Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị điện Đại Thắng

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
30
lượt xem
10
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị điện Đại Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong các đơn vị kinh doanh; đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị điện Đại Thắng; vận dụng kiến thức đã học và thực tiễn để đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị điện Đại Thắng

tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN<br /> -----  -----<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN<br /> COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ VAØ XAÙC ÑÒNH<br /> KEÁT QUAÛ KINH DOANH TAÏI COÂNG TY TNHH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> THIEÁT BÒ ÑIEÄN ÑAÏI THAÉNG<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Võ Trần Thiên Trang<br /> <br /> ThS. Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> Lớp: K45A – Kiểm toán<br /> Niên khóa: 2011- 2015<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp này, tôi đã hận được rất<br /> nhiều nguồn động viên và giúp đỡ to lớn từ nhà trường, thầy cô, gia đình, bạn bè và các cô<br /> chú, anh chị làm việc tại Công ty TNHH Thiết bị điện Đại Thắng.<br /> Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu nhà trường,<br /> Khoa Kế toán – Kiểm toán, cùng toàn thể thầy cô trong trường Đại học Kinh tế - Đại<br /> học Huế đã truyền đạt cho tôi những kiến thức tổng quan về kinh tế và những kiến thức<br /> chuyên môn về kế toán, kiểm toán hết sức quý giá và thiết thực.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến Giám đốc, các anh chị Phòng kế toán Tài<br /> chính và các bộ phận khác trong Công ty TNHH Thiết bị điện Đại Thắng đã nhiệt<br /> tình giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập, tạo điều kiện để tôi thu thập thông tin, số liệu, tiếp<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> xúc, nắm bắt công việc, được vận dụng những lý luận khoa học vào thực tế tại Công ty và<br /> hoàn thành tốt đề tài khóa luận mà tôi đã chọn.<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến Th.S Hồ Phan Minh Đức<br /> đã tận tình, dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn cho tôi trong suốt quá trình thực tập<br /> và hoàn thành tốt khóa luận.<br /> <br /> Và cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, những người<br /> <br /> Đ<br /> <br /> luôn bên cạnh tôi chia sẻ, động viên, giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành khóa luận này.<br /> Tuy nhiên, do những hạn chế về thời gian nghiên cứu cũng như hạn chế về kinh<br /> nghiệm, về kiến thức, cho nên khóa luận của tôi không thể tránh khỏi những điểm thiếu sót.<br /> Kính mong quý thầy cô giáo và những người quan tâm đóng góp ý kiến để đề tài<br /> này ngày càng được hoàn thiện hơn.<br /> Huế, ngày 12 tháng 5 năm 2015<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Võ Trần Thiên Trang<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> : Chiết khấu thương mại<br /> <br /> CP<br /> <br /> : Chi phí<br /> <br /> ĐGBQ<br /> <br /> : Đơn giá bình quân<br /> <br /> DN<br /> <br /> : Doanh nghiệp<br /> <br /> GGHB<br /> <br /> : Giảm giá hàng bán<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> : Giá trị gia tăng<br /> <br /> HBBTL<br /> <br /> : Hàng bán bị trả lại<br /> <br /> HTK<br /> <br /> : Hàng tồn kho<br /> <br /> NPT<br /> <br /> : Nợ phải trả<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> : Ngân sách Nhà nước<br /> <br /> QLDN<br /> <br /> : Quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> : Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TGHĐ<br /> <br /> : Tỷ giá hối đoái<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> : Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> : Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> : Tài sản cố định<br /> <br /> TSDN<br /> <br /> : Tài sản dài hạn<br /> <br /> TSNH<br /> <br /> : Tài sản ngắn hạn<br /> <br /> TTĐB<br /> <br /> : Tiêu thụ đặc biệt<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> CKTM<br /> <br /> XĐKQKD : Xác định kết quả kinh doanh<br /> XK<br /> <br /> : Xuất khẩu<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 2.1: Tình hình lao động của công ty qua 3 năm (2012-2014) ..............................35<br /> Bảng 2.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm (2012-2014) ..........38<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Bảng 2.3: Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2012 – 2014...........41<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ<br /> Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ........................................10<br /> Sơ đồ 1.2: Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ .............................................................11<br /> Sơ đồ 1.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.........................................................13<br /> Sơ đồ 1.4: Kế toán thuế GTGT (theo phương pháp trực tiếp), thuế TTĐB, thuế XNK.......14<br /> Sơ đồ 1.5: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên ...........19<br /> Sơ đồ 1.6: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ....................19<br /> Sơ đồ 1.7: Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp .....................................21<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Sơ đồ 1.8: Kế toán doanh thu tài chính .........................................................................23<br /> Sơ đồ 1.9: Kế toán chi phí tài chính ..............................................................................25<br /> Sơ đồ 1.10: Kế toán thu nhập khác ................................................................................26<br /> Sơ đồ 1.11: Kế toán chi phí khác...................................................................................27<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Sơ đồ 1.12: Kế toán chi phí thuế TNDN .......................................................................29<br /> Sơ đồ 1.13: Kế toán chi phí thuế TNDN .......................................................................31<br /> Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty ...............................................................43<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty ...................................................45<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản