intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 6

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
193
lượt xem
73
download

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do đó ta chọn sơ bộ đường kính trục là d2 = 45 mm ; d3 = 50 mm d1 = 30 mm ; Để chuẩn bị cho bước tính gần đúng trong 3 trị số d1, d2, d3 ở trên ta có thể lấy trị số d2 = 45 (mm). Để chọn loại ổ bi đỡ cỡ trung bình tra bảng (P2.7) ta có chiều rộng của ổ: B = 23 (mm). 3. Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực Chiều dài mayơ bánh đai đ-ợc xác định theo công thức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 6

 1. Chương 6: tÝnh to¸n thiÕt kÕ Trôc vµ then 1. Chän vËt liÖu chÕ t¹o Chän vËt liÖu chÕ t¹o lµ thÐp 45 th-êng hãa. 2. X¸c ®Þnh s¬ bé ®-êng kÝnh trôc TÝnh theo c«ng thøc 10.9 d  3 T /(0,2[ ]) (mm) Trong ®ã: T : M«men xo¾n, Nmm [] : óng suÊt xo¨n cho phÐp, Mpa []= 15 ... 30 MPa Thay sè vµo ta ®-îc d1  3 T1 /(0,2[ ])  3 74571 /(0,2.15)  29,18 (mm) d 2  3 T2 /(0,2[ ])  3 254745 /(0,2.20)  39,46 (mm) d 3  3 T3 /(0,2[ ])  3 683480 /(0,2.30)  48,47 (mm) Do ®ã ta chän s¬ bé ®-êng kÝnh trôc lµ d1 = 30 mm ; d2 = 45 mm ; d3 = 50 mm §Ó chuÈn bÞ cho b-íc tÝnh gÇn ®óng trong 3 trÞ sè d1, d2, d3 ë trªn ta cã thÓ lÊy trÞ sè d2 = 45 (mm). §Ó chän lo¹i æ bi ®ì cì trung b×nh tra b¶ng (P2.7) ta cã chiÒu réng cña æ: B = 23 (mm).
 2. 3. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi ®ì vµ ®iÓm ®Æt lùc ChiÒu dµi may¬ b¸nh ®ai ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 10.10 lm® = (1,2  1,5)d1 = 36  45 (mm) Chän lm® = 40 mm ChiÒu dµi may¬ nöa khíp nèi x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 10.13 (ë ®©y chän nèi trôc vßng ®µn håi) lmk = (1,4  2,5)d3 = 70  125 (mm) Chän lmk = 100 mm ChiÒu dµi may¬ c¸c b¸nh r¨ng tÝnh theo c«ng thøc 10.10 lmbr = (1,2  1,5)d2 = 54  67,5 (mm) Chän lmbr = 67 mm Tra b¶ng 10.3 ta chän c¸c trÞ sè cña c¸c kho¶ng c¸ch k1, k2, k3 vµ hn nh- sau: k1 = 15 mm : Kho¶ng c¸ch tõ mÆt mót cña chi tiÕt quay ®Õn thµnh trong cña hép k2 = 10 mm : Kho¶ng c¸ch tõ mÆt mót æ ®Õn thµnh trong cña hép k3 = 15 mm : Kho¶ng c¸ch tõ mÆt mót cña chi tiÕt quay ®Õn n¾p æ hn = 15 mm : ChiÒu cao n¾p æ vµ ®Çu bul«ng Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm ®Æt lùc vµ chiÒu dµi c¸c ®o¹n trôc ®-îc x¸c dÞnh tïy thuéc vµo vÞ trÝ cña trôc trong hép gi¶m tèc vµ lo¹i chi tiÕt l¾p trªn trôc. Dïng c¸c ký hiÖu sau: k : Sè thø tù cña trôc trong hép gi¶m tèc, k = 1, 2, 3. i : Sè thø tù cña tiÕt diÖn trôc trªn ®ã l¾p c¸c chi tiÕt cã tham gia truyÒn t¶i träng
 3. i = 0 vµ 1 : c¸c tiÕt diÖn trôc l¾p æ i = 2, … s : víi s lµ sè chi tiÕt quay lk1 : Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi ®ì 0 vµ 1 trªn trôc thø k lki : Kho¶ng c¸ch tõ gèi ®ì 0 ®Õn tiÕt diÖn thø i trªn trôc thø k lmki : ChiÒu dµi may¬ cña chi tiÕt quay thø i trªn trôc k, tÝnh theo c«ng thøc 10.10 … 10.13, tïy theo c¸c lo¹i chi tiÕt quay, trong ®ã thay d b»ng dk tÝn theo Tk lcki : Kho¶ng c¸ch c«ng x«n trªn trôc thø k, tÝnh tõ chi tiÕt thø i ë ngoµi hép gi¶m tèc ®Õn gèi ®ì, tÝnh theo c«ng thøc 10.14 lcki = 0,5(lmki + bo) + k3 + hn bki : ChiÒu réng vµnh b¸nh r¨ng thø i trªn trôc thø k Theo b¶ng 10.4 ta cã c¸c c«ng thøc tÝnh sau: §èi víi trôc II l22 = 0,5(lm22 + b0) + k1 + k2 = 0,5(67 + 23) + 15 + 10 = 70 mm l23 = l22 + 0,5(lm22 + lm23) + k1 = 70 + 0,5(67 + 67) + 15 = 152 mm l24 = 2l23 - l22 = 2.152 - 70 = 234 mm l21 = 2l23 = 2.152 = 304 mm §èi víi trôc III
 4. l32 = l23 = 152 mm l33 = 2l23 + lc33 = 2.152 + 91,5 = 395,5 mm lc33 = 0,5(lm33 + 23) + k3 + hn = 91,5 mm l31 = l21 = 304 mm §èi víi trôc I l11 = l21 = 304 mm l12 = l22 = 70 mm l13 = l24 = 234 mm l14 = l11 + 0,5(b0 + lmd) + hn + k3 = 370 mm 4. S¬ ®å lùc t¸c dông lªn c¸c b¸nh r¨ng 5. TÝnh gÇn ®óng: a) TÝnh trôc I Theo c«ng thøc 10.1 ta cã
 5. Ft11 = Ft12 = 74571/55,8 = 1336,4 (N) Fr11 = Fr12 = Ft11.tgαtw/cosβ = 1336,4.tg20,590/cos14,30 = 509,8 (N) Fa11 = Fa12 = Ft11.tgβ = 235,6 (N) FX1= (0,2 ÷ 0,3)T1 /Dt Trong ®ã Dt lµ ®-êng kÝnh vßng trßn qua t©m c¸c chèt cña trôc vßng ®µn håi. Víi T1 = 74571Nmm = 74,571Nm. Tra b¶ng 16.10 ta cã Dt = 72 mm.  FX 1  250 N

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản