intTypePromotion=1
ADSENSE

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT ĐÓNG TÀU MỚI - PHẦN 2 NHỮNG LƯU Ý KHI KIỂM TRA

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

91
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày một số lưu ý khi tiền hành kiểm tra, thử nghiệm và thử các đối tượng và hạng mục có liên quan đến kết cấu thân tàu , hệ thống máy tùa, điện tàu, kết cấu chống cháy,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT ĐÓNG TÀU MỚI - PHẦN 2 NHỮNG LƯU Ý KHI KIỂM TRA

 1. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Ph·n NB-02 nhùng lõu û khi kiÌm tra Chõçng 1 gièi thiÎu chung 1.1 Gièi thiÎu chung 1 Trong Ph·n n¡y trÖnh b¡y mæt sâ lõu û khi tiÆn h¡nh kiÌm tra v¡ thø cŸc ½âi tõìng v¡ h−ng mòc cÜ liÅn quan ½Æn kÆt c¶u thμn t¡u, hÎ thâng mŸy t¡u, ½iÎn t¡u, kÆt c¶u châng chŸy, h¡n qui ½Ùnh ê Ph·n NB-01. 2 CŸc chi tiÆt vË kiÌm tra v¡ thø ph·n thμn t¡u ½õìc nÅu chi tiÆt ê ph·n NB-04. 3 CŸc chi tiÆt vË kiÌm tra v¡ thø ph·n mŸy t¡u, ½iÎn t¡u,... ½õìc nÅu chi tiÆt ê ph·n NB-05. 3 CŸc chi tiÆt vË kiÌm tra v¡ thø liÅn quan ½Æn t¡u chê khÏ hoŸ lÞng ½õìc nÅu chi tiÆt ê ph·n NB-06. 7 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 2. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 2 ‡iËu tra ½Ÿnh giŸ cç sê ½Üng t¡u 2.1 Qui ½Ùnh chung 2.1.1 Qui ½Ùnh chung 1 ViÎc ½iËu tra ½Ÿnh giŸ n¯ng lúc v¡ ½iËu kiÎn kiÌm soŸt ch¶t lõìng cða nh¡ mŸy ½Üng t¡u ph¨i ½õìc thúc hiÎn ½âi vèi cŸc cç sê ½Üng mèi t¡u biÌn dõèi sú giŸm sŸt kþ thuºt cða ‡¯ng kiÌm VN. 2 ViÎc ½iËu tra ½Ÿnh giŸ n¯ng lúc v¡ ½iËu kiÎn kiÌm soŸt ch¶t lõìng cða cç sê ½Üng t¡u nh±m xŸc ½Ùnh n¯ng lúc ½Üng t¡u cða cç sê v¡ xem x¾t ½iËu kiÎn ½Ì ½¨m b¨o ch¶t lõìng khi ½Üng t¡u. TrÅn cç sê kÆt qu¨ ½Ÿnh giŸ giîp cç sê tú ho¡n thiÎn ½Ì ½¨m b¨o duy trÖ v¡ nμng cao n¯ng lúc. 3 Cç sê ½Üng t¡u sau khi ½õìc ‡¯ng kiÌm VN ½iËu tra ½Ÿnh giŸ sÁ ½õìc chöng nhºn n¯ng lúc ½Üng mèi t¡u k¿m theo cŸc khuyÆn nghÙ (nÆu cÜ). CŸc khuyÆn nghÙ ph¨i ½õìc thúc hiÎn trong théi gian ½õìc nh¶t ½Ùnh v¡ ph¨i ½õìc xŸc nhºn l−i theo qui ½Ùnh. NÆu trong théi gian ½¬ ½Ùnh kháng thÌ thúc hiÎn ½õìc thÖ ph¨i méi ½¯ng kiÌm xem x¾t l−i ½Ì tÖm ra nguyÅn nhμn v¡ biÎn phŸp c¨i thiÎn tÖnh hÖnh. NÆu kháng thÌ thúc hiÎn ½õìc khuyÆn nghÙ ½¬ ½õa ra chöng nhºn cða ‡¯ng kiÌm sÁ bÙ hðy bÞ. ‡¯ng kiÌm viÅn thúc hiÎn giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn t−i cç sê ½õìc ½iËu tra sÁ l¡m nhiÎm vò giŸm sŸt v¡ xŸc nhºn viÎc thúc hiÎn t÷ng bõèc cŸc khuyÆn nghÙ m¡ ‡¯ng kiÌm ½¬ ½õa ra. 4 Tháng qua viÎc ½Ÿnh giŸ ½¯ng kiÌm viÅn giŸm sŸt hiÎn trõéng cÜ thÌ cÜ cŸi nhÖn täng quan hçn vË cç sê ½Ì ½¨m b¨o, duy trÖ v¡ nμng cao ch¶t lõìng s¨n ph¸m cñng nhõ n¯ng lúc cða cç sê ½Üng t¡u, giîp ½¯ng kiÌm viÅn nhÖn ra ½õìc cŸc nguyÅn nhμn tiËm ¸n ¨nh hõêng ½Æn ch¶t lõìng t÷ khi b°t ½·u ½Üng t¡u cñng nhõ trong quŸ trÖnh ½Üng t¡u. 2.1.2 Qui trÖnh ½iËu tra ½Ÿnh giŸ 1 ViÎc ½iËu tra v¡ ½Ÿnh giŸ n¯ng lúc cç sê ½Üng t¡u ½õìc thúc hiÎn bêi PhÝng Qui ph−m (½çn vÙ ½õìc còc giao thúc hiÎn cáng viÎc hõèng d¹n v¡ kiÌm soŸt ch¶t lõìng kiÌm tra ½Üng mèi t¡u biÌn) ho´c ½çn vÙ ½õìc ch× ½Ùnh. 9 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 3. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 2 Sau khi nhºn ½õìc ½çn ½Ë nghÙ cða cç sê ½Üng t¡u. PhÝng qui ph−m sÁ th¡nh lºp nhÜm ½iËu tra ½Ÿnh giŸ gãm cŸc ½¯ng kiÌm viÅn cÜ kinh nghiÎm gãm c¨ ½−i diÎn cða Chi còc giŸm sŸt. NhÜm ½iËu tra ½Ÿnh giŸ sÁ ½Æn cç sê xem x¾t v¡ thu thºp ½·y ½ð cŸc tháng tin c·n thiÆt ½ãng théi vèi viÎc xem x¾t hiÎn trõéng cŸc s¨n ph¸m ½ang thi cáng t−i cç sê v¡ l¶y û kiÆn cða ½¯ng kiÌm viÅn hiÎn trõéng. TrÅn cç sê sâ liÎu thu thºp ½õìc, nhÜm ½iËu tra ½Ÿnh giŸ cða ‡¯ng kiÌm sÁ xem x¾t kh¨ n¯ng cða cç sê cñng nhõ nhùng h−n chÆ vË ½iËu kiÎn cáng nghÎ, hÎ thâng kiÌm soŸt ch¶t lõìng, nhμn lúc v¡ ½õa ra khuyÆn nghÙ c·n thiÆt. 3 TrÅn cç sê kÆt qu¨ ½iËu tra ½Ÿnh giŸ, ‡¯ng kiÌm sÁ c¶p gi¶y chöng nhºn n¯ng lúc ½Üng t¡u cho cç sê. 2.1.3 Théi h−n v¡ ph−m vi ½Ÿnh giŸ 1 Théi h−n ½iËu tra ½Ÿnh giŸ cç sê ½Üng t¡u ½õìc qui ½Ùnh nhõ sau : (1) ‡Ÿnh giŸ l·n ½·u/½Ùnh kü Khi cç sê l·n ½·u ½Üng t¡u theo qui ½Ùnh cða VR. Khi cë ho´c lo−i t¡u chu¸n bÙ ½Üng võìt quŸ cë ho´c lo−i t¡u tháng thõéng ½õìc ½Üng trõèc ½Ü. Sau khi cç sê ½¬ t−m ng÷ng ½Üng t¡u ½õìc hçn hai n¯m, v¡ b°t ½·u ½Üng t¡u trê l−i. Sau n¯m n¯m tÏnh t÷ ½ìt ½Ÿnh giŸ l·n ½·u/½Ùnh kü trõèc ½Ü. (2) ‡Ÿnh giŸ h¡ng n¯m H¡ng n¯m ½¯ng kiÌm sÁ thúc hiÎn cáng viÎc ½Ÿnh giŸ ½Ì xŸc nhºn r±ng kháng cÜ sú gi¨m sît ch¶t lõìng v¡ xem x¾t tiÆn trÖnh thúc hiÎn nhùng khuyÆn nghÙ ½¬ ½õìc ½õa ra khi ½Ÿnh giŸ l·n ½·u/½Ùnh kü. (3) ‡Ÿnh giŸ b¶t thõéng Khi qua cŸc kÆt qu¨ kiÌm tra t¡u ½Üng mèi nhºn th¶y liÅn tòc x¨y ra cŸc khiÆm khuyÆt v¡ ‡¯ng kiÌm viÅn ½õìc phμn cáng giŸm sŸt t−i cç sê ½Üng th¶y c·n thiÆt ph¨i ½Ÿnh giŸ b¶t thõéng. Khi cç sê ½Üng t¡u cÜ thay ½äi vË cáng nghÎ, tä chöc ho´c cáng viÎc cÜ ¨nh hõêng ½Æn n¯ng lúc v¡ ch¶t lõìng ho´c khi cç sê ½Üng t¡u cÜ yÅu c·u. 2 Næi dung ½Ÿnh giŸ (1) ‡Ÿnh giŸ l·n ½·u/½Ùnh kü 10 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 4. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Ph¨i ½iËu tra tÖnh tr−ng thúc tÆ vË cáng nghÎ v¡ nhμn lúc cñng nhõ hÎ thâng kiÌm soŸt ch¶t lõìng bao gãm cŸc h−ng mòc chð yÆu nhõ ½õìc nÅu dõèi ½μy. (a) CŸc s¨n ph¸m ½iÌn hÖnh ½¬ ½õìc thi cáng (b) ‡iËu kiÎn nh¡ xõêng v¡ trang thiÆt bÙ cáng nghÎ (c) Sâng lõìng thì h¡n (d) Qui trÖnh chÆ t−o (e) HÎ thâng kiÌm soŸt ch¶t lõìng (f) HÎ thâng kiÌm tra kháng phŸ huý mâi h¡n (g) KiÌm soŸt ch¶t lõìng trong quŸ trÖnh s¨n xu¶t (h) Ch¶t lõìng cŸc t¡u hiÎn ½ang ½Üng (2) XŸc nhºn h¡ng n¯m XŸc nhºn h¡ng n¯m ½õìc thúc hiÎn trÅn cç sê bŸo cŸo cða ½¯ng kiÌm viÅn hiÎn trõéng vË viÎc thúc hiÎn cŸc khuyÆn nghÙ cða ‡¯ng kiÌm v¡ ch¶t lõìng cða t¡u ½õìc ½Üng trong théi gian ½Ü. (3) ‡iËu tra b¶t thõéng Ph¨i ½iËu tra cŸc h−ng mòc c·n thiÆt ho´c cŸc h−ng mòc do cç sê ½Üng/søa chùa t¡u ½Ë nghÙ. (4) Hã sç ½Ÿnh giŸ CŸc tháng tin c·n ghi l−i trong quŸ trÖnh ½Ÿnh giŸ cñng nhõ cŸc biÌu m¹u dø dòng trong quŸ trÖnh ½Ÿnh giŸ ½õìc nÅu ê mòc 1.1 Chõçng 2 cða Ph·n NB-03. 11 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 5. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 3 thμn t¡u v¡ trang thiÆt bÙ 3.1 Mòc ½Ïch Ngo¡i cŸc yÅu c·u m¡ Qui ph−m v¡ Hõèng d¹n Ÿp dòng Qui ph−m ½¬ qui ½Ùnh, trong Chõçng n¡y ½Ë cºp bä sung cŸc lõu û phòc vò cho quŸ trÖnh giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u. 3.2 Quy ½Ùnh chung 3.2.1 Ph−m vi Ÿp dòng cða vºt liÎu thμn t¡u nÅu ê Ph·n 7-A cða Qui ph−m 1 Th¾p cŸn theo qui ½Ùnh ph¨i ½õìc dïng cho cŸc cç c¶u thμn t¡u ê khu vúc t÷ l·u ho´c thõìng t·ng tõçng öng vèi t·ng 3 trÅn boong m−n khá. 2 Th¾p r¿n v¡ th¾p ½îc, ngo−i tr÷ lo−i ½¬ nÅu trong hõèng d¹n, ½õìc dïng l¡m sâng mñi, sâng ½uái, chât v¡ c·n nâi giùa tròc dõèi bŸnh lŸi v¡ xõçng bŸnh lŸi. 3.2.2 Chù sâ dïng ½Ì tÏnh toŸn 1 NÆu kháng cÜ quy ½Ùnh n¡o khŸc, khi tÏnh toŸn ph¨i l¶y cŸc sâ chù sâ thºp phμn theo t÷ng ½çn vÙ nhõ sau : m : l¶y 3 chù sâ sau d¶u ph¸y cm : l¶y 2 chù sâ sau d¶u ph¸y mm : l¶y 1 chù sâ sau d¶u ph¸y HÎ sâ v¡ h±ng sâ : nhùng trÙ sâ xŸc ½Ùnh b±ng næi suy ½õìc bä sung thÅm 1 chù sâ cÜ û nghØa. 2 Sâ chù sâ cða kÆt qu¨ in ra m : l¶y 3 chù sâ sau d¶u ph¸y mm : l¶y 1 chù sâ sau d¶u ph¸y cm2 : l¶y 2 chù sâ sau d¶u ph¸y cm3 : l¶y sâ nguyÅn cm4 : l¶y sâ nguyÅn ‡æ bËn dàc : l¶y n¯m chù sâ cÜ û nghØa Tâc ½æ (h¨i lû): l¶y 2 chù sâ sau d¶u ph¸y Tràng lõìng : l¶y sâ nguyÅn t/m2 : l¶y 2 chù sâ sau d¶u ph¸y 3.3 Sâng mñi v¡ Sâng ½uái 3.3.1 Sâng ½uái 1 ‡æ bËn cða c¡ng giŸ chù nhμn ½ë tròc chμn vÙt 13 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 6. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn C¡ng cða giŸ ½ë tròc chμn vÙt ph¨i ½ð bËn ½Ì chÙu ½õìc mámen uân phŸt sinh bêi lúc ly tμm (T), khi mæt trong cŸc cŸnh chμn vÙt bÙ g¹y khÞi cð chμn vÙt. ng su¶t cho ph¾p tiÅu chu¸n l¡ 10 kG/mm2. σ = K.T.l.Cos θ/ 2Z kG/mm2. Trong ½Ü : K = 0,65 Z : Modun châng uân tiÆt diÎn l¶y ½âi vèi tròc X-X cða c¡ng, cm3 l : ChiËu d¡i tròc, xem HÖnh 3.1. T = ry W(2N Π/60)2/g kG ry : Kho¨ng cŸch t÷ tràng tμm cða 1 cŸnh ½Æn tμm cða tròc (cë 0,3 Dp,m) W : Tràng lõìng cða 1 cŸnh, Kg g : Gia tâc tràng trõéng = 9,81 m/s2 N : Sâ vÝng quay lèn nh¶t / phît Ho´c cÜ thÌ tÏnh T nhõ sau : = 9,8 (D4 - d4) 105/ Dm T Kg D : ‡õéng kÏnh ngo¡i cða tròc, m d : ‡õéng kÏnh trong cða tròc, m m : ChiËu d¡i má t¨ ê HÖnh 3.1, m D d Dp m Tán bao l M´t c°t A-A x A θ θ A G Tán bao x HÖnh 3.1 T 3.4 ‡Ÿy ½çn 3.4.1 Sâng chÏnh v¡ sâng phò (2-A/3.2, 3.3) 1 Bâ trÏ sâng v¡ quy cŸch 14 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 7. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (1) Trong trõéng hìp cÜ sâng gi¨, thÖ ph¨i ½´t mæt t¶m th¾p dÂt ho´c t¶m cÜ chiËu d¡y tõçng tú cïng vèi t¶m ½Ÿy, v¡ ph¨i bâ trÏ cŸc nÂp gia cõéng ê phÏa trong t−i kho¨ng cŸch thÏch hìp. (2) T¶m m¾p : CŸc t¶m m¾p cða sâng chÏnh v¡ sâng phò ½õìc "t¯ng cõéng hçn" cŸc t¶m m¾p cða ½¡ ngang ½´c. T¶m ½Îm T¶m m´t ‡¡ ngang ph¨i liÅn tòc qua sâng phò HÖnh 3.2 (3) NÆu ½¡ ngang t¶m l¡ th¾p bÀ v¡ ½õìc h¡n vèi t¶m m¾p sâng thÖ ph¨i ½´t m¬ nhõ má t¨ ê HÖnh 3.3 ; tõçng tú nhõ vºy, nÆu cŸc thanh dÂp ½õìc h¡n, thÖ ph¨i õu tiÅn gia cõéng nhõ má t¨ ê hÖnh vÁ. T¶m m´t M¬ ‡¡ ngang (bÀ m¾p) Sâng chÏnh HÖnh 3.3 (4) CŸc t¶m c−nh cða sâng phò v¡ ½¡ ngang ½´c ph¨i ½õìc liÅn kÆt vèi nhau. 15 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 8. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (5) T−i mît cða t¶m m¾p sâng chÏnh v¡ sâng phò, ph¨i ½´t m¬ nhõ HÖnh 3.4. ‡Ÿy M¬ T¶m ½Îm Sâng chÏnh ho´c sâng phò (a) Khi mît kháng c°t vŸt (b) Khi mît c°t vŸt HÖnh 3.4 3.5 ‡Ÿy ½ái 3.5.1 Quy ½Ùnh chung (2-A/4.1) 1 Vèi nhùng t¡u cÜ kÆt c¶u ½´c biÎt ho´c t¨i tràng h·m h¡ng khŸc thõéng so vèi trõéng hìp chung, thÖ quy cŸch cç c¶u ½õìc xŸc ½Ùnh phï hìp vèi nhùng yÅu c·u sau ½μy. (1) ‡âi vèi nhùng t¡u cÜ L
 9. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (2) NÆu dïng th¾p gÜc thay cho t¶m dÂt ½õìc g°n vèi ½¡ ngang ½Ÿy ho´c sâng, thÖ trÙ sâ mámen quŸn tÏnh tiÆt diÎn cñng l¶y giâng nhõ vèi th¾p dÂt. Tý lÎ giùa chiËu cao v¡ chiËu d¡y cða nÂp kháng ½õìc lèn hçn 15. Tõçng tú, nÆu ½¡ ngang ½´c ho´c sâng cÜ quy cŸch nhõ ½¬ ½Ùnh rß ho´c lèn hçn thÖ kháng c·n yÅu c·u t¯ng chiËu d¡y t¶m ho´c nÂp. (3) NÆu cŸc cángtenç ½õìc xÆp lÅn ½Ÿy ½ái, thÖ quy cŸch ½Ÿy ½ái sÁ ½õìc tÏnh cÜ x¾t ½Æn t¨i tràng tºp trung cða cángtenç v¡ ph¨i gia cõéng hùu hiÎu t−i nhùng vÙ trÏ xÆp cŸc cángtenç. 2 Bâ trÏ hâ tò nõèc háng t¡u (1) KÆt c¶u cða hâ tò nõèc háng t¡u ½õìc nÅu ê 4.1.3-2 Ph·n 2-A cða Qui ph−m biÌn, d−ng tiÅu chu¸n nhõ má t¨ ê HÖnh 3.5. NÆu dïng hâ tò d−ng hæp tò thÖ chiËu d¡y tiÅu chu¸n l¡ 0,06L + 4, mm. (i) Hâ tò (ii) Hæp tò a a a b b b ‡õéng chu¸n ‡õéng chu¸n ‡õéng chu¸n Trong c¨ 2 trõéng hìp, a ≤ do /2 v¡ b ≥ 460 mm trong ½Ü do l¡ chiËu cao ½Ÿy ½ái (mm) ê ½õéng tμm trong nhùng ph·n liÅn quan. HÖnh 3.5 (2) ‡âi vèi cŸc t¡u khŸch, ph¨i x¾t ½Æn nhùng yÅu c·u ê quy ½Ùnh 12 Chõçng II-1 cða solas. 3 Th¡nh cða hæp van tháng biÌn ph¨i cÜ kÏch thõèc c¡ng nhÞ c¡ng tât ho´c ph¨i ½õìc gia cõéng b±ng cŸc nÂp ½Ì ng¯n ng÷a bÙ hõ hÞng do rung ½æng. NÂp ph¨i cÜ quy cŸch tõçng ½õçng vèi nÂp vŸch k¾t sμu. 3.5.2 Sâng chÏnh v¡ sâng phò (2-A/4.2) Nhùng t¡u cÜ L ≥ 60 m, cŸc mâi nâi cða sâng chÏnh kháng ½õìc ½´t ê vÙ trÏ cða 1 vŸch ngang. 2 ê nhùng t¡u cÜ chiËu ræng lèn, nÆu trÙ sâ chiËu d¡y t¶m yÅu c·u ½õìc xŸc ½Ùnh b±ng cáng thöc 4.2.3 (2), Ph·n 2-B cða Qui ph−m, thÖ ph¨i bâ trÏ cŸc sâng phò cŸch sâng chÏnh kháng quŸ 4,6 m. 17 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 10. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 3 NÆu t¶m sâng phò kháng thÌ trŸnh kÆt thîc t−i vŸch ½õìc, thÖ ph¨i ½´t m¬ ê m´t kia ½Ì ½¨m b¨o sú liÅn tòc cða kÆt c¶u. VŸch M¬ Sâng phò HÖnh 3.6 3.5.3 ‡¡ ngang ½´c (2-A/4.3) 1 Ph¨i ½´t ½¡ ngang ½´c ê nhùng vÙ trÏ sau : (1) NÆu ½´t sõén hæp thay cho sõén khoÀ thÖ ½¡ ngang ½´c ph¨i ½õìc ½´t ê dõèi måi sõén hæp, nÆu sõén hæp cÜ 3 ½Æn 4 th¡nh thÖ ph¨i ½´t ½¡ ngang ½´c ê vÙ vÙ trÏ cða hai th¡nh bÅn cða sõén hæp, v¡ ½o−n ½¡ ngang ½´c k¾o tèi t¶m sâng phò t−i vÙ trÏ th¡nh trung gian cða sõén. Xem HÖnh 3.7. Sõén hæp M−n t¡u ‡o−n ½¡ ngang ½´c trung gian Sâng phò (Khi sõén khÞe cŸch nhau 3 kho¨ngsõén) ‡¡ ngang HÖnh 3.7 (2) PhÏa dõèi vŸch (3) PhÏa dõèi mît cuâi cða m¬ nÂp vŸch (nÆu ½Ÿy ½ái kÆt c¶u theo hÎ thâng ngang) 2 Lå kho¾t ½Ì cç c¶u dàc chui qua ph¨i l°p t¶m bÙt cÜ quy cŸch theo tiÅu chu¸n 18 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 11. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn t−i vÙ trÏ nÅu ê t÷ (1) ½Æn (5) dõèi ½μy, ngay c¨ khi chiËu cao lå ≤ 1/ 5 chiËu cao ½¡ ngang (xem HÖnh 3.8). (5) (3) (4) (1) C L (2) (4) (5) HÖnh 3.8 (1) NÆu lúc c°t cÜ ½´c ½iÌm lèn hçn ê m−n t¡u (‡õìc l¶y ½âi vèi nhùng t¡u cÜ ½¡ ngang ræng ho´c t¨i tràng nhÞ nhõ t¡u chê xe cÜ bŸnh, v.v... ) (2) CŸc vÙ trÏ chÙu Ÿp lúc ½Æ kÅ khi t¡u ê lÅn ½¡. (3) CŸc vÙ trÏ t−i mît chμn sõén khÞe. (4) NÆu lå kho¾t ê g·n lå ngõéi chui ho´c lå kho¾t gi¨m tràng lõìng (cŸch cŸc lå ngõéi chui ho´c lå gi¨m tràng kho¨ng 2,5 l·n chiËu cao lå). (5) CŸc ½iÌm ½âi diÎn vèi m¾p tú do cða cç c¶u dàc. 3 T−i cŸc ½iÌm nÆu lúc c°t lèn ê m−n v¡ ½¡ ngang kÆt thîc t−i sâng phò, thºn tràng ½âi vèi chiËu ræng chμn cða mâi h¡n gÜc giùa ½¡ ngang v¡ sâng. 3.5.4 D·m dàc (2-A/4.4) 1 NÆu hÎ thâng kÆt c¶u dàc chuyÌn sang hÎ thâng kÆt c¶u ngang, thÖ cç c¶u dàc ph¨i ½õìc k¾o ½ð d¡i ½Æn cç c¶u ngang. 2 NÂp gia cõéng tán bao Ph¨i ½´t cŸc nÂp phï hìp vèi 4.9.4 Ph·n 2-B v¡ qui ½Ùnh tõçng öng ê ph·n 2-A cða Qui ph−m, cŸc nÂp n¡y c¡ng liÅn tòc c¡ng tât. Mît cða nÂp ph¨i ½õìc h¡n vèi ½¡ ngang. Qui cŸch chu¸n cða nÂp dàc l¡ lºp l¡ 100 mm x 10 mm. 3 LiÅn kÆt mît cða d·m dàc : 19 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 12. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn = 2 × chiËu ræng b¨n m¾p cða d·m dàc t h (trong trõéng hìp th¾p gÜc) = 75 mm (trong trõéng hìp th¾p mÞ) 300 t × l ≥ diÎn tÏch tiÆt diÎn cða d·m dàc l h Khe hê ≤ 40 mm HÖnh 3.9 4 NÆu cç c¶u dàc ½õìc kÆt thîc t−i hâ tò, thÖ kÆt c¶u ph¨i ½õìc gia cõéng sao cho sú liÅn tòc kháng bÙ giŸn ½o−n. 3.5.5 Tán ½Ÿy trÅn, sâng háng v¡ tán bao ½Ÿy (2-A/4.5) 1 ChiËu ræng cða t¶m sâng háng Ngo−i tr÷ nhùng kÆt c¶u ½´c biÎt, m¾p dàc phÏa trong cða t¶m sâng háng ph¨i n±m cŸch ½õéng chμn cða m¬ háng l¡ 75 mm vË phÏa tμm t¡u. Xem HÖnh 3.10. S ≈ 75 mm S ChiËu d¡y b±ng chiËu d¡y cða m¬ ê vÙ trÏ ½Æ kÅ C L HÖnh 3.10 ChiËu d¡y t¶m giâng nhõ m¬ ½ë tiÅu chu¸n ê nhùng t¡u m¡ L ≥ 60m tán ½Ÿy trÅn kháng ½õìc kÆt thîc vÙ trÏ vŸch. Trong 2 trõéng hìp tán ½Ÿy trÅn cða cŸc khoang kË cºn cÜ chiËu d·y khŸc nhau thÖ t¶m cÜ chiËu d·y lèn hçn ph¨i k¾o qua vŸch ngang. Ph¨i thºn tràng ê nhùng vÙ trÏ phÏa trõèc vŸch buãng mŸy. 20 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn VŸch VŸch C L t1 t2 t3 t1 > t2 > t3 HÖnh 3.11 3 NÆu ½Ÿy ½ái ê vïng buãng mŸy v¡ h·m h¡ng khŸc nhau vË ½æ cao, thÖ kÆt c¶u cða ½Ÿy ½ái kháng ½õìc nh¨y bºc nhõng ½õìc chuyÌn tiÆp d·n vèi gÜc nghiÅng ≤ 20o. 4 ê vÙ trÏ m¡ ½Ÿy ½ái chuyÌn sang ½Ÿy ½çn, c·n xem x¾t ½Æn tÏnh liÅn tòc vË ½æ bËn cða tán ½Ÿy trÅn,v.v... ‡Ÿy ½çn ‡Ÿy ½ái T¶m sâng phò C L HÖnh 3.12 5 NÆu chiËu cao cða ½Ÿy ½ái thay ½äi ½æt ngæt nhõ ê ph·n mñi thÖ tán ½Ÿy trÅn ph¨i ½õìc k¾o d¡i mæt kho¨ng t÷ 2 ½Æn 3 sõén nhõ ê HÖnh 3.12. NÆu ½Ÿy ½ái chuyÌn t÷ sâng háng ½öng sang sâng háng n±m ngang thÖ ph¨i ½´t m¬ ê t¶m sâng háng. 6 T−i vÙ trÏ k¾t háng kÆt thîc ph¨i ½´t m¬ theo t¶m nghiÅng cða k¾t ½Ì chuyÌn tiÆp trÅn mæt ½o−n tâi thiÌu l¡ 2 ho´c 3 kho¨ng sõén. Vïng n¡y ph¨i ½õìc gia cõéng 21 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn b±ng 1 vŸch ho´c sõén khÞe, xem HÖnh 3.13. VŸch ≥ 3 kho¨ng sõén ≥ 3 kho¨ng sõén HÖnh 3.13 3.5.6 M¬ háng 1 Ph·n chμn cða sõén khÞe (1) M¬ ê ph·n chμn cða sõén khÞe ph¨i ½õìc mê ræng thÏch hìp, xem HÖnh 3.14. NÆu diÎn tÏch tiÆt diÎn cða t¶m m¾p lèn, thÖ ph¨i cÜ t¶m ½Îm. b tf a ≅ 2b a tw tt Thanh nÂp t0 s HÖnh 3.14 HÖnh 3.15 (2) Quy cŸch cða cç c¶u ½Ÿy ½ái phÏa dõèi sõén khÞe ph¨i phï hìp vèi tiÅu chu¸n sau : 22 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 15. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (a) ChiËu d¡y t¶m tt l¶y b±ng 0,7 tw ho´c 0,5 tf, chàn trÙ sâ n¡o lèn hçn ; ho´c chiËu d¡y kháng ½õìc nhÞ hçn 0,4 tf v¡ nÆu t¶m m¾p ½õìc liÅn kÆt vèi tán ½Ÿy trÅn thÖ ph¨i ½´t t¶m ½Îm. (b) to ph¨i > 0,6 tw kË vèi t¶m sâng phò. (c) T−i mît cða m¬ háng ½¡ ngang ½Ÿy ph¨i ½õìc g°n nÂp 2 Gia cõéng dõèi vŸch (1) Khi kho¨ng cŸch cða nÂp vŸch v¡ kho¨ng cŸch cða cŸc cç c¶u dàc ½Ÿy ½ái kháng ½ãng nh¶t, thÖ ph¨i ½´t ½¡ ngang ½´c ê chμn m¬ cða nÂp, ho´c ½´t thanh nÂp ½âi diÎn vèi m¬ ê m´t dõèi cða tán ½Ÿy trÅn song song vèi d·m dàc v¡ cÜ thanh châng gia cõéng. (2) PhÏa dõèi vŸch m−n cða h·m tròc, kÆt c¶u ph¨i ½õìc gia cõéng b±ng thanh nÂp nhõ ê HÖnh 3.15. 3.5.7 ‡Ÿy ½ái ê vïng buãng mŸy 1 Quy cŸch cða bÎ mŸy ph¨i theo tiÅu chu¸n sau ½μy : (1) T¶m m´t bÎ mŸy t = to + S/C mm to: TrÙ sâ nhõ má t¨ ê HÖnh 3.16. S : Kho¨ng cŸch cŸc sõén, mm C = 100 khi H > 2000 söc ngúa = 200 - H / 20 Khi H ≤ 2000 söc ngúa C H : Cáng su¶t ra liÅn tòc lèn nh¶t cða mŸy chÏnh, söc ngúa (Cáng su¶t hùu Ïch ho´c cáng su¶t ra tròc) Lõu û : NÆu to kháng ½õìc l¶y t÷ HÖnh 3.16, thÖ cÜ thÌ tÏnh theo cáng thöc sau : to = ((2,5 - N/20) H)1/3 N : Sâ xilanh, ½âi vèi mŸy kiÌu chù V thÖ l¶y ê 1 phÏa cða chù V (2) T¶m th¡nh bÎ mŸy tg = 0,65 to (1 + (h-1)/10) mm h : ChiËu cao cða t¶m th¡nh bÎ mŸy, m (3) ‡¡ ngang tf = 0,77 to 23 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 t0 (mm) 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 3 10 × 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HÖnh 3.16 Cáng su¶t ra liÅn tòc lèn nh¶t cða mŸy chÏnh (SN) 2 Lå kho¾t gi¨m tràng lõìng (1) T¶m sâng cða bÎ mŸy chÏnh kháng ½õìc kho¾t lå gi¨m tràng lõìng. Tuy nhiÅn nÆu kháng thÌ kháng ½´t lå ngõéi chui thÖ sâ lõìng lå ph¨i Ït nh¶t v¡ ph¨i gia cõéng chung quanh lå. (2) ChiËu ræng lå kho¾t gi¨m tràng lõìng ê t¶m ½¡ ngang ½Ÿy n±m ngay dõèi bÎ mŸy chÏnh ph¨i nhÞ hçn h/3. 3 Bu láng bÎ mŸy NÆu bu láng bÎ mŸy ½´t xa vÙ trÏ t¶m sâng (tháng thõéng ≥ 150mm) thÖ ph¨i ½´t m¬ t¶m t−i vÙ trÏ thÏch hìp. Tuy nhiÅn, trong trõéng hìp ½´t mŸy cÜ cáng su¶t lèn ê t¡u nhÞ, chîng cÜ thÌ ½õìc bâ trÏ c¡ng g·n vèi t¶m sâng c¡ng tât v¡ ½õìc gia cõéng b±ng m¬. 24 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn M¬ gia cõéng T¶m sâng T¶m sâng T¶m ½¡ ngang T¶m sâng M¬ gia cõéng HÖnh 3.17 3.5.8 ‡Ÿy ½ái khoang nhàn 1 KÆt c¶u cða k¾t m−n, khoang mñi v¡ khoang ½uái ph¨i phï hìp vèi yÅu c·u sau : (1) ChiËu cao cða ½¡ ngang ½Ÿy ph¨i b±ng chiËu cao cða sâng chÏnh. (2) ChiËu d¡y cða ½¡ ngang ½Ÿy ph¨i phï hìp vèi tiÅu chu¸n sau : t = 0,6 L1/2 + 2,5 mm T¶m m¾p ph¨i ræng Ït nh¶t l¡ 90mm. Tuy nhiÅn, trong vïng gia cõéng ½Ÿy phÏa mñi t¡u, t¶m m¾p ph¨i ½õìc xŸc ½Ùnh cÜ x¾t ½Æn Ÿp lúc va ½ºp P (do hiÎn tõìng slamming) quy ½Ùnh trong Qui ph−m. (3) NÆu l > 2,3m (xem HÖnh 3.18), thÖ ph¨i ½´t 1 sâng phò. Trong vïng gia cõéng ½Ÿy phÏa mñi, ph¨i ½´t sâng trung gian giùa cŸc sâng. (4) Quy cŸch cða t¶m m´t v¡ t¶m th¡nh cða x¡ ho´c sâng ph¨i ½õìc xŸc ½Ùnh theo yÅu c·u ½âi vèi vŸch kÏn nõèc ho´c vŸch k¾t sμu, chàn trÙ sâ lèn hçn. (5) Gia cõéng phÏa dõèi cŸc cç c¶u lèn HÖnh 3.18 l C L 3.6 Sõén 3.6.1 Quy ½Ùnh chung (2-A/5.1) 25 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 1 Gia cõéng bÅn trong buãng nãi hçi Má ½un châng uân tiÆt diÎn cða sõén ê buãng nãi hçi ph¨i ½õìc t¯ng 12 % ho´c lèn hçn so vèi trÙ sâ xŸc ½Ùnh ½õìc. ‡âi vèi sõén khÞe ph¨i t¯ng chiËu d¡y t¶m. ChiËu d¡y t¶m th¡nh v¡ t¶m m¾p cða sâng dàc ê buãng nãi hçi ph¨i t¯ng lÅn 1,5mm. 2 Sõén khoang cða t¡u cÜ kÆt c¶u ½´c biÎt ê nhùng t¡u cÜ k¾t háng nhõng kháng cÜ k¾t ½×nh m−n, nÆu nhùng yÅu c·u ê Chõçng 29 Ph·n 2-A cða Qui ph−m kháng ½õìc Ÿp dòng, thÖ ½æ bËn cða sõén ph¨i ½õìc tÏnh toŸn b±ng cŸch ½o giŸ trÙ e v¡ l nhõ HÖnh 3.19. l e HÖnh 3.19 3 LiÅn kÆt hai ½·u sõén d d 1/3 d Sõén ph¨i kháng ½õìc cÜ lå h¡n trong vïng gièi h−n nhÞ hçn d h 1,5 d d 1,5 d Φ Φ Φ h ≥ 1,5 × chiËu ræng m¾p ê c−nh tú do (½âi vèi th¾p gÜc) ho´c h ≥ 75 mm (½âi vèi th¾p mÞ) HÖnh 3.20 26 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 19. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn M¬ S NÆu mît dõèi cða sõén ½õìc h¡n trúc tiÆp lÅn k¾t háng thÖ ph¨i ½´t m¬ HÖnh 3.21 3.6.2 Sõén khoang (2-A/5.3) 1 LiÅn kÆt cða sõén khoang (2-A/5.3.4) (1) Quy cŸch cða m¬ kháng nhùng ph¨i phï hìp vèi nhùng quy ½Ùnh m¡ ph¨i cÜ má ½un châng uân v¡ mámen quŸn tÏnh tiÆt diÎn ê tiÆt diÎn B-B lèn hçn ê tiÆt diÎn A-A. A A M´t c°t A -A M´t c°t B -B B B HÖnh 3.22 (2) Gia cõéng m¬ Trong mài trõéng hìp m¬ cða ½·u dõèi sõén ngang h·m ph¨i ½õìc gia cõéng. 3.6.3 HÎ thâng x¡ ngang cáng son 1 Sõén khÞe (2-A/5.5.2) VÙ trÏ cða tròc trung hÝa trong tÏnh toŸn má½un châng uân tiÆt diÎn thúc cða sõén khÞe cÜ t¶m m¾p ræng ph¨i thÞa m¬n b¶t ½²ng thöc trong HÖnh 3.23 dõèi ½μy. NÆu cÜ yÅu c·u thÖ ½iËu kiÎn n¡y ph¨i ½õìc thÞa m¬n b±ng t¶m k¾p ê tán bao m−n,v.v... 27 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-02 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn T¶m k¾p b N.A. b>a HÖnh 3.23 a T¶m m¾p 3.6.4 Sõén næi boong (2-A/5.6) 1 Sõén næi boong v¡ sõén thõìng t·ng (1) Sõén næi boong v¡ sõén thõìng t·ng trong ph−m vi 0,125L t÷ mñi v¡ ½uái t¡u ph¨i k¾o liÅn tòc xuâng phÏa dõèi ho´c ph¨i g°n m¬ ê ½·u dõèi. (2) GiŸ trÙ I/y cða sõén thõìng t·ng t·ng 2 ph¨i = 0,7 I/y cða sõén thõìng t·ng t·ng 1. (3) NÆu vŸch ch× k¾o ½Æn boong dõèi, thÖ sõén næi boong ê chå ½Ü ph¨i l¡ sõén khÞe. 3.6.5 Sõén khoang nhàn (2-A/5.7, 5.8) 1 Nhùng t¡u cÜ cáng su¶t mŸy lèn v¡ tâc ½æ cao, ph¨i ½´t sõén khÞe v¡ gia cõéng sâng dàc m−n ½Ì châng rung. 2 Sõén ê khoang ½uái NÆu nhÙp sõén võìt quŸ 2,5m, thÖ ph¨i ½´t 1 sâng dàc m−n, nhõng nÆu do hÖnh d−ng t¡u kháng thÌ ½´t sâng dàc m−n thÖ ph¨i ½´t thanh châng nhõ má t¨ ê HÖnh 3.24. 28 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2