intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 10

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
177
lượt xem
57
download

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để cố định trục theo phương dọc trục ta dùng nắp ổ và điều chỉnh khe hở của ổ bằng các tấm đệm kim loại giữa nắp và thân hộp giảm tốc, nắp ổ lắp với thân bằng vít. 3. Che kín ổ lăn Để che kín các đầu trục,dầu ổ trong ổ chảy ra và trámh sự xâm nhập của bụi bặm và tạp chất vào ổ,để tránh dầu mở chảy ra ngoài ta dùng vòng phớt. Cấu tạo vỏ hộp và các chi tiết máy khác 1. Vỏ hộp Chọn vỏ hộp đúc mặt ghép giữa lắp và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 10

 1. Chương 10: Cè ®Þnh trôc theo ph-¬ng däc trôc §Ó cè ®Þnh trôc theo ph-¬ng däc trôc ta dïng n¾p æ vµ ®iÒu chØnh khe hë cña æ b»ng c¸c tÊm ®Öm kim lo¹i gi÷a n¾p vµ th©n hép gi¶m tèc, n¾p æ l¾p víi th©n b»ng vÝt. 3. Che kÝn æ l¨n §Ó che kÝn c¸c ®Çu trôc,dÇu æ trong æ ch¶y ra vµ tr¸mh sù x©m nhËp cña bôi bÆm vµ t¹p chÊt vµo æ,®Ó tr¸nh dÇu më ch¶y ra ngoµi ta dïng vßng phít.
 2. PhÇn V - CÊu t¹o vá hép vµ c¸c chi tiÕt m¸y kh¸c 1. Vá hép Chän vá hép ®óc mÆt ghÐp gi÷a l¾p vµ th©n lµ mÆt ph»ng ®i qua ®-êng lµm c¸c trôc ®Ó viÖc l¾p ghÐp ®-îc dÔ dµng, dùa vµo b¶ng 10 a ta chän c¸c kÝch th-íc c¸c phÇn tö cÊu t¹o vá hép nh- sau: ChiÒu dÇy th©n hép:  = 0,03A + 3 mm = 0,03.182 + 3 = 9 (mm). ChiÒu dÇy thµnh n¾p: 1 = 0,9.9 = 8 (mm). ChiÒu dÇy mÆt bÝch d-íi cña th©n hép. b = 1,5. = 1,5 .9 = 14 (mm). ChiÒu dÇy mÆt bÝch trªn cñan n¾p hép. b1= 1,5.1 = 12 (mm). ChiÒu dÇy ®Õ: P = 2,35. = 2,35 .9 = 21 (mm). ChiÒu dÇy g©n ë th©n hép: m = 0,9 .  = 8 (mm). ChiÒu dÇy g©n ë n¾p hép: e = 8 (mm). §-êng kÝnh bu l«ng nÒn: d1 = 0,04 A + 10 = 26 (mm).
 3. 2. §-êng kÝnh c¸c bu l«ng kh¸c Bu l«ng ë c¹nh æ: d2 = 0,7.d1 = 0,7.16 = 11 (mm). Bu l«ng ghÐp c¸c mÆt bÝch vµ th©n: d3 = 0,8.d2 = 0,8.11 = 8,8 chän d3 = 10 (mm). VÝt ghÐp l¾p æ: d4 = 0,6.d2 = 7(mm). Bu l«ng ghÐp n¾p cña th©n: d5 = 0,5 d2 = 6(mm). Sè l-îng bu l«ng nÒn: LB Z= 200  300 Trong ®ã: L chiÒu dµi hép lÊy s¬ bé b»ng 800 B lµ chiÒu rénh hép lÊy s¬ bé lµ 250. Thay sè: 800  250 Z=  5,25 lÊy n = 6. 200
 4. PhÇn VI - B«i tr¬n hép gi¶m tèc 1. B«i tr¬n æ l¨n Bé phËn æ ®-îc b«i tr¬n b»ng mì, b¸nh r¨ng thÊp kh«ng thÓ dïng ph-¬ng ph¸p b¾n tÐ ®Ó h¾t dÇu trong hép ®Ó b«i tr¬n bé phËn æ, cã thÓ dïng lo¹i mì T øng víi nhiÖt ®é lµm viÖc tõ 60- 1000 vµ vËn tèc d-íi (100 v/ph),(b¶ng 8-28). 2. B«i tr¬n bé truyÒn b¸nh r¨ng B«i tr¬n c¸c bé truyÒn b¸nh r¨ng. Do vËn tèc nhá nªn chän ph-¬ng ph¸p ng©m c¸c b¸nh r¨ng trong hép dÇu. Sù chªnh lÖch vÒ b¸n kÝnh gi÷a b¸nh r¨ng thø hai vµ thø t- lµ: 273  202  35,5 (mm). 2 V× møc dÇu thÊp nhÊt ph¶i ngËp chiÒu cao r¨ng cña b¸nh thø 2, cho nªn ®èi víi b¸nh r¨ng thø 4 chiÒu s©u ng©m dÇu kh¸ lín (Ýt nhÊt b»ng 60 (mm)), song v× vËn tèc thÊp nªn c«ng suÊt tæn hao ®Ó khuÊy dÇu kh«ng ®¸ng kÓ. Theo b¶ng 10-17, chän ®é nhít cña dÇu
 5. b«i tr¬n b¸nh r¨ng ë 50 oC lµ 116 centistèc hoÆc 16 ®é Engle vµ theo b¶ng 10-20 chän lo¹i dÇu AK20.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản