intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các nông hộ ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
89
lượt xem
48
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các nông hộ ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các nông hộ trên địa bàn phường thủy châu, xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới năng suất và hiệu quả của cây lúa. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, hợp lý hóa các yếu tố đầu vào cho việc sản xuất lúa ở phường Thủy Châu trong những năm tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các nông hộ ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> uế<br /> <br /> Qua bốn năm học tập nghiên cứu và rèn luyện tại trường Đại học Kinh tế<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Huế, Đại Học Huế, ngoài sự nỗ lực của bản thân, sự dạy dỗ tận tình của quý thầy<br /> <br /> cô, cơ quan thực tập, sự động viên giúp đỡ của bạn bè và người thân, tôi đã hoàn<br /> thành khóa luận tốt nghiệp của mình.<br /> <br /> h<br /> <br /> Cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:<br /> <br /> in<br /> <br /> Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Bình – người đã trực tiếp tận tình giúp đỡ tôi<br /> <br /> cK<br /> <br /> trong quá trình hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.<br /> <br /> Toàn thể các thầy cô của trường Đại học Kinh tế Huế, Đại học Huế.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Đảng ủy, UBND, Uỷ ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và bà con nhân dân<br /> phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Gia đình bạn bè, người thân, những người đã động viên, giúp đỡ tôi học tập,<br /> thực tập và hoàn thành khóa luận này.<br /> <br /> ng<br /> <br /> Do thời gian và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên khóa luận không<br /> <br /> ườ<br /> <br /> thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và<br /> những người quan tâm để đề tài được hoàn thiện hơn, cũng như giúp tôi nâng cao<br /> <br /> Tr<br /> <br /> năng lực cho quá trình công tác sau này của bản thân.<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2012<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Phan Thị Huệ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................... 1<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................. 4<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...................................... 4<br /> 1.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu ............................................................... 4<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1.1 Cơ sở lý luận ...................................................................................................... 4<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.1.1.1 Khái niệm hiệu quả kinh tế ............................................................................. 4<br /> 1.1.1.2 Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế.......................................................... 5<br /> 1.1.1.3 Kỹ thuật thâm canh cây lúa ............................................................................ 6<br /> 1.1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất lúa ........................................................ 8<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1.5 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ..... 11<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.2 Cơ sở thực tiễn ................................................................................................. 12<br /> 1.1.2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới ....................................................... 12<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.2.2 Tình hình sản xuất lúa của Việt Nam ........................................................... 13<br /> 1.1.2.3 Tình hình sản xuất lúa của tỉnh Thừa Thiên Huế và thị xã Hương Thủy..... 15<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.2.3.1 Tình hình sản xuất lúa của tỉnh Thừa Thiên Huế ...................................... 15<br /> 1.1.2.3.2 Tình hình sản xuất lúa của thị xã Hương Thủy ......................................... 17<br /> 1.2 Tình hình cơ bản của phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Huế............................................................................................................................ 18<br /> 1.2.1 Vị trí địa lý ....................................................................................................... 18<br /> 1.2.2 Điều kiện tự nhiên............................................................................................ 18<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.2.3 Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................................ 20<br /> 1.2.3.1 Dân số và lao động ....................................................................................... 20<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2.3.2 Tình hình sử dụng đất đai của phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh<br /> Thừa Thiên Huế ........................................................................................................ 21<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.3.3 Tình hình cơ sở hạ tầng và trang bị kỹ thuật của phường Thủy Châu, thị xã<br /> Hương Thủy.............................................................................................................. 24<br /> 1.2.3.4 Tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của phường Thủy Châu ............ 25<br /> 1.2.4 Đánh giá chung tình hình cơ bản của phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy,<br /> tỉnh Thừa Thiên Huế................................................................................................. 27<br /> <br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA CỦA CÁC<br /> NÔNG HỘ Ở PHƯỜNG THỦY CHÂU, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA<br /> THIÊN HUẾ.............................................................................................................. 28<br /> 2.1 Tình hình sản xuất lúa trên địa bàn phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh<br /> Thừa Thiên Huế ........................................................................................................ 28<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2 Nguồn lực sản xuất của các hộ điều tra năm 2011 trên địa bàn phường Thủy<br /> <br /> Châu, thị xã Hương Thủy ......................................................................................... 29<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.2.1 Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra ở phường Thủy Châu<br /> <br /> năm 2011................................................................................................................... 29<br /> 2.2.2 Tình hình sử dụng đất đai của các nông hộ điều tra ........................................ 31<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.3 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất của các nông hộ điều tra năm 2011.......... 33<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.4 Tình hình thu nhập của các hộ điều tra............................................................ 34<br /> 2.3 Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ điều tra ................................ 35<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.3.1 Kết quả sản xuất lúa của các nông hộ điều tra................................................. 35<br /> 2.3.1.1 Tình hình đầu tư cho sản xuất lúa của các nông hộ điều tra......................... 35<br /> 2.3.1.2 Tình hình sử dụng giống lúa của các nông hộ điều tra................................. 39<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3.1.3 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của các nông hộ điều tra....................... 41<br /> 2.3.2 Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ điều tra ............................. 42<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất lúa của phường Thủy Châu, thị xã Hương<br /> Thủy .......................................................................................................................... 43<br /> 2.4.1 Ảnh hưởng của chi phí trung gian ................................................................... 43<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.4.2 Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào chủ yếu đến kết quả và hiệu quả sản xuất<br /> lúa của các nông hộ điều tra ..................................................................................... 45<br /> <br /> ườ<br /> <br /> CHƯƠNG 3:ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP........................................................ 49<br /> 3.1 Định hướng chung .............................................................................................. 49<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 3.2 Một số giải pháp phát triển sản xuất lúa của phường Thủy Châu, thị xã Hương<br /> Thủy .......................................................................................................................... 49<br /> 3.2.1 Giải pháp về kỹ thuật ....................................................................................... 49<br /> 3.2.2 Giải pháp về đất đai ......................................................................................... 51<br /> 3.2.3 Giải pháp về công tác khuyến nông................................................................. 51<br /> 3.2.4 Giải pháp về vốn .............................................................................................. 51<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................ 52<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 1:<br /> <br /> Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của Việt Nam<br /> giai đoạn (2004-2010) ........................................................................... 15<br /> <br /> Bảng 2:<br /> <br /> Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của tỉnh Thừa Thiên Huế<br /> <br /> Bảng 3:<br /> <br /> Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của thị xã Hương Thủy<br /> <br /> uế<br /> <br /> qua 3 năm (2009-2011) ......................................................................... 16<br /> <br /> Bảng 4:<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> qua 3 năm (2009-2011) ......................................................................... 17<br /> Tình hình nhân khẩu và lao động của phường Thủy Châu<br /> <br /> qua 3 năm (2009-2011) ......................................................................... 21<br /> Bảng 5:<br /> <br /> Quy mô và cơ cấu sử dụng đất đai của phường Thủy Châu<br /> <br /> Bảng 6 :<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> qua 3 năm (2009-2011) ......................................................................... 23<br /> Tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của phường Thủy Châu<br /> <br /> Bảng 7:<br /> <br /> cK<br /> <br /> qua 3 năm (2009-2011) ......................................................................... 26<br /> Tình hình sản xuất lúa trên địa bàn phường Thủy Châu<br /> qua 3 năm (2009-2011) ......................................................................... 28<br /> Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra năm 2011.......... 31<br /> <br /> Bảng 9:<br /> <br /> Tình hình sử dụng đất đai của các nông hộ phường Thủy Châu, thị xã<br /> <br /> họ<br /> <br /> Bảng 8:<br /> <br /> Bảng 10:<br /> Bảng 11:<br /> <br /> Tình hình trang bị tư liệu sản xuất của các nông hộ điều tra năm 2011 ... 33<br /> Tình hình thu nhập của các hộ điều tra năm 2011 ................................ 35<br /> Tình hình đầu tư cho sản xuất lúa của các nông hộ điều tra năm 2011 36<br /> <br /> ng<br /> <br /> Bảng 12:<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Hương Thủy điều tra năm 2011 ............................................................ 32<br /> <br /> Tình hình sử dụng giống lúa của các nông hộ điều tra năm 2011 ........ 39<br /> <br /> Bảng 14:<br /> <br /> Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của các nông hộ điều tra năm 2011 .. 41<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Bảng 13:<br /> <br /> Hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ điều tra năm 2011 ................... 42<br /> <br /> Bảng 16:<br /> <br /> Ảnh hưởng của chi phí trung gian đến kết quả và hiệu quả sản xuất của<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Bảng 15:<br /> <br /> Bảng 17:<br /> <br /> các nông hộ năm 2011 .......................................................................... 44<br /> Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào chủ yếu đến kết quả và hiệu quả sản<br /> xuất lúa của các nông hộ điều tra năm 2011 ......................................... 46<br /> <br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Hiện đại hóa<br /> <br /> KH-KT<br /> <br /> Khoa học – kỹ thuật<br /> <br /> BVTV<br /> <br /> Bảo vệ thực vật<br /> <br /> NN<br /> <br /> Nông nghiệp<br /> <br /> N-L-NN<br /> <br /> Nông-Lâm-Ngư nghiệp<br /> <br /> NTTS<br /> <br /> Nuôi Trồng Thủy Sản<br /> <br /> ĐX<br /> <br /> Đông Xuân<br /> <br /> HT<br /> <br /> Hè Thu<br /> <br /> TLSX<br /> <br /> Tư liệu sản xuất<br /> <br /> SL<br /> <br /> Số lượng<br /> <br /> DT<br /> <br /> Diện tích<br /> <br /> TN<br /> <br /> Thu Nhập<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Uỷ Ban Nhân Dân<br /> <br /> HTX<br /> <br /> Hợp Tác Xã<br /> <br /> in<br /> <br /> cK<br /> <br /> họ<br /> <br /> Hợp Tác Xã Nông Nghiệp<br /> Bình Quân<br /> <br /> BQC<br /> <br /> Bình Quân Chung<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> Tr.đ<br /> <br /> Triệu đồng<br /> <br /> NK<br /> <br /> Nhân khẩu<br /> <br /> LĐ<br /> <br /> Lao động<br /> <br /> LĐNN<br /> <br /> Lao động nông nghiệp<br /> <br /> ĐBSH<br /> <br /> Đồng bằng sông Hồng<br /> <br /> ĐBSCL<br /> <br /> Đồng bằng sông Cửu Long<br /> <br /> GO<br /> <br /> Gía trị sản xuất<br /> <br /> VA<br /> <br /> Gía trị gia tăng<br /> <br /> IC<br /> <br /> Chi phí trung gian<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> BQ<br /> <br /> ng<br /> <br /> HTXNN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> HĐH<br /> <br /> uế<br /> <br /> Công nghiệp hóa<br /> <br /> h<br /> <br /> CNH<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản