Khóa luận tốt nghiệp: Xóa đói giảm nghèo ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
17
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Xóa đói giảm nghèo ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ cơ sở lý luận và nghiên cứu thực trạng đói nghèo và công tác XĐGN của huyện Vũ Quang, từ đó tìm ra những giải pháp và những kiến nghị để nâng cao hiệu quả của công tác XĐGN, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỉ lệ đói nghèo ở huyện xuống mức tối thiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Xóa đói giảm nghèo ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN VŨ QUANG,<br /> TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> Khóa học 2009 - 2013<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Công Trường<br /> <br /> Page 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ<br /> <br /> cK<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN VŨ QUANG,<br /> TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> ng<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Nguyễn Công Trường<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> ườ<br /> <br /> TS. Trần Xuân Châu<br /> <br /> Lớp: K43 KTCT<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Niên khóa: 2009 – 2013<br /> <br /> Khóa học 2009 - 2013<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Công Trường<br /> <br /> Page 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU............................................................................................................... 1<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1. Lí do chọn đề tài............................................................................................ 8<br /> 2. Tình hình nghiên cứu .................................................................................... 9<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.............................................................. 10<br /> 3.1. Mục đích nghiên cứu ............................................................................ 10<br /> 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu............................................................................ 10<br /> 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .................................................................. 10<br /> 4.1. Đối tượng nghiên cứu........................................................................... 10<br /> 4.2. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................. 11<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................. 11<br /> 6. Đóng góp của đề tài..................................................................................... 11<br /> 7. Kết cấu đề tài............................................................................................... 12<br /> Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ .......................................... 13<br /> <br /> cK<br /> <br /> XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO ................................................................................. 13<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1. Khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân và hậu quả của nghèo đói................ 13<br /> 1.1.1. Một số khái niệm về nghèo đói.......................................................... 13<br /> 1.1.2. Đặc điểm của các hộ nghèo .............................................................. 15<br /> 1.1.3. Nguyên nhân dẫn đến nghèo đói....................................................... 17<br /> 1.1.4. Hậu quả của nghèo đói ..................................................................... 19<br /> 1.2. Khái niêm, nội dung và tiêu chí xác định xóa đói giảm nghèo............... 20<br /> 1.2.1. Khái niệm xóa đói giảm nghèo ......................................................... 20<br /> 1.2.2. Nội dung của công tác xóa đói giam nghèo...................................... 20<br /> 1.2.3. Tiêu chí xóa đói giảm nghèo ............................................................ 21<br /> 1.3.4. Ý nghĩa của công tác xóa đói giảm nghèo .......................................... 23<br /> 1.3. Các nhân tố tác động đến công tác XĐGN. ........................................... 24<br /> 1.3.1. Tăng trưởng kinh tế phiến diện ........................................................ 24<br /> 1.3.2. Môi trường bị tàn phá......................................................................... 25<br /> 1.3.3. Sự hạn chế về năng lực tổ chức, quản lý của bộ máy nhà nước các<br /> cấp ............................................................................................................... 25<br /> 1.3.4. Nhận thức và khả năng tiếp cận của người dân ............................. 27<br /> 1.3.5. Điều kiện tự nhiên ........................................................................... 27<br /> 1.3.6. Chính quyền địa phương ................................................................. 27<br /> 1.3.7. Tâm lý của người dân..................................................................... 28<br /> 1.4. Khái quát về công tác XĐGN ở Việt Nam ............................................ 28<br /> 1.5. Kinh nghiệm của một số nước và địa phương trong công tác XĐGN..... 31<br /> 1.5.1. Kinh nghiệm của một số nước........................................................... 31<br /> 1.5.2. Kinh nghiệm XĐGN của một số địa phương .................................... 33<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Công Trường<br /> <br /> Page 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 1.5.3. Bài học rút ra cho huyện Vũ Quang ................................................. 37<br /> Chương 2 THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI VÀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM<br /> NGHÈO Ở HUYỆN VŨ QUANG TỈNH HÀ TĨNH.......................................... 38<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu................................................................... 38<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Vũ Quang ..................... 38<br /> 2.1.2. Tác động của điều kiện tự nhiên, KT - XH đến công tác XĐGN ...... 42<br /> 2.2. Tình hình nghèo đói và công tác XĐGN của huyện Vũ Quang. ............. 44<br /> Bảng 2.1: Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giai đoạn 2007 – 2011.............................. 44<br /> 2.3. Thực trạng nghèo đói và công tác XĐGN ở huyện Vũ Quang................ 45<br /> Bảng 2.2. Tỉ lệ hộ nghèo theo các xã trên địa bàn huyện.................................. 47<br /> Bảng 2.3. Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2012 .................................... 50<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.3.1. Thực trạng đời sống của các hộ nghèo............................................. 50<br /> Bảng 2.4: Số lượng, tỷ lệ, cơ cấu các loại hộ thuộc nhóm hộ điều tra............... 51<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.3.1.1. Trình độ học vấn.................................................................................. 51<br /> Bảng 2.5: Trình độ học vấn của hộ dân đầu năm 2013.................................... 52<br /> Bảng 2.6: Tình hình nhà ở, phương tiện sinh hoạt chủ yếu................................ 53<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.3.1.3. Tình hình sử dụng canh tác của nông hộ ............................................ 54<br /> Bảng 2.7: Tình hình sử dụng đất canh tác......................................................... 54<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Bảng 2.8: Tình hình việc làm và nhân khẩu của các hộ gia đình....................... 55<br /> Bảng 2.9: Tình hình thu chi và nguồn thu của các hộ dân ................................. 56<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2.2. Nguyên nhân nghèo đói ở huyện Vũ Quang ..................................... 57<br /> Bảng 2.10: Nguyên nhân nghèo đói theo đánh giá của hộ................................. 58<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2.3. Tình hình thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Vũ..... 59<br /> 2.3. Đánh giá chung về công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Vũ Quang..... 62<br /> 2.3.1. Thành tựu .......................................................................................... 62<br /> 2.3.2. Những hạn chế .................................................................................. 63<br /> 2.3.3. Những vấn đề đặt ra đối với công tác xóa đói giảm nghèo của........ 64<br /> Chương 3NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ ............ 66<br /> 3.1. Quan điểm, phương hướng và mục tiêu xóa đói giảm nghèo của ........... 66<br /> 3.1.1. Quan điểm ......................................................................................... 66<br /> 3.1.2. Phương hướng ................................................................................... 66<br /> 3.1.3. Mục tiêu............................................................................................. 67<br /> 3.2. Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả xóa đói giảm nghèo .......... 68<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Công Trường<br /> <br /> Page 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.2.1. Về lãnh đạo, chỉ đạo.......................................................................... 68<br /> 3.2.2. Về chính sách .................................................................................... 69<br /> 3.2.3. Huy động tối đa các nguồn vốn, nâng cao hiệu quả......................... 70<br /> 3.2.4. Phân công các phòng ban đơn vị phụ trách công tác ...................... 71<br /> 3.2.5. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ......................................................... 71<br /> 3.2.6. Tăng cường công tác nhận thức về XĐGN, kêu................................ 72<br /> 3.2.7. Tăng hiệu quả sử dụng đất................................................................ 72<br /> 3.2.8. Làm tốt công tác khuyến nông .......................................................... 72<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................................. 74<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 1. Kết luận ....................................................................................................... 74<br /> 2. Kiến nghị ..................................................................................................... 75<br /> 2.1. Đối với nhà nước: ................................................................................ 75<br /> 2.2. Đối với tỉnh Hà Tĩnh ............................................................................ 75<br /> 2.3. Đối với các Ban chỉ đạo XĐGN huyện Vũ Quang............................... 75<br /> 2.4. Đối với các phòng, ban ngành ............................................................. 76<br /> 2.5. Đối với hộ nghèo .................................................................................. 77<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Công Trường<br /> <br /> Page 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản