KẾ HOẠCH - CHỦ ĐỀ: Phương tiện và luât lệ giao thông - KHỐI LÁ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
720
lượt xem
68
download

KẾ HOẠCH - CHỦ ĐỀ: Phương tiện và luât lệ giao thông - KHỐI LÁ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU: 1. Phát triển nhận thức: - Trẻ nhận biết được các đặc điểm đặc trưng và rõ nét của các loại phương tiện giao thông: tên gọi, hình dáng, chất liệu, màu sắc, động cơ, nhiên liệu, tốc độ… - Hiểu được các chức năng của các phương tiện và luật lệ giao thông. - Biết được nơi hoạt động của các phương tiện giao thông. - Biết so sánh, phân loại phương tiện giao thông theo nơi hoạt động. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ HOẠCH - CHỦ ĐỀ: Phương tiện và luât lệ giao thông - KHỐI LÁ

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K HO CH KH I LÁ THÁNG 11 CH ð : Phương ti n và luât l giao thông Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M C TIÊU: 1. Phát tri n nh n th c: - Tr nh n bi t ñư c các ñ c ñi m ñ c trưng và rõ nét c a các lo i phương ti n giao thông: tên g i, hình dáng, ch t li u, màu s c, ñ ng cơ, nhiên li u, t c ñ … - Hi u ñư c các ch c năng c a các phương ti n và lu t l giao thông. - Bi t ñư c nơi ho t ñ ng c a các phương ti n giao thông. - Bi t so sánh, phân lo i phương ti n giao thông theo nơi ho t ñ ng. 2. Phát tri n ngôn ng : - Nêu ñư c m t s t ch tên g i, ñ c ñi m các lo i phương ti n giao thông. - Phát tri n ngôn ng m ch l c thông qua vi c miêu t , k cuy n v phươgn ti n giao thông, v ch ñ giao thông. - ð c và phát âm ñúng các nhóm ch cái I-T-C-B-D-ð. 3. Phát tri n v n ñ ng: - Dinh dư ng và s c kh e: + Tr nh n bi t m t s lo i th c ph m và cách ch bi n ñơn gi n. + Giáo d c tr có thói tquen gi v sinh khi ăn u ng. - V n ñ ng: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Tr th c hi n ñúng các v n ñ ng cơ b n như: ñi, ch y, nh y, bò, trư n, leo thang… + Phát tri n các t ch t: nhanh nh n, khéo léo, kiên trì, d o dai… thông qua các trò chơi v n ñ ng. + Bi t b t chư c, mô ph ng, t o dáng các phương ti n giao thông và ngư i ñièu khi n giao thông. 4. Phát tri n th m m : - Tr t o ra ñư c các phương ti n giao thông t nh ng nguyên v t li u m : lá cây, các lo i h t... - Bi t nh n xét gi i thi u s n ph m c a mình và các b n. - Yêu thích cái ñ p và b c l c m xúc phù h p trư c v ñ p thiên nhiên. - Hát ñúng và v tay, gõ ñ m theo các ti t t u phù h p. - Bi t v n ñ ng sang t o theo ý tư ng c a tr . 5. Phát tri n tình c m - xã h i: - Ch p hành m t s lu t l giao thông khi ñi ñư ng, trên tàu, xe, máy bay… - Hi u ñư c ý nghĩa ngày l 20-11. - Thích thú khi tham gia các ho t ñ ng lao ñ ng tr c nh t l p. M NG N I DUNG TU N 1: Phương ti n giao thông TU N 2 Phương ti n giao thông ñư ng b ñư ng th y - Các lo i phương ti n: ñi b , xe( xe ñ p, - Các lo i phương ti n: tàu, ca-nô, thuy n, xe máy, xe hơi, xe taxi, xe t i…), phương nay Tr em hôm – Th gi i ñò, tàu h a. ghe, ngày mai ti n thô sơ( máy cày, xe lu, xe bò…). - Tên g i, ñ c ñi m, c u t a, công d ng, - Tên g i, ñ c ñi m, c u t a, công d ng, kích thư c, âm thanh, màu s c, t c ñ , kích thư c, âm thanh, màu s c, t c ñ , nhiên li u… c a các lo i phương ti n trên.
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com TU N 3: Phương ti n giao thông TU N 4: M t s lu t l giao ñư ng hàng không – Ngày 20-11 thông - Các lo i phương ti n giao thông hàng - M t s lu t l giao thông dành cho không: máy bay, tr c thăng… ngư i ñi b , dành cho ngư i ng i trên xe - Tên g i, ñ c ñi m, c u t a, công d ng, g n máy, xê ô tô, trên tàu, trên máy bay. kích thư c, âm thanh, màu s c, t c ñ , - M t s bi n báo giao thông ñơn gi n và nhiên li u… c a các lo i phương ti n quen thu c. trên. - Tác d ng c a lu t l giao thông: ñ m - Nơi ho t ñ ng: bay trên tr i, sân bay. b o tr t t an toàn. - Ngư i ñi u khi n phương ti n giao thông hang không: phi công, ti p viên, phi hành gia. - Ý nghĩa c a ngày 20-11. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M NG HO T ð NG PHÁT TRI N NH N TH C PHÁT TRI N TC - XH Làm quen v i Toán PHÁT TRI N TH CH T - Th c hành: “s a ch a” các lo i xe, - ð m s lư ng các lo i phương ti n giao thông. - V n ñ ng cơ b n: bò dích d c thuy n, máy bay b hư. - Nh n bi t m i quan h hơn kém thong ph m vi 7. b ng bàn tay và c ng chân qua 5-6 - ðóng vai chú c nh sát giao thông, - Phân bi t hình d ng c a các lo i phương ti n và bi n h p, ném xa b ng 1 tay, nh y khép ti p viên hang không, ngư i tài x … báo giao thông. và tách chân, chuy n bóng qua ñ u. - Trò chơi t o dáng mô ph ng các lo i - Xác ñ nh các hư ng c a ñư ng ñi theo sơ ñ . - Trò chơi v n ñ ng: ñèn ñ ñèn phương ti n giao thông. Khám phá khoa h c xanh, chèo thuy n, lái máy bay, tàu - Th c hành lao ñ ng tr c nh t, d n - Quan sát, trò chuy n, ñàm tho i v ñ c ñi m, c u t o, vào ga, ngư i tài x gi i. d p s p x p lau r a ñ chơi trong l p. công d ng, t c ñ … c a các lo i phương ti n giao thông. - T p pha nư c chanh, cam. - So sánh, phân nhóm, phân lo i các phương ti n giao thông theo nơi ho t ñ ng. - ðàm tho i v m t s lu t l giao thông và các bi n báo quen thu c. - Các ho t ñ ng khác: quan sát ngã tư ñương fph , thu th p tranh nh, ñ chơi v các lo i phương ti n giao thông. - Trò chuy n v ngày 20-11. PHÁT TRI N TH M M T o hình - V tranh v ngã tư ñư ng ph , các lo i phươgn ti n giao thông mà bé thích. - N n xe, máy bay, thuy n… - G p gi y, c t, xé dán, t o phương ti n giao thông t nguyên v t li u ph th i. - Làm thi p t ng cô giáo nhân ngày nhà giáo Vi t Nam 20-11. Âm nh c PHÁT TRI N NGÔN NG - ð c thơ: chú CSGT, chi c xe lu, con ñư ng c a bé, xe ñ rác. - H c các bài hát: bé thích ôt ô, máy bay chuTr chu n,hôm nay – Th n em nh ng lá thuy n gi i ngày mai - K chuy n: cái gà, nh ng t m bi n bi t nói. ư c mơ, xe c u h a. - Gi i các câu ñ v phươgn ti n giao thông. - Nghe nh c: anh phi công ơi, lư n tròn tlư n khéo, nh ng con ñư ng - Làm quen v i nhóm ch cái i-t-c-b-d-ñ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản