intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hợp Lực

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
47
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hợp Lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu và hệ thống những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp; nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây lắp & Thương mại Hợp Lực; đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Xây lắp & Thương mại Hợp Lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại Hợp Lực

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1.1 Lý do chọn đề tài<br /> Trong nền kinh tế thị trƣờng đang ngày càng phát triển thì tối đa hoá lợi nhuận là<br /> mục tiêu hàng đầu và rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Mỗi doanh<br /> nghiệp để đạt đƣợc lợi nhuận đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có chiến lƣợc kinh doanh<br /> đúng đắn, khoa học nhằm đem lại lợi nhuận cao, tăng thế cạnh tranh, khẳng định uy tín<br /> và chất lƣợng sản phẩm của mình để tạo đƣợc chỗ đứng trên thị trƣờng. Vì vậy trong<br /> mỗi doanh nghiệp việc tính toán lƣợng chi phí bỏ ra so với doanh thu đem lại là yêu<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> cầu cấp thiết, quan trọng đối với các doanh nghiệp. Làm thế nào để tiết kiệm chi phí,<br /> hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc chất lƣợng sản phẩm<br /> làm ra quả là một điều rất khó và cần thiết đặt ra cho lãnh đạo các doanh nghiệp. Bởi<br /> giá thành sản phẩm là chỉ tiêu đánh giá khả năng của doanh nghiệp và quyết định sự<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tồn tại, phát triển hay phá sản doanh nghiệp trong tƣơng lai.<br /> <br /> Muốn đạt đƣợc điều đó thì các nhà quản lý doanh nghiệp phải nắm bắt đƣợc<br /> thƣờng xuyên lƣợng thông tin cần thiết về thị trƣờng, giá cả hàng hoá, vật tƣ dự trữ,<br /> tiền vốn, sức lao động, năng lực sản xuất…và tất cả những yếu tố khách quan khác<br /> nhƣ thời tiết, thiên tai, các chính sách kinh tế của Nhà nƣớc để có thể ứng xử giá thành<br /> một cách linh hoạt, tập hợp chính xác những khoản mục chi phí liên quan, cần thiết và<br /> giảm bớt những chi phí không cần thiết để hạ giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Chính vì thế, tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có ý<br /> nghĩa vô cùng to lớn, đồng thời là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ công tác kế toán vì<br /> thực chất của hạch toán quá trình sản xuất chính là hạch toán chi phí sản xuất và giá thành.<br /> Nhận thức đúng vai trò của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm<br /> xây lắp nên trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây lắp và thƣơng mại Hợp<br /> Lực em đã tìm hiểu về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành để hoàn<br /> thành đề tài tốt nghiệp “Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và<br /> tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp và thƣơng mại Hợp Lực ’’.<br /> 1.2 Mục tiêu nghiên cứu<br /> Thứ nhất: Nghiên cứu và hệ thống những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi<br /> phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp.<br /> SVTH: Trần Thị Oanh<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng<br /> <br /> Thứ hai:Nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành<br /> sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây lắp & Thƣơng mại Hợp Lực.<br /> Thứ ba: Đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản<br /> xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Xây lắp & Thƣơng mại Hợp Lực.<br /> 1.3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tƣợng: Nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá<br /> thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây lắp & Thƣơng mại Hợp Lực.<br /> Phạm vi: Các công trình, hạng mục công trình đã xây dựng và hoàn thành trong<br /> năm 2013, cụ thể là công trình “ Đƣờng Giao Thông Nông Thôn Xã Thạch Long ”<br /> 2013.<br /> 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> -<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Số liệu đƣợc thu thập từ tháng 04 đên tháng 06 năm<br /> <br /> Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu: phƣơng pháp này chủ yếu nghiên cứu giáo<br /> <br /> trình,tài liệu về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm<br /> -<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> trong doanh nghiệp.<br /> <br /> Phƣơng pháp phỏng vấn và quan sát: đƣợc áp dụng nhằm phỏng vấn các<br /> <br /> nhân viên kế toán và các cán bộ trong công ty nhằn thu thập số liệu về công ty cũng<br /> nhƣ các số liệu kế toán.<br /> -<br /> <br /> Phƣơng pháp thu thập số liệu, tập hợp chứng từ đã sử dụng về các khoản<br /> <br /> mục chi phí để tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm<br /> 1.5 Kết cấu đề tài<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Kết cấu khóa luận: Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chƣơng:<br /> Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản<br /> phẩm trong doanh nghiệp xây lắp<br /> Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản<br /> phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại công ty cổ phần Xây Lắp và Thƣơng Mại Hợp Lực<br /> Chƣơng 3: Một số giải pháp góp phần cải thiện công tác kế toán tập hợp chi phí<br /> và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại công ty cổ phần Xây Lắp và<br /> Thƣơng Mại Hợp Lực<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Oanh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng<br /> <br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT<br /> VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP<br /> <br /> 1.1 Vai trò công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm<br /> trong doanh nghiệp xây lắp<br /> Nền kinh tế ngày càng phát triển thì việc quản lý các yếu tố sản xuất ngày càng<br /> đƣợc coi trọng. Thực tế đã chứng minh kế toán luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> trong công tác quản lý cả ở tầm vĩ mô và vi mô.Thông qua các số liệu, thông tin do kế<br /> toán cung cấp các nhà quản lý có căn cứ để phân tích tình hình thực hiện dự toán<br /> chi phí sản xuất, kế hoạch giá thành từ đó có quyết định quản lý phù hợp với tình<br /> thình thực tế của doanh nghiệp và những biến động thị trƣờng.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Với chức năng là ghi chép, tính toán, phản ánh và giám sát thƣờng xuyên, liên<br /> tục sự biến động của vật tƣ, tài sản, tiền vốn kế toán sử dụng thƣớc đo hiện vật và<br /> thƣớc đo giá trị để quản lý chi phí.Thông qua số liệu do kế toán tập hợp chi phí,tính<br /> giá thành, ngƣời quản lý biết đƣợc chi phí và giá thành của từng công trình,hạng mục<br /> công trình. Qua đó nhà quản trị có thể phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản<br /> phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tƣ, vốn là tiết kiệm hay lãng phí để từ đó có biện<br /> pháp hạ giá thành, đƣa ra những quyết định phù hợp với hoạt động sản xuất kinh<br /> <br /> Đ<br /> <br /> doanh của doanh nghiệp.Hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lƣợng là điều<br /> kiện quan trọng để doanh nghiệp có thể tồn tại trên thị trƣờng.<br /> Việc phân tích đúng đắn kết quả sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành<br /> sản phẩm chính xác.Giá thành chịu ảnh hƣởng của kết quả tổng hợp chi phí sản xuất xây<br /> lắp. Do vậy,tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp<br /> để xác định nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành cũng nhƣ lƣợng giá trị<br /> các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành là yêu cầu rất cần thiết đối với<br /> các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng.<br /> Để có thể cạnh tranh trên thị trƣờng,công tác kế toán chi phí và tính gía thành sản<br /> phẩm xây lắp còn phải thực hiện đúng theo những quy luật khách quan,nó thực sự là<br /> SVTH: Trần Thị Oanh<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng<br /> <br /> công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý tại tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh<br /> nghiệp xây lắp nói riêng, nó có ý nghĩa to lớn và chi phối chất lƣợng công tác kế toán<br /> trong toàn doanh nghiệp.<br /> 1.2 Những vấn đề chung về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm<br /> trong doanh nghiệp xây lắp<br /> 1.2.1 Đặc điểm của ngành xây lắpvà sản phẩm xây lắp ảnh hƣởng đến công<br /> tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp<br /> Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất có vị trí hết sức quan trọng trong nền<br /> kinh tế thị trƣờng. Nó mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho<br /> nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> nền kinh tế quốc dân, góp phần hoàn thiện cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề để thực hiện công<br /> Chi phí xây dựng cơ bản bao gồm: Xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị và chi phí<br /> kiến thiết cơ bản khác, trong đó phần xây dựng, lắp đặt do các doanh nghiệp chuyên về<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> thi công xây lắp đảm nhận thông qua hợp đồng giao nhận thầu xây lắp. Sản phẩm của<br /> các công trình xây lắp là các công trình đã xây dựng, lắp đặt hoàn thành có thể đƣa vào<br /> sử dụng phục vụ cho sản xuất và đời sống.<br /> <br /> Tuy nhiên ngành xây lắp có những đặc điểm riêng biệt khác với các ngành sản<br /> xuất khác ảnh hƣởng đến công tác quản lý và hạch toán. Cụ thể:<br /> Sản phẩm xây lắp mang tính riêng lẻ, đơn chiếc. Mỗi sản phẩm xấy lắp có yêu<br /> cầu về mặt thiết kế kỹ thuật, kết cấu, hình thức, địa điểm xây dựng khác nhau. Vì vậy,<br /> <br /> Đ<br /> <br /> mỗi sản phẩm xây lắp đều có yêu cầu tổ chức quản lý, tổ chức thi công và biện pháp<br /> thi công phù hợp với từng công trình cụ thể, có nhƣ vậy việc sản xuất mới mang lại<br /> hiệu quả cao.<br /> Sản phẩm xây lắp đƣợc tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận (giá đấu<br /> thầu), giá này thƣờng đƣợc xác định trƣớc khi tiến hành sản xuất thông qua hợp đồng<br /> giao nhận thầu. Mặt khác sản phẩm xây lắp không thuộc đối tƣợng lƣu thông, nơi sản<br /> xuất đồng thời là nơi tiêu thụ sản phẩm vì vậy sản phẩm xây lắp là loại hàng hoá có<br /> tính chất đặc biệt.<br /> Sản phẩm xây lắp có giá trị lớn, kết cấu phức tạp, thời gian thi công kéo dài.<br /> Trong quá trình xây lắp chƣa tạo ra sản phẩm cho xã hội nhƣng lại sử dụng nhiều vật<br /> SVTH: Trần Thị Oanh<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng<br /> <br /> tƣ, nhân lực, vốn. Do đó, việc quản lý đòi hỏi phải lập dự toán thiết kế và thi công để<br /> theo dõi, kiểm tra quá trình sản xuất, thi công, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm đảm bảo<br /> chất lƣợng công trình.<br /> Doanh nghiệp xây lắp thƣờng có địa bàn rộng, sản phẩm xây lắp cố định tại nơi<br /> sản xuất. các điều kiện để sản xuất ( xe, máy, nhân công, thiết bị, phƣơng tiện thi<br /> công) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. Đặc điểm này làm cho công tác<br /> quản lý rất phức tạp ảnh hƣởng của điều kiện tự nhiên thời tiết. Thông thƣờng các<br /> doanh nghiệp xây lắp sử dụng lực lƣợng lao động thuê ngoài tại chỗ, nơi thi công công<br /> trình để giảm bớt chi phí di dời.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Sản xuất xây dựng cơ bản thƣờng diễn ra ngoài trời, chịu sự tác động trực tiếp của<br /> thiên nhiên, thời tiết nên việc thi công ở mức độ nào đó mang tính thời vụ. Do đặc điểm<br /> này, trong quá trình thi công cần quản lý lao động, vật tƣ chặt chẽ, thi công nhanh, đúng<br /> tiến độ. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh hƣởng đến chất lƣợng công trình có<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> thể phải đi làm lại và các thiệt hại phát sinh do ngừng sản xuất. Doanh nghiệp cần có chế<br /> độ điều độ cho phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành.<br /> 1.2.2 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất xây lắp<br /> 1.2.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất<br /> <br /> Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và<br /> lao động vật hoá cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải chi<br /> ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một kỳ kinh doanh.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Tuy nhiên trong quá trình xây lắp doanh nghiệp phát sinh rất nhiều khoản chi phí<br /> ngoài hoạt động sản xuất xây lắp. Theo chế độ kế toán hiện hành, chỉ những chi phí<br /> phát sinh liên quan đến quá trình sản xuất xây lắp nhằm tạo ra sản phẩm xây lắp mới<br /> đƣợc coi là chi phí sản xuất xây lắp.<br /> 1.2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất xây lắp<br /> Việc quản lý chi phí sản xuất không chỉ đơn thuần là quản lý số liệu phản ánh<br /> tổng hợp chi phí mà phải dựa trên cả các yếu tố chi phí riêng biệt để phân tích toàn bộ<br /> chi phí sản xuất của từng công trình, hạng mục công trình hay theo nơi phát sinh chi<br /> phí. Dƣới các góc độ xem xét khác nhau, theo những tiêu chí khác nhau thì chi phí sản<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Oanh<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản