intTypePromotion=1

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 11 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Bảng A)

Chia sẻ: Hà Hạo Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
138
lượt xem
11
download

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 11 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Bảng A)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi, TaiLieu.VN đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 11 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Bảng A). Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 11 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Nghệ An (Bảng A)

  1. SỞ  GD&ĐT NGHÊ AN  ̣          KY THI CHON HOC SINH GIOI TINH L ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ƠP 11 CÂP ́ ́  THPT     NĂM HOC 2016 – 2017  ̣   Đê chinh th ̀ ́ ưć               ̣             Môn thi: LICH SỬ – BANG A ̉             Thơi gian: 150 phut ( không kê th ̀ ́ ̉ ời gian giao đê)̀ Câu 1 (5.0 điêm). ̉ ́ ̉ “Hiên tai la nguyên khi cua quôc gia, nguyên khi thinh thi thê n ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ước manh, rôi lên cao, ̣ ̀   nguyên khi suy thi thê n ́ ̀ ́ ước yêu, rôi xuông thâp. Vi vây, cac đâng thanh đê minh ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́   vương chăng ai không lây viêc bôi d ̉ ́ ̣ ̀ ương nhân tai, ken chon ke si, vun trông nguyên ̃ ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ̀   ̣ khi lam viêc đâu tiên. Ke si quan hê v ́ ̀ ̀ ̉ ̃ ̣ ới quôc gia trong đai nh ́ ̣ ̣ ư  thê, cho nên quy ́ ́  ̣ ̉ ̃ chuông ke si không biêt thê nao la cung…” ́ ́ ̀ ̀ ̀                (Thân Nhân Trung – Văn bia tiên si khoa Nhâm Tuât 1442) ́ ̃ ́ Từ y t ́ ưởng cua đoan trich trên, hay lam sang to cac nôi dung sau: ̉ ̣ ́ ̃ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ư th a. Cac triêu đai t ́ ̀ ơi Ly đên Lê s ̀ ́ ́ ơ đa co nh ̃ ́ ững chinh sach gi đê phat triên giao duc? ́ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̣ b. Viêc d ̣ ựng bia tiên si tai Văn Miêu co y nghia nh ́ ̃ ̣ ́ ́ ́ ̃ ư thê nao? ́ ̀ ̣ ̀ ̣ c. Viêt môt bai luân ngăn (khoang 200 t ́ ́ ̉ ư) thê hiên s ̀ ̉ ̣ ự  hiêu biêt cua ban thân vê chinh ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ́   ̉ sach cua Đang, Nha n ́ ̉ ̀ ước ta hiên nay đôi v ̣ ́ ới nên giao duc. ̀ ́ ̣ Câu 2 (4.5 điêm). ̉   ̣ Cuôc Duy tân Minh Tri  ̣ ở Nhât Ban va cai cach RamaV  ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ở Xiêm năm 1868: a. Trươc cuôc cai cach, Nhât Ban va Xiêm đ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ứng trước những thach th ́ ưc lich s ́ ̣ ử nao? ̀ ̉ ́ ́ ̀ ược đăc biêt chu trong  b. Trong qua trinh cai cach, nhân tô nao đ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ở môi ñ ước? Vi sao? ̀ Câu 3 (6.0 điêm). ̉ a. Phân tich nguyên nhân thăng l ́ ́ ợi cua cuôc cach mang thang M ̉ ̣ ́ ̣ ́ ười Nga năm 1917. ̣ ́ ợi cua cach mang thang M b. Tai sao noi, “thăng l ́ ̉ ́ ̣ ́ ươi đa lam thay đôi cuc diên thê gi ̀ ̃ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ới,  ̉ ̃ ̣ ̃ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ cô vu manh me va đê lai nhiêu bai hoc quy bau cho phong trao cach mang cua giai ́ ́ ̀ ́ ̉   ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ưc trên toan thê gi câp công nhân, nhân dân lao đông va cac dân tôc bi ap b ́ ̀ ́ ới”? Liên   ̣ ơi th hê v ́ ực tiên cach mang Viêt Nam. ̃ ́ ̣ ̣ Câu 4 (4.5 điêm). ̉   ̀ ̣ Vê cuôc chiên tranh thê gi ́ ́ ới thứ nhât (1914 – 1918 ): ́ ̣ ̣ a. Tai sao noi, cuôc chiên tranh thê gi ́ ́ ́ ới thứ nhât la kêt qua tât yêu cua mâu thuân gi ́ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̃ ữa   ́ ươc đê quôc? cac n ́ ́ ́ b. Nhưng s ̃ ự kiên lich s ̣ ̣ ử nôi bât trong giai đoan 1917 – 1918 cua cuôc chiên tranh. Vi ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̀  sao Mi tham gia chiên tranh muôn? ̃ ́ ̣ c. Từ kêt cuc cua cuôc chiên tranh đa đăt ra vân đê gi cho nhân loai hiên nay? ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣
  2. ­­­­­­­­­­ Hêt ­­­­­­­­­ ́ ̣ ̣ Ho tên hoc sinh ………………………………………….. SBD …………………
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2