Giáo án đại số- Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chia sẻ: HANG NGA | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

1
834
lượt xem
119
download

Giáo án đại số- Hàm số bậc nhất và bậc hai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Mục Tiêu: Giúp học sinh nắm được: +Các cách cho hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị , hàm số đồng biến và hàm số nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ. +Biết cách tìm tập xác định của hàm số, lập bảng biến thiên của hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai và một vài hàm số đơn giản khác. +Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về hàm số. + Sau khi học xong bài này học sinh phải biết vận dụng những vấn đề của bài học đã nêu để giải một số bài tập đơn giản....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án đại số- Hàm số bậc nhất và bậc hai

 1. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. Chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai. Tuần:6. Ngày soạn:15/09/2010. Tiết:11+12 Bài 1.HÀM SỐ. I.Mục Tiêu: Giúp học sinh nắm được: +Các cách cho hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị , hàm số đồng biến và hàm số nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ. +Biết cách tìm tập xác định của hàm số, lập bảng biến thiên của hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai và một vài hàm số đơn giản khác. +Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về hàm số. + Sau khi học xong bài này học sinh phải biết vận dụng những vấn đề của bài học đã nêu để giải một số bài tập đơn giản. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : Cần chuẩn bị kiến thức mà học sinh đã học ở lớp 9 như: - Hàm số,hàm số bậc nhất và hàm số y=ax2. - Vẽ sẵn bảng của ví dụ 1. hình 13, 14,15…. Trong SGK. 2. Học sinh: Cần ôn lại những kiến thức đã học ở lớp dưới, về hàm số; chuẩn bị một số dụng cụ thước kẻ, bút chì, bút để vẽ đồ thị hàm số. III. Tiến trình bài học 1. ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ. +Nêu khái niệm về hàm số ? Hàm số bậc nhất ? +Vẽ đồ thị hàm số y = 2x - 4 3.Bài mới. Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung I, Ôn tập về hàm số I. Ôn tập về hàm số 1.Hàm số ,tập xác định 1.Hàm số ,tập xác định của hàm số của hàm số. +Theo dõi +Trong ví dụ 1 hãy nêu tập +Hs : ĐN: SGK D = { 1995,1996,1997,1998.1999, 2000, 2001, xác định của hàm số. Hoặc: , 2002, 2003, 2004 } +Hãy nêu tập giá trị của +Hs: hàm số? f: D R T= +Hãy nêu các giá trị tương x  y=f(x). { 200, 282, 295,311,339,363,375,394,564} ứng y của x trong +Nêu tập xác định của hàm số? Hs trả lời. +Cho biết tập giá trị của Vd1:cho hàm số:y=2x2, hàm số có bao nhiêu số? y=-7x+2 Hs phát biểu: +Hãy nêu giá trị tương ứng y của x trong ví dụ trên? 2. Cách cho hàm số Lắng nghe. 2. Cách cho hàm số a. Hàm số cho bởi bảng Hs: Hãy chỉ ra các giá trị của a. Hàm số cho bởi bảng. f(2001)=375, f(2004)=564, f(1999)=339 hàm số trên tại x = 2001; b. Hàm số cho bằng biểu đồ. 2004; 1999. 17
 2. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. c. Hàm số cho bởi công +Hãy cho các giá trị của thức hàm số trên tại x= 2005; Hs trả lời : Tập xác định của hàm số y Không tồn tại vì x không tập xác định . = f(x) là tập hợp tất cả các 2007; 1991. b. Hàm số cho bằng biểu số thực x sao cho biểu thức đồ. f(x) có nghĩa. Hs trả lời: f(2001) = 141, f(2004) = +Hãy chỉ ra các giá trị của không tồn tại, f (1999) = 108. hàm số f trên tại x = 2001; Chú ý: Một hàm số có thể 2004; 1999. Hs theo dõi. được xác định bởi hai, +Hãy chỉ ra các giá trị của +g(2001) = 43, g(2002) không tồn tại, ba,... công thức. hàm số g trên tại x = 2001; g(1995) = 10. VD 2: 2002; 1995. c. Hàm số cho bởi công { thức Hs : 2 x + 3, Nêú , x ≤ 0 , y= − x 2 , Nêu: x > o a y= ax+b, y = , y =ax2 … x +Hãy kể các hàm số đã học ở trung học cơ sở. 3. Đồ thị của hàm số. +Các hàm số y=ax+b, y=ax2, y=a trên có Đồ thị của hàm số tập xác định là : R y = f(x) xác định trên tập D a là tập hợp tất cả các điểm Hàm số y= , có tập xác định Hãy nêu tập xác định của x M(x,f(x)) trên mặt phẳng các hàm số trên. D = R \ { 0} toạ độ với mọi x thuộc D y 1 Tập xác định của hàm số là những x -1 thoả mãn: x+2 ≠ 0 hay x ≠ -2. x Tập xác định của hàm số là: Tìm tập xác định của hàm D = R\ { −2} . 3 số y = x+2 +Tập xác định của hàm số là những x x +1 ≥ 0  x ≥ −1 Tìm tập xác định của hàm thoả mãn:  hay  số 1 − x ≥ 0 x ≤ 1 y = x +1 + 1− x Hay − 1 ≤ x ≤ 1 Tập xác định của hàm số là: D = [ −1;1] . Hs trả lời +Tính giá trị của hàm số ở -2 < 0 nên f(-2)=-(-22) = - 4; chú ý trên tại x=-2 và x=5. 5 > 0 nên f(5) =2.5 + 1 = 11 +Tìm tập xác định của Hs:Tập xác định của hàm số là R hàm số. f(-2) = -1, f(-1) =0, f(0) =1. f(2) =3 +. Đồ thị của hàm số 18
 3. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. GV đưa ra ĐN? y 1 g(-1) = , g(-2) = 2 , g(0) = 0 2 +Tính f(-2), f(-1), f(0), f(2), 2 g(-1), g(-2), g(0); 1 +f(x) = 2 khi x = 1 Câu hỏi 2: Tìm x, sao cho f(x) = 2 -1 0 1 x Câu hỏi 3: Tìm x sao cho g(x) = 2 +g(x) = 2 khi x = -2 hoặc x = 2. HĐ 1: Tính chất biến thiên II. Sự biến thiên của hàm số 1. Ôn tập Câu hỏi 1: II. Sự biến thiên của hàm Hãy nêu một hàm số luôn số. +Hs theo dõi. đồng biến trên mọi R? 1. Ôn tập Hàm số y = ax+ b với a > 0 Câu hỏi 2: Hàm số y = f (x) gọi là Hãy nêu một hàm số luôn đồng biến trên khoảng (a, b) nếu ∀ x1,x2 ∈ (a,b) sao nghịch biến trên mọi R? Hs: Câu hỏi 3: cho x1 < x2 Hàm số y = ax + b với a < 0. ⇒ f(x1) < f(x2). Hãy nêu một hàm số vừa đồng biến vừa nghịch biến Hàm số y = f (x) gọi là trên mọi R? ngịch biến trên khoảng (a, Hs: b) nếu ∀ x1,x2 ∈ (a,b) sao Ví dụ: Chứng tỏ rằng hàm Hàm số y = ax2 hoặc hàm số y = x 1 cho x1 < x2 số y = luôn nghịch biến ⇒ f(x1) > f(x2) x với mọi x ≠ 0 ? Câu hỏi 1: f ( x2 ) − f ( x1 ) ∀0< x1 < x2 hãy xét dấu Xét: x2 − x1 biểu thức: 11 f ( x2 ) − f ( x1 ) − 2. Bảng biến thiên. = x2 x1 1 x2 − x1 =
 4. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. +Có thể tìm thấy giá trị bé 2. Đồ thị của hàm số chẵn, Hs:Có. nhất của hàm số hay y = 0 tại x = 0 hàm số lẻ. Đồ thị hàm số chẵn nhận không? trục tung làm trục đối +Trong khoảng (- ∞;0) đồ xứng. Đồ thị hàm số lẻ Đồ thị hàm số đi xuống nhận gốc toạ độ làm tâm thị của hàm số đi lên hay đối xứng. đi xuống . +Trong khoảng (0;+ ∞ ) đồ y thị đi lên hay đi xuống? Đồ thị đi lên HĐ 2: Tính chất biến thiên – Tính chẵn - lẻ III. Tính chẵn lẻ của hàm -2 -1 0 1 2 x số Xét tính chẵn lẻ của các hàm số y =3x2 – 2. Ta có:Tập xác định của hàm số là R +Xét tính chẵn lẻ của các y ∀x ∈ ¡ ⇒ − x ∈ ¡ và f(-x) = 3(-x)2 - 2 = 1 hàm số y = . 3x2 - 2 = f(x). 2 x +Xét tính chẵn lẻ của hàm 1 Hàm số lẻ số y = x -2 -1 12 x 2. Đồ thị của hàm số chẵn, Hàm số không chẵn, không lẻ. hàm số lẻ GV đưa ra hình vẽ về hàm chẵn, hàm lẻ. Ghi nhận 4.Củng cố -Dặn dò:+Củng cố một số cánh cho hàm số .Nhấn mạnh một số tính chất của hàm số : Tính đồng biến , nghịch biến ,tính chẵn lẻ của hàm số . Đồ thị của hàm chẵn , lẻ . +Bài tập 1,2,3,4 (SGK) V.Rút kinh nghiệm: Ngan Dừa: ngày 20/09/2010 Tổ trưởng chuyên môn. 20
 5. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. Quách Văn Sển. 21
 6. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. HÀM SỐ Y=ax+b Tuần:7 Ngày soạn:22/09/2010. Tiết:13. I. Mục tiêu - Hiểu được sự iến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất. - Hiểu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số y = x . - Biết được đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng. - Thành thạo việc xác định chiều biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc nhất. Vẽ được đt y = b ,. y = x - Biết tìm giao điểm của hai đường có phương trình cho trước, tư duy logic và năng lực tìm tòi sáng tạo. - Rèn luyện tính cẩn thận , tính chính xác. - Góp phần bồi dưởng tư duy logic và năng lực tìm tòi sáng tạo. II.Chuẩn bị : +HS : có đầy đủ SGK, sách bài tập. Kiến thức học ở lớp 9 HS cần nắm vöõngñeåhoïc baøi môùi. +GV: SGK, giáo án, đồ dùng học tập. III. Tiến trình bài học 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ. 1 Học sinh 1: Tập xác định của hàm số y = là R, đúng hay sai, vì sao? x Học sinh 2: Hãy nêu các cách cho hàm số. 3. Bài mới. HÑ cuûa GV HÑ cuûa HS Noäi dung - Yêu cầu HS nhắc lại - HS nhắc lại hàm số I.ÔN TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC hàm số bậc nhất , đồ bậc nhất, đồ thị hàm NHẤT y=ax+b (a#0) thị hàm số bậc nhất số bậc nhất - các bước khảo sát +Tập xác định:D=R. hàm số - các bước khảo sát +Bảng biến thiên: - Nhận xét kết quả của hàm số *a>0: x∞ +∞ - Ghi nhận kiến thức HS +∞ - Hướng dẫn HS vẽ - HS vẽ đths y ( khi có HS nào vẽ y = 3x + 2 -∞ được) và y = x + 5 + cho 2 điểm để vẽ . y -Nhận xét 22
 7. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. - Giaonhieämvuï cho Baøi toaùn: chohaøm + ồ thị:(a>0) b Đ Xaùcñònha, b hs soáy =2 ñeåñthsy =ax - Nhận xét - Xaùcñònhgiaùtrò -b/a O x +bquahai cuûahaømsoátaïi x = ñieåmA(0 ; 3) -2, -1, 0, 1, 2. y vaøB( ; 0) - HS nhaänxeùt 3 Gv:treobảng phụ. y =2 nhöõngñieåmñthsy = 2 5 2 ñi qua.Töø ñoùneâu 1 - Theodõi veàñthsy nhaänxeùt - Gợnhận xét các Nêu i ý Hs cách Keátquaû 1 2 -2 -1 x =2 g ểm điải trên đt y=2 có a =- 5, b =3 - Thöïc hieäncaùcthao t Nh độxét -ungận ? keát taùcgiaûi quaû. - Cho keátquaû - HD hs khi caàn - L ắng nghe. Keátquaû thieát y =-2 - Thöïc hieäncaùcthao taùcgiaûi - Nhận xét keát quaû - Cho keátquaû - Yeâucaàuhs khi x ≥ 0 x x = x x nhaéclaïi =? - HS nhaéclaïi =? − x khi x < 0 y= x TXÑ: D =R Baûngbieánthieântrang41 - Töø ñoùhs nhaänxeùt - Haømsoáy = ∞ x- 0 + ñoàngbieánngòch tínhñb,nbcuûahaøm x ∞ bieántreânkhoaûng soá. ∞ - + ∞ naøo? y - Nhaänxeùt. 0 - Nhaänxeùtñoà - Ñieàuchænhkhi PhaànIII ñoàthòhìnhveõtrang thòcuûah.số caànthieátvaø 41 xaùcnhaän y 2 1 Gọi Hs lên bảng vẽ -2 -1 0 1 2 x hình HS leânbaûnglaøm Ñoàthòhaømsoálaø hai nöûa ñöôøngthaúngcuøngxuaát phaùttöøñieåm(0 ; 1) ñoái xöùngnhauquaOy. 23
 8. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. x + 1 khi x ≥ 1 y= Veõ ñoàthòhaømsoá − 2 x + 4 khi x < 1 HS leânbaûnglaøm Keátquaûmongñôïi Gọi Hs1Vẽ đt Ñoàthòhaømsoálaø hai nöûa ñöôøngthaúngcuøngxuaát y=x+1(d1) phaùttöøñieåm(1 ; 1) ñoái Hs vẽ xöùngnhauquañöôøng Hs2:y=-2x+4(d2) thaúngx =1. y Gv:Lấy đt(d1) Theo dõi phần x ≥ 0 4 Lấy đt d(2) phần x
 9. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. Tuần:7 Ngày soạn:25/09/2010 Tiết:14. LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU - Cũng cố kiến thức đã học về hàm số bậc nhất và vẽ hàm số bậc nhất trên từng khoảng. - Cũng cố kiến thức và kĩ năng về tịnh tiến đồ thị đã học ở bài trước. - Rèn luyện các kĩ năng: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, hàm số bậc nhất trên từng khoảng, đặc biệt là hàm số y = ax + b (từ đó nêu được các tính chất của hàm số. - Reønluyeäntínhcaånthaän, tínhchínhxaùc. - Goùpphaànboài döôûngtö duyl«gic vaønaênglöïc tìmtoøi saùngtaïo. II. CHUẨN BỊ : +Đối với giáo viên: SGK, SBT, giáo án, đồ dùng dạy học. +Đối với học sinh: SGK, vở ghi, vở BT, đồ dùng học tập II. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1. ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: Chiều biến thiên của HS y= ax+b?Cách vẽ đồ thị. 3. Bài mới Hoaït ñoäng cuûa giaùo Hoaït ñoäng cuûa hoïc Noäi dung vieân sinh +Gvgoïi 3 Hs leânbaûng Baøi 1 : (sgktr41,42) veõñoàthòbaøi 1 +Hs1 : Veõ ñoàthòcaùchaøm soá +Hs2 : a) y =2x – 3 b) y = 2 +Hs3: 3 c) y = − x + 7 -Hs: 2 +Naèmtreânñoàthò +Gôïi yù baøi 2 :Ñoàthòñi +Toïañoäcaùcñieåmñoù Baøi 2 : ( sgktr42) qua2 ñieåmthì 2 ñieåmñoù nghieämñuùngphöông Xaùcñònha, b ñeåñoàthò coùnaèmtreânñoàthò trìnhñoàthò cuûahaømsoáy =ax +b ñi khoâng? Neáunaèmtreân quacaùcñieåm thì toïañoäcaùcñieåmñoù Nhoùm4 : nhötheánaøo? a =-1, b =3 b) A(1 ; 2) vaøB(2 ; 1) Hs: c)A(15; -3 ) vaøB(21; -3) a =0 , b =-3 25
 10. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. -Goïi Hs khaùcleânbaûng giaûi Đáp số -GV yeâucaàuHs nhaän b.y=-x+3 xeùt,boåsung ( neáusai ) c.y=-3 Gv nhaänxeùt, HS traû lôøi : +Gôïi yù baøi 3 :Goïi 1 Hs nhaéclaïi khi naøo2 ñöôøng thaúngsongsong,truøng H s : y = -1 nhau Baøi 3 : (sgk tr42) Hs 1 : Vieát phöông trình y = HS traû lôøi theo chæ ax+b cuûa caùc ñöôøng ñònh cuøa GV thaúng b) Ñi qua A(1;-1) vaø song song 0x HS: (2 ; 4) -Goïi Hs leânbaûngveõ, Baøi 4 : (sgk tr42) caùcnhoùmkhaùcnhaän Hs: (-1 ; 3) Veõ ñoà thò cuûa caùc xeùtboåsung haøm soá y Chuùyù ñaâylaø haøm2 2 x , x ≥ 0 nhaùnhcaùchveõtöôngtöï 4  3 a) y =  1 nhöhaømsoáy = − 2 x < 0 2 x  x+ 1 ,x ≥ 1 x b) y =   − 2x + 4 , x < 1 0 1 2 Gọi Hs vẽ hình Baøi taäp : Baøi 1 :Tìm toïa ñoä giao Ghi nhận ñieåm cuûa 2 ñöôøng thaúng Hs: giaûi a) y=3x-2 vaø y=4 Giao ñieåm cuûa d1 b) y=-x+2 vaø Gv goïi 1 Hs nhaéclaïi cách vaø d2 laø I(-1 ; 2) y=4x+7 m=1 tìmtoïañoägiaoñieåmcuûa 2 ñöôøngthaúng Baøi 2 : Tìm m ñeå 3 26
 11. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. Goïi Hs tìm ñöôøng thaúng sau ñaây ñoàng qui ( caét nhau taïi 1 Gôïi yù : Tìm giao ñieåm ) ñieåm cuûa d1 vaø d2 d1 : y = -2x d2 : y = x +3 KL: giao ñieåm vöøa d3 : y = ( m – 1 )x + 2 tìm vaøo d3 thì tìm ñöôïc m Nhận xét. 4/CUÛNG COÁ-Dặn Dò : 1) Vôùi giaùtrò naøocuûam thì haømsoáy =(m+1)x+2 ñoàngbieán a) m=0 b) m=1 c) m- 1 2) Tìm k ñeåñöôøngthaúngcoùphöôngtrìnhy =kx + - 3 ñi quagoáctoïañoä k2 a) k= 3 b) k = 2c) k =- d) k= hoaëc k=- 3 3 2 3) Tìm n ñeåñöôøngthaúngcoùphöôngtrìnhy =nx +x +2caéttruïc hoaønhtaïi ñieåmcoù hoaønhñoälaø 1 4) a) n=1 b) n=2 c) n =-1 d) n=-2 - Xemlaïi caùcbaøi taäpñaõgiaûi - Chuaånbò tröôùcbaøi haømsoásoábaächai ñaõñöôïchoïc ôû lôùp9 - Chuaånbò moâhìnhñoàthòhaømbaäc2 V.Rút kinh nghiệm: Ngan Dừa:27/09/2010. Tổ trưởng chuyên môn. Quách Văn Sển. 27
 12. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. Tuần:8 Ngày soạn:01/10/2010. Baøi 3.HAØM SOÁ BAÄC HAI Tiết:15-16. I . Muïc tieâu +Hieåuñöôïcñaëcñieåm( hìnhdaïng,ñænh,truïcñoái xöùng) cuûahaømsoábaäc2 vaø chieàubieánthieâncuûanoù. +Veõñöôïcbaûngbieánthieân, ñoàthòcuûamoäthaømsoábaäc2 vaøgiaûi ñöôïc1 soá baøi toaùnñôngiaûnnhö:tìmphöôngtrìnhcuûahaømsoábaäc2 khi bieát1 soáyeáutoá. +Reønluyeännaênglöïc tìmtoøi vaøboài döôõngtö duychohoïc sinh. II. Chuaån bò +Giaùovieân: Veõ tröôùchìnhveõñoàthòcuûahaømsoábaäc2 trongtröôønghôïptoång quaùt(a>0,a0. ñoåi y= ax2 + bx + c = a O laø ñieåm cao nhaát cuûa 2 b  −∆ ñoàthòkhi a
 13. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. Nghòch bieán treân (- ∞ ; −b ⇒ y=? x= -b -∆ 0) 2a I( ; ) goïi laø ñænhcuûa y +a>0⇒ y ≥ ? I laø ñieåmnhö 2a 4a O x theá naøo so vôùi taát caû 2 ñoàthò haømsoáy =ax +bx nhöõng ñieåm coøn laïi cuûa +c ñoàthò. 2 Ñoà thòhaømsoáy =ax +bx +a0 vaø beà ). loõmquayxuoángneáua0 3 −b 2 ∝ Gv cho hoïc sinhthực hiện t.tự ÑB treân( ;+ ) 2a 29
 14. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. −b với y=-x2+4x-3 NB treân(-∝; ) 2a 0 1 x a0? 2: a>0 −b x −∞ +∞ 2a y +∞ +∞ −∆ 4a a
 15. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. Quách Văn Sển. 31
 16. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. Tuần:9 Ngày soạn:8/10/2010. ÔN TẬP. Tiết:17-18 I . M uïc tie â u HS biết:Tập xác định của một hàm số. -Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trên một khoảng. -Hàm số y = ax + b. Tính đồng biến, nghịch biến, đồ thị của hàm số y = ax + b. -Hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c. Các khoảng đồng biến, nghịch biến và đồ thị của hàm số y = ax2+bx+c. -Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm ( hình daïng, ñænh, truïc ñoái xöùng ) cuûa haøm soá baäc 2 vaø chieàu bieán thieân cuûa noù. - Veõ ñöôïc baûng bieán thieân , ñoà thò cuûa moät haøm soá baäc 2 vaø giaûi ñöôïc 1 soá baøi toaùn ñôn giaûn nhö: tìm phöông trình cuûa haøm soá -Reøn luyeän naêng löïc tìm toøi vaø boài döôõng tö duy cho hoïc sinh. II. C hua å n bò + Giaùo vieân : Veõ tröôùc hình veõ ñoà thò cuûa haøm soá baäc câu 2-49 + Hoïc sinh : xem laïi caùch veõ ñoà thò cuûa haøm soá y= ax 2 +bx+c làm bài tập ôn chương2. III.Phương pháp: Vấn đáp, đặt vấn đề,phân tích…. IV. Tieán trình baøi hoïc: 1.Ổn định: 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3.Bài mới: 32
 17. Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi Dung giaùo vieân 3 −1 Bt1: giaùovieânyeâu 1-49. Xaùc ñònh toïa ñoä a) I( ; ) giaoñieåmOy N(0;2); Traàuhoïc sinhsöûaừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) cường THPT Ngan D ñænh vaø caùc giao ñieåm Năm học:2010-2011. 24 baøi taäp laømôû vôùi truïc tung truïc giaoñieåmOx: M1(1;0); M2(2;0) nhaø. hoaønh (neáu coù) cuûa moãi Parapol b) I(1;-1) giaoñieåmOx: khoâng a) y=x2 – 3x + 2 coù;giaoñieåmOy: M(0;-3) b) y= -2x2 + 4x – 3 c) y=x2 – 2x +Giaùovieânyeâu c) I(1;-1) giaoñieåmOx: M1(0;0); d) y= -x2 + 4. caàu4 hoïc sinhleân M2(2;0).GiaoñieåmOy N (0;0) baûnggiaûi d) I(0;0) giaoñieåmOx: M1(2;0) M2(-2;0). GiaoñieåmOy: N(0;4) +Yeâucaàu4 hoïc sinh khaùcnhaänxeùtkeát Hs: ñieåmtreânOx: y=0 quaû. ÑieåmtreânOy: x=0 2) Laäp baûng bieán thieân 1 c) I( ;0 ) vaø veõ ñoà thò caùc 2 haøm soá +Giaùovieân:1 ñieåm baûngbieánthieân a) y= 3x2 – 4x + 1 naèmtreânOy coùgì 1 −∞ +∞ ñaëcbieät? töôngtöï b) y=-3x2 +2x – 1 x 2 choñieåmnaèmtreân c) y= 4x2 – 4x + 1 +∞ −∞ y truïc hoaønh? d) y= -x2 + 4x – 4 0 e) y= 2x2 +x +1 f) y= -x2 + 2 -1 Giải d) y= -x2 + 4x – 4 I(2;0) Giaùovieânyeâucaàu Baûng bieán thieân 2 hoïc sinhleânbaûng giải baøi giaûi caâuc, 1 x −∞ +∞ d. 2 O 2 y 0 +Caùccaâukhaùc −∞ +∞ caùchgiaûi töôngtöï. Baûng giaù trò: x -1 0 ½ 1 2 x0 1 2 3 y91019 4 +Nh n xét. ậ y -4 -1 0 -1 -4 +Bt3: ∈ a) M (1;5) (P) Ñoà thò: a+b+2=5 (1) +Giaùovieân: N(-2;8) ∈(P) M(1; 5)∈ P:y=ax +bx 2 Ov 2 ⇒ 4a- 2b+2=8 (2) +2 a) ⇒ ?  a+ b = 3 a = 2 (1),(2) ⇒  ⇒ -4 töôngtöï choN(-2;8). 2a − b = 3  b = 1 2 Vaäy(P): y=2x +x+2 b) Truïc ñoái xöùng 3) xaùc ñònh Parapol (P) x=? y= ax2 +bx +2 bieát Parapol ñoù: b) Qua A(3;-4) tñ x = -3/2 a) qua M(1;5); N(-2;8) 33 HS: x=-b/2a b) qua A(3;-4) coù truïc A(3;-4) ∈ (P) −3 ⇒ 9a+3b+2=-4 (1) ñoái xöùng laø x=
 18. Trường THPT Ngan Dừa ,Gv:Quách Văn Hải (cb) Năm học:2010-2011. -GV gọi HS lần lượt trả lời các câu hỏi trác nghiệm trong SGK (có giải thích vì sao) Đáp án: 13 (C); 14 (D); 15 (B). -Xem lại các bài tập đã giải. -Ôn tập lại kiến thức cơ bản trong chương II và giải các bài tập còn lại trong.tiết sau kiểm tra 1 tiết. V.Rút kinh nghiệm: Ngan Dừa:11/10/2010. Tổ trưởng chuyên môn. Quách Văn Sển. 34

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản