Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chiến lược marketing trực tuyến của hãng hàng không Việt Nam Airlines chi nhánh Đà Nẵng

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
47
lượt xem
10
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chiến lược marketing trực tuyến của hãng hàng không Việt Nam Airlines chi nhánh Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống các phương thức trực tuyến được khách hàng sử dụng phổ biến trong quá trình tìm hiểu sản phẩm trước khi mua; xác định các công cụ trực tuyến phổ biến hiện nay của Vietnam Airlines; đánh giá thực trạng về hoạt động marketing trực tuyến của hãng hàng không Vietnam Airlines; đề xuất một số phương án để xây dựng chiến lược marketing trực tuyến của hãng hàng không Vietnam Airlines chi nhánh Đà nẵng hoàn thiện hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chiến lược marketing trực tuyến của hãng hàng không Việt Nam Airlines chi nhánh Đà Nẵng

ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH<br /> -----oOo-----<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP<br /> ÑAÙNH GIAÙ CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> TRÖÏC TUYEÁN CUÛA HAÕNG HAØNG KHOÂNG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> VIEÄT NAM AIRLINES – CHI NHAÙNH ÑAØ NAÜNG<br /> <br /> Giaûng vieân höôùng daãn:<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän:<br /> <br /> ThS. Nguyeãn Thò Dieäu Linh<br /> <br /> Mai Thò Caåm Nhung<br /> Lôùp: K44BQTKD TH<br /> Nieân khoùa: 2010-2014<br /> <br /> Hueá, 05/2014<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Trong suốt thời gian tìm hiểu và nghiên cứu đề tài “Đánh giá<br /> chiến lược marketing trực tuyến của Hãng hàng không Việt Nam<br /> Airlines” tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều người.<br /> Trước hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫnTh.S Nguyễn Thị Diệu Linh- giảng viên khoa Quản trị kinh<br /> doanh – trường Đại học Kinh tế Huế, đã truyền đạt và chỉ dạy tận<br /> tình những kiến thức căn bản, cần thiết và bổ ích về những vấn đề liên<br /> quan đến đề tài. Giúp tôi có nền tảng để thực hiện đề tài và cơ sở để<br /> phục vụ cho quá trình học tập trong thời gian tiếp theo.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trườngkhoa Quản trị kinh doanh cùng toàn thể quý thầy cô giáo trường Đại<br /> học Kinh tế Huế đã truyền đạt và trang bị cho tôi, những kiến thức<br /> và kinh nghiệm quý giá trong suốt 4 năm học vừa qua(2010- 2014).<br /> Tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận<br /> lợi của ban lãnh đạo và các nhân viên trong các bộ phận kinh doanh,<br /> bộ phận kế toán, bộ phận điều phối và những khách hàng của công ty<br /> đã giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Đặc biệt là Thầy Võ Xuân<br /> Phú đã trực tiếp hướng dẫn, cung cấp những thông tin quan trọng về<br /> chính sách của công ty làm cơ sở để tôi có thể thực hiện đề tài được<br /> hoàn chỉnh hơn.<br /> Do thời gian, chi phí cũng như kinh nghiệm và hiểu biết của bản<br /> thân còn hạn chế nên đề tài sẽ không tránh khỏi một số sai sót. Vì<br /> vậy tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để tôi có<br /> thể rút kinh nghiệm cho những đề tài sau này.<br /> Xin chân thành cám ơn<br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Mai Thị Cẩm Nhung<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................i<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................iv<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ...................................................................................v<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ..........................................................................................vi<br /> PHẦN I: MỞ ĐẦU .........................................................................................................i<br /> 1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu chung ......................................................................................................2<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................................2<br /> 3. Câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................3<br /> 5.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................................3<br /> 5.2. Phương pháp chọn mẫu .........................................................................................4<br /> 6. Phương pháp phân tích số liệu .................................................................................4<br /> 7. Kết cấu đề tài ...........................................................................................................5<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................6<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CHƯƠNG 1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................6<br /> 1.1. Cơ sở lý luận .........................................................................................................6<br /> 1.1.1. Marketing trực tuyến là gì? ................................................................................6<br /> 1.1.2. Lợi ích của truyền thông Marketing trực tuyến. ................................................7<br /> 1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp. .....................................................................................7<br /> 1.1.2.2 Đối với khách hàng. .........................................................................................8<br /> 1.1.3. Các công cụ truyền thông Marketing trực tuyến................................................9<br /> 1.1.3.1 Thiết kế và phát triển website. .........................................................................9<br /> 1.1.3.2. Marketing qua công cụ tìm kiếm-Search Engine Marketing (SEM) ..............9<br /> 1.1.3.3. Social media marketing .................................................................................10<br /> SVTH: Mai Thị Cẩm Nhung – K44B QTKD<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh<br /> <br /> 1.1.3.4. Marketing lan truyền – Viral Marketing .......................................................13<br /> 1.1.3.5. Tiếp thị liên kết - Affiliate Marketing. ..........................................................13<br /> 1.1.3.6 Quảng cáo trực tuyến – Online Advertising. .................................................14<br /> 1.1.4. Tình hình sử dụng Internet trên toàn thế giới và tại Việt Nam ........................18<br /> 1.1.4.1.Tình hình sử dụng Internet trên toàn thế giới ................................................18<br /> 1.1.4.2. Tình hình sử dụng Internet ở Việt Nam ........................................................19<br /> 1.1.5. Ứng dụng của marketing online trong lĩnh vực hàng không. ..........................20<br /> CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA<br /> VIETNAM AIRLINES ...............................................................................................22<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về hãng hàng không Vietnam Airlines và chi nhánh khu vực<br /> miền Trung ...............................................................................................................22<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của hãng hàng không Vietnam Airlines ....22<br /> 2.1.2. Sơ đồ tổ chức của Vietnam Airlines ...............................................................24<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.1.3. Tình hình sử dụng nguồn lực của Việt Nam Airlines ......................................25<br /> 2.1.3.1. Đội bay của Vietnam Airlines .......................................................................25<br /> 2.1.3.2 Hạ tầng kỹ thuật .............................................................................................26<br /> 2.1.2. Chi nhánh khu vực miền trung của hãng hàng không Vietnam Airlines tại<br /> Đà Nẵng .....................................................................................................................26<br /> 2.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển...................................................................26<br /> 2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ.................................................................................28<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.2.3. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh của chi nhánh ..........................................29<br /> 2.1.2.4. Đặc điểm về nguồn nhân lực.........................................................................30<br /> 2.1.2.5. Kết quả kinh doanh vận tải hàng không chi nhánh Đà Nẵng........................32<br /> 2.1.2.6. Hoạt động xúc tiến thương mại điện tử nội tại của VNA .............................37<br /> 2.1.2.7. Các hoạt động marketing trực tuyến hiện nay của Vietnam Airlines ...........39<br /> 2.2. Phân tích những đánh giá của khách hàng về chiến lược ứng dụng marketing<br /> trực tuyến của Vietnam Airlines ................................................................................40<br /> 2.2.1. Đặc điểm chung của mẫu điều tra ....................................................................40<br /> 2.2.2. Mức độ thường xuyên sử dụng dịch vụ của VNA ...........................................42<br /> 2.2.4. Đặc điểm sử dụng mạng xã hội của khách hàng ..............................................46<br /> SVTH: Mai Thị Cẩm Nhung – K44B QTKD<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh<br /> <br /> 2.2.4.1.Các mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất ....................................................46<br /> 2.2.4.2.Mục đích sử dụng mạng xã hội ......................................................................47<br /> 2.2.5. Kiểm định giá trị trung bình đánh giá của khách hàng về các thành phần<br /> nghiên cứu. .................................................................................................................48<br /> 2.2.5.1. Đánh giá của khách hàng về thành phần “Website” .....................................48<br /> 2.2.5.2. Đánh giá của khách hàng về thành phần“ Ứng dụng mạng xã hội” .............50<br /> 2.2.5.3. Đánh giá của khách hàng về thành phần “ Ứng dụng Email” ......................52<br /> 2.2.5.4. Đánh giá của khách hàng về thành phần “ Ứng dụng SMS” ........................53<br /> 2.2.6. Đánh giá chung của khách hàng về các ứng dụng trực tuyến của Vietnam<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Airlines .......................................................................................................................54<br /> CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG CHIẾN LƯỢC MARKETING<br /> TRỰC TUYẾN CỦA VIỆT NAM AIRLINES- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ........................56<br /> 3.1. Định hướng .........................................................................................................56<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.2. Giải pháp đối với các công cụ trực tuyến ...........................................................57<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................61<br /> 3.1. Kết luận ...............................................................................................................61<br /> 3.2. Kiến nghị .............................................................................................................62<br /> 3.2.2. Đối với hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines.................63<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................65<br /> <br /> Đ<br /> <br /> PHỤ LỤC .....................................................................................................................66<br /> <br /> SVTH: Mai Thị Cẩm Nhung – K44B QTKD<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản