Gíao án tuần 31

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
111
lượt xem
8
download

Gíao án tuần 31

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án mẫu khối tiểu học - Gíao án tuần 31

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án tuần 31

 1. L CH BÁO GI NG TU N 31 Th ngày Môn Tên bài d y T p c (2) H Gươm. Hai o c N i dung t ch n c a a phương. Th công Cát dán hàng rào ơn gi n (T1) Th d c Trò chơi v n ng. Chính t H Gươm. Ba Toán Luy n t p. T p vi t Tô ch hoa S T p c (2) Lu tre Tư Toán ng h th i gian. TNXH Gió
 2. Chính t Lu tre. Toán Th c hành. Năm T p vi t Tô ch hoa T Mĩ thu t V c nh thiên nhiên. T p c (2) Sau cơn mưa. Toán Luy n t p. Sáu K chuy n Con r ng cháu tiên Hát Năm ngón tay ngoan. Th hai ngày… tháng… năm 2005 Môn : T p c BÀI: H GƯƠM I.M c tiêu: 1. H c sinh c trơn c bài. Phát âm úng các t ng : kh ng l , long lanh, l p ló, xum xuê. -Bi t ng t hơi khi g p d u ph y, ngh hơi sau m i câu.
 3. 2. Ôn các v n ươm, ươp; tìm ư c ti ng, nói ư c câu ch a ti ng có v n ươm, ươp. 3. Hi u n i dung bài: H Gươm là m t c nh p c a Th ô Hà N i. II. dùng d y h c: -Tranh minh ho bài c SGK. -B ch c a GV và h c sinh. III.Các ho t ng d y h c : Ho t ng GV Ho t ng HS 1.KTBC : G i h c sinh c bài t p c “Hai ch 3 h c sinh c bài và tr l i các câu h i em” và tr l i các câu h i trong SGK. trong SGK. Nh n xét KTBC. 2.Bài m i: GV gi i thi u tranh, gi i thi u bài và rút t a Nh c t a. bài ghi b ng. Hư ng d n h c sinh luy n c: + c m u bài văn l n 1 (gi ng c ch m, trìu L ng nghe. m n, ng t ngh rõ sau d u ch m, d u ph y). Tóm t t n i dung bài: + c m u l n 2 ( ch b ng), c nhanh hơn l n 1. L ng nghe và theo dõi c th m trên b ng. + Luy n c ti ng, t ng khó: Cho h c sinh th o lu n nhóm tìm t khó c Th o lu n nhóm rút t ng khó c, i di n trong bài, giáo viên g ch chân các t ng các nhóm nêu, các nhóm khác b sung. nhóm ã nêu: kh ng l , long lanh, l p ló, xum xuê. + H c sinh luy n c t ng k t h p gi i nghĩa 5, 6 em c các t khó trên b ng. t .
 4. + Luy n c câu: G i h c sinh c trơn câu thơ theo cách cn i ti p, h c sinh ng i u bàn c câu th nh t, các H c sinh l n lư t c các câu theo yêu c u em khác t ng lên c n i ti p các câu còn l i c a giáo viên. cho n h t bài thơ. Các h c sinh khác theo dõi và nh n xét b n + Luy n c o n và bài: (theo 2 o n) c. + Cho h c sinh c t ng o n n i ti p nhau. + c c bài. c n i ti p 3 em, thi c o n gi a các nhóm. Luy n t p: 2 em, l p ng thanh. Ôn các v n ươm, ươp. Ngh gi a ti t Giáo viên nêu yêu c u bài t p1: Tìm ti ng trong bài có v n ươm? Bài t p 2: Gươm. Nhìn tranh nói câu ch a ti ng có v n ươm, ươp ? H c sinh c câu m u SGK. Các nhóm thi ua tìm và ghi vào gi y các câu ch a ti ng có v n ươm, v n ươp, trong th i gian 2 phút, nhóm nào tìm và ghi úng G i h c sinh c l i bài, giáo viên nh n xét. ư c nhi u câu nhóm ó th ng. 3.C ng c ti t 1: 2 em. Ti t 2 4.Tìm hi u bài và luy n nói: H i bài m i h c. G i 1 h c sinh c o n 1, c l p c th m và tr l i các câu h i: 1. H Gươm là c nh p âu ?
 5. 2. T trên cao nhìn xu ng m t H Gươm như th nào ? H Gươm là c nh p Hà N i. T trên cao nhìn xu ng m t H Gươm G i h c sinh c o n 2. như chi c gương hình b u d c, kh ng l , sáng long lanh. 3. Gi i thi u b c nh minh ho bài H Gươm. G i h c sinh c c bài văn. H c sinh quan sát tranh SGK. Nhìn nh tìm câu văn t c nh Giáo viên nêu yêu c u c a bài t p. 2 em c c bài. Cho h c sinh quan sát tranh minh ho : Qua tranh giáo viên g i ý các câu h i giúp h c sinh tìm câu văn t c nh (b c tranh 1, b c tranh 2, b c tranh 3). H c sinh tím câu văn theo hư ng d n c a Nh n xét chung ph n tìm câu văn t c nh c a h c giáo viên. sinh c a h c sinh. 5.C ng c : H i tên bài, g i c bài, nêu l i n i dung bài ã h c. 6.Nh n xét d n dò: V nhà c l i bài nhi u l n, xem bài m i. Nh c tên bài và n i dung bài h c. 1 h c sinh c l i bài. Th c hành nhà. Môn : Th công BÀI: C T DÁN HÀNG RÀO ƠN GI N (Ti t 1) I.M c tiêu: -Giúp HS bi t cách c t các nan gi y. -C t ư c các nan gi y và dán thành hàng rào.
 6. II. dùng d y h c: -Chu n b m u các nan gi y và hàng rào. -1 t gi y k có kích thư c l n. -H c sinh: Gi y màu có k ô, bút chì, v th công, h dán … . III.Các ho t ng d y h c : Ho t ng GV Ho t ng HS 1. n nh: Hát. 2.KTBC: Ki m tra s chu n b c a h c sinh theo yêu c u H c sinh mang d ng c trên bàn cho giáo giáo viên d n trong ti t trư c. viên ki m tra. Nh n xét chung v vi c chu n b c a h c sinh. 3.Bài m i: Gi i thi u bài, ghi t a. Giáo viên hư ng d n h c sinh quan sát và Vài HS nêu l i nh n xét: Ghim hình v m u lên b ng. nh hư ng cho h c sinh quan sát các nan gi y và hàng rào (H1) H c sinh quan sát các nan gi y và hàng rào + Các nan gi y là nh ng o n th ng cách u. m u (H1) trên b ng l p. Hàng rào ư c dán b i các nan gi y. Các nan gi y Có 3 nan gi y ngang, m i nan gi y có chi u dài 9 ô và chi u r ng 1 ô.
 7. Hàng rào b ng các nan gi y. Hình 1 H i: Có bao nhiêu s nan ng? Có bao nhiêu s nan ngang? + Hàng rào ư c dán b i các nan gi y: Kho ng cách gi a các nan ng bao nhiêu ô, g m 2 nan gi y ngang và 4 nan gi y ng, gi a các nan ngang bao nhiêu ô? kho ng cách gi a các nan gi y ng cách u kho ng 1 ô, các nan gi y ngang kho ng 2 ô. Giáo viên hư ng d n k c t các nan gi y. H c sinh l ng nghe giáo viên hư ng d n k và c t các nan gi y. L t m t trái c a t gi y màu có k ô, k theo các ư ng k có các nan cách u nhau. Cho h c H c sinh nh c k i cách k và c t các nan sinh k 4 nan ng (dài 6 ô r ng 1 ô và 2 nan gi y. ngang dài 9 ô r ng 1 ô) C t theo các ư ng th ng cách us ư c các nan gi y (H2) Hư ng d n h c sinh cách k và c t: Giáo viên thao tác t ng bư c yêu c u h c sinh Theo dõi cách th c hi n c a giáo viên. quan sát.
 8. H c sinh th c hành k c t nan gi y: Cho h c sinh k 4 nan ng (dài 6 ô r ng 1 ô và 2 nan ngang dài 9 ô r ng 1 ô) c t ra kh i t gi y. H c sinh th c hành k và c t các gi y: k 4 nan ng (dài 6 ô r ng 1 ô và 2 nan ngang dài 9 ô r ng 1 ô) c t ra kh i t gi y. Quan sát giúp h c sinh y u hoàn thành nhi m v c a mình. 4.C ng c : 5.Nh n xét, d n dò: Nh n xét, tuyên dương các em k úng và c t p. Chu n b bài h c sau: mang theo bút chì, thư c k , kéo, gi y màu có k ô li, h dán… Th ba ngày… tháng… năm 2005 MÔN : TH D C BÀI: TRÒ CHƠI. I.M c tiêu: -Ti p t c v i trò chơi: “Kéo cưa l a x ”. Yêu c u bi t tham gia vào trò chơi có k t h p v n i u. -Ti p t c chuy n c u theo nhóm 2 ngư i. Yêu c u tham gia trò chơi tương i ch ông. II.Chu n b : -D n v sinh nơi t p. Chu n b còi và m t s qu c u cho m i h c sinh m i qu . -Chu n b v t, b ng nh , bìa c ng … chuy n c u. III. Các ho t ng d y h c :
 9. Ho t ng GV Ho t ng HS 1.Ph n m u: Th i còi t p trung h c sinh. H c sinh ra sân. ng t i ch , kh i ng. Ph bi n n i dung yêu c u c a bài h c: 1 – 2 HS l ng nghe n mYC n i dung bài h c. phút. Ch y nh nhàng thành m t hàng d c trên a H c sinh th c hi n theo hư ng d n c a l p hình t nhiên sân trư ng 50 - 60 m. trư ng. i thư ng theo vòng tròn ngư c chi u kim ng h ) và hít th sâu: 1 phút. Ôn bài th d c, 1 l n, m i ng tác 2 X 8 nh p. H c sinh ôn bài th d c theo hư ng d n c a 2.Ph n cơ b n: l p trư ng. Trò chơi: “Kéo cưa l a x ” 6 – 8 phút Cho h c sinh ôn l i v n i u sau ó cho các em chơi theo l nh th ng nh t. “Chu n b – b t u! H c sinh th c hi n theo i hình vòng tròn và ” Sau l nh ó các em ng lo t c v n i u và theo hư ng d n c a l p trư ng. chơi trò chơi. Chuy n c u theo nhóm 2 ngư i 6 – 8 phút. T ch c cho các em thi ua nhau theo nhóm 2 ngư i. 3.Ph n k t thúc : GV dùng còi t p h p h c sinh. H c sinh thi ua chuy n câu theo nhóm 2 ngư i. i thư ng theo nh p 2 – 4 hàng d c và hát: 1 - 2 phút. Ôn ng tác vươn th và i u hoà c a bài th d c, m i ông tác 2 x 8 nh p. H c sinh th c hi n theo hư ng d n c a l p Giáo viên h th ng bài h c 1 – 2 phút. trư ng. 4.Nh n xét gi h c. Ôn ng tác vươn th và i u hoà c a bài th
 10. D n dò: Th c hi n nhà. d c, m i ông tác 2 x 8 nh p. H c sinh l ng nghe Th c hi n nhà. Môn : Chính t (t p chép) BÀI : H GƯƠM I.M c tiêu: -HS chép l i chính xác, trình bày úng o n văn trong bài: H Gươm. -Làm úng các bài t p chính t : i n v n ươm ho c ươp, ch k ho c c. II. dùng d y h c: -B ng ph , b ng nam châm. N i dung bài thơ c n chép và các bài t p 2, 3. -H c sinh c n có VBT. III.Các ho t ng d y h c : Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1.KTBC : Ch m v nh ng h c sinh giáo viên cho v nhà Ch m v nh ng h c sinh y u hay vi t sai ã chép l i bài l n trư c. cho v nhà vi t l i bài. G i 2 h c sinh lên b ng vi t: 2 h c sinh làm b ng. Hay chăng dây i n Hay chăng dây i n Là con nh n con. Là con nh n con. Nh n xét chung v bài cũ c a h c sinh. 2.Bài m i:
 11. GV gi i thi u bài ghi t a bài. H c sinh nh c l i. 3.Hư ng d n h c sinh t p chép: G i h c sinh nhìn b ng c o n văn c n chép 2 h c sinh c, h c sinh khác dò theo bài (giáo viên ã chu n b b ng ph ). b n c trên b ng t . C l p c th m o n văn c n chép và tìm nh ng H c sinh c th m và tìm các ti ng khó hay ti ng các em thư ng vi t sai như: l p ló, xum xuê, vi t sai: tuỳ theo h c sinh nêu nhưng giáo c kính, … vi t vào b ng con. viên c n ch t nh ng t h c sinh sai ph bi n trong l p. H c sinh vi t vào b ng con các ti ng hay Giáo viên nh n xét chung v vi t b ng con c a vi t sai: l p ló, xum xuê, c kính, … h c sinh. H c sinh th c hi n theo hư ng d n c a giáo Th c hành bài vi t (chép chính t ). viên chép bài chính t vào v chính t . Hư ng d n các em tư th ng i vi t, cách c m bút, t v , cách vi t u bài, cách vi t ch uc a o n văn th t vào 2 ô, ph i vi t hoa ch cái b t u m i câu. H c sinh ti n hành chép bài vào t p v . Cho h c sinh nhìn bài vi t b ng t ho c SGK vi t. Hư ng d n h c sinh c m bút chì s al i chính t : H c sinh soát l i t i v c a mình và i v + Giáo viên c thong th , ch vào t ng ch trên s a l i cho nhau. b ng h c sinh soát và s a l i, hư ng d n các em g ch chân nh ng ch vi t sai, vi t vào bên l v . + Giáo viên ch a trên b ng nh ng l i ph bi n, H c sinh ghi l i ra l theo hư ng d n c a hư ng d n các em ghi l i ra l v phía trên bài giáo viên. vi t. Thu bài ch m 1 s em. 4.Hư ng d n làm bài t p chính t : H c sinh nêu yêu c u c a bài trong v BT Ti ng
 12. Vi t. i n v n ươm ho c ươp. ính trên b ng l p 2 b ng ph có s n 2 bài t p i n ch k ho c c. gi ng nhau c a các bài t p. H c sinh làm VBT. G i h c sinh làm b ng t theo hình th c thi ua Các em thi ua nhau ti p s c i n vào ch gi a các nhóm. tr ng theo 2 nhóm, m i nhóm i di n 4 h c Nh n xét, tuyên dương nhóm th ng cu c. sinh. Gi i 5.Nh n xét, d n dò: Cư p c , lư m lúa, qua c u, gõ k ng. Yêu c u h c sinh v nhà chép l i kh thơ cho úng, s ch p, làm l i các bài t p. H c sinh nêu l i bài vi t và các ti ng c n lưu ý hay vi t sai, rút kinh nghi m bài vi t l n sau. Môn: T p vi t BÀI: TÔ CH HOA S I.M c tiêu:-Giúp HS bi t tô ch hoa S. -Vi t úng các v n ươm, ươp, các t ng : H Gươm, nư m nư p – ch thư ng, c v a, úng ki u, u nét, ưa bút theo úng quy trình vi t; dãn úng kho ng cách gi a các con ch theo m u ch trong v t p vi t. II. dùng d y h c: B ng ph vi t s n m u ch trong n i dung luy n vi t c a ti t h c. -Ch hoa: S t trong khung ch (theo m u ch trong v t p vi t) -Các v n và các t ng ( t trong khung ch ). III.Các ho t ng d y h c :
 13. Ho t ng GV Ho t ng HS 1.KTBC: Ki m tra bài vi t nhà c a h c sinh, H c sinh mang v t p vi t trên bàn cho ch m i m 2 bàn h c sinh. giáo viên ki m tra. G i 4 em lên b ng vi t, c l p vi t b ng con các 4 h c sinh vi t trên b ng, l p vi t b ng con t : xanh mư t, dòng nư c. các t : xanh mư t, dòng nư c. Nh n xét bài cũ. 2.Bài m i : Qua m u vi t GV gi i thi u và ghi t a bài. GV treo b ng ph vi t s n n i dung t p vi t. Nêu nhi m v c a gi h c: T p tô ch hoa S, t p H c sinh nêu l i nhi m v c a ti t h c. vi t các v n và t ng ng d ng ã h c trong các bài t p c: ươm, ươp, H Gươm, nư m nư p. Hư ng d n tô ch hoa: Hư ng d n h c sinh quan sát và nh n xét: Nh n xét v s lư ng và ki u nét. Sau ó nêu quy trình vi t cho h c sinh, v a nói v a tô ch H c sinh quan sát ch hoa S trên b ng ph và trong khung ch S. trong v t p vi t. Nh n xét h c sinh vi t b ng con. H c sinh quan sát giáo viên tô trên khung ch m u. Hư ng d n vi t v n, t ng ng d ng: Vi t b ng con. Giáo viên nêu nhi m v h c sinh th c hi n: + c các v n và t ng c n vi t. H c sinh c các v n và t ng ng d ng, + Quan sát v n, t ng ng d ng b ng và v quan sát v n và t ng trên b ng ph và trong t p vi t c a h c sinh. v t p vi t. + Vi t b ng con. 3.Th c hành : Cho HS vi t bài vào t p. Vi t b ng con. GV theo dõi nh c nh ng viên m t s em vi t
 14. ch m, giúp các em hoàn thành bài vi t t i l p. 4.C ng c : Th c hành bài vi t theo yêu c u c a giáo viên và v t p vi t. G i HS c l i n i dung bài vi t và quy trình tô ch S. Thu v ch m m t s em. Nh n xét tuyên dương. 5.D n dò: Vi t bài nhà ph n B, xem bài m i. Nêu n i dung và quy trình tô ch hoa, vi t các v n và t ng . Hoan nghênh, tuyên dương các b n vi t t t. Th tư ngày… tháng… năm 2005 Môn : T p c LU TRE I.M c tiêu: 1. H c sinh c trơn c bài thơ. Chú ý: -Phát âm úng các t ng : Lu tre, rì rào, g ng vó, bóng râm. 2. Ôn các v n iêng, yêng; tìm ư c ti ng trong bài có v n iêng, ti ng ngoài bài có v n iêng. i n v n yêng ho c iêng. 3. Hi u ư c n i dung bài: Vào m t bu i sáng s m, lu tre xanh rì rào, ng n tre như kéo m t tr i lên. Bu i trưa lu tre im gió nhưng l i y ti ng chim. II. dùng d y h c: -Tranh minh ho bài c SGK. -B ch c a GV và h c sinh. III.Các ho t ng d y h c :
 15. 1.KTBC : H i bài trư c. H c sinh nêu tên bài trư c. G i 2 h c sinh c bài: “H Gươm” và tr l i câu 2 h c sinh c bài và tr l i câu h i: h i 1 và 2 trong SGK. GV nh n xét chung. 2.Bài m i: GV gi i thi u tranh, gi i thi u bài và rút t a bài ghi b ng. Nh c t a. Hư ng d n h c sinh luy n c: + c m u bài thơ l n 1 (nh n gi ng các t ng : L ng nghe. s m mai, rì rào, cong, kéo, trưa, n ng, n m, nhai, b n th n, y). Tóm t t n i dung bài. + c m u l n 2 ( ch b ng), c nhanh hơn l n 1. + Luy n c ti ng, t ng khó: L ng nghe và theo dõi c th m trên b ng. Cho h c sinh th o lu n nhóm tìm t khó c trong bài, giáo viên g ch chân các t ng các Th o lu n nhóm rút t ng khó c, i di n nhóm ã nêu: Lu tre, rì rào, g ng vó, bóng râm. nhóm nêu, các nhóm khác b sung. H c sinh luy n c các t ng trên: Luy n c câu: Vài em c các t trên b ng. G i em u bàn c hai dòng thơ (dòng th nh t và dòng th hai). Các em sau t ng d y c các dòng thơ n i ti p (m i em 2 dòng thơ cho tr n 1 ý). c n i ti p m i em 2 dòng thơ b t u em + Luy n c o n và c bài thơ: ng i u bàn dãy bàn bên trái. c n i ti p t ng kh thơ (m i em c 4 dòng thơ)
 16. Thi c c bài thơ. c n i ti p 2 em. Giáo viên c di n c m l i bài thơ. c ng thanh c bài. M i nhóm c i di n 1 h c sinh c thi ua gi a các nhóm. Luy n t p: 2 em, l p ng thanh. Ôn v n iêng: Ngh gi a ti t Giáo viên yêu c u Bài t p 1: Tìm ti ng trong bài có v n iêng ? Bài t p 2: Tìm ti ng ngoài bài có v n iêng ? Ti ng. Các nhóm thi tìm ti ng và ghi vào b ng con, Bài t p 3: i n v n iêng ho c yêng ? thi ua gi a các nhóm. G i h c sinh c 2 câu chưa hoàn thành trong bài Iêng: bay li ng, c a riêng, chiêng tr ng, Cho h c sinh thi tìm và i n vào ch tr ng v n iêng ho c yêng thành các câu hoàn ch nh. Các t c n i n: chiêng (c ng chiêng), y ng G i h c sinh c l i bài, giáo viên nh n xét. (chim y ng) 3.C ng c ti t 1: Ti t 2 4.Tìm hi u bài và luy n nói: H i bài m i h c. 2 em c l i bài thơ. G i h c sinh c bài và tr l i câu h i: 1. Nh ng câu thơ nào t lu tre bu i s m?
 17. 2. c nh ng câu thơ t lu tre bu i trưa? Th c hành luy n nói: Lu tre xanh rì rào. Ng n tre cong g ng vó. tài: H i áp v các lo i cây. Tre b n th n nh gió. Ch t v y ti ng chim. Giáo viên cho h c sinh quan sát tranh minh ho và nêu các câu h i g i ý h c sinh h i áp v các lo i cây mà v trong SGK. H i: Nh n xét luy n nói và u n n n, s a sai. H c sinh luy n nói theo hư ng d n c a giáo 5.C ng c : viên. H i tên bài, g i c bài, nêu l i n i dung bài ã h c. 6.Nh n xét d n dò: V nhà c l i bài nhi u l n, xem bài m i. H c sinh nêu tên bài và c l i bài 2 em. Th c hành nhà. Môn : TNXH BÀI : GIÓ I.M c tiêu : Sau gi h c h c sinh bi t : -Nh n xét tr i có gió hay không có gió; gió nh hay gió m nh b ng quan sát và c m giác. -Dùng v n t riêng miêu t cây c i khi có gió th i và c m giác. II. dùng d y h c: -Các hình trong SGK, hình v c nh gió to. III.Các ho t ng d y h c :
 18. Ho t ng GV Ho t ng HS 1. n nh : 2.KTBC: H i tên bài. + Khi tr i n ng b u tr i như th nào? Khi n ng b u tr i trong xanh có mây tr ng, có M t tr i sáng chói, … Khi tr i mưa b u tr i u ám, mây en xám x t + Nêu các d u hi u nh n bi t tr i mưa? ph kín, không có m t tr i, … Nh n xét bài cũ. 3.Bài m i: H c sinh nh c t a. Giáo viên gi i thi u và ghi b ng t a bài. Ho t ng 1 : Quan sát tranh. M c ích: H c sinh nh n bi t các d u hi u khi tr i có gió qua tranh, nh. Bi t ư c d u hi u khi có gió nh , gió m nh. Các bư c ti n hành: H c sinh quan sát tranh và ho t ng theo Bư c 1: Giáo viên hư ng d n h c sinh quan sát 5 nhóm. hình c a bài trang 66 và 67 và tr l i các câu h i sau: + Hình nào làm cho b n bi t tr i ang có gió ? Hình lá c ang bay, hình cây c i nghiêng ngã, hình các b n ang th di u. + Vì sao em bi t là tr i ang có gió? Vì t o cho c nh v t lay ng (c bay, cây nghiêng ngã, di u bay) + Gió trong các hình ó có m nh hay không? Nh , không nguy hi m. Có gây nguy hi m hay không ? T ch c cho các em làm vi c theo nhóm quan sát và th o lu n nói cho nhau nghe các ý ki n c a mình n i dung các câu h i trên.
 19. Bư c 2: G i i di n nhóm mang SGK lên ch vào t ng tranh và tr l i các câu h i. Các nhóm i di n các nhóm tr l i các câu h i trên, các khác nghe và nh n xét b sung. nhóm khác b sung và hoàn ch nh. Bư c 3: Giáo viên treo tranh nh gió và bão lên b ng cho h c sinh quan sát và h i: + Gió trong m i tranh này như th nào? R t m nh. + C nh v t ra sao khi có gió như th nào? Cây c i nghiêng ngã, nhà c a siêu v o. Cho h c sinh làm vi c theo nhóm nh quan sát và tr l i các câu h i. Giáo viên ch vào tranh và nói: Gió m nh có th chuy n thành bão (ch vào tranh v bão), bão r t nguy hi m cho con ngư i và có th làm nhà, gãy cây, th m chí ch t c ngư i n a. Giáo viên k t lu n: Tr i l ng gió thì cây c i ng yên, có gió nh làm cho lá cây ng n c lay ng nh . Gió m nh thì nguy hi m nh t là bão. Ho t ng 2: T o gió. H c sinh nh c l i. M : H c sinh mô t ư c c m giác khi có gió th i vào mình. Cách ti n hành: Bư c 1: Cho h c sinh c m qu t vào mình và tr l i các câu h i sau: Em c m giác như th nào? Bư c 2: G i m t s h c sinh tr l i câu h i. Ho t ng 3: Quan sát ngoài tr i. M : H c sinh nh n bi t tr i có gió hay không có H c sinh th c hành và tr l i câu h i gió, gió m nh hay gió nh . Mát, l nh. Cách ti n hành: Bư c 1: Cho h c sinh ra sân trư ng và giao
 20. nhi m v cho h c sinh. i di n h c sinh tr l i. + Quan sát xem lá cây, ng n c , lá c … có lay ng hay không? + T ó rút ra k t lu n gì? Bư c 2: T ch c cho các em làm vi c và theo dõi hư ng d n các em th c hành. Ra sân và ho t ng theo hư ng d n c a giáo Bư c 3: T p trung l p l i và ch nh m t s h c viên. sinh nêu k t qu quan sát và th o lu n trong Lay ng nh –> gió nhe. nhóm. Lay ng m nh –> gió m nh. Giáo viên k t lu n: Nh quan sát cây c i c nh v t xung quanh và c m nh n c a m i ngư i mà ta bi t tr i l ng gió hay có gió, gió nh hay gió m nh. 4.C ng c dăn dò: H c sinh nêu k t qu quan sát và th o lu n T ch c cho h c sinh kh c sâu ki n th c b ng ngoài sân trư ng. câu h i: + Làm sao ta bi t có gió hay không có gió? Nh c l i. + Gió nh thì cây c i, c nh v t như th nào? Gió m nh thì c nh v t cây c i như th nào? H c bài, xem bài m i. Cây c i c nh v t lay ng –> có gió, cây c i c nh v t ng im –> không có gió. Gió nh cây c i … lay ng nh , gió m nh cây c i … lay ng m nh.
Đồng bộ tài khoản