intTypePromotion=1

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 9

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
169
lượt xem
68
download

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo cách bố trí của bộ giảm tốc thì trên trục 1 và 2 có lắp bánh răng nghiêng nên có lực dọc trục tác dụng vì vậy ta chọn ổ bi đỡ chặn, trên trục 3 có lắp bánh răng thẳng nên ta chọn ổ bi đỡ, Chọn loại ổ bi đỡ 1 dãy. +) Chọn sơ bộ loại ổ bi đỡ 1 dãy cỡ trung: tra bảng P2.7 Kí hiệu : 305 Đường kính trong d = 25 mm Đ-ờng kính ngoài D = 62 mm Bề rộng của ổ B = 17mm Bán kính lượng r = 2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 9

  1. Chương 9: ThiÕt kÕ gèi ®ì trôc 1. Chän æ l¨n Theo c¸ch bè trÝ cña bé gi¶m tèc th× trªn trôc 1 vµ 2 cã l¾p b¸nh r¨ng nghiªng nªn cã lùc däc trôc t¸c dông v× vËy ta chän æ bi ®ì chÆn, trªn trôc 3 cã l¾p b¸nh r¨ng th¼ng nªn ta chän æ bi ®ì a) Chän s¬ ®å bè trÝ æ l¨n cho trôc I +) Ta cã: Fa = 0 (N).  F  F 2  F 2  1390,7 2  509,82  1481,2( N ).  R1 X 11 Y 11   FR 2  FX 12 2  FY 12 2  1032,12  509,8 2  1151( N ).  Chän lo¹i æ bi ®ì 1 d·y. +) Chän s¬ bé lo¹i æ bi ®ì 1 d·y cì trung: tra b¶ng P2.7 KÝ hiÖu : 305 §-êng kÝnh trong d = 25 mm §-êng kÝnh ngoµi D = 62 mm
  2. BÒ réng cña æ B = 17mm B¸n kÝnh l-în r = 2 mm Kh¶ n¨ng t¶i ®éng C = 17,6 KN Kh¶ n¨ng t¶i tÜnh C0 = 11,6 KN Sè d·y con l¨n: 1 d·y +) TÝnh kiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ: Ta tiÕn hµnh kiÓm tra t¹i æ chÞu t¶i lín h¬n lµ æ 1 Theo c«ng thøc 11.3 víi Fa = 0 quy -íc: Q5  XVFR1kt .k d  1.1.1481,2.1.1  1481,2( N ) Víi æ ®ì chØ chÞu lùc h-íng t©m X = 1, V = 1 (vßng trong quay) Chän kt = 1: lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®é Chän k® = 1: lµ hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng. Tra b¶ng 11.3 Kh¶ n¨ng t¶i träng ®éng Cd ®-îc tÝnh theo c«ng thøc 11.1 Cd = QL1/m Trong ®ã : m = 3 Do æ lµ æ bi 60.n.Lh 60.507.16000 L   486,72 (TriÖu vßng) 10 6 10 6 → Cd = 1481,2.486,721/3 = 11651 (N) = 11,65 (KN) < C = 17,6 (KN). →æ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng t¶i ®éng +) KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh cña æ: Theo 11.20 víi Fa = 0 Q5  Fr  1481,2( N )  1,48( KN )  C 0 C0 = 11,6(KN) - kh¶ n¨ng t¶i tÜnh VËy æ tho¶ m·n kh¶ n¨ng t¶i tÜnh.
  3. b) Chän s¬ ®å bè trÝ æ l¨n cho trôc II +) Ta cã: Fa = 0 (N).  F  F 2  F 2  7658,2 2  (-2763.95)2  8141,71( N ).  R 21 X 21 Y 21   FR 22  FX 22 2  FY 22 2  7658,2 2  (-2763.95)2  8141,71( N ).  Chän lo¹i æ bi ®ì 1 d·y.
  4. +) Chän s¬ bé lo¹i æ bi ®ì 1 d·y cì nÆng: tra b¶ng P2.7 KÝ hiÖu : 409 §-êng kÝnh trong d = 45 mm §-êng kÝnh ngoµi D = 120 mm BÒ réng cña æ B = 29 mm B¸n kÝnh l-în r = 3 mm Kh¶ n¨ng t¶i ®éng C = 60,4 KN Kh¶ n¨ng t¶i tÜnh C0 = 53 KN Sè d·y con l¨n: 1 d·y +) TÝnh kiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ: Ta tiÕn hµnh kiÓm tra t¹i æ 1 ( do t¶i träng t¹i æ 1 vµ æ 2 b»ng nhau nªn ta chØ cÇn tÝnh t¹i mét æ vµ lÊy æ cßn l¹i cã cïng kÝch th-íc). Theo c«ng thøc 11.3 víi Fa = 0 quy -íc: Q5  XVFR1kt .k d  1.1.8141,71.1.1  8141,71( N ) Víi æ ®ì chØ chÞu lùc h-íng t©m X = 1, V = 1 (vßng trong quay) Chän kt = 1: lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®é Chän k® = 1: lµ hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng. Tra b¶ng 11.3 Kh¶ n¨ng t¶i träng ®éng Cd ®-îc tÝnh theo c«ng thøc 11.1 Cd = QL1/m Trong ®ã : m = 3 do æ lµ æ bi 60.n.Lh 60.142,4.16000 L   136,7 (TriÖu vßng) 10 6 10 6 → Cd = 8141,71.136,71/3 = 41941 (N) = 42 (KN) < C = 60,4 (KN). → æ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng t¶i ®éng.
  5. +) KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh cña æ: Theo 11.20 víi Fa = 0 Q5  Fr  8141,71( N )  8,14( KN )  C 0 C0 = 53 (KN) - kh¶ n¨ng t¶i tÜnh VËy æ tho¶ m·n kh¶ n¨ng t¶i tÜnh. a) Chän s¬ ®å bè trÝ æ l¨n cho trôc III +) Ta cã: Fa = 0 (N).  F  F 2  F 2  (-10165,5)2  3273,752  10679,65( N ).  R1 X 11 Y 11   FR 2  FX 12 2  FY 12 2  (-8723,7)2  3273,752  9317,75( N ).  Chän lo¹i æ bi ®ì 1 d·y. +) Chän s¬ bé lo¹i æ bi ®ì 1 d·y cì trung: tra b¶ng P2.7 KÝ hiÖu : 310 §-êng kÝnh trong d = 50 mm §-êng kÝnh ngoµi D = 110 mm BÒ réng cña æ B = 27 mm
  6. B¸n kÝnh l-în r = 3 mm Kh¶ n¨ng t¶i ®éng C = 48,5 KN Kh¶ n¨ng t¶i tÜnh C0 = 36,3 KN Sè d·y con l¨n: 1 d·y +) TÝnh kiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ: Ta tiÕn hµnh kiÓm tra t¹i æ chÞu t¶i lín h¬n lµ æ 1 Theo c«ng thøc 11.3 víi Fa = 0 quy -íc: Q5  XVFR1kt .k d  1.1.10679,65.1.1  10679,65( N ) Víi æ ®ì chØ chÞu lùc h-íng t©m X = 1, V = 1 (vßng trong quay) Chän kt = 1: lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®é Chän k® = 1: lµ hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng. Tra b¶ng 11.3 Kh¶ n¨ng t¶i träng ®éng Cd ®-îc tÝnh theo c«ng thøc 11.1 Cd = QL1/m Trong ®ã : m = 3 Do æ lµ æ bi 60.n.Lh 60.51.16000 L   48,96 (TriÖu vßng) 10 6 10 6 → Cd = 10679,65.48,961/3 = 390695 (N) = 39 (KN) < C = 48,5 (KN). →æ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng t¶i ®éng +) KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh cña æ: Theo 11.20 víi Fa = 0 Q5  Fr  10679,65( N )  10,68( KN )  C 0 C0 = 36,3 (KN) - kh¶ n¨ng t¶i tÜnh VËy æ tho¶ m·n kh¶ n¨ng t¶i tÜnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản