intTypePromotion=1

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Công Nhân ) part 5

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
84
lượt xem
17
download

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Công Nhân ) part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập điện kỹ thuật ( công nhân ) part 5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Công Nhân ) part 5

  1. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN 3 (d) U =380∠-120o=380[cos(-120o) + jsin(-120o)]=380x(-0,5)- j380x & = -190 -j190 3 (V) 2 2 2 (e) U = 120∠45o = 120(cos45o + jsin45o) = 120x & = 60 2 + j60 2 (V) + j120x 2 2 (f) U = 120∠- 90o = - j120 (V) & (g) U = 75∠180o = - 75 (V) & 2 2 (h) U =127∠-135o=127[cos(-135o)+jsin(-135o)]=127x(- & )=-63,5 2 -j63,5 2 (V) )j127x(- 2 2 Baøi 3 : Coäng tröø nhaân chia soá phöùc (a) & = (3 + j4) + (5 +j6) = (3 + 5) + j(4 + 6) = 8 + j10 (A) I (b) & = (3 + j4) – (5 + j6) = (3 – 5) + j(4 – 6) = - 2 – j2 (A) I & = (3 + j4)(5 + j6) = (5∠53,13o)(7,81∠50,19o) = 39,05∠103,32o = - 9 + j38 (A) (c) I o & = 3 + j4 = 5∠53,13 = 0,64∠2,94o = 0,64 + j0,03 (A) (d) I o 5 + j6 7,81∠50,19 (e) i = 10 2 sin(8t + 36,87o) - 5 2 sin(8t – 53,13o) → & = (10∠36,87o) – (5∠- 53,13o) I = (8 + j6) – (3 – j4) = (8 – 3) + j(6 + 4) = 5 + j10 = 11,18∠63,43o → i = 11,18 2 sin(8t + 63,43o) (A) (f) & = (10∠36,87o)(5∠53,13o) = 50∠90o = j50 (A) I 10∠36,87 o = 2∠-16,26o = 1,92 – j0,56 (A) (g) & = I o 5∠53,13 10∠ − 36,87 o 8 − j6 50 50 50 (h) & = (10∠36,87o)( ) =(10∠36,87o)( 2 ∠45o = )= +j (A) I 3 2∠ − 45 o 3 − j3 3 3 3 220∠70 o 53,85∠ − 218 o & & U1 U 50 − j20 , = 110∠50o (Ω) ; Z 2 = 2 = Baøi 4 : Z 1 = = = 2∠20 o 12,8∠38,66 o 10 + j8 & & I1 I2 = 4,2∠- 60,46o (Ω) 1 1 Baøi 5 : Caûm vaø dung khaùng trong maïch : XL = ωL = 5x0,4 = 2Ω ; XC = = = 2Ω 5x0,1 ωC Chuyeån maïch ñieän sang phöùc : Toång trôû töøng nhaùnh : Z 1 = - j2 = 2∠- 90o (Ω) Z 2 = 1 + j2 = 5 ∠63,43o (Ω) Thay Z 1// Z 2 bôûi : (2∠ − 90 o )( 5∠63,43) Z1Z2 Z= = = − j2 + 1 + j2 Z1 + Z2 2 5 ∠- 26,57o (Ω) & U 1 5 ∠26,57o (A) Doøng trong maïch chính : & = = = I o 10 Z 2 5∠ − 26,57 5 10 x 2 sin(5t + 26,57o) = sin(5t + 26,57o) (A) →i= 10 10 20
  2. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN Baøi 6 : Caûm vaø dung khaùng trong maïch : XL = ωL = 2x1 = 2Ω ; XL2 = ωL2 = 2x0,5 = 1Ω 1 1 XC = = = 2Ω 2x0,25 ωC Chuyeån sang maïch phöùc : Toång trôû ñoaïn maïch AC : Z AC = 3 + j2 (Ω) Toång trôû töøng nhaùnh song song : Z 1 = 1 (Ω) Z 2 = 1 – j2 + j1 = 1 – j1 = 2 ∠- 45o (Ω) Toång trôû toaøn maïch : (1)( 2∠ − 45 o ) Z1Z2 Z = Z AC + = 3 + j2 + 1 + 1 − j1 Z1 + Z2 2∠ − 45 o 2∠ − 45 o ) = 3 + j2 + ( 0,4 ∠- 18,43o) = 3 + j2 + ( ) = 3 + j2 + ( o 2 − j1 5∠ − 26,57 = 3 + j2 + 0,6 – j0,2 = 3,6 + j1,8 = 1,8(2 + j1) = 1,8 5 ∠26,57o (Ω) & U 18 = 2 5 ∠- 26,57o (A) Doøng trong maïch chính : & 1 = = I o Z 18 5∠26,57 , 2∠ − 45 o Z2 1 − j1 ) = (2 5 ∠- 26,57o)( ) = (2 5 ∠- 26,57o)( Doøng qua nhaùnh 1: & = & 1( ) II 1 + 1 − j1 2 − j1 Z1 + Z2 2∠ − 45 o =(2 5 ∠- 26,57o)( ) = 2 2 ∠- 45o (A) o 5∠ − 26,57 → i = 2 2 x 2 sin(2t – 45o) = 4sin(2t – 45o) (A) 1 1 Baøi 7 : Caûm vaø dung khaùng trong maïch : XL = ωL = 8x1 = 8Ω ; XC = = 2Ω = 1 ωC 8x 16 Chuyeån sang maïch phöùc : Toång trôû maïch : Z = R + jXL – jXC = 8 + j8 – j2 = 8 + j6 = 10∠36,87o (Ω) & U 5 Doøng qua maïch : & = = I 10∠36,87 o Z = 0,5∠- 36,87o (A) → i = 0,5 2 sin(8t – 36,87o) (A) AÙp treân tuï : U C = & (- jXC) = (0,5∠- 36,87o)(- j2) = (0,5∠- 36,87o)(2∠- 90o) = 1∠- 126,87o (V) & I → uC = 2 sin(8t – 126,87o) (V) Baøi 8 : Caûm vaø dung khaùng trong maïch : 1 1 XL = ωL = 1x2 = 2Ω ; XC = = = 8Ω 1 ωC 1x 8 Chuyeån sang maïch phöùc : Toång trôû toaøn maïch : 21
  3. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN 8( 10∠ − 7157 o ) 16(1 − j3) (6 + j2)(−j8) − j48 + 16 , Z =2+ =2+ =2+ =2+ 6 2∠ − 45 o 3 2∠ − 45o 6 + j2 − j8 6 − j6 85 ∠- 26,57o = 2 + 5,33 – j2,67 = 7,33 – j2,67 = 7,8∠- 20o (Ω) =2+ 3 & U 16 = 2,05∠20o (A) Doøng trong maïch chính : & = = I o Z 7,8∠ − 20 Coâng suaát ñieän trôû 2Ω tieâu thuï : P2Ω = I2x2 = 2,052x2 = 8,4W BAØI TAÄP CHÖÔNG 8 – MAÏCH ÑIEÄN BA PHA 2 2 Baøi 1 : Toång trôû pha cuûa taûi : ZP = RP + X P , vôùi RP = 1000Ω ; XP = - XCP = - 1700Ω 10002 + (−1700)2 = 100 389 Ω → ZP = (a) Tröôøng hôïp taûi ñaáu Y U Ud 380 19 Doøng pha : IP = P = = = = 0,11A ZP 3x100 389 3x5 389 3ZP Doøng daây : Id = IP = 0,11A 19 Coâng suaát 3 pha : P = 3IP2RP = 3x( )2x1000 = 37,12W 3x5 389 19 Q = 3IP2XP = 3x( )2x(- 1700) = - 63,11VAR 3x5 389 19 S = 3IP2ZP = 3x( )2x100 389 = 73,21VA 3x5 389 (b) Tröôøng hôïp taûi ñaáu ∆ U U 380 19 Doøng pha : IP = P = d = = = 0,19A ZP ZP 100 389 5 389 19 Doøng daây : Id = 3 IP = 3 x = 0,33A 5 389 19 2 Coâng suaát 3 pha : P = 3IP2RP = 3x( ) x1000 = 111,36W 5 389 19 2 Q = 3IP2XP = 3x( ) x(- 1700) = - 189,32VAR 5 389 19 2 S = 3IP2ZP = 3x( ) x100 389 = 219,64VA 5 389 Baøi 2 : Caûm khaùng , dung khaùng vaø ñieän khaùng ôû moãi pha cuûa taûi : 1 1 XLP = ωL = 200x0,25 = 50Ω ; XCP = = = 10Ω ; XP = XLP – XCP = 50 – 10 = 40Ω ωC 200x500.10 − 6 2 2 RP + X P = 30 2 + 40 2 = 50Ω Toång trôû pha cuûa taûi : ZP = UP Ud 100 23 Doøng pha : IP = = = = A ZP 3 3x50 3ZP 22
  4. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN 23 Doøng daây : Id = IP = A 3 232 Coâng suaát P do nguoàn phaùt cho taûi : P = 3IP2RP = 3x( ) x30 = 120W 3 Baøi 3 : Coâng suaát taùc duïng 3 pha : P 1440 P= 3 UdIdcosϕ → Id = = = 5A 3U d cos ϕ 3x120 3x0,8 Id 5 53 Doøng pha : IP = = = A 3 3 3 2 2 Baøi 5 : Toång trôû pha cuûa taûi : ZP = RP + X P , vôùi RP = 1,5Ω ; XP = XLP = 2,6Ω 152 + 2,6 2 = 3Ω , → ZP = U UP 100 100 100 3 = d= Doøng pha : IP = A ; Doøng daây : Id = 3 IP = 3 x = A ZP ZP 3 3 3 100 2 Coâng suaát P do nguoàn phaùt cho taûi : P = 3IP2RP = 3x( ) x1,5 = 5000W = 5KW 3 Baøi 6 : Toång trôû caùc pha : Z A = 8 + j6 = 10∠36,87o (Ω) ; Z B = - j20 = 20∠- 90o (Ω) ; Z C = 10 (Ω) 200∠0 o & U Caùc doøng pha : & A = A = = 20∠- 36,87o (A) I 10∠36,87 o ZA o o & & & B = U B = 200∠ − 120 = 10∠- 30o (A) ; & C = U C = 200∠120 = 20∠120o (A) I I 20∠ − 90 o 10 ZB ZC Coâng suaát moãi pha cuûa taûi : PA = IA2RA = 202x8 = 3200W ; QA = IA2XA = 202x6 = 2400VAR PB = IB2RB = 102x0 = 0 ; QB = IB2XB = 102x(- 20) = - 2000VAR PC = IC2RC = 202x10 = 4000W ; QC = IC2XC = 202x0 = 0 Coâng suaát cuûa nguoàn : P = PA + PB + PC = 3200 + 0 + 4000 = 7200W Q = QA + QB + QC = 2400 – 2000 + 0 = 400VAR Baøi 7 : Toång trôû caùc pha : Z AB = 4 + j3 = 5∠36,87o (Ω) ; Z BC = 5 (Ω) ; Z CA = 3 – j4 = 5∠- 53,13o (Ω) 380∠30 o & U Caùc doøng pha : & AB = AB = = 76∠- 6,87o = 75,45 – j9,09 (A) I o Z AB 5∠36,87 o & & BC = U BC = 380∠ − 90 = 76∠- 90o = - j76 (A) I 5 ZBC o & & CA = U CA = 380∠150 = 76∠- 156,87o = - 69,89 – j29,85 (A) I 5∠ − 53,13 o ZCA Caùc doøng daây : & A = & AB - & CA = 75,45 – j9,09 + 69,89 + j29,85 = 145,34 + j20,76 = 146,82∠8,13o (A) I I I & B = & BC - & AB = - j76 – 75,45 + j9,09 = - 75,45 – j66,91 = 100,84∠- 138,43o (A) I I I 23
  5. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN & C = & CA - & BC = - 69,89 – j29,85 + j76 = - 69,89 + j46,15 = 83,75∠146,56o (A) I I I Coâng suaát moãi pha cuûa taûi : PAB = IAB2RAB = 762x4 = 23104W ; QAB = IAB2XAB = 762x3 = 17328VAR PBC = IBC2RBC = 762x5 = 28880VAR ; QBC = IBC2XBC = 762x0 = 0 PCA = ICA2RCA = 762x3 = 17328W ; QCA = ICA2XCA = 762x(- 4) = - 23104VAR Coâng suaát cuûa nguoàn : P = PAB + PBC + PCA = 23104 + 28880 + 17328 = 69312W Q = QAB + QBC + QCA = 17328 + 0 - 23104 = - 5776VAR U2 1102 605 ñmA Baøi 8 : Ñieän trôû moãi ñeøn pha A : RñA = = = Ω PñmA 60 3 RñA 605 121 Ñieän trôû pha A : RA = = = (Ω) → 5 3x 5 3 U2 1102 R 121 = 121Ω → Ñieän trôû pha B: RB = ñB = ñmB Ñieän trôû moãi ñeøn pha B: RñB = = =12,1 (Ω) PñmB 100 10 10 U2 1102 R 60,5 121 = 60,5Ω → Ñieän trôû pha C: RC = ñC = ñmC Ñieän trôû moãi ñeøn pha C: RñC = = = (Ω) PñmC 200 15 15 30 o & & A = U A = 110∠0 = 330 ∠0o = 2,72 (A) Caùc doøng pha : I 121 RA 121 3 o & & B = U B = 110∠ − 120 = 110 ∠- 120o = 9,09∠- 120o (A) I 12,1 RB 12,1 o & & C = U C = 110∠120 = 3300 ∠120o = 27,27∠120o (A) I 121 RC 121 30 330 2 121 Coâng suaát moãi pha cuûa taûi : PA = IA2RA = ( )x = 300W 121 3 110 2 3300 2 121 PB = IB2RB = ( ) x12,1 = 1000W ; PC = IC2RC = ( ) x( ) = 3000W 12,1 121 30 220∠30 o & U Baøi 9 : Caùc doøng pha : & AB = AB = = 22∠30o = 19,05 + j11 (A) I 10 R AB o & & BC = U BC = 220∠ − 90 = 11∠- 90o = - j11 (A) I 20 RBC o & & CA = U CA = 220∠150 = 11∠150o = - 9,53 + j5,5 (A) I 20 R CA Caùc doøng daây : & A = & AB - & CA = 19,05 + j11 + 9,53 - j5,5 = 28,58 + j5,5 = 29,1∠10,89o (A) I I I & B = & BC - & AB = - j11 – 19,05 - j11 = - 19,05 – j22 = 29,1∠- 130,89o (A) I I I & C = & CA - & BC = - 9,53 + j5,5 + j11 = - 9,53 + j16,5 = 19,05∠120o (A) I I I Ñoà thò vectô caùc doøng pha vaø doøng daây : 24
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2