Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực Phẩm Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
24
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực Phẩm Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Thực phẩm Huế trong ba năm (2011-2013), phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả kinh doanh, đồng thời đánh giá những thuận lợi và khó khăn mà công ty đang gặp phải; đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực Phẩm Huế

ÂAÛI HOÜC HUÃÚ<br /> TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ<br /> KHOA KINH TÃÚ VAÌ PHAÏT TRIÃØN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> --------<br /> <br /> H<br /> <br /> KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP<br /> ÂAÛI HOÜC<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH<br /> CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN<br /> MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HUẾ<br /> <br /> Sinh viãn thæûc hiãûn: Giaïo viãn hæåïng dáùn<br /> NGUYÃÙN THË HÆÅNG TRAÌ TS. HOAÌNG TRIÃÛU HUY<br /> Låïp: K44B KHÂT<br /> Khoïa hoüc: 2010 - 2014<br /> <br /> KHOÏA HOÜC 2010 - 2014<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sau một thời gian thực tập tại Công ty<br /> trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực Phẩm<br /> Huế, tôi đã hoàn thành đề tài nghiên cứu của<br /> mình. Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp<br /> này, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân,<br /> tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp<br /> đỡ, động viên, hướng dẫn của rất nhiều cá<br /> nhân và tập thể.<br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự<br /> dạy dỗ tận tình của các thầy cô trong suốt 4<br /> năm tôi ngồi trên giảng đường đại học.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến<br /> thầy giáo TS.Hoàng Triệu Huy, người đã trực<br /> tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình trong suốt<br /> quá trình tôi viết khóa luận.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn ban<br /> lãnh đạo, các anh chị trong Công ty trách<br /> nhiệm hữu hạn một thành viên Thực Phẩm Huế<br /> đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi học<br /> tập và nghiên cứu.<br /> Mặc dù đã cố gắng để hoàn thành tốt khóa<br /> luận, song thời gian cũng như kiến thức còn<br /> hạn chế nên luận văn không thể tránh khỏi<br /> nhưng thiếu sót, kính mong nhận được sự góp<br /> ý của quý thầy cô và toàn thể bạn bè để khóa<br /> luận được hoàn thiện hơn.<br /> Xin chân thành cám ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> Sinh viên:<br /> Nguyễn Thị Hương Trà<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> Ế<br /> <br /> U<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Hoàng Triệu Huy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ....................................................iv<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ..............................................................................v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU...................................................................................vi<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .......................................................................................... vii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .......................................................................1<br /> <br /> U<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................3<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................................................................5<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .........................5<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận ........................................................................................................5<br /> 1.1.1.Hiệu quả SXKD .............................................................................................5<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm ..............................................................................................5<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.1.1.2. Bản chất của hiệu quả SXKD................................................................6<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả SXKD..............................7<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.1.4. Kết quả và hiệu quả SXKD ...................................................................8<br /> 1.1.1.5. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả SXKD ..........................................8<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.1.6 Phân loại hiệu quả SXKD ......................................................................9<br /> 1.1.1.7. Yếu tố lạm phát: (Xem phụ lục 1).......................................................10<br /> 1.1.1.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD ......................................10<br /> <br /> 1.1.2. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu: ..............................................................12<br /> 1.1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả SXKD của doanh nghiệp .....................12<br /> 1.1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả SXKD của doanh nghiệp ...................13<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ..................................................................................................15<br /> 1.2.1. Khái quát chung về lĩnh vực bia rượu nước ta: ..........................................15<br /> 1.2.2 Tình hình sản xuất rượu trên thế giới ..........................................................17<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hương Trà<br /> <br /> Trang i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Hoàng Triệu Huy<br /> <br /> CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH MTV THỰC<br /> PHẨM HUẾ .................................................................................................................18<br /> 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty .................................................18<br /> 2.1.1. Sự thành lập ................................................................................................18<br /> 2.1.1.1. Hoàn cảnh ra đời của Công ty .............................................................18<br /> 2.1.1.2. Những nỗ lực của Công ty sau khi thành lập ......................................19<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty..........................................................20<br /> 2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn mà Công ty gặp phải ..................................20<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.4. Phương châm và cơ chế hoạt động .............................................................21<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.2. Thông tin về sản phẩm của Công ty...................................................................22<br /> 2.2.1. Sản phẩm chủ yếu của Công ty...................................................................22<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.2.2. Các hình thức quảng bá sản phẩm của Công ty..........................................23<br /> 2.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất......................................................24<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3. Thông tin về hoạt động SXKD ..........................................................................27<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.3.1. Kế hoạch kinh doanh của Công ty..............................................................27<br /> 2.3.2. Mục tiêu kinh doanh của Công ty...............................................................27<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.3.3. Chiến lược kinh doanh của Công ty ...........................................................27<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.3.4. Phương thức cạnh tranh của Công ty..........................................................28<br /> <br /> O<br /> <br /> 2.3.5. Đối thủ cạnh tranh của Công ty .................................................................28<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty ...............................................................................29<br /> 2.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ....................................................................29<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban ...................................................31<br /> 2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ...........32<br /> 2.6. Tình hình sử dụng lao động của Công ty qua 3 năm 2011-2013 .......................34<br /> 2.7. Tình hình thu nhập của lao động Công ty trong 3 năm 2011-2013 ...................37<br /> 2.8. Đặc điểm về tình hình tài chính của Công ty qua 3 năm 2011-2013.................39<br /> 2.8.1. Tình hình tài sản của công ty......................................................................39<br /> 2.8.2. Tình hình nguồn vốn của Công ty ..............................................................41<br /> CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA<br /> CÔNG TY QUA 3 NĂM 2011-2013...........................................................................45<br /> 3.1. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2011-2013 ......45<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hương Trà<br /> <br /> Trang ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản