intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Sông Hương – Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
43
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Sông Hương – Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu quá trình hoạt động kinh doanh; phân tích, đánh giá về thực trạng cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Sông Hương – Thừa Thiên Huế; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư tại NHNN&PTNN Bắc Sông Hương – Thừa Thiên Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Sông Hương – Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> --------------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY DỰ<br /> ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN<br /> NÔNG THÔN BẮC SÔNG HƢƠNG – THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh Hoàng<br /> <br /> ThS. Đoàn Như Quỳnh<br /> <br /> Lớp: K43A TCNH<br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan bản khóa luận tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu thực sự<br /> của cá nhân, được thực hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên<br /> ngành và nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn; Các số liệu, bảng biểu và những kết<br /> quả trong khóa luận là trung thực.<br /> Một lần nữa tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam đoan trên.<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Minh Hoàng<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Minh Hoàng – K43A TCNH<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự nổ lực của bản thân,<br /> tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của quý thầy cô và các bạn.<br /> Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Đoàn Như Quỳnh đã<br /> dành nhiều thời gian, tâm huyết để hướng dẫn và giúp đỡ tận tình cho tôi trong<br /> suốt quá trình thực hiện đề tài. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô<br /> giáo trường Đại Học Kinh Tế cũng như quý thầy cô trong khoa Kế Toán – Tài<br /> chính đã truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo cũng như các anh chị<br /> tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Sông Hương<br /> – Thừa Thiên Huế đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo tôi trong quá trình thực tập tại<br /> Ngân hàng.<br /> Tôi cũng rất biết ơn những người thân trong gia đình, bạn bè đã quan tâm,<br /> giúp đỡ, ủng hộ tinh thần, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành khóa<br /> luận này.<br /> Tuy nhiên do hạn chế về mặt thời gian cũng như khả năng của bản thân nên<br /> bài khóa luận không tránh khỏi những sai sót. Mong quý thầy cô góp ý kiến để<br /> bài khóa luận này được hoàn thiện hơn.<br /> Xin chân thành cám ơn!<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh Hoàng<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Minh Hoàng – K43A TCNH<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT<br /> TÓM TẮT KHÓA LUẬN<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1.<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài ...............................................................................1<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu .....................................................................................1<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Đối tƣợng nghiên cứu ...................................................................................2<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................2<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................................2<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Kết cấu khóa luận .........................................................................................2<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...............................................3<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ....................................................................................3<br /> 1.1.<br /> <br /> Những vấn đề cơ bản về Dự án đầu tƣ .......................................................3<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Khái niệm Dự án đầu tư..................................................................................3<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Vai trò Dự án đầu tư .......................................................................................4<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Cho vay Dự án đầu tƣ tại Ngân hàng thƣơng mại ....................................4<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Khái niệm Cho vay dự án đầu tư ....................................................................4<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Đặc điểm Cho vay dự án đầu tư .....................................................................4<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Hiệu quả cho vay dự án đầu tƣ ...................................................................5<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Quan điểm về hiệu quả cho vay dự án đầu tư ................................................5<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư tại NHTM ...........6<br /> <br /> 1.3.3.<br /> <br /> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay dự án đầu tư .....................................8<br /> <br /> 1.3.3.1.<br /> <br /> Các chỉ tiêu định tính ........................................................................................ 8<br /> <br /> 1.3.3.2.<br /> <br /> Các chỉ tiêu định lượng ..................................................................................... 9<br /> <br /> 1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư của<br /> NHTM ......................................................................................................................13<br /> 1.3.4.1.<br /> <br /> Nhóm nhân tố thuộc phía Ngân hàng ............................................................. 13<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Minh Hoàng – K43A TCNH<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> 1.3.4.2.<br /> <br /> Nhóm nhân tố thuộc phía khách hàng ............................................................ 16<br /> <br /> 1.3.4.3.<br /> <br /> Nhóm nhân tố thuộc môi trường ..................................................................... 18<br /> <br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DỰ ÁN<br /> ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> BẮC SÔNG HƢƠNG – THỪA THIÊN HUẾ ..........................................................21<br /> 2.1.<br /> Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc<br /> Sông Hƣơng – Thừa Thiên Huế ..............................................................................21<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển................................................................... 21<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ................................................................................ 22<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của NHNo&PTNT Bắc Sông Hương........ 23<br /> 2.1.3.1.<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý....................................................................... 23<br /> <br /> 2.1.3.2.<br /> <br /> Nhiệm vụ các phòng ban ................................................................................ 23<br /> <br /> 2.1.4.<br /> <br /> Tình hình lao động tại NHNo&PTNT Bắc Sông Hương............................. 25<br /> <br /> 2.1.5.<br /> Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Bắc Sông Hương giai<br /> đoạn 2008 – 2012 ........................................................................................................ 27<br /> 2.1.5.1.<br /> <br /> Tình hình tài sản và nguồn vốn ....................................................................... 27<br /> <br /> 2.1.5.2.<br /> <br /> Kết quả hoạt động kinh doanh ........................................................................ 31<br /> <br /> 2.2.<br /> Thực trạng hiệu quả cho vay dự án đầu tƣ tại NHNo&PTNT Bắc Sông<br /> Hƣơng – Thừa Thiên Huế .......................................................................................35<br /> 2.2.1. Chính sách và quy trình nghiệp vụ cho vay dự án đầu tư ............................ 35<br /> 2.2.2. Phân tích tình hình hoạt động Cho vay của NHNo&PTNT Bắc Sông Hương<br /> giai đoạn 2008 – 2012 ............................................................................................... 37<br /> 2.2.2.1.<br /> <br /> Cơ cấu cho vay dự án đầu tư........................................................................... 39<br /> <br /> 2.2.2.2.<br /> <br /> Doanh số cho vay dự án đầu tư ....................................................................... 43<br /> <br /> 2.2.2.3.<br /> <br /> Doanh số thu nợ hoạt động cho vay dự án đầu tư........................................... 44<br /> <br /> 2.2.2.4.<br /> <br /> Dư nợ hoạt động cho vay dự án đầu tư ........................................................... 45<br /> <br /> 2.2.2.5.<br /> <br /> Tình hình nợ quá hạn cho vay dự án đầu tư.................................................... 47<br /> <br /> 2.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay DAĐT tại<br /> NHNo&PTNT Bắc Sông Hương .............................................................................. 50<br /> 2.3.<br /> Đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay DAĐT tại NHNo&PTNT Bắc<br /> Sông Hƣơng – Thừa Thiên Huế ..............................................................................52<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được .......................................................................................... 52<br /> 2.3.2. Hạn chế còn tồn tại....................................................................................... 54<br /> SVTH: Nguyễn Thị Minh Hoàng – K43A TCNH<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2