intTypePromotion=3

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Cao Đẳng ) part 3

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
114
lượt xem
39
download

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Cao Đẳng ) part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập điện kỹ thuật ( cao đẳng ) part 3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Cao Đẳng ) part 3

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ Baøi 5 : Coi ϕ C = 0 ( hình 13 ) . Quan heä giöõa ϕ A vaø ϕ B : ϕ B = E 3 + ϕ A = 12 + ϕ A . Taïi & & & & & & & nuùt A vaø nuùt B : I & 1 - & 2 - & 3 = 0 vaø & 3 - & 4 - & 5 = 0 → & 1 - & 2 - & 4 - & 5 = 0 I I I I I I I I I 1 1 1 1 → ( E 1 - ϕ A + ϕ C)( ) – ( ϕ A - ϕ C)( ) – ( ϕ B - ϕ C)( ) – ( ϕ B - ϕ C)( ) = 0 & & & & & & & & & − j1 j1 2 1 → 6 - ϕ A – ϕ Aj1 – (12 + ϕ A)(- j1) – (12 + ϕ A)(0,5) = 0 → 6 - ϕ A – j1 ϕ A + j12 + j1 ϕ A – 6 & & & & & & & – 0,5 ϕ A = 0 → 1,5 ϕ A = j12 → ϕ A = j8 (V) . Caùc doøng nhaùnh : & 1 = 6 – j8 (A) ; & 2 = j8(j1) I I & & & = - 8 (A) ; & 3 = & 1 - & 2 = 6 – j8 – (- 8) = 14 – j8 (A) ; & 4 = (12 + j8)(- j1) = 8 – j12 (A) ; I I I I & 5 = (12 + j8)(0,5) = 6 + j4 (A) I 1 Baøi 6 : Coi ϕ B = 0 ( hình 14 ) : & 2 = ( E 2 - ϕ A )( ) = (4 - ϕ A)(j0,5) = j2 – j0,5 ϕ A vaø & I & & & & − j2 1 & = ϕ A( ) = 0,25 ϕ A . Taïi nuùt A : & 1 + & 2 - & 3 = 0 → J 1 + j2 – j0,5 ϕ A – 0,25 ϕ A = 0 &3 I I I I & & & & 4 12 + j2 (12 + j2)(0,25 − j0,5) 3 − j6 + j0,5 + 1 12 + j2 = (0,25 + j0,5) ϕ A → ϕ A = = = → & & 0,25 + j0,5 0,3125 0,3125 & 3 = 0,25(12,8 – j17,6) = 3,2 – j4,4 = 5,44∠- 53,97o (A) = 12,8 – j17,6 (V) → I → P4Ω = I32x4 = 5,442x4 = 118,4W 1 Baøi 7 : Coi ϕ B = 0 ( hình 15 ) : & 1 = ( E 1 - ϕ A)( ) = (12 - ϕ A)(0,5) = 6 – 0,5 ϕ A ; & I & & & & 2 & 3 = ( E 3 - ϕ A)( 1 ) = (18 - ϕ A)( 1 + j1 ) = 9 – 0,5 ϕ A + j9 – j0,5 ϕ A . Taïi nuùt A : & 1 + & 2 + & 3 & I I I I & & & & 1 − j1 2 & = 0 → 6 – 0,5 ϕ A + J 2 + 9 – 0,5 ϕ A + j9 – j0,5 ϕ A = 0 → 15 - ϕ A + 6 + j9 – j0,5 ϕ A = 0 & & & & & 21 + j9 (21 + j9)(1 − j0,5) 21 − j10,5 + j9 + 4,5 → 21 + j9 = (1 + j0,5) ϕ A → ϕ A = = = & & 1 + j0,5 125 , 125 , = 20,4 – j1,2 (V) . Doøng trong nhaùnh 1 : & 1 = (12 – 20,4 + j1,2)(0,5) = - 4,2 + j0,6 I 11
  2. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ = 4,2426∠171,87o (A) → S A1B = U A1B & 1* = E 1 & 1* = (12)( 4,2426∠- 171,87o) & &I &I = 50,9112∠- 171,87o = - 50,4 – j7,2 (VA) . Vôùi U A1B vaø & & 1 traùi chieàu ta keát luaän : Nguoàn E 1 tieâu & I thuï 50,4W vaø tieâu thuï 7,2VAR BAØI TAÄP CHÖÔNG 4 – MAÏCH ÑIEÄN BA PHA UP 220 Baøi 6 : Doøng trong caùc pha cuûa taûi 1 : IP1 = = 13,75 2 ≈ 19,45A . Doøng daây = ZP1 82 U 220 cuûa taûi 1 : Id1 = IP1 = 19,45A . Doøng trong caùc pha cuûa taûi 2 : IP2 = P = = 4,58 2 ZP2 24 2 ≈ 6,48A . Doøng daây cuûa taûi 2 : Id2 = I P2 = 6,48A . Thay taûi 1 // taûi 2 bôûi taûi töông ñöông coù toûng (8 2∠ − 45 o )(24 2∠45 o ) 384 384(32 − j16) trôû pha ZP = = = = 9,6 – j4,8 32 + j16 1280 8 − j8 + 24 + j24 U 220 = 10,7331∠- 26,57o (Ω) . Doøng daây caáp cho 2 taûi : Id = P = = 20,5A ZP 10,7331 U 220 Baøi 7 : Doøng trong caùc pha cuûa taûi 1 : IP1 = P = = 13,75 2 ≈ 19,45A . Doøng daây ZP1 82 U 380 cuûa taûi 1 : Id1 = IP1 = 19,45A . Doøng trong caùc pha cuûa taûi 2 : IP2 = d = = 7,917 2 ZP2 24 2 ≈ 11,2A . Doøng daây cuûa taûi 2 : Id2 = 3 IP2 = 11,2 3 = 19,4A . Thay taûi 2 bôûi taûi 2’ ñaáu Y töông 24 2∠45 o = 8 2 ∠45o = 8 + j8 (Ω) . Thay taûi 1 // taûi 2’ bôûi taûi ñöông coù toång trôû pha Z P2’ = 3 (8 2∠ − 45 o )(8 2∠45 o ) töông ñöông coù toång trôû pha Z P = = 8 (Ω) . Doøng daây ñeán 2 taûi : 8 − j8 + 8 + j8 U 220 Id = P = = 27,5A ZP 8 Ud 380 Baøi 8 : Doøng trong caùc pha cuûa taûi 1 : IP1 = = 23,75 2 ≈ 33,6A . Doøng daây = ZP1 82 U 380 = 33,6 3 = 58,2A . Doøng trong caùc pha cuûa taûi 2 : IP2 = d = cuûa taûi 1 : Id1 = 3 IP1 ZP2 24 2 = 7,917 2 ≈ 11,2A . Doøng daây cuûa taûi 2 : Id2 = 3 IP2 = 11,2 3 = 19,4A . Thay taûi 1 // taûi 2 bôûi (8 2∠ − 45 o )(24 2∠45 o ) 384 384(32 − j16) taûi töông ñöông coù toång trôû pha Z P = = = 32 + j16 8 − j8 + 24 + j24 1280 U = 9,6 – j4,8 = 10,7331∠- 26,57o (Ω) . Doøng trong caùc pha cuûa taûi töông ñöông : IP = d Zp 380 = = 35,4A . Doøng daây daây ñeán 2 taûi : Id = 3 IP = 35,4 3 = 61,3A 10,7331 UP 220 Baøi 9 : Doøng trong caùc pha cuûa taûi 1 : IP1 = = = 22A . Doøng daây cuûa taûi 1 ZP1 6 2 + 82 12
  3. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ P2 10000 Id1 = IP1 = 22A . Doøng daây cuûa taûi 2 : Id2 = = = 19,4A . Doøng 3U d cos ϕη 3x380 x0,87x0,9 I 19,4 trong caùc pha cuûa taûi 2 : IP2 = d2 = = 11,2A . Coâng suaát taûi 1 : P1 = 3IP12RP1 = 3x222x6 3 3 10000 = 8712W ; Q1 = 3IP12XP1 = 3x222x8 = 11616VAR . Coâng suaát taûi 2 : P2ñ = = 11111W ; 0,9 cosϕ = 0,87 → ϕ = 29,54o → Q2 = P2tgϕ = 11111tg29,54o = 6297VAR . Coâng suaát toaøn maïch : P = P1 + P2ñ = 8712 + 11111 = 19823W ; Q = Q1 + Q2 = 11616 + 6297 = 17913VAR ; S 26717 S = P 2 + Q 2 = 198232 + 179132 = 26717VA → Doøng daây ñeán 2 taûi : Id = = 3U d 3x380 = 40,6A P1 1056 Baøi 10 : Doøng daây cuûa taûi 1 : Id1 = = = 2A . Doøng trong caùc 3U d cos ϕ1 3x380x0,8 P2 660 pha cuûa taûi 1 : IP1 = Id1 = 2A . Doøng daây cuûa taûi 2 : Id2 = = = 1A . Doøng 3x380x1 3U d cos ϕ2 & U UP trong caùc pha cuûa taûi 2 : IP2 = Id2 = 1A . Coi U A = 220 (V) : & A1 = A = & = 2∠- ϕ1 , vôùi I ZP1∠ϕ1 Z A1 & U UP ϕ1 = - Arccos0,8 = - 36,87o → & A1 = 2∠36,87o = 1,6 + j1,2 (A) ; & A2 = A = = 1∠- ϕ2 I I ZP2 ∠ϕ2 Z A2 vôùi ϕ2 = Arccos1 = 0o → & A2 = 1 (A) . Doøng daây pha A ñeán 2 taûi : & A = & A1 + & A2 = 1,6 + j1,2 + 1 I I I I = 2,6 + j1,2 = 2,86∠24,78o (A) → Id = 2,86A P1 1056 Baøi 11 : Doøng daây cuûa taûi 1 : Id1 = = = 2A . Doøng trong caùc 3U d cos ϕ1 3x380x0,8 P2 1140 pha cuûa taûi 1 : IP1 = Id1 = 2A . Doøng daây cuûa taûi 2 : Id2 = = = 3A . 3x380x1 3U d cos ϕ2 & U UP I 3 = 1A . Coi U A = 220 (V) : & A1 = A = Doøng trong caùc pha cuûa taûi 2 : IP2 = d2 = & I ZP1∠ϕ1 Z A1 3 3 & U AB = 2∠- ϕ1 , vôùi ϕ1 = - Arccos0,8 = - 36,87o → & A1 = 2∠36,87o = 1,6 + j1,2 (A) ; & A2B2 = I I Z A2B2 380∠30 o , vôùi ϕ2 = Arccos1 = 0o → & A2B2 = 1∠30o (A) → & A2 = 3 ∠(30o – 30o) = 3 (A) . = I I ZP2 ∠ϕ2 Doøng daây pha A ñeán 2 taûi : & A = & A1 + & A2 = 1,6 + j1,2 + 3 = 3,54∠19,81o (A) → Id = 3,54A I I I 13
  4. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ P1 1824 Baøi 12 : Doøng daây cuûa taûi 1 : Id1 = = = 2 3 A . Doøng trong caùc 3U d cos ϕ1 3x380x0,8 Id1 23 pha cuûa taûi 1 : IP1 = = = 2A . Doøng trong caùc pha cuûa taûi 2 : IP2 = 3 3 Ud ZP2 380 & 3 IP2 = 3,8 3 ≈ 6,58A . Coi U A = 220 = = 3,8A . Doøng daây cuûa taûi 2 : Id2 = 2 2 80 + (−60) 380∠30 o & U AB , vôùi ϕ1 = Arccos0,8 = 36,87o → & A1B1 = 2∠(30o – 36,87o) (V) : & A1B1 = = I I ZP1∠ϕ1 Z A1B1 = 2∠- 6,87o (A) → & A1 = 2 3 ∠(- 6,87o – 30o) = 2 3 ∠- 36,87o = 2,77 – j2,08 (A) . Vaø I o & & A2B2 = U AB = 380∠30 , vôùi ϕ2 = Arctg − 60 = - 36,87o → & A2B2 = 3,8∠(30o + 36,87o) I I ZP12 ∠ϕ2 80 Z A2B2 = 3,8∠66,87o (A) → & A2 = 3,8 3 ∠(66,87o – 30o) = 3,8 3 ∠36,87o = 5,27 + j3,95 (A) . Doøng daây I & A = & A1 + & A2 = 2,77 – j2,08 + 5,27 + j3,95 = 8,04 + j1,87 = 8,25∠13,09o (A) pha A ñeán 2 taûi : I I I → Id = 8,25A Ví duï 1 baøi ñoïc theâm : Toång trôû caùc pha vaø daây trung tính : Z A = 2 + 2 = 4 (Ω) ; Z B = 2 + j2 = 2 2 ∠45o (Ω) ; Z C = 2 – j2 = 2 2 ∠- 45o (Ω) ; Z o = 2 (Ω) . Toång daãn caùc pha vaø daây try trung tính : Y A = 0,25 (S) ; Y B = 0,25 2 ∠- 45o = 0,25 – j0,25 (S) ; Y C = 0,25 2 ∠45o & & & U Y + U B YB + U C YC = 0,25 + j0,25 (S) ; Y o = 0,5 (S) . Ñieän aùp giöõa 2 trung tính : U O’O = A A & YA + YB + YC + Yo 20(0,25) + (20∠ − 120 o )(0,.25 2∠ − 45 o ) + (20∠120 o )(0,25 2∠45 o ) = 0,25 + 0,25 − j0,25 + 0,25 + j0,25 + 0,5 5 + (5 2∠ − 165 o ) + (5 2∠165 o ) 5 − 6,83 − j183 − 6,83 + j183 , , = = = - 6,928 (V) . AÙp ñaët vaøo 125 , 125 , & & & & & & moãi pha : U AO’ = U A - U O’O = 20 + 6,928 = 26,93 (V) ; U BO’ = U B - U O’O = - 10 - j10 3 + 6,928 = - 3,072 - j10 3 = 17,59∠- 100,06o (V) ; U CO’ = U C - U O’O = - 10 + j10 3 + 6,928 & & & & U 26,93 = - 3,072 + j10 3 = 17,59∠100,06o (V) . Doøng daây cuõng laø doøng pha : & A = AO' = I 4 ZA o & & & B = U BO' = 17,59∠ − 100,06 & C = U CO' o = 6,73 (A) ; I = 6,22∠- 145,06 (A) ; I 2 2∠45 o ZB ZC 17,59∠100,06 o = 6,22∠145,06o (A) ; & o = U O’O Y o = (- 6,928)(0,5) = - 3,46 = 3,46∠180o (A) & = I o 2 2∠ − 45 Ví duï 2 baøi ñoïc theâm : Z o = 0 → U O’O = & o Z o = 0 → U AO’ = U A - U O’O = U A = 20 (V) ; & & & & & I & U = U B - U O’O = U B = 20∠- 120o (V) ; U CO’ = U C - U O’O = U C = 20∠120o (V) → & A = AO' & & & & & & & & U BO’ I ZA 14
  5. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ 20∠ − 120 o 20∠120o & & U U 20 = 10 (A) ; & B = B'O = = 10∠- 210o (A) ; & C = C'O = = 10∠210o = I I o o 2 ZB ZC 2∠90 2∠ − 90 o (A) ; & o = & A + & B + & C = 10 - 5 3 + j5 - 5 3 - j5 = - 7,32 = 7,32∠180 (A) I I I I & & & U Y + U B YB + U C YC Ví duï 3 baøi ñoïc theâm : Z o = ∞ → Y o = 0 → U O’O = A A & , vôùi : YA + YB + YC Y A = 0,5 (S) ; Y B = - j0,5 = 0,5∠- 90o (S) ; Y C = j 0,5 = 0,5∠90o (S) → U O’O = & 15
  6. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ 20(0,5) + (20∠ − 120 o )(0,5∠ − 90 o ) + (20∠120 o )(0,5∠90 o ) = 0,5 − j0,5 + j0,5 10 + (10∠ − 210 o ) + (10∠210 o ) 10 − 5 3 + j5 − 5 3 − j5 = = = - 14,641 (V) . AÙp ñaët vaøo moãi 0,5 0,5 & & & & & & pha : U AO’ = U A - U O’O = 20 + 14,641 = 34,64 (V) ; U BO’ = U B - U O’O = - 10 - j10 3 + 14,641 = 4,641 - j10 3 = 17,93∠- 75o (V) ; U CO’ = U C - U O’O = - 10 + j10 3 + 14,641 & & & & U 34,64 = 4,641 + j10 3 = 17,93∠75o (V) . Doøng daây cuõng laø doøng pha : & A = AO' = = 17,32 (A) I 2 ZA o o & & & B = U BO' = 17,93∠ − 75 = 8,97∠- 165o (A) ; & C = U CO' = 17,93∠75 = 8,97∠165o (A) I I 2∠90 o 2∠ − 90 o ZB ZC Ví duï 4 baøi ñoïc theâm : Thay taûi ∆ bôûi taûi Y töông ñöông coù toång trôû moãi pha (2)(− j2) (2)(j2) (j2)(− j2) = = - j2 (Ω) ; Z BY = = j2 (Ω) ; Z CY = = 2 (Ω) . Toång trôû Z AY 2 + j2 − j2 2 + j2 − j2 2 + j2 − j2 moãi pha cuûa maïch : Z A = 2 – j2 = 2 2 ∠- 45o (Ω) ; Z B = 2 + j2 = 2 2 ∠45o (Ω) ; Z C = 2 + 2 = 4 (Ω) . Toång daãn moãi pha cuûa maïch : Y A = 0,25 2 ∠45o = 0,25 + j0,25 (S) ; Y B = 0,25 2 ∠- 45o = 0,25 - j0,25 (S) ; Y C = 0,25 (S) . Ñieän aùp giöõa 2 trung tính : & & & U Y + U B YB + U C YC = AA & U O’O YA + YB + YC 20 20 20 (0,25 2∠45 o ) + ( ∠ − 120 o )(0,25 2∠ − 45 o ) + ( ∠120 o )(0,25) 3 3 3 = 0,25 + j0,25 + 0,25 − j0,25 + 0,25 (5 2∠45o ) + (5 2∠ − 165o ) + (5∠120 o ) 5 + j5 − 6,83 − j183 − 2,5 + j2,5 3 , = = 0,75 3 0,75 3 20 & & & = - 3,3332 + j5,7736 (V) . AÙp pha : U AO’ = U A - U O’O = + 3,3332 - j5,7736 3 10 3 & = 14,8802 – j5,7736 = 15,96∠- 21,2o (V) ; U BO’ = U B - U O’O = - & & - j10 + 3,3332 - j5,7736 3 10 3 = - 2,4403 – j15,7736 = 15,96∠- 98,8o (V) ; U CO’ = U C - U O’O = - & & & + j10 + 3,3332 - j5,7736 3 15,96∠ − 212 o & U , = - 2,4403 + j4,2264 = 4,88∠120o (V) . Doøng daây : & A = AO' = = 5,64∠23,8o I o ZA 2 2∠ − 45 4,88∠120 o 15,96∠ − 98,8 o & & U U (A) ; & B = BO' = = 5,64∠- 143,8o (A) ; & C = CO' = = 1,22∠120o I I o 4 ZB ZC 2 2∠45 (A) . AÙp ñaët vaøo moãi pha cuûa taûi Y töông ñöông : U A’O’ = & A Z AY = (5,64∠23,8o)(2∠- 90o) & I o & B’O’ = & B Z BY = (5,64∠- 143,8o)(2∠90o) = 11,28∠- 53,8o = 11,28∠- 66,2 = 4,55 – j10,32 (V) ; U I & C’O’ = & C Z CY = (1,22∠120o)(2) = 2,44∠120o = - 1,22 + j2,11 (V) . AÙp ñaët vaøo = 6,66 – j9,1 (V) ; U I & & & moãi pha cuûa taûi ∆ : U A’B’ = U A’O’ - U B’O’ = 4,55 – j10,32 - 6,66 + j9,1 = - 2,11 – j1,22 = 2,44∠- 149,96o (V) ; U B’C’ = U B’O’ - U C’O’ = 6,66 - j9,1 + 1,22 - j2,11 = 7,88 – j11,21 & & & 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản