intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại tại địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế1111

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

64
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm phân tích đánh giá thực trạng trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; xem xét, phân tích những khó khăn tồn tại hiện nay của kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã; đề xuất một số giải pháp cần thiết để phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại tại địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế1111

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN<br /> -----  -----<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHãA LUËN TèT NGHIÖP<br /> Đề tài:<br /> <br /> tế<br /> <br /> THùC TR¹NG Vµ GI¶I PH¸P CHñ YÕU NH»M<br /> <br /> h<br /> <br /> PH¸T TRIÓN KINH TÕ TRANG TR¹I T¹I §ÞA BµN<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> THÞ X· H¦¥NG TRµ, TØNH ThõA THI£N HUÕ<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> Lê Thị Vân Kiều<br /> Lớp: K42-KDNN<br /> <br /> Huế, 05/2012<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Vân Kiều – Lớp: K42-KDNN<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> Lêi c¶m ¬n<br /> Trong qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu vµ hoµn thµnh khãa luËn tèt<br /> <br /> uế<br /> <br /> nghiÖp t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy, c« gi¸o cña tr­êng §¹i häc Kinh<br /> TÕ - §¹i häc HuÕ ®· trùc tiÕp truyÒn ®¹t kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó t«i cã kh¶<br /> <br /> H<br /> <br /> n¨ng nghiªn cøu vµ hoµn thµnh khãa luËn tèt nghiÖp. §Æc biÖt, t«i xin<br /> ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS. TrÇn H÷u TuÊn, ng­êi ®· trùc tiÕp tËn<br /> <br /> tế<br /> <br /> t×nh h­íng dÉn t«i trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp.<br /> <br /> h<br /> <br /> T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi HuyÖn ñy, UBND thÞ x· H­¬ng<br /> <br /> in<br /> <br /> Trµ, UBND c¸c x·: H­¬ng B×nh, B×nh §iÒn, Hång TiÕn, H­¬ng<br /> Phong, c¸c c¸n bé phßng thèng kª, phßng Kinh TÕ thÞ x· H­¬ng<br /> <br /> cK<br /> <br /> Trµ…®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ë, ®ãng gãp ý kiÕn quý b¸u trong qu¸ tr×nh<br /> t«i thùc hiÖn ®Ò tµi.<br /> <br /> họ<br /> <br /> T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c chñ trang tr¹i trªn ®Þa bµn c¸c x· ®·<br /> hîp t¸c gióp ®ë t«i trong qu¸ tr×nh thu thËp sè liÖu vµ nh÷ng th«ng tin<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi.<br /> Tuy cã nhiÒu cè g¾ng, song do kiÕn thøc vµ n¨ng lùc b¶n th©n cßn<br /> <br /> h¹n chÕ, kinh nghiÖm thùc tiÔn ch­a nhiÒu nªn khãa luËn kh«ng tr¸nh<br /> khái thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®­îc sù quan t©m®ãng gãp ý kiÕn cña<br /> thÇy c« vµ ®éc gi¶.<br /> Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!<br /> HuÕ, ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2012<br /> Sinh viªn<br /> Lª ThÞ V©n KiÒu<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Vân Kiều – Lớp: K42-KDNN<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu ngiên cứu .....................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................6<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...........................................6<br /> 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN .......................................................................................................6<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1. Hiệu quả kinh tế........................................................................................................6<br /> 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh tế...............................................................................6<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế ................................................................8<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2. Trang trại và kinh tế trang trại ..................................................................................9<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm trang trại và kinh tế trang trại ..............................................................9<br /> 1.2.2. Đặc trưng của kinh tế trang trại ...........................................................................10<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.2.3. Các tiêu chí xác định kinh tế trang trại................................................................10<br /> 1.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu ...........................................................................12<br /> 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN .................................................................................................13<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1. Tình hình trang trại trên thế giới ............................................................................13<br /> 2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam.................................................16<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2.1. Quá trình hình thành kinh tế trang trại ................................................................16<br /> 2.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại Việt Nam hiện nay ..................................17<br /> 2.3. Tình hình trang trại Thừa Thiên Huế .....................................................................18<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN<br /> ĐỊA BÀN THỊ Xà HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .................................21<br /> 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của thị xã Hương Trà .......................................21<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ...............................................................................................21<br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý và địa hình.....................................................................................21<br /> 2.1.1.2. Điều kiện khí hậu thủy văn...............................................................................23<br /> 2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội.......................................................................................24<br /> SVTH: Lê Thị Vân Kiều – Lớp: K42-KDNN<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> 2.1.2.1. Tình hình kinh tế của thị xã Hương Trà ...........................................................24<br /> 2.1.2.2. Tình hình sử dụng đất đai .................................................................................24<br /> 2.1.2.3. Tình hình cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật....................................................26<br /> 2.1.2.4. Tình hình dân số và lao động ...........................................................................26<br /> 2.1.3. Đánh giá chung tình hình cơ bản của thị xã Hương Trà .....................................27<br /> 2.1.3.1. Thuận lợi...........................................................................................................27<br /> 2.1.3.2. Khó khăn...........................................................................................................28<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2. Thực trạng về phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế. .....................................................................................................................28<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.1. Tình hình chung về kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Hương Trà..................28<br /> 2.2.1.1. Số lượng và cơ cấu loại hình trang trại.............................................................28<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.2.1.2 Năng lực sản xuất của các trang trại điều tra.....................................................32<br /> 2.2.3. Kết quả sản xuất của các mô hình kinh tế trang trại điều tra mẫu ......................39<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.4. Tỷ suất hàng hoá của các trang trại điều tra ........................................................42<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.5. Hiệu quả của các mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Hương Trà .......43<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2.5.1. Hiệu quả về mặt kinh tế....................................................................................43<br /> 2.2.5.2. Hiệu quả về mặt xã hội .....................................................................................46<br /> 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị xá Hương<br /> <br /> họ<br /> <br /> Trà..................................................................................................................................47<br /> 2.3. 1. Vấn đề thị trường và giá cả tiêu thụ nông sản phẩm ..........................................47<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.3.2. Vấn đề về vốn sản xuất kinh doanh.....................................................................48<br /> 2.3.3. Vấn đề về lao động trong các trang trại...............................................................48<br /> 2.3.4. Vấn đề ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật-công nghệ trong sản xuất ..............49<br /> 2.3.5 Vấn đề qui hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở ..........................................49<br /> CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP.................................50<br /> PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở THỊ Xà HƯƠNG TRÀ...........................50<br /> 3.1 Quan điểm phát triển kinh tế trang trại ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 50<br /> 3.2. Định hướng chiến lược phát triển của thị xã Hương Trà .......................................50<br /> 3.3. Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại cho thị xã Hương Trà ..................................51<br /> 3.4. Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại .........................................................51<br /> SVTH: Lê Thị Vân Kiều – Lớp: K42-KDNN<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> 3.4.1. Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm .....................................................51<br /> 3.4.2. Giải pháp về vốn sản xuất kinh doanh ................................................................52<br /> 3.4.3. Giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ và quản lý cho các<br /> chủ trang trại và người lao động trong trang trại...........................................................54<br /> 3.4.4. Giải pháp về quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng ............................................54<br /> 3.4.5. Giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học, kĩ<br /> thuật, công nghệ vào sản xuất........................................................................................55<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.4.6. Giải pháp về mở rộng công nghệ chế biến và bảo quản nông sản ......................55<br /> 3.4.7. Giải pháp về đất đai .............................................................................................56<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.4.8. Mở rộng và tăng cường các hình thức hợp tác ....................................................56<br /> 3.4.9. Giải pháp cụ thể cho từng loại hình trang trại .....................................................57<br /> <br /> tế<br /> <br /> 3.4.9.1. Đối với trang trại trồng cây lâu năm ................................................................57<br /> 3.4.9.2. Đối với các trang trại lâm nghiệp .....................................................................57<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.4.9.3. Đối với các trang trại chăn nuôi .......................................................................58<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.4.9.4. Đối với các trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp........................................58<br /> <br /> cK<br /> <br /> PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ....................................................................60<br /> KẾT LUẬN ...................................................................................................................60<br /> KIẾN NGHỊ...................................................................................................................61<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................63<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Vân Kiều – Lớp: K42-KDNN<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2