intTypePromotion=1

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Thực trạng phá thai ở những phụ nữ chưa sinh con tại Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2013

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
150
lượt xem
24
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Thực trạng phá thai ở những phụ nữ chưa sinh con tại Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện với 2 mục tiêu: Mô tả đặc điểm đối tương chưa sinh con đến phá thai tại Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2013, mô tả một số yếu tố liên quan đến thực trạng phá thai và thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai của các thai phụ chưa sinh con tại Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2013.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Thực trạng phá thai ở những phụ nữ chưa sinh con tại Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2013

MỤC LỤC<br /> <br /> TRANG<br /> 1.1<br /> <br /> Sự thay đổi của tử cung khi có thai ............................................................3<br /> 1.1.1<br /> <br /> Thân tử cung................................................................................................ 3<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Cổ tử cung ................................................................................................... 4<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Thay đổi của cổ tử cung khi có thai .............................................................. 5<br /> <br /> 1.1.4<br /> <br /> Sự phát triển của phôi thai ........................................................................... 5<br /> <br /> 1.2. Các phƣơng pháp tính tuổi thai ........................................................................6<br /> 1.2.1. Dựa vào ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng................................................... 6<br /> 1.2.2 Dựa vào siêu âm ............................................................................................... 6<br /> 1.2.3 Dựa vào chiều cao tử cung ............................................................................... 6<br /> <br /> 1.3 Các phƣơng pháp phá thai .................................................................................7<br /> 1.3.1 Phá thai ngoại khoa ........................................................................................... 7<br /> 1.3.2 Phá thai nội khoa............................................................................................... 8<br /> <br /> 1.4 Tổng quan giữaProstaglandin, Mifepristone vàMisopostol: ..........................8<br /> 1.4.1 Prostaglandin: ................................................................................................... 8<br /> 1.4.2 Misoprostol: ....................................................................................................... 9<br /> 1.4.3 Mifepristone (RU 486): .................................................................................... 10<br /> <br /> 1.5 Tình hình phá thai .............................................................................................10<br /> 1.5.1 Tình hình phá thai trên thế giới: ....................................................................... 10<br /> 1.5.2 Thực trạng phá thai ở Việt Nam ...................................................................... 12<br /> <br /> 1.6 Các bƣớc tƣ vấn cho phụ nữ muốn phá thai ..................................................13<br /> 1.7 Quy cách phụ bác sĩ hút thai và chăm sóc thai phụ sau khi đình chỉ thai ...13<br /> <br /> 1<br /> <br /> ối tƣ ng nghi n c u: ...............................................................................15<br /> <br /> 1.1<br /> 1.1.1<br /> <br /> h<br /> <br /> n h n ệnh n .......................................................................... 15<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Ti<br /> <br /> h<br /> <br /> n oại<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Ti<br /> <br /> Địa điểm và thời gian nghiên cứu............................................................... 15<br /> <br /> .................................................................................... 15<br /> <br /> Phƣơng pháp nghi n c u ..........................................................................15<br /> 1.2.1<br /> <br /> Thiế<br /> <br /> ế nghi n ứ ................................................................................... 15<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Phương ph p h n<br /> <br /> ....................................................................... 15<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> iến ố nghi n ứ ............................................................................. 16<br /> <br /> 1.2.4<br /> <br /> Các sai số và cách không chế .................................................................... 16<br /> <br /> 1.2.5<br /> <br /> Công cụ thu thập số liệu............................................................................. 16<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Xử lý và phân tích số liệu ..........................................................................17<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> ạo đ c nghiên c u ...................................................................................17<br /> <br /> 1.1 ặc điểm đối tƣ ng chƣa sinh con đến phá thai ............................................18<br /> 1.1.1 Đặc điểm về tuổi ..............................................................................................18<br /> 1.1.2 Đặc điểm về học vấn........................................................................................18<br /> 1.2 ặc điểm về nghề nghiệp ..................................................................................19<br /> 1.1.4 ặc điểm về nơi ở ...........................................................................................20<br /> 1.1.5 Tình trạng hôn nhân ......................................................................................20<br /> 1.1.6 Lý do phá thai .................................................................................................21<br /> 1.1.7 Số lầnphá thai .................................................................................................21<br /> 1.1.8 Thời gian phá thai gần nhất .........................................................................22<br /> 1.2 Thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai của các phụ nữ chƣa sinh con.<br /> 22<br /> 1.2.1 Các biện pháp tránh thai đã dùng đã sử dụng ............................................22<br /> 1.2.2 Biện pháp thai đã dùng lần này ....................................................................23<br /> 1.2.3 Nguồn thông tin về các biện pháp tránh thai của đối tƣ ng nghiên c u ..24<br /> 2<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 1.2.4 Tuổi thai tính theo kỳ kinh cuối ....................................................................24<br /> CHƢƠNG 4..............................................................................................................26<br /> NL<br /> <br /> N ..............................................................................................................26<br /> <br /> 1.1 ặc điểm của đối tƣ ng nghiên c u ................................................................26<br /> 1.1.1 Nhóm tuổi ........................................................................................................26<br /> 1.1.2 Trình độ học vấn ............................................................................................26<br /> 1.1.3 Nghề nghiệp ....................................................................................................27<br /> 1.1.4 Nơi ở ................................................................................................................27<br /> 1.1.5 Tình trạng hôn nhân ......................................................................................27<br /> 1.1.6 Tuổi thai ..........................................................................................................27<br /> 1.1.7 Lý do phá thai .................................................................................................28<br /> 1.1.8 Số lần phá thai và thời gian phá thai gần nhất............................................28<br /> 1.2 Thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai ở những phụ nữ chƣa sinh<br /> con<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.2.1 Các biện pháp thƣờng sử dụng .....................................................................28<br /> 1.2.2 Biện pháp sử dụng lần này ............................................................................29<br /> 1.2.3 Nguồn thông tin về các biện pháp tránh thai mà đối tƣ ng nghiên c u có<br /> đƣ c: .........................................................................................................................29<br /> 1.2.4 Tuổi thai tính theo siêu âm ............................................................................29<br /> CHƢƠNG 5..............................................................................................................30<br /> TL<br /> <br /> N ..............................................................................................................30<br /> <br /> 1 ặc điểm của đối tƣ ng nghiên c u ...................................................................30<br /> 2 Thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai ...................................................30<br /> KHUY N NGH ......................................................................................................31<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................32<br /> PHỤ LỤC.................................................................................................................36<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC<br /> BẢNG BIỂU, BIỂ<br /> <br /> Ồ<br /> <br /> Bảng 1:Số trường hợp PT được báo cáo ở các quốc gia ................................. 11<br /> Bảng 2:Tỷ lệ PT trên 1000 trẻ đẻ sống của các quốc gia................................ 11<br /> Bảng 3:Tỷ lệ PT trên 100 thai nghén của các quốc gia .................................. 12<br /> Bảng 4:Các biến số nghiên cứu....................................................................... 16<br /> Bảng 5: đặc điểm về tuổi................................................................................. 18<br /> Bảng 6: Nghề nghiệp ....................................................................................... 19<br /> Bảng 7: Tình trạng hôn nhân ........................................................................... 20<br /> Bảng 8: Lý do phá thai .................................................................................... 21<br /> Bảng 9: Nguồn thông tin ................................................................................. 24<br /> Bảng 10: Tuổi thai tính theo kỳ kinh cuối ...................................................... 24<br /> Bảng 11: Mối tương quan ...................................................................................<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH<br /> nh 1: Cấu tạo tử cung .................................................................................... 3<br /> nh 2: ự phát triển của thai nhi ..................................................................... 6<br /> nh 3: Phương pháp đ nh chỉ thai ................................................................... 7<br /> nh 4: Tư vấn cho thai phụ ........................................................................... 13<br /> nh 5: Phụ bác sĩ tiến hành thủ thuật ............................................................ 13<br /> nh 6: học vấn ............................................................................................... 18<br /> nh 7: Đặc điểm về nơi ở .............................................................................. 20<br /> nh 11: ố lần PT .......................................................................................... 21<br /> nh 12: ần PT gần nhất ............................................................................... 22<br /> nh 13: Các BPTT đã sử dụng ...................................................................... 23<br /> nh 14: Biện pháp đã dùng lần này ............................................................... 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> ẶT VẤN Ề<br /> Ngày nay, chất lượng y tế càng tăng th tỷ lệ phá thai (PT) cũng ngày càng<br /> gia tăng. Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 46 triệu ca PT, 78% là của các<br /> nước đang phát triển. Mỗi năm, Việt Nam có trên 1 triệu ca PT được báo cáo,<br /> chưa kể các ca PT tại các cơ sở tư nhân. Theo thống kê của Bộ Y tế: 1994 có<br /> 1.112.285 ca, 3 năm sau tăng hơn 11 ngh n ca, nhưng chỉ 1 năm ngay sau đó<br /> con số đó đã tăng thêm hơn 240 ngh n ca, tính đến 2004: Số người nạo hút<br /> thai là 243.643. Tỷ lệ nạo hút thai trong 100 trẻ đẻ sống là 37,51% [23]. Tỷ lệ<br /> PT là 83 ca trong 1000 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ [21]. Trung bình trong<br /> quãng đời sinh đẻ phụ nữ Việt nam có tới 2,5 lần PT [21]<br /> Việc PT không chỉ gây ra những tác động xấu về mặt tâm lý, tinh thần của<br /> người phụ nữ mà còn dẫn đến nhiều tai biến như: sốc, nhiễm khuẩn, vô sinh,<br /> thậm chí có thể tử vong.<br /> <br /> àng năm, trên thế giới có trên 200 nghìn phụ nữ<br /> <br /> chết do PT, ở Việt Nam con số báo cáo là 70 người và hầu hết là trẻ vị thành<br /> niên.Thách thức lớn nhất mà Việt Nam đang phải đối mặt trong lĩnh vực<br /> chăm sóc sức khỏe sinh sản là vấn đề PT. Mặc dù tỷ lệ áp dụng các biện pháp<br /> tránh thai (BPTT) ngày càng tăng nhưng chưa biết dùng đúng cách nên tỷ lệ<br /> thất bại còn cao, đặc biệt ở nhóm vị thành niên, thanh niên chưa lập gia đ nh.<br /> Chính vì thế, việc làm giảm tỷ lệ phá thai (PT) cũng như nâng cao chất lượng<br /> của công tác kế hoạch hóa gia đ nh (K<br /> <br /> GĐ) là mục tiêu không chỉ của<br /> <br /> ngành y tế mà còn là của toàn xã hội. Để giảm được tỉ lệ đ nh chỉ thai ngoài ý<br /> muốn và các tai biến không mong muốn trước hết cần nâng cao hiểu biết của<br /> người dân về các biện pháp K<br /> <br /> GĐ và sử dụng các biện pháp đ nh chỉ thai<br /> <br /> đúng chỉ định và kỹ thuật. Từ thực trạng trên, chúng tôi quyết định tiến hành<br /> nghiên cứu đề tài:<br /> “ Thực trạng phá thai ở những phụ nữ chưa sinh con tại trung tâm kế<br /> hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Trung Ương từ tháng 4 đến tháng 6<br /> năm 2013”<br /> 1<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2