intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tuyển sinh vào Đại học, cao đẳng khối A môn Hóa học năm 2004

Chia sẻ: Nguyen Van Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

54
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn thi đại học môn hóa, TaiLieu.VN xin giới thiệu Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2004 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành. Các bạn có thể tự luyện tập để làm quen với các dạng đề thi đại học và ôn lại kiến thức của mình để có thể đạt kết quả cao nhất trong kì thi đại học sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh vào Đại học, cao đẳng khối A môn Hóa học năm 2004

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 ------------------------- M«n thi: Hãa häc, Khèi A ®Ò CHÝNH THøC Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò ----------------------------------------- C©u I (1,5 ®iÓm) 1. Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau d−íi d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän (nÕu cã): FeS KhÝ A + ... HCl to, xt KClO3 KhÝ B + ... Na2SO3 + HCl KhÝ C + ... 2. Cho c¸c khÝ A, B, C t¸c dông víi nhau tõng ®«i mét, viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng vµ ghi râ ®iÒu kiÖn. C©u II (1,5 ®iÓm) 1. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å biÕn hãa sau (c¸c chÊt h÷u c¬ viÕt d−íi d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o): dd NaOH ®Æc, d−, to cao, p cao dd HCl A1 A2 A3 Br2, Fe o dd NaOH ®Æc, d−, t cao, p cao dd HCl A4 A5 A6 Toluen Br2, askt o o o dd NaOH, t CuO, t Ag2O/NH3, t A7 A8 A9 A10 BiÕt A1, A4, A7 lµ c¸c chÊt ®ång ph©n cã c«ng thøc ph©n tö C7H7Br. 2. ChÊt h÷u c¬ B lµ ®ång ph©n cña A3 cã chøa vßng benzen. B kh«ng ph¶n øng ®−îc víi kim lo¹i kiÒm. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña B. C©u III (1,5 ®iÓm) 1. Cho s¾t t¸c dông víi dung dÞch axit clohi®ric thu ®−îc khÝ X. NhiÖt ph©n kali nitrat ®−îc khÝ Y. KhÝ Z thu ®−îc tõ ph¶n øng cña axit clohi®ric ®Æc víi kali pemanganat. X¸c ®Þnh c¸c khÝ X, Y, Z vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. 2. Cho 40 ml dung dÞch HCl 0,75 M vµo 160 ml dung dÞch chøa ®ång thêi Ba(OH)2 0,08M vµ KOH 0,04M. TÝnh pH cña dung dÞch thu ®−îc. Cho biÕt [H+] [OH−] = 10−14. C©u IV (1,5 ®iÓm) 1. Trong c¸c chÊt: R−îu etylic, phenol vµ axit axetic, chÊt nµo cã ph¶n øng víi Na, víi dung dÞch NaOH, vµ víi CaCO3? ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. 2. a) Tõ axit metacrylic (CH2=C(CH3)COOH) vµ r−îu metylic, viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ polimetyl metacrylat. b) §Ó ®iÒu chÕ ®−îc 120 kg polimetyl metacrylat cÇn bao nhiªu kg r−îu vµ axit t−¬ng øng? BiÕt hiÖu suÊt cña c¶ qu¸ tr×nh lµ 75%. C©u V (2,0 ®iÓm) Hçn hîp A gåm FeCO3 vµ FeS2. A t¸c dông víi dung dÞch axit HNO3 63% (khèi l−îng riªng 1,44 g/ml) theo FeCO3 + HNO3 → muèi X + CO2 + NO2 + H2O c¸c ph¶n øng sau: (1) FeS2 + HNO3 → muèi X + H2SO4 + NO2 + H2O (2) ®−îc hçn hîp khÝ B vµ dung dÞch C. TØ khèi cña B ®èi víi oxi b»ng 1,425. §Ó ph¶n øng võa hÕt víi c¸c chÊt trong dung dÞch C cÇn dïng 540 ml dung dÞch Ba(OH)2 0,2M. Läc lÊy kÕt tña, ®em nung ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi, ®−îc 7,568 gam chÊt r¾n (BaSO4 coi nh− kh«ng bÞ nhiÖt ph©n). C¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. 1. X lµ muèi g×? Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng (1) vµ (2). 2. TÝnh khèi l−îng tõng chÊt trong hçn hîp A. 3. X¸c ®Þnh thÓ tÝch dung dÞch HNO3 ®· dïng (gi¶ thiÕt HNO3 kh«ng bÞ bay h¬i trong qu¸ tr×nh ph¶n øng). C©u VI ( 2,0 ®iÓm ) Hçn hîp khÝ X gåm 2 anken kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. §èt ch¸y hoµn toµn 5 lÝt hçn hîp X cÇn võa ®ñ 18 lÝt khÝ oxi (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ¸p suÊt). 1. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña 2 anken. 2. Hi®rat hãa hoµn toµn mét thÓ tÝch X víi ®iÒu kiÖn thÝch hîp thu ®−îc hçn hîp r−îu Y, trong ®ã tØ lÖ vÒ khèi l−îng c¸c r−îu bËc mét so víi r−îu bËc hai lµ 28:15. a) X¸c ®Þnh % khèi l−îng mçi r−îu trong hçn hîp r−îu Y. b) Cho hçn hîp r−îu Y ë thÓ h¬i qua CuO ®un nãng, nh÷ng r−îu nµo bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, S = 32, Fe = 56, Ba = 137. ----------------------------------------------------------------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh:.............................................................. Sè b¸o danh:................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2