intTypePromotion=4

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 10

Chia sẻ: Askjhdkajd Dakjdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
86
lượt xem
19
download

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu HS lấy thêm các ví dụ khác về nhiên liệu. HS lấy thêm các ví dụ khác về nhiên liệu và tự ghi vào vở. Hoạt động 3 : Thông báo về năng suất tỏa nhiệt của - Yêu cầu để HS đọc định nghĩa trong SGK. HS ủoùc ủũnh nghĩa NSTN của SGK. - GV nêu định nghĩa năng suất toả nhiệt của nhiên liệu. - Giới thiệu kí hiệu, đơn vị của năng suất toả nhiệt. HS tự ghi định nghĩa, kí hiệu và đơn vị vào vở - Giới thiệu bảng năng suất toả nhiệt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 10

  1. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - Yªu cÇu HS lÊy thªm c¸c vÝ dô kh¸c vÒ nhiªn liÖu. HS lÊy thªm c¸c vÝ dô kh¸c vÒ nhiªn liÖu vµ tù ghi vµo vë. II- N¨ng suÊt to¶ nhiÖt cña nhiªn liÖu Ho¹t ®éng 3 : Th«ng b¸o vÒ n¨ng suÊt táa nhiÖt - Baûng n¨ng suÊt táa nhiÖt cña cña nhiªn liÖu (SGK - Yªu cÇu ®Ó HS ®äc ®Þnh nghÜa trong SGK. HS - Ñònh nghÜa. SGK ñoïc ñònh nghÜa NSTN cña SGK. - N¨ng suÊt táa nhiÖt cña Hi®ro lµ - GV nªu ®Þnh nghÜa n¨ng suÊt to¶ nhiÖt cña 120.106J/kg lín h¬n rÊt nhiÒu n¨ng nhiªn liÖu. suÊt táa nhiÖt cña c¸c nhiªn liÖu - Giíi thiÖu kÝ hiÖu, ®¬n vÞ cña n¨ng suÊt to¶ kh¸c. nhiÖt. HS tù ghi ®Þnh nghÜa, kÝ hiÖu vµ ®¬n vÞ vµo vë - Giíi thiÖu b¶ng n¨ng suÊt to¶ nhiÖt cña nhiªn liÖu 26.1. - Cho biÕt n¨ng suÊt táa nhiÖt cña Hi®ro ? So s¸nh n¨ng suÊt táa nhiÖt cña Hi®ro víi n¨ng suÊt táa nhiÖt cña nhiªn liÖu kh¸c ? HS: nªu n¨ng suÊt táa nhiÖt cña mét sè nhiªn liÖu GV th«ng b¸o thªm : HiÖn nay nguån nhiªn liÖu than ®¸, dÇu löa, khÝ ®èt ®ang c¹n kiÖt vµ c¸c nhiªn liÖu nµy khi ch¸y táa ra nhiÒu khÝ ®éc g©y III- C«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng do « nhiÔm m«i tr­êng ®· buéc con ng­êi h­íng nhiªn liÖu bÞ ®èt ch¸y táa ra. tíi nh÷ng nguån n¨ng l­îng kh¸c nh­ n¨ng l­îng nguyªn tö, n¨ng l­îng mÆt trêi, n¨ng Q = q.m l­îng nhiÖt ®iÖn ...nhiªn liÖu. Trong ®ã : Q : lµ nhiÖt l­îng táa ra (®¬n vÞ : J) Ho¹t ®éng 4 : X©y dùng c«ng thøc tÝnh nhiÖt q : n¨ng suÊt táa nhiÖt cña nhiªn l­îng do nhiªn liÖu bÞ ®èt ch¸y táa ra. liÖu (®¬n vÞ : J/kg) - GV yªu cÇu HS nªu l¹i ®Þnh nghÜa n¨ng suÊt m : Khèi l­îng nhiªn liÖu bÞ ®èt to¶ nhiÖt cña nhiªn liÖu. ch¸y hoµn toµn (®¬n vÞ : kg). HS nªu l¹i ®Þnh nghÜa - VËy nÕu ®èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng m kg nhiªn liÖu cã n¨ng suÊt to¶ nhiÖt q th× nhiÖt l­îng to¶ ra lµ bao nhiªu ? HS tù thiÕt lËp c«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng do nhiªn liÖu bÞ ®èt ch¸y táa ra vµ ghi vµo vë - Cã thÓ gîi ý c¸ch lËp luËn : N¨ng suÊt to¶ nhiÖt cña 1 nhiÖu liÖu lµ q (J/kg). IV- VËn dông ý nghÜa 1 kg nhiªn liÖu ®ã ch¸y hoµn toµn to¶ ra nhiÖt l­îng q(J). C1 : Dïng bÕp than lîi h¬n dïng VËy cã m kg nhiªn liÖu ®ã ch¸y hoµn toµn to¶ ra bÕp cñi v× n¨ng suÊt táa nhiÖt cña nhiÖt l­îng Q=? -91- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  2. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 Q = q. m than lín h¬n cñi. Ngoµi ra dïng than Ho¹t ®éng 5 : VËn dông ®¬n gi¶n, tiÖn lîi h¬n cñi, dïng than cßn gãp phÇn b¶o vÖ rõng ... - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái C1. - C¸ nh©n HS tr¶ lêi c©u C2 vµo vë. - Gäi 2HS lªn b¶ng gi¶i bµi C2 : + HS 1 tÝnh cho cñi + HS 2 tÝnh cho than ®¸ - GV l­u ý HS c¸ch tãm t¾t ; theo dâi bµi lµm cña HS d­íi líp, cã thÓ thu bµi cña mét sè HS ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. D. Cñng cè: - Cho HS ®äc phÇn "Cã thÓ em ch­a biÕt". - NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n trªn b¶ng. Ch÷a bµi tËp nÕu sai. E. H­íng dÉn vÒ nhµ : - Bµi tËp 26 - N¨ng suÊt táa nhiÖt cña nhiªn liªu (SBT). Tõ 26.1 ®Õn 26.6. - H­íng dÉn bµi 26.4, 26.6 ®Ò cËp ®Õn hiÖu suÊt cña bÕp. GV gi¶i thÝch ý nghÜa con sè hiÖu suÊt ®Ó HS vËn dông khi lµm bµi tËp ë nhµ. TiÕt 32 TuÇn S: Bµi 27 : Sù b¶o toµn n¨ng l­îng G: trong c¸c hiÖn t­îng c¬ vµ nhiÖt I- Môc tiªu : 1- KiÕn thøc : - T×m ®­îc vÝ dô vÒ sù truyÒn c¬ n¨ng, nhiÖt n¨ng tõ vËt nµy sang vËt kh¸c ; sù chuyÓn hãa gi÷a c¸c d¹ng c¬ n¨ng, gi÷a c¬ n¨ng vµ nhiÖt n¨ng. - Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn hãa n¨ng l­îng. - Dïng ®Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn hãa n¨ng l­îng ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­îng ®¬n gi¶n liªn quan ®Õn ®Þnh luËt nµy. 2- KÜ n¨ng : Ph©n tÝch hiÖn t­îng vËt lÝ. 3- Th¸i ®é : M¹nh d¹n, tù tin vµo b¶n th©n khi tham gia th¶o luËn trªn líp. II- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS : - Phãng to b¶ng 27.1, 27.2, phÇn ®iÒn tõ thÝch hîp (...............) d¸n b»ng giÊy trong (giÊy bãng kÝnh) ®Ó cã thÓ dïng bót d¹ viÕt vµ xãa dÔ dµng cã thÓ sö dông cho nhiÒu líp häc cïng bµi. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: - Khi nµo vËt cã c¬ n¨ng ? Cho vÝ dô. C¸c d¹ng c¬ n¨ng. -92- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  3. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - NhiÖt n¨ng lµ g× ? Nªu c¸c c¸ch lµm thay ®æi nhiÖt n¨ng cña vËt ? C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 Tæ chøc t×nh huèng häc tËp : §V§ nh­ phÇn më bµi trong SGK Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu vÒ sù truyÒn c¬ n¨ng, I- Sù truyÒn c¬ n¨ng, nhiÖt n¨ng nhiÖt n¨ng. tõ vËt nµy sang vËt kh¸c. - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái C1 - C¸ nh©n HS tr¶ lêi c©u hái C1. - 1HS lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶ vµo - GV theo dâi, söa sai cho HS. Chó ý nh÷ng sai b¶ng 27.1 treo trªn b¶ng. sãt cña HS ®Ó ®­a ra th¶o luËn trªn líp. - Tæ chøc cho HS th¶o luËn c©u C1 dùa vµo b¶ng 27.1 treo trªn b¶ng. - HS tham gia nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n. - ë vÞ trÝ (1) vµ (3) HS cã thÓ ®iÒn "®éng n¨ng vµ Yªu cÇu : (1) ®iÒn "c¬ n¨ng" thÕ n¨ng" thay cho ®iÒn "c¬ n¨ng" còng kh«ng (2) ®iÒn "nhiÖt n¨ng" sai nh­ng ë c©u C1 l­u ý m« t¶ sù truyÒn c¬ (3) ®iÒn "c¬ n¨ng" (4) ®iÒn "nhiÖt n¨ng vµ nhiÖt n¨ng nªn sö dông ®óng tõ ®iÒn lµ n¨ng". "c¬ n¨ng". - Qua c¸c vÝ dô ë c©u C1, em rót ra nhËn xÐt g× ? - Qua c©u C1, HS rót ra ®­îc nhËn xÐt : C¬ n¨ng vµ nhiÖt n¨ng cã thÓ truyÒn tõ vËt nµy sang vËt kh¸c. II- Sù chuyÓn hãa gi÷a c¸c d¹ng Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu vÒ sù chuyÓn hãa c¬ cña c¬ n¨ng, gi÷a c¬ n¨ng vµ nhiÖt n¨ng vµ nhiÖt n¨ng n¨ng. - T­¬ng tù ho¹t ®éng 2, GV h­íng dÉn HS th¶o - HS th¶o luËn t×m c©u tr¶ lêi cho luËn tr¶ lêi c©u C2 vµo b¶ng 27.2. c©u C2, ®iÒn tõ thÝch hîp vµo b¶ng 27.2 Yªu cÇu :(5) ®iÒn "thÕ n¨ng" (6) ®iÒn "®éng n¨ng" (7) ®iÒn "®éng n¨ng" (8) ®iÒn "thÕ n¨ng" (9) ®iÒn "c¬ n¨ng" (10) ®iÒn "nhiÖt n¨ng" (11) ®iÒn "nhiÖt n¨ng" (12) ®iÒn "c¬ n¨ng" - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy. - Qua vÝ dô ë c©u C2, rót ra nhËn - Qua c©u C2, HS thÊy ®­îc : §éng xÐt g× ? n¨ng cã thÓ chuyÓn hãa thµnh thÕ n¨ng vµ ng­îc l¹i (sù chuyÓn hãa -93- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  4. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 gi÷a c¸c d¹ng cña c¬ n¨ng). C¬ n¨ng cã thÓ chuyÓn hãa thµnh nhiÖt n¨ng vµ ng­îc l¹i. Ho¹t ®éng 4 : T×m hiÓu vÒ sù b¶o toµn n¨ng III- Sù b¶o toµn n¨ng l­îng trong l­îng. c¸c hiÖn t­îng c¬ vµ nhiÖt. - GV th«ng b¸o vÒ sù b¶o toµn n¨ng l­îng trong - HS ghi ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng c¸c hiÖn t­îng c¬ vµ nhiÖt. l­îng trong c¸c hiÖn t­îng c¬ vµ - Yªu cÇu HS nªu vÝ dô thùc tÕ minh häa sù b¶o nhiÖt vµo vë. toµn n¨ng l­îng trong c¸c hiÖn t­îng c¬ vµ - Nªu vÝ dô minh häa, tham gia th¶o nhiÖt. luËn trªn líp vÒ nh÷ng vÝ dô ®ã. IV. VËn dông C5 : Trong hiÖn t­îng hßn bi va vµo Ho¹t ®éng 5 : VËn dông thanh gç, c¶ hßn bi vµ thanh gç sau - VËn dông ®Ó gi¶i thÝch c©u C5,C6. khi va ch¹m chØ chuyÓn ®éng ®­îc - Gäi HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi c©u C5, C6. H­íng mét ®o¹n ng¾n råi dõng l¹i. Mét dÉn HS c¶ líp th¶o luËn vÒ c©u tr¶ lêi cña b¹n. phÇn c¬ n¨ng cña chóng ®· chuyÓn GV ph¸t hiÖn sai sãt ®Ó HS c¶ líp cïng ph©n hãa thµnh nhiÖt n¨ng lµm nãng hßn tÝch, söa ch÷a. bi, thanh gç, m¸ng tr­ît vµ kh«ng khÝ xung quanh. C6 : Trong hiÖn t­îng vÒ dao ®éng cña con l¾c, con l¾c chØ dao ®éng trong mét thêi gian ng¾n råi dõng l¹i ë vÞ trÝ c©n b»ng. Mét phÇn c¬ n¨ng cña con l¾c ®· chuyÓn hãa thµnh nhiÖt n¨ng lµm nãng con l¾c vµ kh«ng khÝ xung quanh. D. Cñng cè - Yªu cÇu HS nªu phÇn kiÕn thøc cÇn nhí cña bµi häc. - Cho ph¸t biÓu l¹i ®Þnh luËt B¶o toµn vµ chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng. E. H­íng dÉn vÒ nhµ : - §äc phÇn "Cã thÓ em ch­a biÕt". - Lµm bµi tËp 27- Sù b¶o toµn n¨ng l­îng trong c¸c hiÖn t­îng c¬ vµ nhiÖt (SBT). Tõ 27.1 ®Õn 27.6. - Häc phÇn ghi nhí. -94- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  5. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 TiÕt 33 TuÇn S: Bµi 28 : §éng c¬ nhiÖt G: I- Môc tiªu : 1- KiÕn thøc : - Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa ®éng c¬ nhiÖt. - Dùa vµo m« h×nh hoÆc h×nh vÏ ®éng c¬ næ bèn k×, cã thÓ m« t¶ ®­îc cÊu t¹o cña ®éng c¬ nµy. - Dùa vµo h×nh vÏ c¸c k× cña ®éng c¬ næ bèn k×, cã thÓ m« t¶ ®­îc chuyÓn vËn cña ®éng c¬ nµy. - ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh hiÖu suÊt cña ®éng c¬ nhiÖt. Nªu ®­îc tªn vµ ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i l­îng cã mÆt trong c«ng thøc. 2- Kü n¨ng: Gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n vÒ ®éng c¬ nhiÖt. 3- Th¸i ®é : Yªu thÝch m«n häc, m¹nh d¹n trong ho¹t ®éng nhãm, cã ý thøc t×m hiÓu c¸c hiÖn t­îng vËt lý trong tù nhiªn vµ gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng ®¬n gi¶n liªn quan ®Õn kiÕn thøc ®· häc. II- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS : - ¶nh chôp mét sè lo¹i ®éng c¬ nhiÖt. - H×nh 28.5 phãng to. - 4 m« h×nh ®éng c¬ næ bèn k× cho mçi tæ. - H×nh m« pháng ho¹t ®éng cña ®éng c¬ 4 k× trªn m¸y vi tÝnh. - S¬ ®å ph©n phèi n¨ng l­îng cña mét ®éng c¬ « t«. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: - Khi nµo vËt cã c¬ n¨ng ? Cho vÝ dô. C¸c d¹ng c¬ n¨ng. - NhiÖt n¨ng lµ g× ? Nªu c¸c c¸ch lµm thay ®æi nhiÖt n¨ng cña vËt ? C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 : Tæ chøc t×nh huèng häc tËp : Nh­ phÇn më bµi SGK. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu vÒ ®éng c¬ nhiÖt. I- §éng c¬ nhiÖt lµ g× ? -HS ®äc SGK, ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa. - HS ghi vë ®Þnh nghÜa ®éng c¬ nhiÖt - GV nªu l¹i ®Þnh nghÜa ®éng c¬ nhiÖt. vµ nªu c¸c vÝ dô vÒ ®éng c¬ nhiÖt nh­ - Yªu cÇu HS nªu vÝ dô vÒ ®éng c¬ nhiÖt mµ c¸c : ®éng c¬ xe m¸y, «t«, tµu háa, tµu em th­êng gÆp. thñy, ... -95- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  6. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - GV ghi tªn c¸c lo¹i ®éng c¬ do HS kÓ lªn b¶ng. - NÕu HS nªu ®­îc Ýt vÝ dô GV cã thÓ treo tranh c¸c lo¹i ®éng c¬ nhiÖt ®ång thêi ®äc phÇn th«ng b¸o môc I trong SGK ®Ó kÓ thªm mét sè vÝ dô vÒ ®éng c¬ nhiÖt. - Yªu cÇu HS ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau cña c¸c ®éng c¬ nµy ? - GV cã thÓ gîi ý cho HS so s¸nh c¸c ®éng c¬ nµy vÒ : + Lo¹i nhiªn liÖu sö dông. - Yªu cÇu HS nªu ®­îc ®éng c¬ ®èt + Nhiªn liÖu ®­îc ®èt ch¸y bªn trong hay bªn trong cã lo¹i sö dông nhiªn liÖu lµ ngoµi xi lanh (phÇn nµy HS kÕt hîp víi th«ng x¨ng, dÇu ma dót, ... b¸o SGK ®Ó tr¶ lêi). - §éng c¬ nhiªn liÖu ®èt ë ngoµi xi lanh nh­ : M¸y h¬i n­íc, tua bin h¬i n­íc .... - GV tæng hîp vÒ ®éng c¬ nhiÖt trªn b¶ng : - §éng c¬ nhiªn liÖu ®èt ë trong xi §éng c¬ nhiÖt lanh nh­ : §éng c¬ «t«, xe m¸y, tµu háa, tµu thñy, tªn löa, ... - Ghi s¬ ®å tæng hîp vÒ ®éng c¬ nhiÖt §. c¬ ®èt ngoµi §.c¬ ®èt trong vµo vë. - M¸y h¬i n­íc - §éng c¬ næ 4 k× - Tua bin h¬i n­íc - §éng c¬ ®iªzen - §éng c¬ ph¶n lùc - GV th«ng b¸o : §éng c¬ næ bèn k× lµ ®éng c¬ nhiÖt th­êng gÆp nhÊt hiÖn nay nh­ ®éng c¬ xe m¸y, ®éng c¬ «t«, m¸y bay, tµu háa ... Chóng ta II- §éng c¬ næ bèn k× sÏ ®i t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng cña lo¹i ®éng c¬ - HS chó ý l¾ng nghe phÇn giíi thiÖu nµy. vÒ cÊu t¹o cña ®éng c¬ næ bèn k× ®Ó Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu vÒ ®éng c¬ bèn k×. ghi nhí tªn cña c¸c bé phËn ®Ó gäi - GV sö dông tranh vÏ, kÕt hîp víi m« h×nh giíi tªn cho ®óng. thiÖu c¸c bé phËn c¬ b¶n cña ®éng c¬ næ bèn k×. - Gäi HS nh¾c l¹i tªn c¸c bé phËn cña ®éng c¬ - C¸c nhãm quay cho m« h×nh ®éng c¬ næ bèn k×. næ bèn k× ho¹t ®éng, th¶o luËn chøc - GV cho m« h×nh ®éng c¬ næ bèn k× ho¹t ®éng n¨ng vµ ho¹t ®éng cña ®éng c¬ næ bèn yªu cÇu HS th¶o luËn dù ®o¸n chøc n¨ng cña k× theo h­íng dÉn cña GV. tõng bé phËn cña ®éng c¬. - GV giíi thiÖu cho HS thÕ nµo lµ mét k× chuyÓn vËn cña ®éng c¬ ®ã lµ : Khi pit«ng trong xi lanh ®i tõ d­íi (vÞ trÝ thÊp nhÊt trong xi lanh) lªn trªn (®Õn vÞ trÝ cao -96- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  7. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 nhÊt trong xi lanh) hoÆc chuyÓn ®éng tõ trªn(tõ vÞ trÝ cao nhÊt trong xi lanh) xuèng d­íi (vÞ trÝ thÊp nhÊt trong xi lanh) th× lóc ®ã ®éng c¬ ®· thùc hiÖn ®­îc mét k× chuyÓn vËn. K× chuyÓn vËn ®Çu tiªn cña ®éng c¬ lµ pÝt t«ng ®i xuèng van 1 më, van 2 ®ãng. - Gäi HS ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng nªu ý kiÕn cña nhãm m×nh vÒ ho¹t ®éng cña ®éng c¬ næ - §¹i diÖn c¸c nhãm tham gia th¶o bèn k×, chøc n¨ng cña tõng k× trªn m« h×nh luËn vÒ 4 k× ho¹t ®éng cña ®éng c¬ næ ®éng c¬. 4 k×. - GV nªu c¸ch gäi t¾t tªn 4 kú ®Ó HS dÔ nhí. K× thø nhÊt : "Hót" - GV gäi c¸c nhãm kh¸c nªu nhËn xÐt. NÕu cÇn K× thø hai : "NÐn" gi¸o viªn söa ch÷a vµ nh¾c l¹i 4 k× chuyÓn vËn K× thø ba : "Næ" cña ®éng c¬. Yªu cÇu HS tù ghi vµo vë. K× thø t­ : "X¶" - GV l­u ý hái HS : - Tù ghi l¹i chuyÓn vËn cña ®éng c¬ + Trong 4 k× chuyÓn vËn cña ®éng c¬, k× nµo næ 4 k× vµo vë. ®éng c¬ sinh c«ng ? + B¸nh ®µ cña ®éng c¬ cã t¸c dông g× ? - Cã ®iÒu kiÖn GV cho HS m« pháng ho¹t ®éng - HS nªu ®­îc : cña ®éng c¬ 4 k× trªn m¸y tÝnh. + Trong 4 k×, chØ cã k× thø ba ®éng c¬ - GV cã thÓ më réng : sinh c«ng. + Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 28.2 nªu nhËn xÐt + C¸c k× kh¸c, ®éng c¬ chuyÓn ®éng vÒ cÊu t¹o cña ®éng c¬ « t« ? nhê ®µ cña v« l¨ng. - GV söa l¹i h×nh 28.2 lµ cÊu t¹o « t«, m¸y næ. + Trªn h×nh vÏ c¸c em thÊy 4 xi lanh nµy ë vÞ trÝ nh­ thÕ nµo ? T­¬ng øng víi k× chuyÓn vËn nµo - Liªn hÖ thøc tÕ HS thÊy ®­îc : ? - GV th«ng b¸o nhê cã cÊu t¹o nh­ vËy, khi ho¹t ®éng trong 4 xi lanh nµy lu«n lu«n cã mét xi lanh ë k× 3 (k× sinh c«ng), nªn trôc quay ®Òu æn + §éng c¬ « t« cã 4 xi lanh. ®Þnh. + Dùa vµo vÞ trÝ pit t«ng  4 xi lanh t­¬ng øng ë 4 k× chuyÓn vËn kh¸c nhau. Nh­ vËy khi ho¹t ®éng lu«n lu«n cã 1 xi lanh ë k× sinh c«ng. III- HiÖu suÊt cña ®éng c¬ nhiÖt - HS th¶o luËn theo nhãm c©u C1. Yªu cÇu nªu ®­îc : C1 : §éng c¬ næ bèn k× còng nh­ ë bÊt k× ®éng c¬ nhiÖt nµo kh«ng ph¶i toµn bé nhiÖt l­îng mµ nhiªn liÖu bÞ Ho¹t ®éng 4 : T×m hiÓu vÒ hiÖu suÊt cña ®éng c¬ ®èt ch¸y táa ra ®­îc biÕn thµnh c«ng nhiÖt. cã Ých v× mét phÇn nhiÖt l­îng nµy -97- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  8. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - Yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm c©u C1. ®­îc truyÒn cho c¸c bé phËn cña - Cßn thêi gian GV cã thÓ giíi thiÖu s¬ ®å ph©n ®éng c¬ lµm nãng c¸c bé phËn nµy, phèi n¨ng l­îng cña mét ®éng c¬ «t« ®Ó HS thÊy mét phÇn n÷a theo khÝ th¶i ra ngoµi ®­îc phÇn n¨ng l­îng hao phÝ rÊt nhiÒu so víi lµm nãng kh«ng khÝ. phÇn nhiÖt l­îng biÕn thµnh c«ng cã Ých. V× vËy hiÖn nay chóng ta vÉn nghiªn cøu ®Ó c¶i tiÕn - HS tr¶ lêi c©u C2. Ghi vë c©u C2 ®éng c¬ sao cho hiÖu suÊt cña ®éng c¬ cao h¬n. C2 : HiÖu suÊt cña ®éng c¬ nhiÖt ®­îc HiÖu suÊt cña ®éng c¬ lµ g× ? x¸c ®Þnh b»ng tØ sè gi÷a phÇn nhiÖt - GV th«ng b¸o vÒ hiÖu suÊt nh­ c©u C2. Yªu l­îng chuyÓn hãa thµnh c«ng c¬ häc cÇu HS ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa hiÖu suÊt, gi¶i thÝchvµ nhiÖt l­îng do nhiªn liÖu bÞ ®èt kÝ hiÖu cña c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc vµ nªu ch¸y táa ra. A ®¬n vÞ cña chóng. H= - GV söa ch÷a, bæ sung nÕu cÇn. Q Trong ®ã : A : lµ c«ng mµ ®éng c¬ thùc hiÖn ®­îc. C«ng nµy cã ®é lín b»ng phÇn nhiÖt l­îng chuyÓn hãa thµnh c«ng (®¬n vÞ : J). Q : NhiÖt l­îng táa ra do nhiªn liÖu bÞ ®èt ch¸y táa ra (®¬n vÞ : J). III. VËn dông C3 : C¸c m¸y c¬ ®¬n gi¶n ®· häc ë líp 6 kh«ng ph¶i lµ ®éng c¬ nhiÖt v× trong ®ã kh«ng cã sö biÕn ®æi tõ n¨ng l­îng cña nhiªn liÖu bÞ ®èt ch¸y thµnh c¬ n¨ng. Ho¹t ®éng 5 : VËn dông C5 : §éng c¬ nhiÖt cã thÓ g©y ra - GV cho HS tæ chøc th¶o luËn nhanh c¸c c©u nh÷ng t¸c h¹i ®èi víi m«i tr­êng sèng hái C3, C4, C5. cña chóng ta : G©y ra tiÕng ån, khÝ + C©u C3 tr¶ lêi dùa vµo ®Þnh nghÜa ®éng c¬ th¶i ra ngoµi g©y « nhiÔm kh«ng khÝ, nhiÖt. t¨ng nhiÖt ®é khÝ quyÓn... + C©u C4, GV nhËn xÐt vÝ dô cña HS ph©n tÝch ®óng sai. - NÕu thiÕu thêi gian th× c©u C6 cho HS vÒ nhµ lµm. D. Cñng cè : - §äc phÇn "Cã thÓ em ch­a biÕt". Häc phÇn ghi nhí. E. H­íng dÉn vÒ nhµ : - Lµm bµi tËp 28 - §éng c¬ nhiÖt. Tõ 28.1 ®Õn 28.7. - Tr¶ lêi phÇn «n tËp (bµi 29 - SGK) vµo vë bµi tËp chuÈn bÞ tiÕt sau tæng kÕt ch­¬ng. -98- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  9. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 TiÕt 34 TuÇn S: Bµi 28 : C©u hái vµ bµi tËp G: tæng kÕt ch­¬ng II : NhiÖt häc I- Môc tiªu : 1- KiÕn thøc : - Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái phÇn «n tËp. - Lµm ®­îc c¸c bµi tËp trong phÇn vËn dông. - ChuÈn bÞ «n tËp tèt cho bµi kiÓm tra häc k× II. 2- Kü n¨ng: Gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp ch­¬ng nhiÖt häc. 3- Th¸i ®é : Yªu thÝch m«n häc, m¹nh d¹n trong ho¹t ®éng nhãm, cã ý thøc t×m hiÓu c¸c hiÖn t­îng vËt lý trong tù nhiªn vµ gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng ®¬n gi¶n liªn quan ®Õn kiÕn thøc ®· häc. II- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS : - KÎ s½n b¶ng 29.1 ra b¶ng phô. - Bµi tËp phÇn B-VËn dông môc I (bµi tËp tr¾c nghiÖm) cã thÓ chuÈn bÞ s½n ra b¶ng phô theo h×nh thøc trß ch¬i nh­ trªn ch­¬ng tr×nh ®­êng lªn ®Ønh Olympia. - ChuÈn bÞ s½n ra b¶ng trß ch¬i «. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, tæng hîp, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: GV kiÓm tra x¸c xuÊt mét HS vÒ phÇn chuÈn bÞ bµi ë nhµ, ®¸nh gi¸ viÖc chuÈn bÞ bµi cña HS. C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 : KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi tËp ë nhµ cña HS. 2- Ho¹t ®éng 2 : ¤n tËp I- ¤n tËp - H­íng dÉn HS th¶o luËn chung trªn líp nh÷ng - HS tham gia th¶o luËn trªn líp c©u tr¶ lêi trong phÇn «n tËp. PhÇn nµy HS ®· vÒ c¸c c©u tr¶ lêi cña c©u hái phÇn ®­îc chuÈn bÞ ë nhµ. «n tËp. - GV ®­a ra c©u tr¶ lêi chuÈn ®Ó HS söa ch÷a nÕu - Ch÷a hoÆc bæ sung vµo vë bµi tËp cÇn cña m×nh nÕu sai hoÆc thiÕu. - Ghi nhí nh÷ng néi dung chÝnh cña ch­¬ng. II- VËn dông Ho¹t ®éng 3 : VËn dông. . - §¹i diÖn mét sè HS lªn chän - PhÇn I - Tr¾c nghiÖm, GV tæ chøc cho HS tr¶ lêi ph­¬ng ¸n b»ng h×nh thøc bÊm -99- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  10. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 c©u hái nh­ trß ch¬i trong ch­¬ng tr×nh ®­êng lªn c«ng t¾c ®Ìn trªn b¶ng phô ®· ®Ønh Olympia, b»ng c¸ch bÊm c«ng t¾c ®Ìn trªn ®­îc gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n. NÕu b¶ng phô. NÕu chän ph­¬ng ¸n ®óng ®Ìn s¸ng vµ ph­¬ng ¸n chän ®Çu tiªn sai chØ chu«ng kªu. NÕu chän sai kh«ng s¸ng vµ ®ång ®­îc phÐp chän thªm 1 ph­¬ng ¸n n÷a. thêi cã tÝn hiÖu cßi cÊp cøu G©y høng thó cho - C¸c b¹n kh¸c trong líp sÏ lµ HS trong giê «n tËp tr¸nh c¶m gi¸c nÆng nÒ, nhµm ng­êi cæ vò cho c¸c b¹n. L­u ý ch¸n cña tiÕt «n tËp ". kh«ng ®­îc phÐp nh¾c bµi cho b¹n - NÕu ë tr­êng kh«ng cã b¶ng phô thiÕt kÕ ®Ìn, vµ kh«ng ®­îc nãi qu¸ to lµm ¶nh cßi vµ chu«ng s½n hoÆc GV kh«ng tù thiÕt kÕ ®­îc h­ëng c¸c líp häc bªn c¹nh. nh­ vËy th× GV cã thÓ tæ chøc cho HS theo h×nh thøc trß ch¬i trªn 2 b¶ng phô cho 2 HS b»ng c¸ch chän ph­¬ng ¸n ®óng, sau ®ã so s¸nh víi ®¸p ¸n mÉu cña GV vµ tÝnh mçi c©u chän ®óng 1 ®iÓm. Ai cã ®iÓm cao h¬n ng­êi ®ã th¾ng cuéc. - PhÇn II - Tr¶ lêi c©u hái, - Tham gia th¶o luËn theo nhãm HS th¶o luËn theo nhãm. phÇn II. - §iÒu khiÓn c¶ líp th¶o luËn c©u tr¶ lêi phÇn II, - Ghi vµo vë c©u tr¶ lêi ®óng sau GV cã kÕt luËn ®óng ®Ó HS ghi vë. khi cã kÕt luËn chÝnh thøc cña GV. - PhÇn III- Bµi tËp, GV gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi. HS :kh¸c d­íi líp lµm bµi tËp vµo vë. - 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi t­¬ng - GV thu vë cña mét sè HS chÊm bµi. øng víi 2 bµi tËp phÇn III. HS kh¸c HS: nhËn xÐt bµi cña c¸c b¹n trªn líp. GV nh¾c lµm bµi vµo vë. nhë nh÷ng sai sãt HS th­êng m¾c. VÝ dô : + Trong phÇn tãm t¾t HS th­êng viÕt 2l = 2kg. - Tham gia nhËn xÐt bµi cña c¸c + §¬n vÞ sö dông ch­a hîp lý ... b¹n trªn b¶ng. - GV h­íng dÉn c¸ch lµm cña mét sè bµi tËp mµ - Ch÷a bµi vµo vë nÕu cÇn. HS ch­a lµm ®­îc ë nhµ nh­ mét sè bµi * trong - HS yªu cÇu GV h­íng dÉn mét SBT sè bµi tËp khã trong SBT nÕu cÇn. - HS chia 2 nhãm, tham gia trß ch¬i. - HS ë d­íi lµ träng tµi vµ lµ ng­êi cæ vò c¸c b¹n ch¬i cña m×nh. -100- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2