Giáo án Văn 5: Tập đọc Lòng dân

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
68
lượt xem
2
download

Giáo án Văn 5: Tập đọc Lòng dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Đọc đúng văn bản kịch. Phân biệt tên nhân vật, lời nói của nhân vật. Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm. - Giọng đọc thay đổi linh hoạt, hợp với tính cách từng nhân vật, tình huống căng thẳng. 2. Kĩ năng: - Biết đọc diễn cảm đoạn kịch theo cách phân vai - Hiểu nội dung phần 1: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, thông minh, mưu trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc cứu cán bộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Văn 5: Tập đọc Lòng dân

  1. Taäp ñoïc LOØNG DAÂN I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Ñoïc ñuùng vaên baûn kòch. Phaân bieät teân nhaân vaät, lôøi noùi cuûa nhaân vaät. Ñoïc ñuùng ngöõ ñieäu caùc caâu keå, caâu hoûi, caâu khieán, caâu caûm. - Gioïng ñoïc thay ñoåi linh hoaït, hôïp vôùi tính caùch töøng nhaân vaät, tình huoáng caêng thaúng. 2. Kó naêng: - Bieát ñoïc dieãn caûm ñoaïn kòch theo caùch phaân vai - Hieåu noäi dung phaàn 1: Ca ngôïi dì Naêm duõng caûm, thoâng minh, möu trí trong cuoäc ñaáu trí ñeå löøa giaëc cöùu caùn boä caùch maïng. 3. Thaùi ñoä:
  2. - Giaùo duïc hoïc sinh hieåu taám loøng cuûa ngöôøi daân Nam boä noùi rieâng vaøcaû nöôùc noùi chung ñoái vôùi caùch maïng. II. Chuaån bò: - Thaày: Tranh minh hoïa cho vôû kòch - Baûng phuï ghi lôøi nhaân vaät caàn ñoïc dieãn caûm. - Troø : Bìa cöùng coù ghi caâu noùi cuûa nhaân vaät maø em khoù ñoïc III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Saéc maøu em yeâu - Troø chôi: Ai may maén theá? - Giaùo vieân boác thaêm soá hieäu - Hoïc sinh coù soá hieäu traû
  3. lôøi caâu hoûi - Cho hoïc sinh nhaän xeùt - Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Loøng - Hoïc sinh laéng nghe daân” 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân, hoïc sinh ñoïc ñuùng vaên baûn nhoùm kòch Muïc tieâu: Reøn HS ñoïc ñuùng kòch baûn. Phöông phaùp: Thöïc haønh - HS töï choïn nhoùm vaø phaân vai.
  4. - Moãi nhoùm laàn löôït ñoïc - Hoïc sinh nhaän xeùt  Giaùo vieân gôïi yù reøn ñoïc - Nhaán maïnh: hoång thaáy, nhöõng töø ñòa phöông. tui, leï - Vôû kòch coù theå chia laøm - 3 ñoaïn: maáy ñoaïn ? Ñoaïn 1: Töø ñaàu... laø con Ñoaïn 2: Choàng chò aø ?... tao baén Ñoaïn 3: Coøn laïi - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc noái - Hoïc sinh ñoïc noái tieáp tieáp theo töøng ñoaïn. - Cho hoïc sinh ñoïc caùc töø - Hoïc sinh ñoïc: hoång thaáy, ñöôïc chuù giaûi trong baøi. thieät, queïo voâ, leï, raùng - Yeâu caàu 1, 2 hoïc sinh ñoïc - 1, 2 hoïc sinh ñoïc
  5. laïi toaøn boä vôû kòch. * Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp Muïc tieâu: Giuùp HS naém noäi dung kòch baûn Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi - Toå chöùc cho hoïc sinh thaûo - Caùc nhoùm thaûo luaän luaän - Thö kí ghi vaøo phieáu caùc yù kieán cuûa baïn. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, caùc nhoùm nhaän xeùt. - Chuù caùn boä bò boïn giaëc + Chuù caùn boä gaëp nguy hieåm röôït ñuoåi baét, heát ñöôøng, nhö theá naøo? chaïy vaøo nhaø dì Naêm.
  6. - Dì ñöa chuù chieác aùo ñeå + Dì Naêm ñaõ nghó ra caùch gì thay, roài baûo chuù ngoài ñeå cöùu chuù caùn boä? xuoáng choõng vôø aên côm. +Chi tieát naøo trong ñoaïn kòch - Dì Naêm bình tónh nhaän laøm em thích thuù nhaát ? Vì chuù caùn boä laø choàng, khi sao ? teân cai xaüng gioïng , hoûi laïi : Choàng chò aø ?, dì vaãn khaúng ñònh : Daï, choàng tui. /…  Giaùo vieân choát yù + Chi tieát naøo trong ñoaïn - Dì Naêm laøm boïn giaëc hí kòch laøm em thích thuù nhaát? höûng töôûng nhaàm dì saép Vì sao? khai neân bò teõn toø laø tình huoáng haáp daãn nhaát vì ñaåy maâu thuaãn kòch leân ñeán ñænh ñieåm sau ñoù côûi nuùt raát nhanh vaø raát kheùo.
  7. + Neâu noäi dung chính cuûa vôû - Laàn löôït 4 hoïc sinh ñöùng kòch phaàn 1. leân vaø neâu (thi ñua  tìm yù ñuùng). - Caû lôùp nhaän xeùt vaø choïn yù ñuùng  Giaùo vieân choát: Ca ngôïi dì - Hoïc sinh laéng nghe Naêm duõng caûm, thoâng minh, möu trí trong cuoäc ñaáu trí ñeå löøa giaëc, cöùu caùn boä caùch maïng. * Hoaït ñoäng 3: Ñoïc dieãn - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân caûm Muïc tieâu: Reøn HS ñoïc dieãn caûm
  8. Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñ.thoaïi - Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm - Hoïc sinh neâu caùch ngaét, maøn kòch. nhaán gioïng. - Hoïc sinh neâu tính caùch cuûa caùc nhaân vaät vaø neâu caùch ñoïc veà caùc nhaân vaät ñoù: + Cai vaø lính, hoáng haùch, xaác xöôïc + An: gioïng ñöùa treû ñang khoùc + Dì Naêm vaø caùn boä ôû ñoaïn ñaàu: töï nhieân, ôû ñoaïn sau: than vaõn, ngheïn ngaøo.
  9. - Lôùp nhaän xeùt - Yeâu caàu hoïc sinh töøng - Töøng nhoùm thi ñua nhoùm ñoïc * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá Muïc tieâu : Giuùp HS nhaäp vai - Hoaït ñoäng nhoùm, caù theo nhaân vaät nhaân Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm, thöïc haønh - Thi ñua: + Giaùo vieân cho hoïc sinh - 6 hoïc sinh dieãn kòch + dieãn kòch ñieäu boä, ñoäng taùc cuûa töøng + Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân nhaân vaät (2 daõy) döông
  10. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Reøn ñoïc gioïng töï nhieân theo vaên baûn kòch. - Chuaån bò: “Loøng daân” (tt) - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản