Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lạc vụ Đông Xuân của hộ nông dân ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
20
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lạc vụ Đông Xuân của hộ nông dân ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài trình bày hệ thống hóa những vấn đề lí luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế sản xuất lạc; đánh giá hiệu quả sản xuất lạc ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, những điều kiện thuận lợi, khó khăn đến việc sản xuất; đưa ra một số biện pháp thích hợp để cải thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất cây lạc ở trên địa bàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lạc vụ Đông Xuân của hộ nông dân ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU<br /> QUẢ SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ<br /> NGHI HOA HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> VÕ ĐÌNH PHÚC<br /> <br /> Khóa học: 2007 – 2011<br /> <br /> 1<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU<br /> QUẢ SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ<br /> NGHI HOA HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> SV thực hiện:<br /> Võ Đình Phúc<br /> Lớp: K41 – KTNN<br /> Niên khóa: 2007 – 2011<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS. Trần Văn Hòa<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2011<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT............................................................i<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU..................................................................................iii<br /> ĐƠN VỊ QUY ĐỔI ........................................................................................................iv<br /> <br /> uế<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ...........................................................................................v<br /> PHẦN MỞ ĐẦU. ...........................................................................................................1<br /> <br /> H<br /> <br /> NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...............................................................3<br /> <br /> tế<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................3<br /> 1.1. MỘT SỐ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ.......................................3<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1. Hiệu quả kinh tế ................................................................................................3<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế ............................................................3<br /> 1.2.TỔNG QUAN VỀ CÂY LẠC VÀ GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA CÂY LẠC ...............5<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.2.1. Nguồn gốc xuất xứ, đặc điểm của cây lạc.........................................................5<br /> 1.2.2. Giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế của cây lạc ...............................................5<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.2.2.1. Giá trị dinh dưỡng ....................................................................................5<br /> 1.2.2.2. Giá trị kinh tế.............................................................................................6<br /> 1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT LẠC...................7<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.3.1. Các yếu tố tự nhiên ...........................................................................................7<br /> 1.3.2. Các yếu tố sinh học ..........................................................................................8<br /> 1.3.3. Các yếu tố kinh tế - xã hội ...............................................................................10<br /> <br /> 1.4. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN<br /> XUẤT LẠC .....................................................................................................................11<br /> 1.4.1. Các chỉ tiêu phản ánh quy mô sản xuất lạc .....................................................11<br /> 1.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất lạc ....................................................11<br /> 1.5. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LẠC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM .....................12<br /> 1.5.1. Tình hình sản xuất lạc trên thế giới...................................................................12<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.5.2. Tình hình sản xuất lạc trong nước ....................................................................13<br /> 1.5.2.1. Tình hình sản xuất lạc chung cả nước ......................................................13<br /> 1.5.2.2. tình hình sản xuất lạc ở Nghệ An..............................................................15<br /> 1.5.2.3. Tình hình sản xuất lạc ở Nghi Lộc............................................................ 16<br /> CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LẠC Ở XÃ NGHI HOA, HUYỆN NGHI LỘC,<br /> TỈNH NGHỆ AN ............................................................................................................18<br /> 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XÃ NGHI HOA .................18<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................................................18<br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý .................................................................................................18<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.1.2. Đặc điểm địa hình và thổ nhưỡng .............................................................18<br /> 2.1.1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn .......................................................................18<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội..................................................................................19<br /> 2.1.2.1 Tình hình dân số và lao động .....................................................................19<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.2.2 Tình hình cơ sở hạ tầng và trang bị kỹ thuật..............................................21<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.2.3. Tình hình sử dụng đất đai ..........................................................................21<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LẠC VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 Ở XÃ NGHI HOA ........23<br /> 2.2.1.Khái quát chung tình hình sản xuất lạc của xã Nghi Hoa ..................................23<br /> 2.2.2 Tình hình tổng quan về các hộ điều tra..............................................................23<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.2.2.1. Nhân khẩu và lao động ..............................................................................23<br /> 2.2.2.2. Quy mô và cơ cấu sử dụng đất đai ............................................................25<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2.2.3. Tình hình trang bị vật chất, kỹ thuật..........................................................26<br /> 2.2.2.4. Tình hình sử dụng giống ...........................................................................27<br /> <br /> 2.2.3. Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất lạc...........................................................27<br /> 2.2.3.1. Chi phí và kết cấu chi phí sản xuất lạc .....................................................27<br /> 2.2.3.2. Kết quả và hiệu quả sản xuất lạc của các hộ điều tra ..............................30<br /> 2.2.3.3. So sánh hiệu quả kinh tế sản xuất cây lạc với những cây trồng hàng năm<br /> <br /> chủ yếu trên địa bàn nghiên cứu ....................................................................................32<br /> 2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất cây lạc của các hộ điều tra ......33<br /> 2.2.4.1. Ảnh hưởng của quy mô đất đai .................................................................33<br /> 2.2.4.2. Ảnh hưởng của chi phí trung gian.............................................................35<br /> 4<br /> <br /> 2.2.5. Tình hình tiêu thụ và sử dụng lạc của các hộ điều tra.......................................36<br /> 2.2.6. Khó khăn và thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ lạc trên địa bàn xã ..............39<br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU<br /> QUẢ SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHI HOA, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH<br /> NGHỆ AN .......................................................................................................................41<br /> 3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐỊA BÀN THỜI GIAN<br /> TỚI<br /> <br /> ...............................................................................................................................41<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.1.1. Về định hướng...................................................................................................41<br /> 3.1.2. Về mục tiêu .......................................................................................................41<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT<br /> LẠC ...............................................................................................................................42<br /> <br /> tế<br /> <br /> 3.2.1. Giải pháp về cơ sở hạ tầng ...............................................................................42<br /> 3.2.2. Giải pháp về đất đai...........................................................................................42<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2.3. Giải pháp về giống, đầu tư, kỹ thuật ................................................................43<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.2.4.Vấn đề khuyến nông ..........................................................................................43<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.2.5. Giải pháp về thị trường, tiêu thụ .......................................................................43<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................................45<br /> I. KẾT LUẬN .................................................................................................................45<br /> <br /> họ<br /> <br /> II. KIẾN NGHỊ ................................................................................................................46<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản