đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 1

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
373
lượt xem
220
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khí nén (hơi): được dùng ở: Xưởng chiết: vận hành các thiết bị khí nén. Xưởng lên men: vận hành các thiết bị khí nén, cấp cho bộ sục khí (nước nha), nén đẩy bia trong các tank. Xưởng động lực: vận hành các thiết bị khí nén. Xưởng nấu: vận hành các thiết bị khí nén (bộ lọc bui,….). XN DV KT: các thiết bị khí nén , vệ sinh các chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 1

  1. Chương 1: QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT BIA Döïa treân taøi lieäu veà quy trình saûn xuaát bia vaø ñieàu kieän thöïc teá saûn xuaát cuûa nhaø maùy nhoùm thöïc taäp coù ñöôïc quy trình coâng ngheä saûn xuaát bia nhö sau:
  2. Gaïo Malt Toàn tröõ, Toàn tröõ, Baûo quaûn Baûo quaûn Xay, nghieàn Xay, nghieàn Xöôûng naáu Naáu Naáu Loïc Ñun soâi vôùi hoa Huoblon Xöôûng Laéng XN DV KT leân men Laøm laïnh Dòch vuï baûo trì Nhanh Ñieän -baûo trì ñoät xuaát Nöôùc -baûo trì theo lòch Xöôûng ñoäng Leân men Hôi xích löïc CO2 -duy tu, söûa chöõa Laïnh nhaø xöôûng. Loïc Toàn tröõ Saûn xuaát Chieát chai Chieát lon nuùt Xöôûng chieát Phaân xöôûng Kho thaønh phaåm nuùt
  3. III. QUY TRÌNH THIEÁT BÒ SAÛN Sang Xöôûng leân men XUAÁT BIA: Noài ñun soâi Hoa Houblon 1. Xöôûng naáu: Maùy loïc Noài naáu Malt Noài naáu Gaïo Boàn chöùa boät Malt Boàn chöùa boät Gaïo Malt töø xe taûi Maùy xay buùa Maùy xay buùa Haàm chöùa Vít taûi Vít taûi Gaàu taûi Gaàu taûi Gaàu taûi Maùy taùch saïn Caân Caân Maùy taùch taïp Maùy taùch taïp Maùy taùch taïp chaát chaát chaát Caân Maùy taùch saïn Maùy taùch saïn Gaøu taûi Quaït huùt Quaït huùt Si loâ chöùa Malt Pheãu chöùa Pheãu chöùa Bôm chaân khoâng Si loâ Malt Si loâ Gaïo Pheãu Quaït huùt Khu toàn tröõ Malt Gaïo töø xe taûi Khu naáu Malt
  4. 2) Xöôûng leân men: Nöôùc nha töø Xöôûng naáu Boàn laéng xoaùy Maùy giaûi nhieät nhanh Thanh truøng UV Khu leân men Men töø heä thoáng Boä suïc khí xöû lyù men Boä suïc men Tank leân men Maùy loïc neán Maùy loïc PVPP Maùy loïc Filtrap Khu loïc Tank toàn tröõ Bôm bia Ñeán Xöôûng chieát
  5. 3) Xöôûng chieát:
  6. DAÂY CHUYEÀN CHIEÁT CHAI Keùt chai roãng ñöôïc Keùt chai ñaày ñöôïc Keùt chai ñaày sang xe naâng ñöa vaøo xe naâng ñöa ra kho thaønh phaåm Maùy vaän Maùy raõ Pallet chuyeån Maùy chaát Pallet Pallet Maùy huùt roãng Maùy Maùy huùt ñaày röûa keùt Maùy röûa chai Maùy in code, date Maùy soi chai Maùy daùn nhaõn Maùy kieåm tra chai Nuùt khoeùn Maùy chieát vaø ñoùng Bia töø Xöôûng nuùt leân men CO2 töø Xöôûng DAÂY CHUYEÀN CHIEÁT LON Bia töø phaân ñoäng löïc xöôûng leân Lon ñoùng kieän Maùy Maùy chieát vaø Maùy thanh Maùy kieåm tra ñöôïc xe naâng gaït ñoùng naép lon truøng lon lon löng ñöa vaøo lon Thuøng lon Maùy daùn Boác lon vaøo Maùy in code, sang kho thuøng thuøng date thaønh phaåm
  7. 4) Xöôûng Ñoäng löïc: goàm 5 boä phaän. - CO2 : Tank leân Tank röûa Maùy neùn Boä taùch Boä khöû men CO2 CO2 aåm muøi CO2 sang xöôûng chieát Boä boác Tank chöùa Boä hoùa vaø xöôûng leân men hôi CO2 loûng loûng CO2 Maùy naïp CO2 vaøo chai CO2 :naïp sang maùy chieát ñeå naïp theâm CO2, ñoàng thôøi sang xöôûng leân men ñeå ñaåy bia ñi vaø naïp bia khi loïc. 0 - Glycol laïnh - 4 C Heä thoáng maùy Tank laøm laïnh Glycol laïnh sang neùn laïnh NH3 Glycol Xöôûng leân men Glycol laïnh: laøm laïnh caùc tank leân men trong quaù trình leân men, giaûi nhieät nhanh (sau laéng). - Hôi nöôùc: Sang xöôûng chieát Loø hôi duøng FO Ba loâng chöùa Sang xöôûng naáu Sang xöôûng leân men
  8. Hôi nöôùc: ñöôïc duøng ôû: + Xöôûng chieát: duøng ñeå CIP (Veä sinh maùy chieát), sang maùy thanh truøng, maùy röûa chai, maùy röûa keùt. + Xöôûng naáu: duøng ñeå CIP, naáu Malt, gaïo, nöôùc noùng. + Xöôûng leân men: duøng ñeå CIP. - Hôi (khí neùn) Xöôûng chieát Xöôûng leân men Maùy neùn khí Ba loâng khí Xöôûng ñoäng löïc Xöôûng naáu XN DV KT Khí neùn (hôi): ñöôïc duøng ôû: Xöôûng chieát: vaän haønh caùc thieát bò khí neùn. Xöôûng leân men: vaän haønh caùc thieát bò khí neùn, caáp cho boä suïc khí (nöôùc nha), neùn ñaåy bia trong caùc tank. Xöôûng ñoäng löïc: vaän haønh caùc thieát bò khí neùn.
  9. Xöôûng naáu: vaän haønh caùc thieát bò khí neùn (boä loïc buïi,…). XN DV KT: caùc thieát bò khí neùn , veä sinh caùc chi tieát. _ Nöôùc: Nöôùc maùy Beå chöùa Caáp cho sinh hoaït, naáu, leân men, chieát Nöôùc gieáng Heä thoáng xöû Beå Caáp cho sinh hoaït, khoan ngaàm lyù nöôùc chöùa naáu, leân men, chieát 5) Phaân xöôûng nuùt: Taám kim loaïi Maùy in Maùy saáy Vaøo thuøng chöùa cung caáp cho xöôûng chieát Maùy phun latex, Maùy daäp nuùt vaø caùc nhaø maùy trong saáy Toång coâng ty
Đồng bộ tài khoản