intTypePromotion=3

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Cao Đẳng ) part 9

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
132
lượt xem
29
download

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Cao Đẳng ) part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập điện kỹ thuật ( cao đẳng ) part 9', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Cao Đẳng ) part 9

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ 270 → Rkt// + Rñc = = 54Ω → Rñc = 54 – Rkt// = 54 – 40 = 14Ω . Doøng öùng : Iö = Ikt// + I 5 = 5 + 40 = 45A . Sññ phaàn öùng : Eö = IöRö + Ukt// = 45x0,35 + 270 = 285,75V . Toån hao treân Rñc : ∆PRñc = Ikt//2Rñc = 52x14 = 350W Baøi 5 Bieát : Icd + Int = I = 100A → Icd = 100 - Int . Maët khaùc : IcdRcd = IntRnt 9 → (100 – Int)0,09 = 0,03Int → 9 – 0,09Int = 0,03Int → Int = = 75A . Ñieän aùp maïch kích töø 0,12 song song : Ukt// = Unt + U = IntRnt + U = 75x0,03 + 250 = 252,25V . Doøng kích töø song song : U 252,25 Ikt// = kt // = = 10,09A . Doøng öùng : Iö = Ikt// + I = 10,09 + 100 = 110,09A . Sññ phaàn Rkt // 25 öùng : Eö = IöRö + Ukt// = 110,09x0,025 + 252,25 = 255V U 200 Baøi 6 Doøng kích töø song song : Ikt// = = = 5A . Doøng öùng : Iö = Ikt// + I R ñc + Rkt // 40 = 5 + 75 = 80A . Sññ cuûa maùy : Eö = Iö(Rö + Rnt) + U = 80x0,3 + 200 = 224V . Coâng suaát ñaàu ra : P2 = UI = 200x75 = 15000W . Toån hao ñoàng phaàn öùng + toån hao ñoàng trong daây quaán kích töø noái tieáp : (∆Pñö + ∆Pñnt) = Iö2(Rö + Rnt) = 802x0,3 = 1920W . Toån hao ñoàng trong maïch kích töø song song : (∆PRñc + ∆Pñ//) = Ikt//2(Rñc + Rkt//) = 52x40 = 1000W . Toång toån hao : ∑∆P = (∆Pñö + ∆Pñnt) + (∆PRñc + ∆Pñ//) + (∆Pcô + ∆Pst) = 1920 + 1000 + 600 = 3520W . Coâng suaát ñaàu vaøo : P P1 = P2 + ∑∆P = 15000 + 3250 = 18520W . Hieäu suaát cuûa maùy : η% = 2 .100% P1 15000 = .100% = 80,99% 18520 Baøi 7 Spñ cuûa ñoäng cô : Eö = U – IöRö = 240 – 20x0,2 = 236V . Maët khaùc : Eö = kEnφ E 236 59 → kEφ = ö = = . Luùc khoâng taûi : Eöo = U – IöoRö = 240 – 2x0,2 = 239,6V . n 1240 310 E 239,6 310x239,6 Maët khaùc : Eöo = kEφno → Toác ñoä khoâng taûi : no = öo = = = 1259 v/p . 59 k Eφ 59 310 Luùc khoâng taûi lyù töôûng : Iöo’ = 0 → Eöo’ = U = 240V . Toác ñoä khoâng taûi lyù töôûng : 310Eöo ' 310 x240 no’= = = 1261 v/p 59 59 U − Eö U − Eö ' 120 − 110 Baøi 8 Doøng öùng : Iö = = = 40A . Doøng öùng môùi : Iö’ = Rö Rö 0,25 Eö − Eö ' 120 − 105 = = 60A . Phaàn traêm thay ñoåi cuûa n : ∆n% = ∆Eö% = .100% Eö 0,25 I −I ' 110 − 105 40 − 60 .100% = 4,5% . Phaàn traêm thay ñoåi cuûa Iö : ∆Iö% = ö ö .100% = = .100% Iö 110 40 = - 50% . Keát luaän : Khi taûi thay ñoåi , maëc duø toác ñoä thay ñoåi raát ít , doøng öùng thay ñoåi raát nhieàu 43
  2. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ I 16 Löïc ñieän töø taùc duïng leân daây daãn : Fñt = B ö l = 0,8x x0,35 = 1,12N . Momen Baøi 9 2a 4 taùc duïng leân daây daãn : M = Fr = 1,12x0,15 = 0,168Nm . Momen toång coäng taùc duïng leân daây daãn naèm ñöôùi caùc cöïc töø : ∑M = 0,8x260x0,168 = 34,94Nm . Coâng suaát ñieän töø : Pñt = ∑Mω πn πx900 =∑M. =34,94x =3293,02W . Coâng suaát ñaàu ra: P2= Pñt - ∆Po = 3293,02 – 350= 2943,02W 30 30 250 U Baøi 10 Doøng kích töø song song : Ikt// = = = 4A . Doøng öùng : Iö = I – Ikt// 62,5 Rkt // + Rñc E 246,08 200 – 4 = 196A. Spñ Eö = U – IöRö = 250 – 196x0,02 = 246,08V. Ta coù: kEφ = ö = = n 1500 6152 , = . Doøng öùng môùi : Iö’ = I’ – Ikt// = 100 – 4 = 96A . Spñ môùiù : Eö’ = U – Iö’Rö 375 E' 248,08 250 – 96x0,02 = 248,08V . Maët khaùc : Eö’ = kEn’φ → Toác ñoä môùi : n’ = ö = = 6152 , k Eφ 375 375x248,08 = = 1512 v/p 6152 , U 125 Baøi 11 Doøng kích töø song song : Ikt// = = = 1A . Doøng öùng : Iö = I – Ikt// Rkt // 125 = 21 – 1 = 20A . Spñ Eö = U – IöRö = 125 – 20x0,5 = 115V . Coâng suaát ñieän töø : Pñt = EöIö = 115x20 = 2300W . Coâng suaát ñaàu ra : P2 = Pñt - ∆Po = 2300 – 200 = 2100W . Momen ñaàu ra : E P P 30 x2100 115 23 = 11,14Nm . Ta coù : kEφ = ö = M2 = 2 = 2 = = . Spñ khi πn n πx1800 1800 360 ω 30 U − Eö ' 23 n’ = 1650 v/p : Eö’ = kEn’φ = x1650 = 105,42V . Doøng öùng khi n’ = 1650 v/p : Iö’ = Rö 360 125 − 105,42 = = 39,16A . Coâng suaát ñieän töø môùi : Pñt’ = Eö’Iö’ = 105,42x39,16 = 4128,25W . 0,5 P' P' 30x4128,25 Momen ñaàu ra môùi : M2’ = ñt = ñt = = 23,89Nm πn' πx1650 ω 30 Eö 2 φE knφ = E 2 2 → n2 = n1 1 . ö 2 . Baøi 12 Eö 1 k En1φ1 φ2 Eö 1 I I E φ (a) Luùc maïch töø chöa baõo hoøa : 1 = ö 1 → n2 = n1 ö 1 . ö 2 , vôùi n1 = 900 v/p ; Iö 2 Iö 2 Eö 1 φ2 Iö1 = 30A ; Iö2 = 20A ; Eö1 = U – Iö1(Rö + Rnt) = 250 – 30(0,15 + 0,12) = 241,9V ; 30 244,6 Eö2 = U – Iö2(Rö + Rnt) = 250 – 20(0,15 + 0,12) = 244,6V . Theá vaøo : n2 = 900x x 20 2419, = 1365 v/p . 12φ 2 Eö 2 , 244,6 (b) Luùc maïch töø bò baõo hoøa : φ1 = 1,2φ2 → n2 = n1 . = 900x1,2x = 1092 v/p φ 2 Eö 1 2419 , 44
  3. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ Baøi 13 (a) ÔÛ toác ñoä 900 v/p : Eö = U – Iö(Rö + Rnt) = 250 – 30(0,15 + 0,12) = 241,9V . C oâ n g suaá t ñieä n töø : P ñt = E ö I ö = 241,9x 30 = 7257W . Coâ n g suaá t ña à u r a : P P 30 x7085 P 2 = P ñt - ∆ P o = 7257 – 172 = 7085W . Momen ñaàu ra : M2 = 2 = 2 = πn πx900 ω 30 = 75,17Nm (b) ÔÛ toác ñoä 1 365 v / p : E ö ’ = U – I ö ’(R ö + R nt ) = 250 – 20(0, 15 + 0,12) = 244, 6V . C oâ n g suaá t ñieä n töø : Pñt’ = Eö’Iö’ = 244,6x20 = 4892W . Coâng suaát ñaàu ra : P2’ = Pñt’ - ∆Po’ P' P' 30 x4492 = 4892 – 400 = 4492W . Momen ñaàu ra : M2’ = 2 = 2 = = 31,43Nm πn' ω' πx1365 30 U 225 Baøi 14 (a) Doøng kích töø song song : Ikt// = = = 1A . Doøng öùng luùc 225 Rkt // + R ñc khoâng taûi : Iöo = Io – Ikt// = 4 – 1 = 3A . Spñ luùc khoâng taûi : Eöo = U – IöoRö = 225 – 3x0,5 = 223,5V E 223,5 44,7 Ta coù : kEφkt// = öo . = = . Doøng öùng luùc taûi ñònh möùc : Iö = I – Ikt// = 55 – 1 = no 1800 360 54A . Spñ luùc taûi ñònh möùc : Eö = U – IöRö = 225 – 54x0,5 = 198V . Maët khaùc : Eö = kEnφ → Toác E 198 360x198 ñoä ñònh m ö ù c : n = ö = = = 1 595 v/p . C oâ n g suaá t ñi eä n töø ñònh möù c : 44,7 k Eφ 44,7 360 P P 30 x10692 P ñt = E ö I ö = 198x54 = 10692W . Momen ñònh möùc : M = ñt = ñt = = 64,01Nm πn πx1595 ω 30 (b) Khi kích töø hoãn hôïp , spñ luùc khoâng taûi : EöoH = U – Iöo(Rö + Rnt) = 225 – 3(0,5 + 0,15) = 223,05V . Luùc khoâng taûi , Iöo nhoû neân φnt khoâng ñaùng keå : EöoH = kEnoH(φkt// + φnt) ≈ kEφkt//noH EöoH 223,05 360x223,05 → Toác ñoä khoâng taûi khi kích töø hoãn hôïp : noH = = = = 1796 v/p . 44,7 k Eφkt // 44,7 360 Khi kích töø hoãn hôïp , spñ l u ù c t a û i ñ ò n h m ö ù c : E ö H = U – I ö H (R ö + R n t ) = 2 25 – 54(0,5 + 0, 15) = 189,9V . Ta coù : E ö H = k E n H ( φ k t / / + φ n t ) → T oác ñoä ñònh EöH EöH m öùc khi kích töø hoãn hôïp : n H = = . Laäp tæ soá : k E (φkt // + φnt ) k E (125φkt // ) , EöH k (125φ t // ) , EöH EöH nH =E = → Toác ñoä ñònh möùc khi kích töø hoãn hôïp : nH = noH. EöoH n oH 125EöoH , 125EöoH , k Eφkt // 189,9 = 1796x = 1223v/p . Coâng suaát ñieän töø ñònh möùc khi kích töø h o ã n h ô ï p : P ñt H = E öH I öH 125x223,05 , P P = 1 89,9x 54 = 10254,6W . M om e n ñònh m öù c khi kích töø h o ã n h ô ï p : MH = ñtH = ñtH πnH ωH 30 45
  4. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ 30x10254,6 = = 80,07Nm πx1223 Baøi 15 Coâng suaát ñaàu ra ñònh möùc : P2 = 75x746 = 55950W . Coâng suaát ñaàu vaøo ñònh P 55950 220 U möùc : P1 = 2 = = 65058,14W . Doøng kích töø song song : Ikt// = = = 0,86 73,3 Rkt // + Rñc η 3A Toån hao ñoàng trong maïch kích töø song song : ∆Pñ// = Ikt//2(Rkt// + Rñc) = 32x73,3 = 659,7W . P 65058,14 Ñoäng cô tieâu thuï moät doøng ñieän ñònh möùc : I = 1 = = 295,72A . Doøng öùng ñònh möùc : U 220 Iö = I – Ikt// = 295,72 – 3 = 292,72A . Toån hao ñoàng trong cuoän kích töø noái tieáp + toån hao ñoàng phaàn öùng : ∆Pñnt + ∆Pñö = Iö2(Rö + Rnt) = 292,722x0,08 = 6854,8W . Toång toån hao : ∑∆P = P1 – P2 = ∆Pñ// + ∆Pñnt + ∆Pñö + ∆Po → Toån hao khoâng taûi : ∆Po = P1 – P2 – (∆Pñ// + ∆Pñnt + ∆Pñö) = 65058,14 – 55950 – (659,7 + 6854,8) = 1593,64W Baøi 16 Coâng suaát ñaàu ra ñònh möùc : P2 = 75x746 = 55950W . Coâng suaát ñaàu vaøo ñònh P P 55950 62166,67 = 62166,67W . Doøng ñònh möùc : Iñm = 1 = möùc : P1 = 2 = = 248,67A . U ñm 0,9 250 η Doøng môû maùy lôùn nhaát khoâng ñöôïc vöôït quaù : Imax = 1,5Iñm = 1,5x248,67 = 373A . Ñieän trôû môû maùy U U Rmôû ñeå haïn cheá Imôû cho bôûi : Imôû ≈ Iömôû = ≤ Imax → Rmôû ≥ ( - Rö) R ö + Rmôû Imax 250 → Rmôû ≥ ( - 0,04) → Rmôû ≥ 0,63Ω 373 P 20000 Doøng ñònh möùc : Iñm = 1ñm = Baøi 17 = 36,36A . Doøng môû maùy toái ña cho pheùp U ñm 550 U : Imôû = 1,5Iñm = 1,5x36,36 = 54,54A . Ñieän trôû maïch phaàn öùng luùc môû maùy : Rmôû + Rnt + Rö = Imôû P 550 U - 0,5 – 0,5 = 9,08Ω . Momen ñònh möùc : Mñm = 1ñm → Rmôû = - Rnt – Rö = 54,54 Imôû ωñm P1ñm 30 x20000 = = = 95,49Nm . Khi ñònh möùc , phöông trình ñaëc tuyeán momen : πnñm πx2000 30 Mñm 95,49 Mñm = kMkφIñm2 = kM’Iñm2 → kM’ = → Momen môû maùy : Mmôû = kM’Imôû2 = 2 2 36,36 Iñm 95,49 x54,542 = 214,85Nm = 2 36,36 Pñm U 25000 = 217,39A . Doøng kích töø : Ikt = ñm Baøi 18 Doøng ñònh möùc : Iñm = = U ñm Rkt 115 115 = = 9,2A . Doøng öùng ñònh möùc : Iöñm = Iñm + Ikt = 217,39 + 9,2 = 226,59A . Sññ cuûa maùy : 12,5 60aEö Eö = Uñm + IöñmRö = 115 + 226,59x0,0238 = 120,39V . Töø thoâng cuûa maùy : φ = pNn 46
  5. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ 60x2x120,39 = 1,852.10-2 Wb . Doøng öùng khi I = 80,8A : Iö = I + Ikt = 80,8 + 9,2 = 90A . = 2x300x1300 Ñieän aùp ñaàu cöïc maùy phaùt : U = Eö – IöRö = 120,39 – 90x0,0238 = 118,25V U 115 Baøi 19 Doøng kích töø : Ikt = = = 6,05A . Doøng öùng : Iö = I + Ikt = 98,3 + 6,05 Rkt 19 = 104,35A . Sññ phaàn öùng : Eö = U + IöRö = 115 + 104,35x0,0735 = 122,67V . Toån hao trong daây quaán kích töø song song : ∆Pkt = Ikt2Rkt = 6,052x19 = 695,45W . Toån hao trong daây quaán phaàn öùng : ∆Pö = Iö2Rö = 104,352x0,0735 = 800,34W . Coâng suaát ñaàu ra : P2 = UI = 115x98,3 = 11304,5W . Toån hao cô , saét töø vaø phuï : ∆Pcstf = 4%P2 = 0,04x11304,5 = 452,18W . Toång toån hao : ∑∆P = ∆Pkt + ∆Pö + ∆Pcstf = 695,45 + 800,34 + 452,18 = 1947,97W . Coâng suaát ñöa vaøo : P 11304,5 P1 = P2 + ∑∆P = 11304,5 + 1947,97 = 13252,47W . Hieäu suaát maùy : η = 2 = = 0,853 P1 13252,47 Eön Khi ngaén maïch , doøng öùng ngaén maïch : Iön = , vôùi Eön = kEnφdö = 0,03kEnφ = 0,03Eö Rö 3,68 = 0,03x122,67 = 3,68V → Iön = = 50,07A . 0,0735 Pñm 20000 Baøi 20 Doøng ñònh möùc : Iñm = = = 86,96A . Doøng kích töø song song : U ñm 230 U ñm 230 Ikt = = = 3,2A . Doøng öùng ñònh möùc : Iöñm = Iñm + Ikt = 86,96 + 3,2 = 90,16A . Rkt // 7187 , Sññ cuûa maùy : Eö = Uñm + Iöñm(Rö + Rnt) = 230 + 90,16(0,098 + 0,04) = 242,44V . Baøi 21 Coâng suaát ñieän do ñoäng cô tieâu thuï : P1 = UñmIñm = 220x502 = 110440W . Coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô : Pñm = P1η = 110440x0,905 = 99948,2W . Doøng kích töø song U 220 song : Ikt// = ñm = = 4,4A . Toån hao treân ñieän trôû kích töø song song : ∆Pkt// = Ikt//2Rkt// Rkt // 50 = 4,42x50 = 968W . Toång toån hao trong ñoäng cô : ∆P = P1 – Pñm = 110440 – 99948,2 = 10491,8W Toång toån hao treân ñieän trôû phaàn öùng , kích töø noái tieáp vaø daây quaán cöïc töø phuï : ∆Pöntf = ∆P - ∆Pcstf - ∆Pkt// = 10491,8 – 4136 – 968 = 5387,8W U ñm 220 Baøi 22 Doøng kích töø song song : Ikt// = = = 0,65A . Doøng öùng : Iö = Iñm – Ikt// Rkt // 338 = 94 – 0,65 = 93,35A . Spñ Eö = U – Iö(Rö + Rnt) = 220 – 93,35x0,17 = 204,13V . Töø thoâng 60aEö 60 x1x204,13 = 1,5.10-2 Wb . Coâng suaát ñieän töø : Pñt = EöIö = 204,13x93,35 φ= = pNn 2 x372x1100 P P 30x19055,54 = 19055,54W . Momen ñieän töø : Mñt = ñt = ñt = = 165,42Nm πn πx1100 ω 30 U ñm 110 Baøi 23 Doøng môû maùy tröïc tieáp : Imôû = = = 390,07A . Doøng môû maùy khi Rö + Rnt 0,282 47
  6. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ U ñm 110 coù ñieän trôû môû maùy : Imôû’ = = 2Iñm = 2x26,6 = 53,2A → = 53,2 Rö + Rnt + Rmôû 0,282 + Rmôû 110 − 15,0024 → 15,0024 + 53,2Rmôû = 110 → Rmôû = = 1,786Ω 53,2 Pñm 10000 Baøi 24 Coâng suaát ñöa vaøo : P1 = = = 11627,91W . Doøng ñònh möùc : 0,86 η U P1 220 11627,91 = 52,85A . Doøng môû maùy tröïc tieáp : Imôû = Iktñm + ñm = 2,26 + Iñm = = U ñm Rö 0,178 220 U ñm = 1238,22A . Doøng môû maùy khi coù ñieän trôû môû maùy : Imôû’ = Iktñm + = 2Iñm = 2x52,85 Rö + Rmôû 220 − 18,8146 220 = 105,7A → = 105,7 → 18,8146 + 105,7Rmôû = 220 → Rmôû = = 1,9Ω 105,7 0,178 + Rmôû Baøi 25 Khi khoâng coù RP cuõng nhö khi U = Uñm thì doøng öùng Iö = Iñm – Ikt = 64 – 2 = 62A vaø spñ Eö = Uñm – IöRö = 220 – 62x0,281 = 202,58V . Momen cô höõu ích treân truïc hay P P 30 x12000 momen caûn cuûa taûi khoâng ñoåi vaø baèng : Mñm = ñm = ñm = = 167,29Nm . Boû qua πnñm πx685 ωñm 30 toån hao cô vaø phuï , momen cô höõu ích treân truïc baèng momen ñieän töø , nghóa laø Mñm = Mñt = kMIöφ khoâng ñoåi , do ñoù khi φ khoâng ñoåi , Iö khoâng ñoåi vaø vì theá spñ phaàn öùng Eö tæ leä vôùi toác ñoä n cuûa ñoäng cô (a) Khi theâm RP thì : Eö(a) = Uñm – Iö (Rö + RP) = 220 – 62(0,281 + 0,7) = 159,18V . Goïi n(a) Eö (a) Eö (a) 159,18 n(a) laø toác ñoä ñoäng cô trong tröôøng hôïp naøy : = → n(a) = nñmx = 685x 202,58 Eö Eö nñm πn(a) π538 = 538v/p . Coâng suaát cô höõu ích treân truïc : P2(a) = Mñmω(a) = Mñm. = 167,29x 30 30 = 9425 W . Coâng suaát ñieän ñoäng cô tieâu thuï : P1(a) = UñmIñm = 220x64 = 14080W . Hieäu suaát : P2(a) 9425 η(a) = = = 0,67 . P1(a) 14080 (b) Khi U = 176,6V thì : Eö(b) = U – IöRö = 176,6 – 62x0,281 = 159,18V . Goïi n(b) laø toác ñoä n(b) Eö (b) Eö (b) 159,18 ñoäng cô trong tröôøng hôïp naøy : = → n(b) = nñm. = 685x = 538 v/p . 202,58 nñm Eö Eö πn(b) π538 Coâng suaát cô höõu ích treân truïc : P2(b) = Mñmω(b) = Mñm. = 167,29x = 9425 W . Coâng 30 30 P2(b) 9425 suaát ñieän ñoäng cô tieâu thuï : P1(b) = UIñm = 176,6x64 = 11302W . Hieäu suaát : η(b) = = P1(b) 11302 = 0,83 . Vaäy phöông phaùp duøng bieán trôû coù hieäu suaát thaáp hôn nhieàu so vôùi phöông phaùp giaûm ñieän aùp . E n n 1200 Baøi 26 Neáu Ikt khoâng ñoåi thì Eö tæ leä vôùi toác ñoä : ö 2 = 2 → Eö2 = Eö1 2 = 350x Eö 1 n1 n1 1800 48

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản