đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 15

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
140
lượt xem
77
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyển và phân phối pallet từ máy bốc kết rỗng sang máy bốc kết đầy _ Dự trữ và cấp pallet khi đầu vào và đầu ra không đồng bộ Đầu vào: pallet di chuyển từ máy bốc kết rỗng Đầu ra: cấp pallet cho máy chất kết đầy Máy rã Pallet Kết chai rỗng đi ra Kết chai đầy đi vào Máy chất Pallet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 15

  1. Chương 15: MAÙY CHUYEÅN PALLET 1. Nhieäm vuï: _ Chuyeån vaø phaân phoái pallet töø maùy boác keát roãng sang maùy boác keát ñaày _ Döï tröõ vaø caáp pallet khi ñaàu vaøo vaø ñaàu ra khoâng ñoàng boä Ñaàu vaøo: pallet di chuyeån töø maùy boác keát roãng Ñaàu ra: caáp pallet cho maùy chaát keát ñaày Maùy raõ Keát chai roãng ñi ra Keát chai ñaày ñi vaøo Maùy chaát Pallet Pallet I II III Baêng Pallet Maùy chuyeån Pallet Pallet chaát Pallet chaát chuyeàn khoâng ñi Pallet khoâng ñi keát roãng keát ñaày con laên vaøo ra H1. Sô ñoà khoái hoaït ñoäng cuïm maùy chuyeån pallet 2. Nguyeân lyù hoaït ñoäng vaø caáu taïo cuûa maùy:
  2. Nguyeân lyù caáu taïo _ Cô caáu chính cuûa maùy laø heä thoáng thanh xeáp chöõ X ñöôïc naâng haï nhôø hai xy lanh thuûy löïc. _ Heä thoáng thanh keïp hai beân ñöôïc ñoùng môû nhôø hai xy lanh khí ñeå giöõ pallet.
  3. 1. Taám tröôït giöõ Pallet 3. Baøn naâng haï chuyeån Pallet 2. Pallet 4. Xy lanh khí
  4. H2 :Hình veõ toång theå maùy chuyeån Pallet (Phaàn II)
  5. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: _ Ban ñaàu ôû vò trí laøm vieäc thöôøng xuyeân xy lanh haï xuoáng ñeå laøm naâng pallet, haï xuoáng ôû maët phaúng di chuyeån cuûa pallet. _ Khi ñaàu vaøo vaø ñaàu ra ñoàng boä nhau thì maùy chuyeån pallet coù nhieäm vuï laø boä phaän trung gian chuyeån pallet _ Khi pallet caáp ñaàu vaøo lôùn hôn so vôùi ñaàu ra, trong quaù trình laøm vieäc trong heä thoáng seõ coù moät soá löôïng lôùn chai treân daây chuyeàn khi ñoù seõ thöøa pallet. Pallet di chuyeån ñeán baøn naâng  xylanh naâng  pallet ñöôïc naâng  xy lanh khí hoaït ñoäng ñaåy thanh giöõ hai beân giöõ pallet. _ Khi ñaàu vaøo thieáu pallet: xy lanh naâng baøn leân  xy lanh khí hoaït ñoäng ,hai thanh giöõ môû ra baøn naâng di chuyeån xuoáng moät ñoaïn baèng chieàu cao pallet  hai thanh giöõ ñoùng laïi ñeå giöõ caùc pallet phía treân  xy lanh naâng haï ñi xuoáng  baøn naâng di chuyeån xuoáng ôû vò trí laøm vieäc  caáp pallet cho maùy chaát keát ñaày. 3. Caùc boä phaän vaø phaân tích caùc chuyeån ñoäng. _ Caùc con laên di chuyeån ñöôïc daãn ñoäng baèng xích töø ñoäng cô _ Hai xylanh khí ñieàu khieån giöõ pallet toàn tröõ: ñoùng, môû vaø cung caáp pallet
  6. _ Xy lanh thuyû löïc : naâng haï baøn naâng pallet _ Cô caáu thanh xeáp: moät ñaàu baét vaøo khôùp quay, moät ñaàu laên baèng con laên ñeå naâng haï pallet _ Ñoäng cô truyeàn chuyeån ñoäng cho con laên _ Bôm daàu _ Caùc caûm bieán thu nhaän tín hieäu
  7. a. Cuïm maùy chuyeån Pallet _ Caùc truïc con laên ñöôïc daãn ñoäng baèng xích truyeàn töø ñoäng cô _ Chuyeån ñoäng naâng haï cuûa baøn naâng baèng 2 xy lanh thuyû löïc thoâng qua cô caáu thanh xeáp chöõ X. _ Chuyeån ñoäng ñoùng môû thanh giöõ hai beân baøn naâng ñeå giöõ vaø caáp pallet: chuyeån ñoäng ñöôïc thöïc hieän nhôø 2 xy lanh khí 2 beân. Thanh giöõ gaén treân taám chuyeån ñoäng qua laïi baèng con laên.
  8. 1. Taám treân baøn naâng haï 4. Con laên 2. Thanh xeáp 5. Taám döôùi baøn naâng haï 3. Xy lanh thuyû löïc H3 . Cô caáu naâng haï Pallet (Phaàn II)
  9. H4. Sô ñoà cô caáu thanh xeáp naâng haï Cô caáu xy lanh khí Ñieàu khieån xy lanh khí moùc giöõ pallet
  10. H5. Cô caáu giöõ Pallet
Đồng bộ tài khoản