intTypePromotion=1

Dự thảo Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Toán học: Phát triển một số thuật toán hiệu quả khai thác tập mục trên cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp các mục

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
44
lượt xem
0
download

Dự thảo Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Toán học: Phát triển một số thuật toán hiệu quả khai thác tập mục trên cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp các mục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án trình bày về các nội dung: tổng quan về khai thác tập mục, khai thác tập mục phổ biến trên cơ sở dữ liệu số lượng, khai thác tập mục phổ biến trên cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp các mục, kết luận và hướng phát triển đề tài. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự thảo Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Toán học: Phát triển một số thuật toán hiệu quả khai thác tập mục trên cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp các mục

Đ I H C QU C GIA HÀ N I<br /> TR<br /> <br /> NG Đ I H C KHOA H C T<br /> <br /> NHIểN<br /> <br /> _______________________<br /> <br /> NGUY N DUY HÀM<br /> <br /> PHỄT TRI N M T S<br /> <br /> THU T TOỄN HI U QU<br /> <br /> KHAI THÁC T P M C TRểN C<br /> Cị S<br /> <br /> D<br /> <br /> SỞ D<br /> <br /> LI U S<br /> <br /> PHỂN C P CÁC M C<br /> <br /> TH O LU N ỄN TI N Sƾ TOỄN H C<br /> <br /> HƠ N i ậ 2016<br /> <br /> L<br /> <br /> NG<br /> <br /> Đ I H C QU C GIA HÀ N I<br /> TR<br /> <br /> NG Đ I H C KHOA H C T<br /> <br /> NHIểN<br /> <br /> _______________________<br /> <br /> NGUY N DUY HÀM<br /> <br /> PHỄT TRI N M T S<br /> <br /> THU T TOỄN HI U QU<br /> <br /> KHAI THỄC T P M C TRểN C<br /> Cị S<br /> <br /> SỞ D<br /> <br /> LI U S<br /> <br /> L<br /> <br /> NG<br /> <br /> PHỂN C P CÁC M C<br /> <br /> Chuyên ngành: C<br /> <br /> S<br /> <br /> TOỄN CHO TIN H C<br /> <br /> Mư s : 62.46.01.10<br /> <br /> D<br /> <br /> TH O LU N ỄN TI N Sƾ TOỄN H C<br /> NG<br /> <br /> IH<br /> <br /> NG D N KHOA H C:<br /> 1. TS.NGUY N TH H NG MINH<br /> 2. PGS.TS. VẪ ĐỊNH B Y<br /> <br /> HƠ N i ậ 2016<br /> <br /> L I CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan lu n án này là công trình nghiên cứu do tác gi th c<br /> hiện d<br /> <br /> is h<br /> <br /> ng d n của t p th cán b h<br /> <br /> ng d n. Lu n án có sử dụng<br /> <br /> thông tin trích d n từ nhiều ngu n tham kh o khác nhau, các thông tin trích<br /> d n đều đ ợc ghi rõ ngu n g c. Các s liệu th c nghiệm, k t qu nghiên cứu<br /> trình bày trong lu n án là hoàn toàn trung th c, ch a đ ợc công b b i tác gi<br /> nào hay trong bất kì công trình nào khác.<br /> Tác gi<br /> <br /> Nguy n Duy Hàm<br /> <br /> i<br /> <br /> L IC M<br /> Lu n án Ti n sƿ nƠy đ ợc th c hiện t i tr<br /> ậ Đ i h c Qu c gia Hà N i v i s h<br /> <br /> N<br /> ng Đ i h c Khoa h c và T nhiên<br /> <br /> ng d n khoa h c của TS. Nguy n Th H ng<br /> <br /> Minh, PGS.TS.Võ Đình B y và TS. Lê Quang Minh. Nghiên cứu sinh xin bày tỏ<br /> lòng bi t n sơu sắc t i thầy giáo, cô giáo h<br /> <br /> ng d n đư đ nh h<br /> <br /> ng khoa h c, t n<br /> <br /> tơm giúp đỡ và ch b o t m trong su t quá trình nghiên cứu m i có th hoàn thiện<br /> b n lu n án này. Nghiên cứu sinh luôn ghi nh công lao d y dỗ, dìu dắt vào con<br /> đ<br /> <br /> ng khoa h c của c<br /> <br /> cứu sinh<br /> <br /> PGS.TS Hoàng Chí Thành ậ ng<br /> <br /> i đư h<br /> <br /> ng d n Nghiên<br /> <br /> giai đo n đầu làm nghiên cứu khoa h c. Nghiên cứu sinh xin chân thành<br /> <br /> c m n các nhƠ khoa h c, tác gi các công trình nghiên cứu đư đ ợc trích d n trong<br /> lu n án vì đơy lƠ ngu n tài liệu quý báu đ Nghiên cứu sinh phát tri n và hoàn thiện<br /> các công b của mình.<br /> Nghiên cứu sinh xin chân thành c m n Ban Giám hiệu, lãnh đ o Khoa Toán<br /> ậ C ậ Tin h c, các thầy cô, gi ng viên B môn Tin h c ậ Tr<br /> <br /> ng Đ i h c Khoa<br /> <br /> h c T nhiên ậ Đ i h c Qu c gia Hà N i đư t o nh ng điều kiện thu n lợi nhất đ<br /> Nghiên cứu sinh hoƠn thƠnh ch<br /> <br /> ng trình h c t p và th c hiện hoàn tất lu n án của<br /> <br /> mình.<br /> Nghiên cứu sinh xin chân thành c m n Ban Giám hiệu Tr<br /> ninh nhân dân, t p th giáo viên B môn Toán ậ Tin h c Tr<br /> <br /> ng Đ i h c An<br /> <br /> ng Đ i h c An ninh<br /> <br /> nhơn dơn n i Nghiên cứu sinh công tác và các b n bè thân thi t đư luôn t o điều<br /> kiện, đ ng viên, khuy n khích và hỗ trợ t i đa đ Nghiên cứu sinh hoàn thành b n<br /> lu n án này.<br /> Cu i cùng, con xin c m n B Mẹ, đặc biệt là Mẹ ậ ng<br /> <br /> i đư luôn hy sinh tất<br /> <br /> c vì s nghiệp h c t p của các con, rất ti c mẹ đư không đợi đ ợc đ n ngày con<br /> hoàn thành lu n án. Xin c m<br /> <br /> n gゥ。@ģ↓ョィ, ch gái vƠ các em đư luôn đ ng hành,<br /> <br /> đ ng viên, chia sẻ giúp duy trì nhiệt huy t và ngh l c đ đi đ n hoàn thành b n<br /> lu n án này./<br /> TP.Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2016<br /> <br /> ii<br /> <br /> M C L C<br /> L I CAM ĐOAN....................................................................................... I<br /> L IC M<br /> <br /> N ......................................................................................... II<br /> <br /> M CL C<br /> <br /> ........................................................................................ III<br /> <br /> DANH M C B NG................................................................................ VI<br /> DANH M C CÁC HÌNH VẼ, Đ<br /> <br /> TH ............................................... VIII<br /> <br /> DANH M C CÁC KÍ HI U VÀ CH<br /> MỞ Đ U<br /> CH<br /> <br /> VI T T T ................................ XI<br /> <br /> .......................................................................................... 1<br /> <br /> NG 1. T NG QUAN V KHAI THÁC T P M C .................... 7<br /> <br /> 1.1. Bài toán khai thác t p m c .................................................................................... 7<br /> 1.1.1. M t s đ<br /> <br /> nh nghƿa<br /> .................................................................................................. 7<br /> <br /> 1.1.2. Bài toán khai thác FI............................................................................................ 14<br /> <br /> 1.2. Các ph<br /> <br /> ng pháp khai thác FI ...........................................................................15<br /> <br /> 1.2.1. Sh khai ph FI trên CSDL ngang<br /> áp ng thác<br /> 1.2.2. Ph<br /> <br /> ...................................................... 15<br /> <br /> ng pháp khai thác FI trên CSDL d c d a trên ITậtree................................ 17<br /> <br /> 1.3. M t s ph<br /> <br /> ng pháp khai thác FWI vƠ FWUI trên QDB ............................20<br /> <br /> 1.3.1. Gi i thiệu ............................................................................................................. 20<br /> 1.3.2. Khai thác FWI ..................................................................................................... 21<br /> 1.3.3. Khai thác FWUI .................................................................................................. 24<br /> 1.3.4. Khai thác TRFIk ................................................................................................... 26<br /> <br /> 1.4. Khai thác FI tr ên CSDL có s phân c p các m c ..........................................27<br /> 1.5. Ti p c n bitậvector tr ong khai thác FI .............................................................30<br /> 1.6. K t lu n ch<br /> <br /> CH<br /> <br /> ng .....................................................................................................32<br /> <br /> NG 2. KHAI THÁCT P M C PH<br /> <br /> LI U S<br /> <br /> L<br /> <br /> BI N TRểN C SỞ D<br /> <br /> NG .................................................................................. 34<br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2