Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

0
113
lượt xem
36
download

Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân biệt giữa các loại hình thay đổi và xác định các phản hồi phù hợp. Chuẩn bị một phân tích về môi trường hiện tại và tương lai của ngành nghề trong đó tổ chức của bạn đang hoạt động. Đánh giá những gì cần phải thay đổi nếu tổ chức của bạn muốn cạnh tranh trong môi trường mới này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương quản trị sự thay đổi (ĐH Hoa Sen) - Chương 3

 1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI MSMH: QT212DV01 Chapter 3 The Conditions for Change Elearn, Change management: Management extra. 2005, Pergamon Flexible Learning
 2. Purpose • Distinguish between different types of change and identify suitable responses • Prepare an analysis of the current and future environment of the industry in which your organisation operates • Evaluate what needs to change if your organisation is to compete in this new environment. • Phân biệt giữa các loại hình thay đổi và xác định các phản hồi phù hợp • Chuẩn bị một phân tích về môi trường hiện tại và tương lai của ngành nghề trong đó tổ chức của bạn đang hoạt động • Đánh giá những gì cần phải thay đổi nếu tổ chức của bạn muốn cạnh tranh trong môi trường mới này.
 3. Content • The impetus for change • Environmental changes • Động lực thay đổi • Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự thay đổi
 4. Chapter 3 The impetus for change
 5. Động lực thay đổi Ralph Stacey (1996) distinguishes between three different types of events: • Closed change. • Contained change. • Open-ended change Ralph Stacey (1996) phân biệt ba loại hình sự kiện khác nhau: • Thay đổi đóng. • Thay đổi kiềm chế. • Thay đổi mở
 6. Closed change Closed change, where there is certainty about what happened, why it happened and what needs to be done. • We are able to say what happened, why it happened, and what the consequences were. • We are also able to explain in a widely accepted way how such a sequence of events and actions will continue to affect the future course of the business. Thay đổi đóng xảy ra khi chắc chắn về những gì đã xảy ra, tại sao nó xảy ra và những gì cần phải được hoàn tất. • Ta có thể nói những gì đã xảy ra, tại sao nó xảy ra, và những hậu quả của việc đó. • Ta cũng có thể giải thích, một cách tổng quát có thể chấp nhận được, rằng một chuỗi các sự kiện và hành động sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai kinh doanh của ta như thế nào.
 7. Closed change For example, consider a business that supplies pop CDs and tapes to the teenage market. Managers in that business are able to say with some precision how the number of customers in that market has changed over the past and furthermore how it will change for the next fifteen years or so. Those customers already exist. The managers can establish fairly clear-cut relationships between the number of customers and the number of CDs and tapes they have bought and will buy. Ví dụ, hãy xem xét một doanh nghiệp cung cấp đĩa CD và băng nhạc pop cho thị trường giới trẻ. Các nhà quản lý trong doanh nghiệp đó có thể nói, với một độ chính xác nhất định, số lượng khách hàng trong thị trường đó đã thay đổi như thế nào trong quá khứ, và thị trường đó sẽ thay đổi như thế nào trong 15 năm tới hoặc lâu hơn. Đó là những khách hàng hiện hữu. Các nhà quản lý có thể thiết lập khá rõ ràng mối quan hệ giữa số lượng khách hàng và số lượng đĩa CD và băng nhạc mà khách hàng đã mua và sẽ mua.
 8. Contained change Contained change, where we are reasonably confident about what happened, why it happened and what needs to be done about it. • we are able to say only what probably happened, why it probably happened and what its probable consequences were. • The impact of such a sequence of events upon the future course of the business has similarly to be qualified by probability statements. Thay đổi kiềm chế xảy ra khi ta tự tin một cách chừng mực về những gì đã xảy ra, tại sao nó xảy ra và những gì cần phải thực hiện. • Ta có chỉ thể nói những gì có thể xảy ra, tại sao nó có thể xảy ra và những hậu quả tất yếu của nó. • Tác động của một chuỗi sự kiện đó đến lĩnh vực kinh doanh trong tương lai được thống kê bằng những xác suất.
 9. Contained change For example, the supplier of CDs and tapes will find it harder to explain why particular kinds of CDs and tapes sold better than others. That supplier will find it somewhat difficult to forecast what kinds of tapes and CDs will sell better in the future, but market research, lifestyle studies and statistical projections will enable reasonably helpful forecasts for at least the short term. Ví dụ, nhà cung cấp đĩa CD và băng nhạc sẽ cảm thấy khó hơn để giải thích lý do tại sao một số loại đĩa CD và băng nhạc lại bán đắt hơn so với những thứ khác. Nhà cung cấp sẽ cảm thấy khó hơn để dự đoán loại băng và đĩa CD nhạc nào sẽ bán đắt hơn trong tương lai. Nhưng với nghiên cứu thị trường, nghiên cứu lối sống và dự đoán thống kê sẽ giúp dự báo ít nhất là trong ngắn hạn một cách hợp lý.
 10. Open-ended change Open-ended change, where there is wide disagreement about what happened, why it happened and what is to be done about it • There are other sequences of events and actions arising from the past and continuing to impact on the future where explanations do not command anything like widespread acceptance by those involved Thay đổi mở xảy ra khi có nhiều bất đồng về những gì đã xảy ra, tại sao nó xảy ra và những gì sẽ được thực hiện • Có nhiều chuỗi sự kiện và hành động khác nhau phát sinh từ quá khứ và tiếp tục tác động đến tương lai mà không giải thích bất cứ điều gì, như một sự chấp nhận rộng rãi của những người tham gia
 11. Open-ended change The company supplying CDs and tapes may have decided in the past to diversify into video film distribution by acquiring another company already in that business. That acquisition may then become unprofitable and the managers involved could well subscribe to conflicting explanations of why this is so. Trong quá khứ, công ty cung cấp đĩa CD và băng nhạc có thể có quyết định đa dạng hoá sản phẩm với việc phát hành phim video bằng cách mua lại một công ty khác trong cùng ngành nghề kinh doanh. Vụ mua lại này có thể không hiệu quả và các nhà quản lý có liên quan phải giải thích về lý do thất bại này.
 12. Open-ended change Some may claim that the market for video films is too competitive. Others that the diversification was a wrong move because it meant operating in a different market with which they were not familiar. Others may say that it is due to a temporary decline in demand and that the market will pick up in the future. Yet others may ascribe it to poor management of the acquisition or to a failure to integrate it properly into the business or to a clash of cultures between the two businesses. Một số cho rằng thị trường phim video quá cạnh tranh. Một số khác cho rằng việc đa dạng hoá sản phẩm là một sai lầm bởi vì điều đó có nghĩa là họ phải hoạt động trong một thị trường khác mà họ không quen thuộc. Một số khác lại cho rằng đó là do một sự suy giảm tạm thời về cầu và rằng thị trường sẽ tăng trở lại trong tương lai. Một số khác nữa lại cho rằng do sự yếu kém trong việc quản lý vụ mua lại, hoặc do thất bại trong việc hội nhập vào kinh doanh, hoặc do sự mâu thuẫn văn hóa giữa hai doanh nghiệp.
 13. Chapter 3 Types of change
 14. Types of organizational change Types of organizational change: • Planned versus unplanned, • Organization-wide versus Smaller change (change primarily to one part of the organization), • Incremental (slow, gradual change) versus Transformational (radical, fundamental), • Remedial versus Developmental Change Các loại hình thay đổi: • Thay đổi có kế hoạch và Thay đổi không có kế hoạch, • Thay đổi cấp công ty và Thay đổi cấp bộ phận • Thay đổi lượng tính (chậm, từng bước) và Thay đổi chuyển hóa (cơ bản), • Thay đổi khắc phục và Thay đổi phát triển
 15. Unplanned versus Planned Change Unplanned change usually occurs: • because of a major, sudden surprise to the organization, which causes its members to respond in a highly reactive and disorganized fashion. • when the Chief Executive Officer suddenly leaves the organization, • significant public relations problems occur, – poor product performance quickly results in loss of customers, or – other disruptive situations arise. Thay đổi ngoài ý muốn thường xảy ra: • vì một lý do chính yếu, bất ngờ đối với tổ chức, trong đó các thành viên của tổ chức phản ứng lại một cách vô tổ chức. • khi CEO bất ngờ nghỉ việc, • khi những vấn đề quan hệ công chúng đáng kể xảy ra, – sản phẩm kém chất lượng nhanh chóng dẫn đến việc mất khách hàng, hoặc – những tình huống xấu khác.
 16. Unplanned versus Planned Change Planned change occurs • when leaders in the organization recognize the need for a major change and proactively organize a plan to accomplish the change. • implementation of a strategic plan, plan for reorganization, or other implementation of a change of this magnitude. Thay đổi có kế hoạch xảy ra • khi các nhà lãnh đạo trong tổ chức thừa nhận sự cần thiết của một thay đổi lớn và chủ động tổ chức một kế hoạch để thay đổi thực sự. • biểu hiện ở việc triển khai thực hiện một kế hoạch chiến lược, kế hoạch tái cấu trúc tổ chức, hoặc thực hiện một thay đổi nào khác.
 17. Organization-wide versus Subsystem change Organization-wide change: • a major restructuring, collaboration or “rightsizing.” Usually, organizations must undertake organization-wide change to evolve to a different level in their life cycle, for example, going from a highly reactive, entrepreneurial organization to one that has a more stable and planned development. • change in organization culture. Thay đổi cấp công ty: • tái cấu trúc tổ chức, hợp tác liên doanh hoặc “điều chỉnh quy mô“. Thông thường, các tổ chức phải thay đổi toàn diện để tiến đến một cấp độ khác trong hoạt động. • Ví dụ, đi từ một tổ chức mang tính “doanh nhân và phản ứng nhanh” thành một tổ chức mang tính “ổn định hơn và có quy hoạch phát triển rõ ràng”. • thay đổi văn hóa trong tổ chức.
 18. Organization-wide versus Subsystem change Change in a subsystem: • addition or removal of a product or service, • reorganization of a certain department, or • implementation of a new process to deliver products or services. Thay đổi cấp bộ phận: • bổ sung hoặc loại bỏ một sản phẩm hay dịch vụ, • cấu trúc tổ chức lại một bộ phận, hoặc • triển khai một quy trình mới để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ.
 19. Transformational versus Incremental Change Transformational (or radical, fundamental) change: • Affects the entire organization. – changing an organization’s structure and culture from the traditional top-down, hierarchical structure to a large amount of self-directing teams. • Business Process Re-engineering, which tries to take apart (at least on paper, at first) the major parts and processes of the organization and then put them back together in a more optimal fashion. Thay đổi chuyển hóa (hoặc thay đổi cơ bản) : • Ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức. – thay đổi cấu trúc của một tổ chức và văn hóa truyền thống từ trên xuống, từ cấu trúc hệ thống các cấp bậc đến các nhóm tự quản. • Quy trình tái cấu trúc kinh doanh (BPR), phân tích từng bộ phận và quy trình quan trọng của tổ chức (ít nhất là bằng văn bản) và sau đó liên kết chúng lại với nhau một cách tối ưu.
 20. Transformational versus Incremental Change Incremental change: • Targeted at “fixing” departments of the organization or specific problems. – continuous improvement as a quality management process or implementation of new computer system to increase efficiencies. Thay đổi định lượng: • Mục tiêu là “tập trung" vào vấn đề của bộ phận trong tổ chức hoặc vào những vấn đề cụ thể. – cải tiến liên tục, một quy trình quản lý chất lượng hoặc triển khai một hệ thống các máy tính mới để tăng tính hiệu quả.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản