intTypePromotion=1

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Cao Đẳng ) part 10

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
87
lượt xem
23
download

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Cao Đẳng ) part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập điện kỹ thuật ( cao đẳng ) part 10', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Cao Đẳng ) part 10

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ E 300 = 233V . Ñeå phaùt 300V , maùy phaûi coù toác ñoä : n2 = n1 ö 2 = 1800x = 1543 v/p Eö 1 350 Pdm U 10000 250 = 40A . Doøng kích töø : Ikt = ñm = Baøi 27 Doøng ñònh möùc : Iñm = = U ñm Rkt 250 125 = 2A . Doøng öùng : Iö = Iñm + Ikt = 40 + 2 = 42A . Sññ Eö = Uñm + IöRö = 250 + 42x0,4 = 266,8V . Toån hao treân Rö : ∆Pö = Iö2Rö = 422x0,4 = 705,6W . Toån hao treân Rkt : ∆Pkt = UñmIkt = 250x2 = 500W . Toång toån hao : ∑∆P = ∆Pcst + ∆Pö + ∆Pkt = 540 + 705,6 + 500 = 1755,6W . Coâng suaát P 10000 ñaáu vaøo : P1 = Pñm + ∑∆P = 10000 + 1755,6 = 11755,6W . Hieäu suaát : η = ñm = = 0,85 P1 11755,6 Pdm 150000 Baøi 28 (a) Doøng ñònh möùc : Iñm = = = 250A . Doøng öùng : Iö = Iñm + Ikt U ñm 600 = 250 + 6 = 256A . Sññ Eö = Uñm + IöRö + IñmRnt → 645,6 = 600 + 256Rö + 250x0,08 → Ñieän trôû phaàn öùng Rö = 0,1Ω . Ñieän aùp ñaët vaøo maïch kích töø song song : Ukt = Uñm + IñmRnt U 620 = 600 + 250x0,08 = 620V → Ñieän trôû maïch kích töø song song : Rkt = kt = = 103,33Ω . Ikt 6 U − U ñm 660 − 600 (b) ∆U% = o .100% = .100% = 10% . U ñm 600 (c) Eö = kEnφ , trong ñoù φ laø töø thoâng toång hôïp töø caùc stñ cuûa caùc cuoän kích töø song song , noái tieáp , phaàn öùng taïo ra . Khi ñaày taûi , töø thoâng toång hôïp φ khaùc vôùi luùc khoâng taûi . Vì vaäy sññ Eö = kEnφ luùc ñaày vaø khoâng taûi cuõng phaûi khaùc nhau U 220 P 10000 Baøi 29 Doøng kích töø : Ikt = = = 2A . Doøng qua taûi : I = = = 45,45A . Rkt 110 U 220 Doøng öùng : Iö = Ikt + I = 2 + 45,45 = 47,45A . Toån hao treân Rö vaø Rnt : ∆Pönt = I2 (Rö + Rnt) ö = 47,452(0265 + 0,035) = 675,45W . Toån hao treân Rkt : ∆Pkt = Ikt2Rkt = 22x110 = 440W . Toång toån hao : ∑∆P = ∆Pönt + ∆Pkt + ∆Pcf = 675,45 + 440 + 705 = 1820,45W . Coâng suaát ñaàu vaøo : 10000 P P1 = P + ∑∆P = 10000 + 1820,45 = 11820,45W . Hieäu suaát : η = = = 0,846 11820,45 P1 P 250000 Baøi 30 Doøng qua taûi : I = = = 1041,67A . Ñieän aùp rôi treân cuoän kích töø noái U 240 tieáp vaø daây quaán cöïc töø phuï : Unt = I(Rnt + Rphu) = 1041,67(0,0013 + 0,004 ) = 5,52V . Ñieän aùp rôi treân maïch kích töø song song : Ukt = Unt + U = 5,52 + 240 = 245,52V . Doøng kích töø song song : U 245,52 Ikt = kt = = 10,23A . Doøng öùng : Iö = I + Ikt = 1041,67 + 10,23 = 1051,9A . Sññ cuûa Rkt 24 maùy Eö = Ukt + IöRö = 245,52 + 1051,9x0,003 = 248,68V Pñm U 200000 = 333,33A . Doøng kích töø : Ikt = ñm Baøi 31 Doøng ñònh möùc : Iñm = = U ñm Rkt 600 600 = = 2,4A . Doøng öùng : Iö = Iñm + Ikt = 333,33 + 2,4 = 335,73A . Sññ cuûa maùy : 250 49
  2. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ I 335,73 U Eö = Uñm + IöRö = 600 + 335,73x0,334 = 712,13V . Khi I = ñm = = 167,87A thì Ikt’ = 2 2 Rkt 620 = 2,48A vaø Iö = I + Ikt ' = 167,87 + 2,48 = 170,35A → Sññ cuûa maùy luùc ñoù : Eö’ = U + Iö’Rö = 250 = 620 + 170,35x0,334 = 676,9V Uo 250 Baøi 32 Doøng kích töø luùc khoâng taûi : Ikto = = = 2A . Doøng öùng luùc khoâng taûi : Rkt 125 Iöo = Io – Ikto = 12 – 2 = 10A . Sññ luùc khoâng taûi : Eöo = U – IöoRö = 250 – 10x0,32 = 246,8V . Doøng kích töø luùc ñaày taûi : Ikt = Ikto = 2A . Doøng öùng luùc ñaày taûi taûi : Iö = I – Ikt = 82 – 2 = 80A . Sññ luùc ñaày taûi : Eö = U – IöRö = 250 – 80x0,32 = 224,4V . Vì Ikt khoâng ñoåi → töø thoâng φ trong E E n maïch kích töø khoâng ñoåi , sññ cuûa ñoäng cô tæ leä vôùi toác ñoä : ö = → n = no x ö Eöo Eöo no 224,4 = 1500x = 1364 v/p . 246,8 U 250 Baøi 33 Doøng kích töø : Ikt = = = 2A . Doøng öùng : Iö = I – Ikt = 82 – 2 = 80A Rkt 125 Coâng suaát ñaàu ra : P2 = P1 - ∑∆P , vôùi P1 = UI = 250x82 = 20500W vaø ∑∆P = ∆Pö + ∆Pkt + ∆Pcf , trong ñoù : ∆Pö = Iö2Rö = 802x0,32 = 2048W ; ∆Pkt = Ikt2Rkt = 22x125 = 500W ; ∆Pcstf = 2000W → ∑∆P = 2048 + 500 + 2000 = 4548W . Vaäy : P2 = 20500 – 4548 = 15952W . Momen ñaàu ra : P P P 30 x15952 15952 M2 = 2 = 2 = = 111,68Nm . Hieäu suaát : η = 2 = = 0,7781 πn P1 πx1364 20500 ω 30 Baøi 34 Coâng suaát ñaàu ra ( coâng suaát ñònh möùc ) : P2 = 25x746 = 18650W . Toån hao ñoàng phaàn öùng : ∆Pö = 0,06P2 = 0,06x18650 = 1119W . Toån hao treân Rkt vaø toån hao cô , saét töø vaø phuï : ∆Pkt = ∆Pcstf = 0,04P2 = 0,04x18650 = 746W . Toång toån hao : Σ∆P = ∆Pö + ∆Pkt + ∆Pcstf = 1119 + 746 + 746 = 2611W . Coâng suaát ñaàu vaøo : P1 = P2 + Σ∆P = 18650 + 2611 = 21261W . P 21261 Maët khaùc : P1 = UI → Doøng do ñoäng cô tieâu thuï : I = 1 = = 88,59A . Ta laïi coù : U 240 ∆Pkt 240 746 U ∆Pkt = UIkt → Doøng kích töø : Ikt = = = 3,11A → Rkt = = = 77,17Ω . U 3,11 240 Ikt ∆Pö 1119 Doøng öùng : Iö = I – Ikt = 88,59 – 3,11 = 85,48A → Rö = = = 0,153Ω . Spñ cuûa I2 85,482 ö maùy Eö = U – IöRö = 240 – 85,48x0,153 = 226,92V Baøi 35 Coâng suaát ñaàu ra ( coâng suaát ñònh möùc ) : P2 = 25x746 = 18650W . Toån hao cô , saét töø vaø phuï : ∆Pcstf = 0,04P2 = 0,04x18650 = 746W . Luùc khoâng taûi , doøng Iöo chaïy vaøo daây quaán phaàn öùng duøng ñeå buø vaøo toån hao ñoàng phaàn öùng vaø toån hao cô , saét töø vaø phuï : UIöo = ∆Pöo + ∆Pcstf . Tuy nhieân , thöôøng Iöo raát beù , do ñoù : ∆P 746 (a) ∆Pöo = Iöo2Rö ≈ 0 , chæ xeùt ∆Pcstf . Khi ñoù : Iöo = cstf = = 3,11A . Spñ luùc khoâng taûi U 240 50
  3. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ no E = öo → Toác ñoä khoâng taûi : Eöo = U – IöoRö = 240 – 3,11x0,153 = 239,5V . Ta coù : n Eö E 239,5 no = nx öo = 1150x = 1213 v/p . Eö 227 (b) Baây giôø neáu boû qua theâm ∆Pcstf thì UIöo = 0 ( toån hao khoâng taûi lyù töôûng ) → Iöo = 0 n E → Spñ luùc khoâng taûi : Eöo = U = 240V . Ta coù : o = öo → Toác ñoä khoâng taûi lyù töôûng n Eö E 240 no = nx öo = 1150x = 1216 v/p . Eö 227 Baøi 36 Coâng suaát ñaàu ra ( coâng suaát ñònh möùc ) : P2 = 100x746 = 74600W . Coâng suaát P P 74600 82888,89 = 82888,89W . Doøng vaøo : I = 1 = ñaàu vaøo : P1 = 2 = = 165,78A . U 0,9 500 η U 500 Doøng kích töø : Ikt = = = 8,33A . Doøng öùng : Iö = I – Ikt = 165,78 – 8,33 = 157,45A . Rkt 60 Spñ cuûa ñoäng cô : Eö = U – IöRö = 500 – 157,45x0,1 = 484,26V . Coâng suaát ñieän töø : Pdt = EöIö = 484,26x157,45 = 76246,74W . Toån hao treân Rö : ∆Pö = Iö2Rö = 157,452x0,1 = 2479,05W . Toån hao treân Rkt : ∆Pkt = Ikt2Rkt = 8,332x60 = 4163,33W . Toån hao cô , saét töø vaø phuï : ∆Pcstf = P1 – P2 - ∆Pö - ∆Pkt = 82888,89 – 74600 – 2479,05 – 4163,33 = 1646,51W . P P 30 x74600 Momen ñaàu ra : M2 = 2 = 2 = = 593,65Nm πn πx1200 ω 30 Baøi 37 Coâng suaát ñaàu ra ( coâng suaát ñònh möùc ) : P2 = 75x746 = 55950W . Coâng suaát P P 55950 65823,53 = 65823,53W . Doøng vaøo : I = 1 = ñaàu vaøo : P1 = 2 = = 131,65A . Doøng U 0,85 500 η U 500 kích töø Ikt = = = 6,67A . Doøng öùng : Iö = I – Ikt = 131,65 – 6,67 = 124,98A . Toån hao Rkt 75 treân Rö : ∆Pö = Iö2Rö = 124,982x0,32 = 4998,4W . Toån hao treân Rkt : ∆Pkt = Ikt2Rkt = 6,672x75 = 3336,67W . Toån hao cô , saét töø vaø phuï : ∆Pcstf = P1 – P2 - ∆Pö - ∆Pkt = 65823,53 – 55950 – 4998,4 – 3336,67 = 1538,46W . Doøng öùng luùc khoâng taûi ( boû qua toån hao ñoàng phaàn öùng ) : ∆Po ∆Pcstf 1538,46 Iöo = = = = 3,1A . Spñ luùc khoâng taûi : Eöo = U – IöoRö = 500 – 3,1x0,32 U U 500 = 499,01V . Spñ luùc ñònh möùc : Eö = U – IöRö = 500 – 124,98x0,32 = 460,01V . Toác ñoä luùc khoâng E n −n 499,01 taûi : no = n. öo = 1150x = 1248 v/p . Phaàn traêm thay ñoåi toác ñoä : ∆n% = o .100% Eö n 460,01 1248 − 1150 = .100% = 8,52% 1150 U 240 Baøi 38 Cheá ñoä 1 : n1 = 2500 v/p ; Ikt1 = = = 1,25A ; Iö1 = I1 – Ikt1 Rkt 192 = 34,4 – 1,25 = 33,15A ; Eö1 = U – Iö1Rö = 240 – 33,15x0,38 = 227,4V . Vì Iö khoâng ñoåi neân ôû cheá 51
  4. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ Eö 1 n kφ φ = 227,4V . Ta coù : 1 = E 1 = 2 . ñoä 2 : n2 = 2750 v/p ; Iö2 = Iö1 = 33,15A → Eö2 = Eö1 Eö 2 n2 φ1 k Eφ 2 U Rkt R + Rñc I n 1 1 φ Vì maïch töø chöa baõo hoøa : 2 = kt2 = kt =1 = = → R R U Ikt1 Rkt + Rñc n2 φ1 1 + ñc 1 + ñc Rkt Rkt Rkt 10 Rñc R 2500 10 10 1 1 1 → ñc = = = →1= + x → Rñc = Rkt = x192 = 19,2Ω 11 Rkt Rkt 2750 11 11 10 10 10 Baøi 39 Coâng suaát ñaàu ra ( coâng suaát ñònh möùc ) : P2 = 3x746 = 2238W . Doøng kích töø Ikt 120 U = = = 1,92A . Doøng vaøo : I = Iö + Ikt = 22 + 1,92 = 23,92A . Coâng suaát ñöa vaøo : 62,5 Rkt P1 = UI = 120x23,92 = 2870,4W . Toån hao treân Rö : ∆Pö = Iö2Rö = 222x0,5 = 242W . Toån hao treân Rkt : ∆Pkt = Ikt2Rkt = 1,922x62,5 = 230,4W . Toån hao cô , saét töø vaø phuï : P ∆Pcstf = P1 – P2 - ∆Pö - ∆Pkt = 2870,4 – 2238 – 242 – 230,4 = 160W . Hieäu suaát : η = 2 P1 2238 = = 0,7797 2870,4 U 250 Baøi 40 Doøng kích töø : Ikt = = = 2,5A. Doøng öùng : Iö = I – Ikt = 60 – 2,5 Rkt 100 = 57,5A. Spñ Eö = U – IöRö = 250 – 57,5x0,45 = 224,13V. Coâng suaát ñaàu ra : P2 = P1 - ∆Pö - ∆Pkt - ∆Pcstf = UI – Iö2Rö – Ikt2Rkt - ∆Pcstf = 250x60 – 57,52x0,45 – 2,52x100 – 600 = 12287,19W P P P 30x12287,19 12287,19 Momen ñaàu ra: M2 = 2 = 2 = = 97,78Nm. Hieäu suaát : η = 2 = πn P1 πx1200 250x60 ω 30 ∆Po ∆Pcstf 600 = 0 ,8191. Doøng öùng khoâng taûi : I ö o = = = = 2 ,4A . Spñ khoâng taûi U U 250 E 248,92 Eöo = U – IöoRö = 250 – 2,4x0,45 = 248,92V . Toác ñoä khoâng taûi : no = n. öo = 1200x 224,13 Eö = 1333 v/p Baøi 41 Khi ñaày taûi : Eöñm = Uñm – Iöñm(Rö + Rnt + RP) = 600 – 82(0,215 + 0,08 + 0,05) = 571,71V . (a) Neáu Iö1 = 95A thì Eö1 = Uñm – Iö1(Rö + Rnt + RP) = 600 - 95(0,215 + 0,08 + 0,05) Eöñm 57171 , = 567,23V . Maët khaùc : Eö1 = kEn1φ1 = kEn1kφIö1 , vôùi kEkφ = = = 0,01162 Iöñmnñm 82 x600 Eö 1 567,23 → n1 = = = 514 v/p k EkφIö 1 0,01162x95 (b) Neáu Iö2 = 40A thì Eö2 = Uñm – Iö2(Rö + Rnt + RP) = 600 - 40(0,215 + 0,08 + 0,05) 52
  5. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ Eö 2 586,2 = 586,2V → n2 = = = 1261 v/p . Coâng suaát ñieän töø : Pñt1 = Eö1Iö1 0,01162x40 k Ek φIö 2 Pñt1 = 567,23x95 = 53886,85W ; Pñt2 = Eö2Iö2 = 586,2x40 = 23448W → Momen cô : M(1) = ω1 P Pñt1 P 30x53886,85 30 x23448 = 1001,13Nm ; M(2) = ñt2 = ñt2 = = = = 177,57Nm . Ta coù πn1 πn2 πx514 πx1261 ω2 30 30 M = kMφIö = kMkφIö.Iö = kMkφIö = kM’Iö . Momen môû maùy : Mmôû = KM’Imôû2 . Momen ñònh möùc : 2 2 I2 I Mmôû = môû = 2 → môû = 2 → Imôû = Iñm 2 = 82x 2 = 115,97A . Maët khaùc Mñm = kM’Iñm2 → I2 Mñm Iñm ñm U − Imôû (Rö + Rnt + RP ) U Imôû = Rmôû = → Imôû R ö + Rnt + RP + Rmôû 600 − 115,97(0,215 + 0,08 + 0,05) = = 4,83Ω 115,97 Baøi 42 (a) Cheá ñoä 1 , chöa coù Rcd : Eö1 = U – Iö1(Rö + Rnt + RP) = 600 – 82(0,215 + 0,08 + 0,05) = 571,71V . RntRcd (b) Cheá ñoä 2 , khi coù theâm Rcd : Eö2 = U – Iö2(Rö + + RP) Rnt + Rcd Rcd 0,08x0,2 = 600 – 82(0,215 + + 0,05) = 573,58V . Doøng kích töø noái tieáp : Int = Iö2. Rcd + Rnt 0,08x0,2 E 0,2 57171 , = 58,57A → Eö2 = kEn2φ2= kEn2kφInt , vôùi kEkφ = ö 1 = = 82x = 0,01162 Iö 1n1 0,2 + 0,08 82 x600 Eö 2 573,58 → n2 = = = 843 v/p . Coâng suaát ñaàu ra : P2 = Pñt - ∆Po = Pñt - ∆Pst k EkφInt 0,01162x58,57 P 30P2 30x47033,56 = Pñt = EöIö = 573,58x82 = 47033,56W . Momen ñaàu ra : M2 = 2 = = πn πx843 ω = 532,78Nm . Baøi 43 (a) Coâng suaát ñaàu ra : P2 = 7,5x746 = 5595W . Coâng suaát ñieän töø : Pñt = P2 + = P2 + ∆Pcstf = 5595 + 540 = 6135W . Coâng suaát ñöa vaøo phaàn öùng : Pö = UIö = Iö2(Rö ∆Po + Rbuø + Rnt) + EöIö = Iö2(Rö + Rbuø + Rnt) + Pñt → 240Iö = (0,4 + 0,05)Iö2 + 6135 hay 0,45Iö2 – 240Iö + 6135 = 0 Giaûi phöông trình ta chæ laáy nghieäm : Iö = 26,92A . Spñ : Eö = U – Iö(Rö + Rbuø + Rnt) U 240 = 240 – 26,92(0,4 + 0,05) = 227,89V . Doøng kích töø song song : Ikt = = = 1,92A . Rkt 125 Doøng ñöa vaøo ñoäng cô : I = Iö + Ikt = 26,92 + 1,92 = 28,84A . Coâng suaát ñöa vaøo : P1 = UI P 5595 = 240x28,84 = 6921,6W . Hieäu suaát : η = 2 = = 0,8083 . Luùc ñaày taûi , töø thoâng trong P1 69216 , maùy laø töø thoâng toång hôïp cuûa 2 thaønh phaàn kích töø song song vaø noái tieáp : φ = φkt// + φktnt 53
  6. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ Eö = φkt// + 0,25φkt// = 1,25φkt// → φ = 1,25kφIkt → Eö = kEnφ = 1,25kEkφIktn → kEkφ = 125Ikt n , 227,89 = = 0,05426 . Luùc khoâng taûi Iöo = 0 → Eöo = U = 240V vaø thaønh phaàn töø thoâng 125x192x1750 , , kích töø noái tieáp φnt = 0 → Töø thoâng trong maùy khi khoâng taûi chæ coøn laïi thaønh phaàn töø thoâng kích Eöo 240 töø song song : φ = φkt// = kφIkt → no = = = 2304 v/p → Phaàn traêm thay ñoåi 0,05426x192 , k Ek φIkt no − n 2304 − 1750 toác ñoä : ∆n% = .100% = .100% = 31,66% . n 1750 (b) Stñ trong cuoän kích töø noái tieáp : F = NIö → Neáu boû ñi N = 5 voøng thì stñ F (bò bôùt ñi) = 5x26,92 = 134,6 Avoøng . Do ñoù phaûi theâm N’ voøng vaøo cuoän kích töø song song sao cho khi coù Ikt = 1,92A chaïy qua thì stñ do cuoän kích töø song song taïo ra theâm trong maùy moät löôïng stñ 134,6 134,6 Avoøng ñeå buø laïi → N’ = = 70 voøng . 192 , ∆Pkt 460 Baøi 44 Doøng kích töø song song : Ikt = = = 1,92A . Doøng öùng : Iö = I – Ikt U 240 = 27 – 1,92 = 25,08A . Coâng suaát ñöa vaøo : P1 = UI = 240x27 = 6480W . Toån hao treân Rö : ∆Pö = Iö2Rö = 25,082x0,4 = 251,6W . Toån hao treân Rnt : ∆Pnt = Iö2Rnt = 25,082x0,05 = 31,45W . Toång toån hao : Σ∆P = ∆Pö + ∆Pnt + ∆Pkt + ∆Pcstf = 251,6 + 31,45 + 460 + 540 = 1283,05W . P 5196,5 Coâng suaát ñaàu ra : P2 = P1 - Σ∆P = 6480 – 1283,05 = 5196,5W . Hieäu suaát : η = 2 = P1 6480 = 0,8019 . Spñ ñaày taûi : Eö = U – Iö(Rö + Rnt) = 240 – 25,08(0,4 + 0,05) = 228,71V . Luùc ñaày taûi , töø thoâng trong maùy laø töø thoâng toång hôïp cuûa 2 thaønh phaàn kích töø song song vaø noái tieáp : φ = φkt// + φktnt = φkt// + 0,4φkt// = 1,4φkt// → φ = 1,4kφIkt → Eö = kEnφ = 1,4kEkφIktn Eö 228,71 → kEkφ = = = 0,04862 . Luùc khoâng taûi Iöo = 0 → Eöo = U = 240V vaø thaønh 14Ikt n , 14x192x1750 ,, phaàn töø thoâng kích töø noái tieáp φnt = 0 → Töø thoâng trong maùy khi khoâng taûi chæ coøn laïi thaønh phaàn Eöo 240 töø thoâng kích töø song song : φ = φkt// = kφIkt → no = = = 2571 v/p 0,04862x192 , k Ek φIkt no − n 2571 − 1750 → Phaàn traêm thay ñoåi toác ñoä : ∆n% = .100% = .100% = 46,91% . n 1750 Baøi 45 Luùc ñaày taûi vaø chöa coù Rñc : Eöñm = Uñm – IöñmRö = 550 – 75x0,36 = 523V Eö Eö k Eφ n = kEnñmφ. Khi gheùp theâm Rñc : Eö = kEnφ → = = = 0,8 → Eö = 0,8Eöñm Eöñm Eöñm nñm k Eφ = 0,8x523 = 418,4V → Uñm – Iö(Rö + Rñc) = 418,4 → Iö(0,36 + Rñc) = Uñm - 418,4 = 550 – 418,4 = 131,6 . Momen ñoäng cô : M = kMφIö . Momen ñònh möùc : Mñm = kMφIöñm . Theo giaû thieát : M = 0,7Mñm → kMφIö = 0,7 kMφIöñm → Iö = 0,7Iöñm = 0,7x75 = 52,5A . Theá vaøo : 52,5(0,36 + Rñc) = 131,6 → 18,9 + 52,5Rñc = 131,6 → Rñc = 2,15Ω 54
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2