intTypePromotion=1

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Công Nhân ) part 2

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
107
lượt xem
25
download

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Công Nhân ) part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập điện kỹ thuật ( công nhân ) part 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Công Nhân ) part 2

  1. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN 2 U2 1 1202 1202 U = 360Ω ; r2 = ñm2 = ñm Baøi 1 : Ñieän trôû moãi ñeøn : r1 = = = 240Ω 40 Pñm2 60 Pñm1 Ñieän trôû toaøn maïch : R = r1 + r2 = 360 + 240 = 600Ω U 200 1 Doøng qua maïch : I = = =A R 600 3 1 1 Ñieän aùp treân töøng ñeøn : U1 = Ir1 = x360 = 120V ; U2 = Ir2 = x240 = 80V 3 3 12 1 Coâng suaát moãi ñeøn tieâu thuï : P1 = I2r1 = ( ) x360 = 40W ; P2 = I2r2 = ( )2x240 = 26,7W 3 3 125 U Baøi 2 : Caàn n = = = 20 ñeøn 6,3 U ñeøn Baøi 3 : Ñieän daãn thay theá töông ñöông 3 ñieän daãn g1//g2//g3 : 1 1 1 1 1 1 g = g1 + g2 + g3 = + + = + + = 0,04 + 0,1 + 0,02 = 0,16S r1 r1 r1 25 10 50 1 1 Suy ra ñieän trôû thay theá töông ñöông 3 ñieän trôû r1//r2//r3 : r = = = 6,25Ω g 0,16 Ñieän trôû toaøn maïch : R = rd + r = 0,25 + 6,25 = 6,5Ω 234 U Doøng treân ñöôøng daây : I = = = 36A 6,5 R Toån thaá aùp treân ñöôøng daây : ∆Ud = Ird = 36x0,25 = 9V Ñieän aùp treân taûi : Ur = Ir = 36x6,25 = 225V 2 2252 Ur Coâng suaát caùc taûi tieâu thuï : P1 = = = 2,02KW 25 r1 2 U2 2252 2252 Ur = 5,06KW ; P3 = r = P2 = = = 1,01KW 10 50 r2 r3 Baøi 4 : Sññ boä aéc quy : Eboä = = 3Eo = 3x2,2 = 6,6V Noäi trôû boä aéc quy : rboä = 3ro = 3x0,01 = 0,03Ω Baøi 5 : Soá nhaùnh aéc quy caàn gheùp song song ñeå ñöôïc Imax = 35A : I 35 n = max = = 3,5 töùc 4 nhaùnh Io 10 Soá aéc quy trong moãi nhaùnh ñeå ñöôïc U = 231V : 231 U m= = = 105 aéc quy 2,2 Eo Toång coäng soá aéc quy caàn duøng : N = mxn = 4x105 = 420 aéc quy mro 105x0,008 Noäi trôû boä aéc quy : rboä = = = 0,21Ω n 4 Baøi 6 : Tieát dieän S cuûa daây daãn tính theo toån thaát aùp ∆U : 5
  2. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN 100 2x x20 2Il P 200 100 55 = 0,64mm2 S= , vôùi I = = = A→S= γ∆U 56,8x2 U ñeøn 110 55 rr 30x6 180 Baøi 7 : r4//r5 ñöôïc thay bôûi r45 = 4 5 = = = 5Ω r4 + r5 30 + 6 36 r3 noái tieáp r45 ñöôïc thay bôûi r345 = r3 + r45 = 15 + 5 = 20Ω rr 20 x5 100 r345//r2 ñöôïc thay bôûi R = 345 2 = = = 4Ω r345 + r2 20 + 5 25 E 12 Doøng do nguoàn cung caáp : I1 = = = 1A r1 + R 8+4 r2 5 5 Doøng trong nhaùnh 3 : I3 = I1 = 1x = = 0,2A → I2 = I1 – I3 = 1 – 0,2 = 0,8A r2 + r345 5 + 20 25 r 6 12 , 1 Doøng trong nhaùnh 4 : I4 = I3 5 = 0,2x = = ≈ 0,033A r4 + r5 30 + 6 36 30 1 1 → I5 = I3 – I4 = 0,2 - = ≈ 0,167A 30 6 Baøi 8 : Phöông phaùp ñieän aùp 2 nuùt Goïi nuùt cöïc döông laø nuùt A vaø nuùt cöïc aâm laø B . Coi ϕB = 0 thì ñieän aùp giöõa 2 nuùt A , B : 1 1 130x + 117x E g + E2g2 130 + 195 325x14,4 1 0,6 U= 11 = = = = 120V 0,6 x24 + 24 + 0,6 11 1 g1 + g2 + g3 39 + + 14,4 1 0,6 24 Doøng trong caùc nhaùnh : 1 I1 = ( E1 – U )g1 = (130 – 120)( ) = 10A 1 1 I2 = ( E2 – U )g2 = (117 – 120)( ) = - 5A , nghóa laø chieàu thöïc cuûa I2 laø töø A veà B → aéc 0,6 1 I3 = Ug3 = 120( ) = 5A quy E2 ñang naïp 24 Phöông phaùp doøng nhaùnh Maïch ñieän coù 3 nhaùnh → caàn coù moät heä 3 phöông trình . Trong ñoù goàm : 2 phöông trình voøng töông öùng vôùi 2 maét cuûa maïch ñieän Vaø 1 phöông trình nuùt töông öùng vôùi 1 trong 2 nuùt cuûa maïch ñieän Maét beân traùi vôùi chieàu choïn theo chieàu E1 cho ta : I1r1 – I2r2 = E1 – E2 → I1 – 0,6I2 = 130 – 117 = 13 (1) Maét beân phaûi vôùi chieàu choïn theo chieàu E2 cho ta : I2r2 + I3r3 = E2 → 0,6I2 + 24I3 = 117 (2) Ñònh luaät Kirchoff 1 taïi nuùt A cho ta : I1 + I2 – I3 = 0 (3) Giaûi heä 3 phöông trình (1 ) ; (2) ; (3) : 117 − 0,6I2 Töø (1) → I1 = 13 + 0,6I2 (*) vaø töø (2) → I3 = . Thay taát caû vaøo (3) : 24 6
  3. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN 117 − 0,6I2 13 + 0,6I2 + I2 – ( ) = 0 → 312 + 14,4I2 + 24I2 – 117 + 0,6I2 = 0 24 → 195 + 39I2 = 0 195 → I2 = - = - 5A . Thay vaøo (*) : I1 = 13 + 0,6(- 5) = 13 – 3 = 10A . 39 Thay taát caû vaøo (3) : 10 + (- 5) – I3 = 0 → I3 = 5A Toùm laïi keát quaû gioáng nhö ñaõ tìm ñöôïc baèng phöông phaùp ñieän aùp 2 nuùt Kieåm tra caân baèng coâng suaát trong maïch : • Nhaùnh 1 goàm coâng suaát phaùt cuûa E1 : PE1 = E1I1 = 130x10 = 1300W Vaø toån hao coâng suaát treân noäi trôû r1 : ∆Pr1 = I12r1 = 102x1 = 100W Do ñoù coâng suaát nhaän ñöôïc töø 2 ñaàu nhaùnh 1 chæ coøn 1300 – 100 = 1200W 1200W naøy ñöôïc phaân phoái cho maïch ngoaøi nhö sau : • E2 tieâu thuï PE2 = E2I2 = 117x5 = 585W Vaø toån hao coâng suaát treân noäi trôû r2 : ∆Pr2 = I22r2 = 52x1 = 25W Do ñoù toång coâng suaát nhaùnh 2 tieâu thuï laø 585 + 25 = 600W • Taûi r3 treân nhaùnh 3 tieâu thuï Pr3 = I32r3 = 52x24 = 600W Toùm laïi coù söï caân baèng coâng suaát trong maïch Baøi taäp 9 : Choïn ñieän theá nuùt cöïc aâm cuûa caùc maùy phaùt laø 0V , ta coù : 1 1 1 1 123x + 120x + 122x + 117x E g + E2g2 + E3g3 + E4 g4 0,1 0,1 0,1 0,1 U= 11 = 1 1 1 11 g1 + g2 + g3 + g4 + g5 + + + + 0,1 0,1 0,1 0,1 6 4820 1230 + 1200 + 1220 + 1170 = = = 120V 40,166 40 Choïn chieàu trong moãi nhaùnh coù nguoàn ñeàu höôùng töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa nguoàn , 1 doøng trong töøng nhaùnh seõ laø : I1 = (E1 – U)g1 = (123 – 120)( ) = 30A 0,1 1 1 I2 = (E2 – U)g2 = (120 – 120)( ) = 0A ; I3 = (E3 – U)g3= (122 – 120)( ) = 20A 0,1 0,1 1 I4 =(E4 – U)g1 = (117 – 120)( ) = - 30A (I4 coù chieàu ñuùng laø höôùng ngöôïc laïi → E4 laø ñoäng cô) 0,1 Rieâng ñoái vôùi nhaùnh khoâng nguoàn , choïn chieàu doøng nhaùnh ngöôïc vôùi doøng trong caùc 1 nhaùnh coù nguoàn : I5 = Ug5 = 120x = 20A 6 U 120 Baøi 10 : Khi maéc noái tieáp : INT = = = 3 → R 1 + R 2 = 40 R1+R2 R1 + R 2 U(R1 + R2 ) U U 120 x40 = = = 16 Khi maéc song song : I// = = R1R2 R1R2 R12 R1R 2 R1 + R 2 4800 = 300 → R1(40 – R1) = 300 → R12 – 40R1 + 300 = 0 → R1R2 = 16 7
  4. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN 20 + 202 − 300 Giaûi phöông trình baäc 2 naøy vaø chæ laáy nghieäm döông : R1 = = 30Ω 1 → R2 = 40 – 30 = 10Ω Baøi 11 : Sññ boä aéc quy : E = 5x2 = 10V . (a) Ñeå tính doøng qua bình ñieän giaûi , ta duøng ñònh luaät Kirchoff 2 aùp duïng cho maïch voøng 10 − 2 E − E' nhö hình veõ : IR + IR’ = E – E’ → I(R + R’) = E- E’ → I = = = 0,76A 0,5 + 10 R + R' (b) Ñeå tìm giaù trò cuûa ñieän trôû X , ta caàn tính ñieän aùp U giöõa 2 nuùt A , B ( coi ñieän theá nuùt 1 1 10( ) + 2( ) X(20 + 0,2) 20,2X Eg + E' g' 0,5 10 B baèng 0 ) : U = = = = 1 1 1 2X + 0,1X + 1 1 + 2,1X g + g'+gX + + 0,5 10 X Doøng qua bình ñieän giaûi khi coù maéc theâm ñieän trôû X laø I’ . Vì I’ coù chieàu traùi vôùi chieàu E’ 20,2X 20,2X 1 neân : I’ = - (E’ – U)g’ = 0 → - (2 - )( ) = 0 → = 2 → 20,2X = 2 + 4,2X 1 + 2,1X 10 1 + 2,1X 2 →X= = 0,125Ω 16 Baøi 12 : Choïn chieàu doøng ñieän trong caùc nhaùnh nhö hình veõ : Coi ñieän theá taïi B baèng 0 , ta coù ngay ñieän aùp U treân 2 cöïc A vaø B cuûa nguoàn E1 : U = E1 = 35V Töø ñoù ta suy ra doøng trong moãi nhaùnh nhö sau : 1 I3 = Ug3 = 35( ) = 3,5A 10 1 I4 = (E4 – U)g4 = (44 – 35)( ) = 0,75A 12 Rieâng ñoái vôùi nhaùnh 2 , vì E2 vaø U cuøng chieàu nhau neân : 1 1 UBA = - U = E2 – I2r2 → I2 = (E2 +U)( ) = (95 + 35)( ) = 2,6A r2 50 Cuoái cuøng , ñònh luaät Kirchoff 1 taïi nuùt A cho ta : I – I2 – I3 + I4 = 0 → I = I2 + I3 – I4 = 2,6 + 3,5 – 0,75 = 5,35A 8
  5. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN BAØI TAÄP CHÖÔNG 4 – ÑIEÄN TÖØ Baøi 1 : Cöôøng ñoä töø tröôøng taïi ñieåm A caùch daây daãn mang doøng I = 12A , moät ñoaïn I 12 a = 8cm = 8.10-2m : HA = = = 23,9A/m 2πx8.10 − 2 2πa 14,6 x300 Iw Baøi 2 : Cöôøng doä töø tröôøng trong loøng cuoän daây : H = = ≈ 12514A/m 35.10 − 2 l Töø caûm trong loøng cuoän daây loõi khoâng khí (µ =1) : B = µµoH = 1x125.10-8x12514 = 0,0156T Töø thoâng trong loøng cuoän daây : φ = BS = 0,0156x4.10-4 = 6,24.10-6Wb 4000x10.10 −2 Hl Baøi 3 : Doøng ñieän qua caùc voøng cuûa oáng daây : I = = = 4A 100 w Caûm öùng töø trong oáng daây loõi khoâng khí (µ =1) : B = µµoH = 1x125.10-8x4000 = 5.10-3T πD2 πx(2.10 −2 )2 = 10-4π m2 Tieát dieän oáng daây : S = = 4 4 Töø thoâng trong oáng daây : φ = BS = 5.10-3x10-4π = 1,57.10-6Wb 500x25.10 −2 Hl Baøi 4 : Doøng töø hoùa : I = = = 0,25A 500 w Söùc töø ñoäng : F = Iw = 0,25x500 = 125A φ Baøi 5 : Tieát dieän loõi theùp : S = , vôùi B = µµoH B 2.10 −5 φ = 13,5.10-6m2 = 13,5mm2 →S= = −8 µµ oH 593x125.10 x2000 Baøi 6 : Doøng töø hoùa : 750x10 −1π Hltb -2 -1 I= , vôùi H = 750A/m ; ltb = πDtb = 10.10 π = 10 π m ; w = 200 → I = = 1,18A w 200 Baøi 7 : Caûm öùng töø trong loõi theùp : B = µµoH = 2400x125.10-8x500 = 1,5T Töø thoâng trong loõi theùp : φ = BS = 1,5x4.10-4 = 6.10-4Wb Baøi 8 : Hai doøng ñieän ngöôïc chieàu nhau neân löïc taùc duïng laø löïc ñaåy : 1 l = 1x125.10-8x5000x5000x F1 = F2 = µµoI1I2 = 25N 2πx200.10 − 3 2πa F 0,98 Baøi 9 : Töø caûm cuûa töø tröôøng taùc duïng leân daây daãn : B = = = 0,49T 20x10.10 − 2 Il Baøi 10 : Chieàu daøi ñoaïn daây trong töø tröôøng : 0,5 F l= , vôùi I = δ S = 10x2 = 20A → l = = 0,25m 0,1x20 BI Baøi 11 : Töø caûm cuûa töø tröôøng taùc duïng leân daây daãn : F U 50 0,5 B= , vôùi I = = = 5A → B = = 0,1T Il r 10 5x1 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2