro có thể chấp nhận được và các bên liên quan có phản ứng thuận lợi không? • Tính khả thi - chúng ta có thể thực sự làm điều đó không? chúng ta có đủ nguồn lực và khả năng cần thiết
 6. Proposal Evaluation PROPOSAL PROPOSAL EVALUATION Suitable? Acceptable? Feasible? ACCEPTANCE Evaluation hurdles
 7. Gaining Approval • Personality-led change is about accepting the need for change because ‘The boss says this is a better way of doing things’. • Situation change: through an open style of management and the extensive involvement of staff. – Employees came to agree on the need for change and became willing participants in the change process. • Thay đổi định hướng theo tính cách con người là việc chấp nhận sự cần thiết phải thay đổi bởi vì ‘Sếp nói đây là cách để lao động tốt hơn '. • Thay đổi định hướng theo tình huống: thông qua một phong cách quản lý thoáng với sự tham gia tích cực của NLĐ. – NLĐ đồng thuận về việc cần thiết phải thay đổi và sẵn sàng tham gia vào quá trình thay đổi.
 8. Gaining Approval Sell the proposal to the key decision makers in the organisation. • First identify the key decision makers and power holders in the organisation. • Get your key points across succinctly and forcefully. Đề xuất với người có quyền quyết định quan trọng nhất trong tổ chức. • Đầu tiên, cần phải xác định người có quyền quyết định và nắm giữ quyền lực quan trọng nhất trong tổ chức. • Trình bày những điểm chính một cách súc tích và sinh động.
 9. Gaining Approval Formal approval from the top is not sufficient, and if obtained in isolation Đạt được sự phê chuẩn từ ban lãnh đạo cấp cao nhất vẫn chưa đủ, đặc biệt nếu nó được thực hiện một cách đơn lẻ
 10. Gaining Approval • Talk to the key people in all areas that will be affected by the programme. – Not all may be enthusiastic at this stage, – but you must show that wide consultations have taken place and that there is a reasonable chance of building momentum for the launch of the change programme. • Hãy nói chuyện với những người có vai trò chủ chốt trong tất cả các lĩnh vực sẽ bị chương trình thay đổi ảnh hưởng. – Không phải tất cả mọi người đều tận tình hưởng ứng ở giai đoạn này, – nhưng bạn phải chứng minh rằng: đã tiến hành những cuộc thảo luận rộng rãi và có thể có một cơ hội hợp lý để xây dựng động lực cho việc khởi động chương trình thay đổi.
 11. Gaining Approval • Skills in communicating, influencing people and carrying out negotiations. • To be a change manager you will need – to learn how to be a facilitator rather than a director of operations. – to guide and stimulate the activity of others • Kỹ năng giao tiếp, gây ảnh hưởng đến người khác và đàm phán. • Để làm một nhà quản lý sự thay đổi, bạn cần – học hỏi cách thức để trở thành một người tạo điều kiện thuận lợi hơn là một giám đốc tác nghiệp. – hướng dẫn và kích thích hoạt động của người khác
 12. Gaining Approval High level of agreement in: • the action area • the external and internal analyses • outcomes broadly agreed • management commitment • timescales Đạt được mức độ đồng thuận cao trong: • các lãnh vực hành động • phân tích các yếu tố bên ngoài và nội bộ • kết quả đầu ra • cam kết của các cấp quản lý/ ban lãnh đạo • thời hạn hoàn thành
 13. Chapter 4 Developing the Change Strategy
 14. Developing the change strategy Focused on the transition stage of the project Tập trung vào giai đoạn chuyển tiếp của dự án Current Transition Desired future state state state The process of change
 15. The transition stage • The transition stage is about deciding to embark on innovation, and of developing commitment towards the process • Giai đoạn chuyển tiếp liên quan đến quyết định tham gia vào chương trình đổi mới, phát triển và cam kết đối với quá trình đổi mới
 16. Fundamental requirements The needs to gain high level agreement to change in a number of areas: • the action area, through external and internal analyses, • the desired outcomes, • management commitment and • agreement on timescales. Cần phải đạt được một sự đồng thuận cao để tiến hành thay đổi trong một số lĩnh vực: • các lãnh vực hành động, thông qua phân tích các yếu tố nội bộ và bên ngoài, • các kết quả mong muốn, • cam kết của các cấp quản lý • thỏa thuận về thời han hoàn thành.
 17. Fundamental requirements The action area, through external and internal analyses: • To improve relations with key customers who do not want • To minimize disagreements at a later stage Lãnh vực hành động, thông qua phân tích các yếu tố nội bộ và bên ngoài: • cải thiện các mối quan hệ với những khách hàng chủ yếu không muốn thay đổi • giảm thiểu sự bất đồng ở các giai đoạn sau
 18. Fundamental requirements The desired outcomes: • Clear idea of the general direction before one starts Các kết quả mong muốn: • Ý tưởng rõ ràng về một định hướng hoạt động tổng thể trước khi bắt đầu
 19. Fundamental requirements Management commitment: • To gain the support of all managers Cam kết của các cấp quản lý: • đạt được sự hỗ trợ của tất cả các nhà quản lý
 20. Fundamental requirements Agreement on timescales. • defined timescales • meeting the deadline Thỏa thuận về thời hạn hoàn thành: • xác định các mốc thời gian hoàn thành • hoàn thành đúng thời hạn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản