intTypePromotion=1

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 4

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
76
lượt xem
14
download

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập điện kỹ thuật ( trung cấp ) part 4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 4

  1. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 1 1 Baøi 18 : Caûm, dung vaø ñieän khaùng trong maïch : XL = ωL = 100πx = 10Ω ; XC = 10π ωC 1 = = 40Ω ; X = XL – XC = 10 – 40 = - 30Ω . Toång trôû ñoaïn maïch 1 : 10 − 3 100πx 4π R1 + X 1 , vôùi R1 = R = 40 ; X1 = - XC = - 40Ω → Z1 = 402 + (−40)2 = 40 2 Ω . Doøng 2 2 Z1 = U X 120 32 − 40 trong maïch : I = 1 = A . Goùc leäch pha cuûa u1 ñoái vôùi i : ϕ1 = Arctg 1 = = Z1 R1 2 40 40 2 32 = - 45o . Goùc pha ñaàu cuûa i : ψi = ψu1 - ϕ2 = 0o – (- 45o) = 45o → i = x 2 sin(100πt + 45o) 2 R2 + X 2 = 40 + (−30)2 = 50Ω . Ñieän aùp = 3sin(100πt + 45o) (A) . Toång trôû toaøn maïch : Z = X ñaët vaøo maïch : Um = ImZ = 3x50 = 150V . Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i : ϕ = Arctg R − 30 = - 36,87o . Goùc pha ñaàu cuûa u : ψu = ψi + ϕ = 45o + ( - 36,87o) = 8,13o = Arctg 40 → u = 150sin(100πt + 8,13o) (V) Baøi 19 : Caûm, dung vaø ñieän khaùng trong maïch : XL = ωL = 100πx0,318 = 100Ω ; 1 1 XC = = = 50Ω ; X = XL – XC = 100 – 50 = 50Ω . Toång trôû ñoaïn maïch 2 : 100πx63,6.10 − 6 ωC R2 + X 2 , vôùi R2 = 0 ; X2 = XL = 100Ω → Z2 = 0 2 + 100 2 = 100Ω . Doøng trong maïch : Z2 = 2 2 U X 200 100 = 2m = = 2A . Goùc leäch pha cuûa u2 ñoái vôùi i : ϕ2 = Arctg 2 Im = =∞ Z2 R2 100 0 → ϕ2 = 90o . Goùc pha ñaàu cuûa i : ψi = ψu2 - ϕ2 = 90o – 90o = 0o → i = 2sin100πt (A) . Toång trôû R2 + X 2 = 50 + 50 2 = 50 2 Ω . Ñieän aùp ñaët vaøo maïch : Um = ImZ toaøn maïch : Z = X 50 = 45o . Goùc = 2x50 2 = 100 2 V . Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i : ϕ = Arctg = Arctg R 50 pha ñaàu cuûa u : ψu = ψi + ϕ = 0o + 45o = 45o → u = 100 2 sin(100πt + 45o) (V) . Ñieän aùp treân R coù bieân ñoä laø U1m = ImR = 2x50 = 100V vaø ñoàng pha vôùi i → u1 = 100sin100πt (V) . Ñieän aùp treân C coù bieân ñoä laø U3 = ImXC = 2x50 = 100V vaø chaäm pha sau i 90o → u3 = 100sin(100πt – 90o) (V) 1 1 Baøi 20 : Taàn soá coäng höôûng : f = fo = = = 50Hz . Doøng 2π LC 2π 0,318x318.10 − 6 , U 220 trong maïch coäng höôûng : I = = = 20A . Ñieän aùp treân R , treân L vaø treân C trong maïch R 11 coäng höôûng : UR = U = 220V ; UL = UC = IXL = 2πfoLI = 2π50x0,318x20 = 1998V ≈ 2KV . Ñoà thò vectô ( hình 9 ) 2 1 Baøi 21 : Caûm vaø dung khaùng trong maïch : XL = ωL = 100πx = 40Ω ; XC = 5π ωC 24
  2. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 1 = = 100Ω . 10 − 4 100πx π Ñieän trôû toaøn maïch : R = R1 + R2 = 18,5 + 9 = 27,5Ω Ñieän khaùng toaønmaïch : X = X2 + X3 = XL – XC = 40 – 100 = - 60Ω Toång trôû toaøn maïch : R2 + X 2 Z= 27,52 + (−60)2 = = 66Ω Doøng trong mach : − 60 U 66 X = - 65,38o . Goùc pha I= = = 1A . Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i : ϕ = Arctg = Arctg 27,5 Z 66 R ñaàu cuûa i : ψi = ψu - ϕ = - 120o – ( - 65,38o) = - 54,62o → i = 2 sin(100πt – 54,62o) (A) . Ñieän aùp treân R1 coù trò hieäu duïng laø U1 = IZ1 = IR1 = 1x18,5 = 18,5V vaø ñoàng pha vôùi i → u1 = 18,5 2 sin(100πt – 54,62o) (V) . Ñieän aùp treân cuoän daây coù trò hieäu duïng laø U2 = IZ2 = I R2 + X 2 = I R2 + X L = 1x 9 2 + 40 2 = 1x41 = 41V . Goùc leäch pha giöõa u2 vaø i : 2 2 2 2 X 40 ϕ2 = Arctg 2 = Arctg = 77,32o . Goùc pha ñaàu cuûa u2 : ψu2 = ψi + ϕ2 = - 54,62o + 77,32o R2 9 22,7o → u2 = 41 2 sin(100πt + 22,7o) (V) . Ñieän aùp treân tuï ñieän coù trò hieäu duïng laø U3 = IZ3 = IXC = 1x100 = 100V vaø chaäm pha sau i 90o → u3 = 100 2 sin(100πt – 54,62o – 90o) = 100 2 sin(100πt – 144,62o) (V) . Coâng suaát toaøn maïch : P = I2R = 12x27,5 = 27,5W ; = = I2X = 12(- 60) = - 60VAR ; S = I2Z = 12x66 = 66VA . Ñoà thò vectô ( hình 10 ) Q 10 −3 U F , coù bieân ñoä : Im = m , vôùi Baøi 22 : (a) Doøng i qua nhaùnh , khi C = 2π Z 1 1 1 Z = R2 + X 2 , trong ñoù R = 30Ω vaø X = XL – XC = ωL - = 100πx - 10 − 3 ωC 2π 100πx 2π 180 = 50 – 20 = 30Ω → Z = 30 2 + 30 2 = 30 2 Ω → Im = = 3 2 A . Goùc leäch pha cuûa u 30 2 X 30 = 45o . Goùc pha ñaàu cuûa i : ψi = ψu - ϕ = 0o – 45o = - 45o ñoái vôùi i : ϕ = Arctg = Arctg R 30 o → i = 3 2 sin(100πt – 45 ) (A) (b) Ñeå i vaø u ñoàng pha : ϕ = 0 → X = 0 → XC = XL = 50Ω 10 −3 1 1 1 ( maïch coäng höôûng ñieän aùp ) → = 50 → C = = = F . Khi ñoù : 5π ωC 50ω 50x100π U m 180 Im = = = 6A → i = 6sin100πt (A) R 30 25
  3. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Baøi 23 : Khi K ñoùng vaø khi K môû , I khoâng ñoåi , U cuõng khoâng doåi → Zñoùng = Zmôû R2 + X L = 2 R 2 + (X L − X C )2 → XL2 = (XL – XC)2 = XL2 – 2XLXC + XC2 → XC = 2XL → Maët khaùc iñoùng vaø imôû leäch pha nhau 90o → ψiñoùng = ψimôû - 90o → ψU - ϕñoùng = ψu - ϕmôû - X −1 1 → L= 90o → ϕñoùng = ϕmôû + 90o → tgϕñoùng = tg(ϕmôû + 90o) = - cotgϕmôû = - XL − X C R tgϕmôû R R → XLXC – XL2 = R2 = 1002 hay XL (2XL) – XL2 = 1002 → XL2 = 1002 → XL = 100Ω = X C − XL 100 100 1 1 1 →L= = = H ≈ 0,318H → XC = 2x100 = 200Ω → C = = 2πf 2πx50 2πfx200 2πx50 x200 π 10 −4 U U 120 120 F ≈ 15,9.10-6F = 15,9µF . Ta coù : I = = = = = 2π Z ñoùng 100 2 R2 + X L 2 100 2 + 100 2 = 0,6 2 A ≈ 0,85A BAØI TAÄP CHÖÔNG 6 – MAÏCH XOAY CHIEÀU PHAÂN NHAÙNH R2 + X 2 (30 3 )2 + (30 − 60)2 R 2 + (X L − X C ) 2 Baøi 1 : Z = = = 1 1 R 30 3 (30 3 )2 + (−30)2 = 60Ω → Y = = = = 0,0166S ; G = = = 0,0144S ; Z2 60 2 Z 60 X X − 30 30 = - 0,0083S ; BL = L = B= = = 0,0083S → BC = BL – B = 0,0083 – (- 0,0083) 2 2 2 60 2 Z Z 60 = 0,0166S 0,0082 + (0,010 − 0,004)2 G2 + B2 G2 + (BL − BC )2 Baøi 2 : Y = = = 1 1 0,0082 + 0,0062 = 0,01S → Z = = 100Ω ; R = GZ2 = 0,008x1002 = 80Ω ; X = BZ2 = = 0,01 Y = 0,006x1002 = 60Ω ; XL = BLZ2 = 0,01x1002 = 100Ω → XC = XL – X = 100 – 60 = 40Ω 26
  4. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Baøi 3 : f = 50Hz → ω = 2πf = 2πx50 = 100π rad/s 1 1 1 Caûm khaùng vaø dung khaùng trong maïch: XL=ωL = 100πx =100Ω ; XC = = =200Ω 10 − 4 ωC π 100πx 2π R 2 + (X L − X C )2 = 1002 + (100 − 200)2 = 100 2 Ω • Maïch dieän hình 1 coù toång trôû laø Z = 1 1 • Maïch ñieän hình 2 : Nhaùnh 1 coù ñieän daãn laø g1 = = = 0,01S R 100 1 1 Nhaùnh 2 coù ñieän naïp laø b2 = = = 0,01S XL 100 1 1 Nhaùnh 3 coù ñieän naïp laø b3 = - =- = - 0,005S XC 200 Ñieän daãn vaø ñieän naïp toaøn maïch laø : g = g1 = 0,01S vaø b = b2 + b3 = 0,01 – 0,005 = 0,005S → Toång daãn cuûa maïch laø Y = g2 + b 2 = 0,012 + 0,0052 = 0,01118S 1 1 → Toång trôû cuûa maïch laø Z = = = 89,44Ω 0,01118 Y R2 + X L = 2 100 2 + 100 2 = 100 2 Ω • Maïch ñieän hình 3 coù : Nhaùnh 1 coù toång trôû laø Z1 = → Ñieän daãn vaø ñieän naïp nhaùnh 1 laø X R 100 100 = 0,005S vaø b1 = L = g1 = = = 0,005S 2 (100 2 )2 (100 2 )2 2 Z1 Z1 1 1 Nhaùnh 2 coù ñieän naïp laø b2 = - =- = - 0,005S XC 200 → Ñieän daãn vaø ñieän naïp toaøn maïch laø : g = g1 = 0,005S vaø b = b1 + b2 = 0,005 – 0,005 = 0 g2 + b 2 = 0,0052 + 02 = 0,005S → Toång daãn cuûa maïch laø Y = 1 1 → Toång trôû cuûa maïch laø Z = = = 200Ω 0,005 Y 1002 + (−200)2 = 100 5 Ω R 2 + (− X C ) 2 = • Maïch ñieän hình 4 : Nhaùnh 1 coù toång trôû laø Z1 = → Ñieän daãn vaø ñieän naïp nhaùnh 1 laø X R 100 200 = 0,002S vaø b1 = - C = - g1 = = = - 0,004S 2 (100 5 )2 (100 5 )2 2 Z1 Z1 1 1 Nhaùnh 2 coù ñieän naïp laø b2 = = = 0,01S XL 100 → Ñieän daãn vaø ñieän naïp toaøn maïch laø : g = g1 = 0,002S vaø b = b1 + b2 = - 0,004 + 0,01 = 0,006S g2 + b 2 = 0,0022 + 0,0062 = 0,006324S → Toång daãn cuûa maïch laø Y = 1 1 → Toång trôû cuûa maïch laø Z = = = 158,11Ω 0,006324 Y 1 1 • Maïch ñieän hình 5 : Nhaùnh 1 coù ñieän daãn laø g1 = = = 0,01S R 100 27
  5. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC (X L − X C )2 = (100 − 200)2 = 100Ω Nhaùnh 2 coù toång trôû laø Z2 = X − XC 100 − 200 → Ñieän naïp cuûa nhaùnh 2 laø b2 = L = = - 0,01S 2 100 2 Z2 → Ñieän daãn vaø ñieän naïp toaøn maïch : g = g1 = 0,01S vaø b = b2 = - 0,01S g2 + b 2 = 0,012 + (−0,01)2 = 0,01 2 S → Toång daãn cuûa maïch laø Y = 1 1 100 2 = 50 2 Ω → Toång trôû cuûa maïch laø Z = = = Y 2 0,01 2 • Maïch ñieän hình 6 : Goïi ñoaïn maïch chöùa R laø ñoaïn maïch AB ; ñoaïn maïch chöùa L//C laø ñoaïn maïch BC Ñieän trôû cuûa nhaùnh AB laø RAB = R = 100Ω 1 1 Nhaùnh 1 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän naïp laø b1 = = = 0,01S XL 100 1 1 Nhaùnh 2 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän naïp laø b2 = - =- = - 0,005S XC 200 → Ñieän naïp cuûa ñoaïn maïch BC laø bBC = b1 + b2 = 0,01 – 0,005 = 0,005S 0,0052 = 0,005S bBC 2 = → Toång daãn cuûa ñoaïn maïch BC laø YBC = bBC 0,005 → Ñieän khaùng cuûa ñoaïn maïch BC laø XBC = = = 200Ω 0,0052 2 YBC R2 + X 2 = (R AB + RBC )2 + (X AB + X BC )2 → Toång trôû cuûa maïch laø Z = TM TM (100 + 0)2 + (0 + 200)2 = 100 5 Ω ≈ 223,61Ω = • Maïch ñieän hình 7 : Goïi ñoaïn maïch chöùa L laø ñoaïn maïch AB ; ñoaïn maïch chöùa R//C laø ñoaïn maïch BC Ñieän khaùng cuûa ñoaïn maïch AB laø XAB = XL = 100Ω 1 1 Nhaùnh 1 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän daãn laø g1 = = = 0,01S R 100 1 1 Nhaùnh 2 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän naïp laø b2 = - =- = - 0,005S XC 200 → Ñieän daãn vaø ñieän naïp cuûa ñoaïn maïch BC : gBC = g1 + g2 = 0,01 + 0 = 0,01S vaø bBC = b1 + b2 = 0 + ( - 0,005) = - 0,005S gBC + bBC 2 = 2 0,012 + (−0,005)2 = 0,01118S → Toång daãn cuûa ñoaïn maïch BC laø YBC = → Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa ñoaïn maïch BC : g b 0,01 − 0,005 RBC = BC = = 80Ω vaø XBC = BC = = - 4 0Ω 0,011182 0,011182 2 2 YBC YBC R2 + X 2 = (R AB + RBC )2 + (X AB + X BC )2 → Toång trôû cuûa maïch laø Z = TM TM (0 + 80)2 + (100 − 40)2 = 100Ω = 28
  6. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC • Maïch ñieän hình 8 : Goïi ñoaïn maïch chöùa C laø ñoaïn maïch AB ; ñoaïn maïch chöùa R//L laø ñoaïn maïch BC Ñieän khaùng cuûa ñoaïn maïch AB laø XAB = - XC = - 200Ω 1 1 Nhaùnh 1 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän daãn laø g1 = = = 0,01S R 100 1 1 Nhaùnh 2 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän naïp laø b2 = = = 0,01S XL 100 → Ñieän daãn vaø ñieän naïp cuûa ñoaïn maïch BC : gBC = g1 + g2 = 0,01 + 0 = 0,01S vaø bBC = b1 + b2 = 0 + 0,01 = 0,01S gBC + bBC 2 = 0,012 + 0,012 = 0,01 2 S 2 → Toång daãn cuûa ñoaïn maïch BC laø YBC = → Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa ñoaïn maïch BC : g b 0,01 0,01 RBC = BC = = 50Ω vaø XBC = BC = = 50Ω 2 (0,01 2 )2 2 2 (0,01 2 ) YBC YBC R2 + X 2 = (R AB + RBC )2 + (X AB + X BC )2 → Toång trôû cuûa maïch laø Z = TM TM (0 + 50)2 + (−200 + 50)2 = 158,11Ω = R1 R1 R2 G2 + B2 , vôùi G = G1 + G2 , trong ñoù G1 = Baøi 4 : (a) Y = = ; G2 = 2 2 2 Z2 Z1 R1 X1 + 2 R2 X1 X1 X2 X2 = vaø B = B1 + B2 , trong ñoù B1 = = ; B2 = = R2 + X 2 2 2 2 2 Z2 R2 + X 2 2 Z1 R1 + X 1 2 2 2 R1 R2 X1 X2 1 )2 + ( )2 → Z = →Y= ( + + 2 2 R2 + X 2 2 2 R2 + X 2 Y R1 + X 1 R1 + X 1 2 2 2 2 G1 G1 G2 R2 + X 2 , vôùi R = R1 + R2 , trong ñoù R1 = (b) Z = = ; R2 = 2 2 2 2 Y1 G1 + B1 Y2 G2 B B1 B B2 vaø X = X1 + X2 , trong ñoù X1 = 1 = ; X2 = 2 = = G2 + B2 2 2 2 2 G2 + B2 Y1 G1 + B1 Y2 2 2 2 2 G1 G2 B1 B2 1 )2 + ( )2 → Y = →Z= ( + + 2 2 2 2 2 2 2 2 Z G1 + B1 G2 + B2 G1 + B1 G2 + B2 2 1 Baøi 5 : Caûm vaø dung khaùng trong maïch : XL = ωL = 100πx = 40Ω ; XC = 5π ωC 1 2 2 30 2 + 0 2 = 30Ω ; = = 70Ω . Toång trôû töøng nhaùnh : Z1 = R1 + X 1 = −3 10 100πx 7π R2 + X 2 = 0 2 + (X L − X C )2 = (40 − 70)2 = (−30)2 = 30Ω . Doøng trong nhaùnh 1 : Z2 = 2 2 X U 120 0 = 4A . Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i1 : ϕ1 = Arctg 1 = Arctg I1 = = = 0 → ψi1 = ψu R1 Z1 30 30 29
  7. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC U 120 = 0o → i1 = 4 2 sin100πt (A) . Doøng trong nhaùnh 2 : I2 = = = 4A . Goùc leäch pha cuûa u Z2 30 X − 30 ñoái vôùi i2 : ϕ2 = Arctg 2 = Arctg = - 90o → ψi2 = ψu – 90o = 0o – (- 90o) = 90o R2 0 I1 + I2 = 2 42 + 42 → i2 = 4 2 sin(100πt + 90o) (A) . Ñoà thò vectô ( hình 1 ) . Töø ñoà thò : I = 2 = 4 2 A vaø ψi = 45o → i = 4 2 x 2 sin(100πt + 45o) = 8 sin(100πt + 45o) (A) 2 2 2 2 40 2 + 30 2 = 50Ω ; Baøi 6 : Toång trôû töøng nhaùnh : Z1 = R1 + X 1 = R1 + X L1 = Um R2 + X 2 = (−30)2 = 30Ω . Bieân ñoä doøng trong nhaùnh 1 : I1m = 0 2 + (− X C ) 2 = Z2 = 2 2 Z1 X 300 30 = 6A . Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i1 : ϕ1 = Arctg 1 = Arctg = 37o → ψi1 = ψu - ϕ1 = R1 50 40 U = 0o – 37o = - 37o → i1 = 6sin(100πt – 37o) (A) . Bieän ñoä doøng trong nhaùnh 2 : I2m = m Z2 X 300 − 30 = 10A . Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i2 : ϕ2 = Arctg 2 = Arctg = - 90o → ψi2 = ψu – = R2 30 0 90o = 0o – (- 90o) = 90o → i2 = 10sin(100πt + 90o) (A) . Ñoà thò vectô ( hình 2 ) . Töø ñoà thò : ∧ 6 2 + 102 − 2x6 x10x0,6 = 8A vaø ψi = I1 O I2 – 37o , vôùi I1m + I2m2 − 2I1mI2m cos 53 o = 2 Im = 2 I1 + I2 − I2 2 6 2 + 8 2 − 102 ∧ ∧ 2 = 0 → I1 O I2 = 90o → ψi = 90o – 37o = 53o cos I1 O I2 = = 2I1I 2x6 x8 → i = 8sin(100πt + 53o) (A) Baøi 7 : Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i : ϕ = ψu – ψi = 0o – ( - 45o) = 45o 200 U 2 R = 20 2 Ω . Heä soá coâng suaát cosϕ = cos45o = (a) Toång trôû maïch : Z = = = I 2 Z 2 x5 XL R 20 2 x 2 Z 2 − R2 = (20 2 )2 − 202 = 20Ω → L = = →R= = 20Ω → X = XL = 2 ω 20 2 30
  8. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 20 1 I 52 = 0,025 2 S . Heä soá coâng suaát = = H (b) Toång daãn maïch : Y = = 100π 5π U 200 2 G G 0,025 2 x 2 = 0,025S vaø B = Y 2 − G2 cosϕ = cos45o = = = →G= 2 Y 2 0,025 2 1 = (0,025 2 )2 − 0,0252 = 0,025S . Bieát G = G1 = ( Nhaùnh 2 thuaàn phaûn khaùng vaø nhaùnh 1 R 1 1 1 thuaàn trôû ) → R = = = 40Ω vaø B = B2 = BL = ( Nhaùnh 1 thuaàn taùc duïng vaø nhaùnh 2 0,025 G XL X 1 1 40 2 = 40Ω → L = L = thuaàn caûm ) → XL = = = H 0,025 B 100π 5π ω 1 1 Baøi 8 : Caûm khaùng vaø dung khaùng trong maïch : XL = ωL = 100πx = 100Ω ; XC = ωC π 1 2 2 2 2 100 2 + 100 2 = = 150Ω . Toång trôû nhaùnh 1 : Z1 = R1 + X 1 = R1 + X L = −3 10 100πx 15π U = 100 2 Ω . Doøng qua nhaùnh 1 : I1 = = Z1 200 2 A . Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i1 : = 100 2 X 100 ϕ1 = Arctg 1 = Arctg = 4 5o R1 100 → ψi1 = ψu - ϕ1 = 0o – 45o = - 45o → i1 = 2 x 2 sin(100πt – 45o) = 2sin(100πt – 45o) (A) R2 + X 2 Toång trôû nhaùnh 2 : Z2 = 2 2 R 2 + (X L − X C ) 2 = 502 + (100 − 150)2 = 502 + (−50)2 = 50 2 Ω . Doøng qua nhaùnh 2 : = 2 X 200 U − 50 = 2 2 A . Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i2 : ϕ2 = Arctg 2 = Arctg = - 45o I2 = = R2 Z2 50 50 2 → ψi2 = ψu - ϕ2 = 0o – ( - 45o) = 45o → i2 = 2 2 x 2 sin(100πt + 45o) = 4sin(100πt + 45o) (A) . ∧ I1m + I2m = 2 2 2 + 42 = 2 5 A vaø ψi = I1 O I – 45o , vôùi Ñoà thò vectô ( hình 3 ) . Töø ñoà thò : Im = 2 ∧ I 4 I1 O I = Arctg 2m = Arctg = 63,43o → ψi = 63,43o – 45o = 18,43o I1m 2 → i = 2 5 sin(100πt + 18,43o) (A) 4 Baøi 9 : Caûm khaùng trong maïch : XL = 2πfL = 2πx50x = 16Ω . Goùc leäch pha cuûa u ñoái 25π X1 X r 16 = Arctg L = Arctg = 53,13o . Phaùc hoïa ñoà thò vectô ( hình 4 ) , bieát I 2 vôùi i1 : ϕ1 = Arctg R1 12 R1 r r vöôït pha tröôùc u 90o vaø I ñoàng pha vôùi U . Töø ñoà thò : 31

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản