intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu giảm nghèo ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

79
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống các vấn đề có tính chất lý luận và phương pháp luận để xem xét đánh giá về vấn đề đói nghèo của các hộ nông dân; phân tích, Đánh giá thực trạng nghèo đói của huyện từ đó tìm ra nguyên nhân và những nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói của hộ nông dân huyện Quỳ Châu; đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện KT-XH của huyện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác XĐGN trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu giảm nghèo ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

GVHD: ThS. Nguyễn văn Vượng<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> uế<br /> <br /> Đề Tài<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIẢM<br /> NGHÈO Ở HUYỆN QUỲ CHÂU<br /> TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> Sinh viên thực hiện : Lô Quang Hiệp.<br /> Lớp<br /> : R7-KTNN.<br /> Khoá học : 2007 - 2011<br /> <br /> Huế, 4/2011<br /> SVTH: Lô Quang Hiệp – R7KTNN<br /> <br /> 1<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn văn Vượng<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> uế<br /> <br /> Đề tài:<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIẢM<br /> NGHÈO Ở HUYỆN QUỲ CHÂU<br /> TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lô Quang Hiệp<br /> Lớp: R7- KTNN<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> Ths: Nguyễn Văn Vượng<br /> <br /> Niên khoá: 2007 – 2011.<br /> SVTH: Lô Quang Hiệp – R7KTNN<br /> <br /> 2<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn văn Vượng<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> Khóa luận tốt nghiệp của tôi được hoàn thành là kết quả của sự<br /> kết hợp những kiến thức lý luận cơ bản trong 4 năm học tại trường đại<br /> học kinh tế - Huế và kiến thức thực tế qua các đợt thực tập. Trong quá<br /> trình học tập, nghiên cứu, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, dạy<br /> bảo tận tình của các thầy cô giáo trong và ngoài trường, sự giúp đỡ của<br /> <br /> uế<br /> <br /> cô chú trong cơ quan thực tập và bạn bè sinh viên.<br /> Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo<br /> <br /> H<br /> <br /> của trường đại học kinh tế - Huế đã giảng dạy, chỉ bảo, giúp đỡ tôi<br /> trong suốt khóa học. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới<br /> <br /> tế<br /> <br /> thầy giáo – ThS. Nguyễn Văn Vượng đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn<br /> thành khóa luận này.<br /> <br /> h<br /> <br /> Tôi chân thành cảm ơn các cô, các chú của phòng LĐ – TB&XH<br /> <br /> in<br /> <br /> cũng như các phòng ban, cơ quan, và các tổ chức đoàn thể huyện Quỳ<br /> <br /> cK<br /> <br /> Châu đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập.<br /> Sau cùng, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của gia đình, bạn<br /> bè trong quá trình tôi học tập tại trường.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Trong quá trình nghiên cứu tuy đã có nhiều cố gắng nhưng do<br /> <br /> thời gian và vốn kiến thức còn hạn chế, khóa luận tốt nghiệp không<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý của<br /> thầy cô và các bạn.<br /> Lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 4/2011<br /> Sinh Viên<br /> Lô Quang Hiệp<br /> <br /> SVTH: Lô Quang Hiệp – R7KTNN<br /> <br /> 3<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn văn Vượng<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................ 1<br /> 1. Tính tất yếu của đê tài. ...........................................................................................11<br /> 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. .......................................................................12<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ........................................................................13<br /> 4. phương pháp nghiên cứu........................................................................................13<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU......................................................... 14<br /> Chương1: CƠ SỎ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHÈO ĐÓI. .............................14<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận.........................................................................................................14<br /> 1.1.1. Khái niệm, tiêu chí và đặc điểm về đói nghèo...............................................14<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm đói nghèo......................................................................................14<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1.2. Nguyên nhân nghèo đói.....................................................................................<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.2: Tiêu chí để phân định đói nghèo.....................................................................21<br /> 1.1.2.1. Tiêu chí phân định đói nghèo của thế giới ......................................................21<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.2.2. Tiêu chí phân định đói nghèo của Việt Nam...................................................23<br /> 1.1.3: Đặc điểm của đói nghèo ..................................................................................25<br /> 1.1.4: Hệ thống các chỉ tiêu sử dụng nghiên cứu. ....................................................26<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.4.1: Tổng thu (TR ).......................................................................................................26<br /> 1.1.4.2: Tổng chi (TC ). ......................................................................................................26<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.4.3: Thu nhập(I). ...........................................................................................................26<br /> 1.2: Cơ sở thực tiễn.....................................................................................................27<br /> 1.2.1: Chủ trương của Đảng và Chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN ở Việt<br /> Nam. .....................................................................................................................................27<br /> 1.2.2. Một số luận điểm và định hướng cụ thể của nhà nước nhằm thực hiện<br /> XĐGN giai đoạn 2011-2015. ............................................................................................29<br /> 1.3. Kinh nghiệm của một số địa phương trong công tác XĐGN...........................30<br /> 1.3.1. Kinh nghiệm rút ra từ công tác XĐGN ở Việt Nam và một số địa phương<br /> trong nước.............................................................................................................................30<br /> 1.3.1.1. Kinh nghiệm rút ra từ công tác XĐGN ở Việt Nam. .................................30<br /> 1.3.1.2. Kinh nghiệm XĐGN của một số địa phương trong nước. .........................31<br /> SVTH: Lô Quang Hiệp – R7KTNN<br /> <br /> 4<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn văn Vượng<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Chương 2 :<br /> THỰC TRẠNG XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA HUYỆN QUỲ CHÂU TỈNH NGHỆ<br /> AN. ..................................................................................................... 35<br /> 2.1. Đặc điểm tình hình địa bàn nghiên cứu.............................................................35<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................................35<br /> 2.1.2. Tình hình về địa hình đất đai của huyện. ...........................................................37<br /> 2.1.2.1. Về địa hình. ....................................................................................................37<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.2.2. Tình hình chung về đất đai của huyện. .......................................................37<br /> 2.1.2.3. Đặc điểm kinh tế - Xã hội – Văn hóa ...........................................................39<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.2.4. Tình hình dân số và lao động của huyện. ....................................................43<br /> 2.2. Thực trạng chung về tình hình nghèo đói của huyện trong 3 năm qua.........46<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.2.1. khái quát về tình hình đói nghèo của huyện. ....................................................46<br /> 2.2.2. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác XĐGN của huyện. ................48<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.2.1. Thuận lơi.......................................................................................................48<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.2.2. Khó khăn. .....................................................................................................49<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.3.3 Thực trạng đói nghèo của các hộ điều tra ở huyện Quỳ Châu,<br /> tỉnh Nghệ An. .......................................................................................................................51<br /> 2.3.3.1: Đánh giá năng lực sản xuất của các hộ điều tra .........................................51<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3.3.1.1. Tình hình lao động và nhân khẩu các hộ điều tra..................................51<br /> 2.3.3.1.2. Tình hình Đất đai của các hộ điều tra. ....................................................53<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.3.3.1.3. Tình hình trang thiết bị và TLSX của các hộ điều tra...........................56<br /> 2.3.3.1.4. Nhà ở và đồ dùng sinh hoạt của các hộ điều tra.....................................57<br /> 2.4 . Thực trạng sản xuất của các hộ điều tra.........................................................59<br /> 2.4.1. Tình hình thu nhập và cơ cấu thu nhập của các hộ điều tra........................59<br /> 2.4.2. Hiệu quả một số cây trồng chính. .......................................................................61<br /> 2.4.3. Hiệu quả một số vật nuôi chính. ..........................................................................64<br /> 2.4.4. Chi tiêu bình quân/hộ của các hộ điều tra trong năm 2010. .........................67<br /> 2.5. Nguyên nhân dẫn đến nghèo đói của các hộ điều tra. ....................................69<br /> 2.5.1. Nguyên nhân chủ quan. .........................................................................................69<br /> 2.5.2. Nguyên nhân khách quan. ....................................................................................70<br /> <br /> SVTH: Lô Quang Hiệp – R7KTNN<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=79

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2