intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Cao Đẳng ) part 2

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

219
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập điện kỹ thuật ( cao đẳng ) part 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Cao Đẳng ) part 2

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ + j0,2(0,25 + j0,25) = 0,2 + j0,6 – 0,4 – j0,4 + j0,05 – 0,05 = - 0,25 + j0,25 = 0,25 2 ∠135o (A) = & 2 → & = & I + & II = 0,25 + j0,25 – 0,25 + j0,25 = j0,5 = 0,5∠90o (A) I II I Phöông phaùp ñieän aùp 2 nuùt ( hình 3 ) & EY 1 Coi ϕB = 0 : ϕA = , vôùi : E = j8 (V) ; = = & Y & & 12 + j4 Y + Y1 + Y2 12 − j4 160 1 1 = 0,075 – j0,025 (S) ; Y 1 = = 0,125 (S) ; Y 2 = = j0,125 (S) . Thay vaøo : − j8 8 (j8)(0,075 − j0,025) 0,2 + j0,6 (0,2 + j0,6)(0,2 − j0,1) = = = ϕA & 0,075 − j0,025 + 0,125 + j0,125 0,2 + j0,1 0,05 0,04 − j0,02 + j0,12 + 0,06 = = 2 + j2 (V) → & = ( E - ϕ A + ϕ B) Y& I & & 0,05 = (j8 – 2 – j2 + 0)(0,075 - j0,025) = (- 2 + j6)(0,075 - j0,025) = - 0,15 + j0,05 + j0,45 + 0,15 = j0,5 = 0,5∠90o (A) ; & 1 = ( ϕ A - ϕ B) Y 1 = ( 2 + j2 – 0)(0,125) = 0,25 + j0,25 I & & = 0,25 2 ∠45o (A) ; & 2 =( ϕ A - ϕ B) Y 2 =( 2 + j2 – 0)(j0,125) = - 0,25 + j0,25 =0,25 2 ∠135o (A) I & & Baøi 2 : Thay 3 toång trôû ñaáu ∆ABC bôûi 3 toång trôû ñaáu YOABC sau ñaây ( hình 4 ) : (10)(j10) (10)(− j10) (j10)(− j10) ZA = = j10 (Ω) ; Z B = = - j10 (Ω) ; Z C = = 10 (Ω) . 10 + j10 − j10 10 + j10 − j10 10 + j10 − j10 (− j10 − j10)(10 + 10) (− j20)(20) − j400(20 + j20) Thay ( Z B – j10)//( Z C + 10) bôûi : Z OD = = = − j10 − j10 + 10 + 10 20 − j20 800 = 10 – j10 (Ω) . Toång trôû toaøn maïch : Z = Z A + Z OD = j10 + 10 – j10 = 10 (Ω) . Doøng do nguoàn ZC + 10 & E 100 E caáp : & = = = 10 (A) . Doøng trong nhaùnh 4 : & 4 = & x & I I I 10 ZB − j10 + ZC + 10 Z 10 + 10 20 200(20 + j20) = 5 + j5 = 5 2 ∠45o (A) . Doøng = (10)( ) = (10)( )= − j10 − j10 + 10 + 10 20 − j20 800 & 5 = & - & 4 = 10 – 5 – j5 = 5 – j5 = 5 2 ∠- 45o (A) . Doøng trong nhaùnh 2 : trong nhaùnh 5 : I II & & 2 = U AC , vôùi U AC = U AO + U OC = & Z A + & 5 Z C = (10)(j10) + (5 – j5)(10) = j100 + 50 – j50 & & & I I I j10 6
  2. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ 50 + j50 = 5 – j5 = 5 2 ∠- 45o (A) . Taïi nuùt A : & - = 50 + j50 (V) → & 2 = &1 - &2 = 0 I I I I j10 → & 1 = & - & 2 = 10 – 5 + j5 = 5 + j5 = 5 2 ∠45o (A) . Taïi nuùt B : & 1 - & 4 - & 3 = 0 → &3 = &1 - &4 I II I II I I I = 5 + j5 – 5 – j5 = 0 7
  3. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ Phöông phaùp doøng nhaùnh ( hình 5 ) Maét EABDE : & 1(10) + & 4(- j10) = E → 10 & 1 – j10 & 4 = 100 (1) & I I I I Maét DBCD : - & 4(- j10) + & 3(- j10) + & 5(10) = 0 → - j10 & 3 + j10 & 4 + 10 & 5 = 0 (2) I I I I I I Maét ACBA : I & 2(j10) - & 3(- j10) - & 1(10) = 0 → - 10 & 1 + j10 & 2 + j10 & 3 = 0 (3) I I I I I Taïi nuùt A : I I & - & 1 - & 2 = 0 (4) I Taïi nuùt B : I & 1 - & 3 - & 4 = 0 (5) I I Taïi nuùt C : I & 2 + & 3 - & 5 = 0 (6) I I Giaûi heä 6 phuông trình (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) baèng Matlab : To get started, type one of these commands: helpwin, helpdesk, or demo. For information on all of the MathWorks products, type tour. » A=[0 10 0 0 -10j 0 » b=[100 » x=A\b 0 0 0 -10j 10j 10 0 x= 0 -10 10j 10j 0 0 0 10.0000 1 -1 -1 0 0 0 0 5.0000 + 5.0000i 0 1 0 -1 -1 0 0 5.0000 - 5.0000i 0 0 1 1 0 -1]; 0 0 5.0000 + 5.0000i 5.0000 - 5.0000i Vaäy : & = 10 (A) ; & 1 = 5 + j5 = 5 2 ∠45 (A) ; & 2 = 5 – j5 = 5 2 ∠- 45o (A) o I I I & 3 = 0 ; & 4 = 5 + j5 = 5 2 ∠45o (A) ; & 5 = 5 – j5 = 5 2 ∠- 45o (A) I I I Phöông phaùp doøng voøng ( hình 6 ) Maét EABDE : & I(10 – j10) - & II(10) - & III(- j10) = E → (10 – j10) & I - 10 & II + j10 & III = 100 (1) & I I I I I I Maét ACBA : I & II(10 + j10 – j10) - & I(10) - & III(- j10) = 0 → - 10 & I + 10 & II + j10 & III = 0 (2) I I I I I Maét DBCD : I & III(- j10 – j10 + 10) - & I(- j10) - & II(- j10) = 0 → j10 & I + j10 & II + (10 – j20) & III = 0 (3) I I I I I Giaûi heäâ 3 phöông trình (1) , (2) , (3) baèng Matlab : To get started, type one of these commands: helpwin, helpdesk, or demo. For information on all of the MathWorks products, type tour. » A=[10-10j -10 10j » b=[100 » x=A\b -10 10 10j 0 x= 10j 10j 10-20j]; 0]; 10.0000 5.0000 – 5.0000i 5.0000 – 5.0000i & I = & = 10 (A) ; & II = & 2 = 5 – j5 = 5 2 ∠45o (A) ; & III = & 5 = 5 – j5 = 5 2 ∠45o (A) Vaäy : I I I I I I & 1 = & I - & II = 10 – 5 + j5 = 5 + j5 = 5 2 ∠45o (A) ; & 3 = & III - & II = 5 – j5 – 5 + j5 = 0 I II I I I o & 4 = & I - & III = 10 – 5 + j5 = 5 + j5 = 5 2 ∠45 (A) I II Baøi 3 : Phöông phaùp doøng nhaùnh ( hình 7) Maét E1ABE1 : & 1(2) + & 3(4 – j1) = E 1 → 2 & 1 + (4 – j1) & 3 = 12 (1) & I I I I & 2(j1) + & 3(4 – j1) = E 2 → j1 & 2 + (4 – j1) & 3 = 18∠30o = 9 3 + j9 (2) Maét E2ABE2 : & I I I I Taïi nuùt A : & 1 +I & 2 - & 3 = 0 (3) I I 7
  4. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ Giaûi heä 3 phöông trình (1) , (2) , (3) baèng Matlab : To get started, type one of these commands: helpwin, helpdesk, or demo. For information on all of the MathWorks products, type tour. » A=[2 0 4-1j » b=[12 » x=A\b 0 1j 4-1j 15.5884+9j x= 1 1 -1]; 0]; -3.0086 - 0.9308i 7.1384 + 2.4287i 4.1298 + 1.4979i & 1 = - 3,0086 – j0,9308 = 3,15∠- 162,81o (A) Vaäy : I & 2 = 7,1384 + j2,4287 = 7,54∠18,79o (A) ; & 3 = 4,1298 + j1,4979 = 4,39∠19,94o (A) I I Phöông phaùp doøng voøng ( hình 8 ) Maét E1ABE1 : & I(2 + 4 – j1) + & II(4 – j1) = E I → (6 – j1) & I + (4 – j1) & II = 12 (1) & I I I I & II(j1 + 4 – j1) + & I(4 – j1) = E 2 → (4 – j1) & I + 4 & II = 18∠30o = 9 3 + j9 (2) Maét E2ABE2 : I & I I I 12 − 4&II + j1II & 12 − 4&II + j1II & I I I I Töø (1) → & I = . Theá vaøo (2) : (4 – j1)( ) + 4 & II = 9 3 + j9 I I 6 − j1 6 − j1 48 − 16&II + j4&II − j12 + j4&II + &II I I II + 4 & II = 9 3 + j9 → 48 - 15 & II + j8 & II – j12 + 24 & II – j4 & II I I I I I → 6 − j1 = 54 3 + j54 – j9 3 + 9 → 9 & II + j4 & II = - 39 + 54 3 + j66 - j9 3 I I − 39 + 54 3 + j66 − j9 3 (−39 + 54 3 + j66 − j9 3 )(9 − j4) = = & II I → 9 + j4 97 − 351 + j156 + 486 3 − j216 3 + j594 + 264 − j81 3 − 36 3 − 87 + 450 3 + j750 − j297 3 = = 97 97 12 − (4 − j1)(7,1384 + j2,4287) = 7,1384 + j2,4287 = 7,54∠18,79o (A) ; & I = I 6 − j1 8
  5. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ 12 − (28,5536 + j9,7148 − j7,1384 + 2,4287) (−18,9823 − j2,5764)(6 + j1) = = 6 − j1 37 − 113,8938 − j18,9823 − j15,4584 + 2,5764 = - 3,0085 – j0,9308 = 3,15∠- 162,81o (A) = 37 Caùc doøng nhaùnh : & 1 = & I = 3,15∠- 162,81o (A) ; & 2 = & II = 7,54∠18,79o (A) ; & 3 = & I + & II I I I I I I I o = - 3,0085 – j0,9308 + 7,1384 + j2,4287 = 4,1299 + j1,4979 = 4,39∠19,94 (A) Phöông phaùp ñieän aùp 2 nuùt ( hình 9 ) & & E1Y1 + E2 Y2 1 , vôùi : E 1 = 12 (V) ; E 2 = 18∠30o = 9 3 + j9 ; Y 1 = Coi ϕ B = 0 : ϕ A = & & & & 2 Y1 + Y2 + Y3 1 1 4 + j1 = - j1 = 1∠- 90o (S) ; Y 3 = = 0,5 (S) ; Y 2 = = = 0,2353 + j0,0588 j1 4 − j1 17 (12)(0,5) + (18∠30 o )(1∠ − 90 o ) 6 + 9 − j9 3 = 0,2425∠14,04o (S) . Theá vaøo : ϕ A = = & 0,7353 − j0,9412 0,5 − j1 + 0,2353 + j0,0588 216333∠ − 46,102 o , = 18,1123∠5,9o = 18,0164 + j1,8611 (V) . Caùc doøng nhaùnh : = o 11944∠ − 52 , & 1 = ( E 1 - ϕ A + ϕ B) Y 1 = (12 – 18,0164 – j1,8611 + 0)(0,5) = - 3,0082 – j0,9306 & I & & = 3,15∠- 162,81 (A) ; & 2 = ( E 2 - ϕ A + ϕ B) Y 2 = (9 3 + j9 – 18,0164 – j1,8611 + 0)(1∠- 90o) o & I & & = (- 2,4279 + j7,1389)(1∠- 90o) = (7,54∠108,79o)(1∠- 90o) = 7,54∠18,79o (A) ; & 3 = ( ϕ A - ϕ B) Y 3 = (18,1123∠5,9o)(0,2425∠14,04o) = 4,39∠19,94o (A) I & & Phöông phaùp xeáp choàng & E Noái taét E 2 chæ ñeå E 1 hoaït ñoäng ( hình 10 ) . Doøng do E 1 caáp : & ’1 = 1 , vôùi & & & I Z' (4 − j1)(j1) 12x4 1 + j4 9 + j4 48(9 − j4) Z' = 2 + =2+ = (Ω) → & ’1 = = = 4,4536 – j1,9794 I 4 − j1 + j1 9 + j4 4 4 97 j1 (A) . Doøng trong 2 nhaùnh song song : & ’3 = & ’1x = (4,4536 – j1,9794)(j0,25) I I 4 − j1 + j1 = 0,4949 + j1,1134 (A) ; & ’2 = & ’1 - & ’3 = 4,4536 – j1,9794 – 0,4949 – j1,1134 I I I = 3,9587 – j3,0928 (A) . & E Noái taét E 1 chæ ñeå E 2 hoaït ñoäng ( hình 11 ) . Doøng do E 2 caáp : & ”2 = 2 , vôùi & & & I Z" (4 − j1)(2) 8 − j2 (8 − j2)(6 + j1) 48 + j8 − j12 + 2 50 + j33 Z" = j1 + = j1 + = j1 + = j1 + = (Ω) 4 − j1 + 2 6 − j1 37 37 37 37(9 3 + j9) (333 3 + j333)(50 − j33) 16650 3 − j10989 3 + j16650 + 10989 → & ”2 = = = I 50 + j33 3589 3589 2 = 11,0971 – j0,6641 (A) . Doøng trong 2 nhaùnh song song : & ”3 = & ”2x I I 4 − j1 + 2 2(6 + j1) 12 + j2 = (11,0971 – j0,6641)[ ] = (11,0971 – j0,6641)( ) 37 37 9
  6. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ 133,1652 + j22,1942 − j7,9692 + 13282 , = = 3,6349 + j0,3844 (A) ; & ”1 = & ”2 - & ”3 I I I 37 = 11,0971 – j0,6641 – 3,6349 - j0,3844 = 7,4622 – j1,0485 (A) . Doøng trong caùc nhaùnh cuûa maïch ñang xeùt : & 1 = & ’1 - & ”1 I I I 4,4536 – j1,9794 - 7,4622 + j1,0485 = - 3,0086 – j0,9309 = 3,15∠- 162,81o (A) = ;I& 2 = & ”2 - & ’ 2 I I 11,0971 – j0,6641 - 3,9587 + j3,0928 = 7,1384 + j2,4287 = 7,54∠18,79o (A) ; = & 3 = & ’3 + & ” 3 I I I 0,4949 + j1,1134 + 3,6349 + j0,3844 = 4,1298 + j1,4978 = 4,39∠19,94o (A) = Caân baèng coâng suaát S A1B = U A1B & 1* = E 1 & 1* = (12)(3,15∠162,81o) & &I &I = 37,8∠162,81o = - 36,1 + j11,2 (VA) . Vôùi U A1B & vaø & 1 traùi chieàu ta keát luaän : Nguoàn E 1 tieâu thuï 36,1W & I vaø phaùt ra 11,2VAR S A1A = U A1A & 1* = (2 & 1) & 1* & &I II = 2(3,15∠-162,81 )(3,15∠162,81o) = 19,8 (VA) o & Vôùi U A1A vaø & 1 cuøng chieàu ta keát luaän : Ñieän trôû (2Ω) I tieâu thuï 19,8W S A2B = U A2B & 2 = E 2 & 2* = (18∠30o)(7,54∠- 18,79o) = 135,72∠11,21o = 133,1 + j26,4 (VA) . & &I &I & Vôùi U A2B vaø & 2 traùi chieàu ta keát luaän : Nguoàn E 2 phaùt ra 133,1W vaø phaùt ra 26,4VAR & I S A2A = U A2A & 2 = (j1 & 2) & 2* = (1∠90o)(7,54∠18,79o )(7,54∠- 18,79o) = 56,8∠90o = j56,8 & &I II & (VA) . Vôùi U A2A vaø & 2 cuøng chieàu ta keát luaän : Cuoän caûm (j2Ω) tieâu thuï 56,8VAR I & AA3 = U AA3 & 3 = (4 & 3) & 3* = 4(4,39∠19,94o)(4,39∠- 19,94o) = 77,2 (VA) . Vôùi U AA3 vaø & 3 &I & S II I cuøng chieàu neân ta keát luaän : Ñieän trôû (4Ω) tieâu thuï 77,2W S A3B = U A3B & 3 = (- j1 & 3) & 3* = (1∠- 90o)(4,39∠19,94o)(4,39∠- 19,94o) = 19,3∠- 90o & &I II & A3B vaø & 3 cuøng chieàu neân ta keát luaän : Tuï ñieän (– j1Ω) phaùt ra 19,3VAR = - j19,3 (VA) . Vôùi U I Phaàn töû Phaùt ra P (W) Tieâu thuï P (W) Phaùt ra Q (VAR) Tieâu thuï Q (VAR) 36,1 11,2 & E1 2Ω 19,8 133,1 26,4 & E2 j1Ω 56,9 4Ω 77,2 - j1Ω 19,3 ∑ 133,1 133,1 56,9 56,9 Baøi 4 : Coi ϕ C = 0 ( hình 12 ) : ϕ A = E 1 = 6 (V) ; ϕ B = E 3 + ϕ A = 12 + 6 = 18 (V) . Caùc doøng & & & & & & 1 1 nhaùnh : & 2 = ( ϕ A - ϕ C)( ) = (6 – 0)(j1) = j6 (A) ; & 4 = ( ϕ B - ϕ C)( ) = (18 – 0)(- j1) = - j18 I I & & & & − j1 j1 1 (A) ; & 5 = ( ϕ B - ϕ C)( ) = (18 – 0)(0,5) = 9 (A) . Taïi nuùt B : & 3 - & 4 - & 5 = 0 → & 3 = & 4 + & 5 I I I I I I I & & 2 = 9 - j18 (A) . Taïi nuùt A : & 1 - & 2 - & 3 = 0 → & 1 = & 2 + & 3 = j6 + 9 – j18 = 9 – j12 (A) I I I I I I 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2