Kinh tế Vi mô

Chia sẻ: Nguyen Sarah | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:204

4
1.456
lượt xem
794
download

Kinh tế Vi mô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế học hiện đại được phân thành hai nhánh – kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. Cả hai phân môn đều nghiên cứu các hiện tượng kinh tế, tìm hiểu các nội dung kinh tế để đưa ra những giải pháp hợp lý ở hai cấp độ. Kinh tế học vi mô nghiên cứu các vấn đề kinh tế ở cấp độ đơn vị sản xuất hay người tiêu dùng trong khi kinh tế học vĩ mô nghiên cứu các vấn đề này ở cấp độ tổng thể - ở cấp quốc gia hay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế Vi mô

 1. ĐẠI HỌC BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KINH TẾ VI MÔ GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Email: nnhatran@gmail.com
 2. TA Ø I LI U   A M   H A Û O   EÄ TH K 1. TS Leâ Baûo laâm _ TS Nguyeãn Nhö YÙ, Ki t vim oâ, NXB Thoáng nh eá    keâ, TPHCM, 2005 2. TS Ng Nhö YÙ- ThS Traàn Thò Bích Dung, Caâu  hoûi  baøi t   t aéc  ,   aäp, r nghi   nh  eá    oâ, NXB Thoáng eäm Ki t vi m keâ, TPHCM, 2005 3. Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo, Kinh  t vim oâ, Haø Noäi, NXB giaùo duïc, eá    2004.
 3. TA Ø I LI U   A M   H A Û O   EÄ TH K 5. Nguyễn Thanh Vân, Ôn tập Kinh tế học đại cương, ĐH KHTự nhiên, 2005. 6. N. Gregory Mankiw, Nguyên lý Kinh tế học (Tập I), Hà Nội, NXB Thống kê, 2003 7. Kark E Case, Ray C Fair, Principles of Microeconomics, New Jersey, Prentice
 4. H Ì H   Ö ÙC  I M   A N TH K EÅ TR K i  ra  eåm t 10% :baøit t i    aäp aï  l ôùp K i  ra  eåm t 20% :t raéc  eäm : nghi   l t yù huyeát  baøit  vaø   aäp  K i  ra  eåm t cuoáikyø:t    raéc  nghi :l t eäm  yù huyeát   aäp   baøit
 5. KINH TẾ VI MÔ Chương 1: NHẬP MÔN KINH TẾ VI MÔ  Chương 2:  CUNG ­CẦU – LÝ THUYẾT VỀ GIÁ CẢ Chương 3:  LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Chương 4: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ Chương 5:  THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN Chương 6:  THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN TOÀN
 6. Chương 1: NHẬP MÔN KINH TẾ VI MÔ 1. Kinh tế học – Kinh tế vi mô – Kinh tế  vĩ mô 2. Những vấn đề kinh tế cơ bản của  doanh nghiệp 3. Đường giới hạn khả năng sản xuất 4. Chu chuyển hoạt động kinh tế
 7. 1. KINH TẾ HỌC, KT VI MÔ, KT VĨ MÔ: I 1.Khaùini : .     eäm Q uy uaätkhan  eám   l   hi N hu  caàu  haï voâ  n >< K haû  haïn naêng  höõu  *  K i t hoï → öï choï cuûa  nh eá  c  l a  n  caù  nhaân  xaõ  :s duï nguoàn aøi vaø  hoäi öû  ng  t   coù  ôùihaï → hoûa  aõn  nguyeân  gi   n  t m nhu  caàu  cuûa  ngöôøi con  .
 8. 1.2. Kinh tế học vi mô – Kinh tế học vĩ mô: KINH TẾ HỌC Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô (Microeconomics) (Macroeconomics) →  oaøn  boä  neàn  t → Boä  phaän: hoä  a    gi kinh  t eá  ( aêng  t ñì   xí nghi   nh,   eäp, tröôûng,   thaát  ngaønh  aûn  s xuaát hò  ,t nghi  l m  phaùt  eäp, aï , tröôøng  K i t vim oâ t K i   eá ) m oâ nh eá    haâm huïvó  nh  t t N /  hò  Ct Thò röôøng  Thò röôøng  t t cuûa  tröôøng SP  bi caù  eät t oång  SP N /   gi C aù  G i m oät aù    C hæ  oá  aù s gi caû SP   heå cuït
 9. 1.   i t hoï t c  3.K nh eá  c höï chöùng  vaø  ki t hoï chuaån aéc: nh eá  c  t ­ Ki   nh  t eá  hoï t c  chöùng  ( ii c  höï pos tve  econom i )   cs : →  aûit ch  gi   hí caùc  hoaï  t ñoäng  nh  eá,caùc  ki t   hieän t ng ki öôï nh teá m oät caùch khaùch  quan,khoa  c   hoï - Kinh teá hoïc chuaån taéc (normative economics): → ñöa ra nhöõng lôøi chæ daãn hoaëc caùc
 10. V íduï    : 1.K hi hu nhaäp t  t aêng, caàu veà m ì goùi  giaûm 2.N haø  nöôùc  neân quy ñònh  öùc  öông  m l t   hi cao  oáit eåu  hôn  t o  eàu ki ñeå  aï ñi   eän  cho ngöôøi ao ñoäng caûi hi  l  t eän ñôøi   soáng    3.Thueá  ñaùnh  vaøo  m oät l i haøng    oaï  hoaù  naøo ñoù  aêng aøm   t l cho  cung veà  haøng  hoaù  gi ñoù  aûm   4.C hí nh phuû neân gi aûm  chi  ñeå caân  ñoáingaân aùch  l t   s hôn aø aêng hu  t 5.K hoâng  neân  ñònh  m öùc  l öông  t   oái
 11. 1. i G aù caû s nh hoaï t i t hôøi an gaàn ñaây   gi taêng laøm  cho t hu nhaäp t c t höï eá cuûa  daân  gi cö  aûm   uùt s   2. m   Laï phaùt cao  m öùc    ôû  naøo  aø  l coù  heå  t chaáp nhaän  c?  ñöôï 3. Thueá xaêng daàu t aêng seõ aûnh höôûng  ñeán vieäc teâu t  xaêng daàu nhö t i huï heá  naøo?  4. hiteâu  C  i cho  quoác  phoøng  neân  eám   æ   chi t l bao  eâu rong  eä  nhi t ngaân  aùch? s 5. où  neân  t   caáp  hoaøn  t C rôï oaøn  teàn  i khaùm , chöõa  beänh  cho  ngöôøi gi     aø  khoâng?  6. hí phuû  C nh  neân  can  hi t eäp  vaøo neàn  nh  ki
 12. 2. H Ö Õ N G  VAÁN  Ñ EÀ K I H    N N TEÁ CÔ  BAÛ N   CU Û A D N  VAØ  CAÙ C M O  H Ì H  KI H   N N TEÁ: 2. C aùc  1  vaán  xuaátcaùigì ( hat D N : ñeà  nh eá   baûn  ) 1.Saûn  ki   cô  W cuûa  t ?  2.Saûn    xuaátnhö heá    t naøo? H ow ) ( 3.Saûn    xuaátcho  ? f w hom )   ai ( or  Sản xuất cái Sản xuất cho ai? gì? Taøinguyeân   D oanh  eäp nghi H oä  a  nh gi ñì ( es R ources) (Producers) ( ous H ehold) Phaân  phoái   Phaân phoáis   aûn  TN phaåm Sản xuất như thế
 13. 2.   aùc  oâ  nh  nh  2.C m hì ki teá: ­M oâ  nh  nh eá    ( eänh eänh,keá   hì ki t chæ huy m l   hoaï hoaù aäp rung:com m and  ch  t t   econom i ) es : →  P,N haø  C   nöôùc  ra  ñeà  caùc   i keá  chæ teâu  hoaï ch  ­M oâ  nh  nh eá hò röôøng l s ez­ ai   hì ki t t t (ai s f re  econom i :t f m arket : es  he ree  ) → gi     aûiquyeátbaèng  cheá hò röôøng    cô  t t ­t oâ  nh  heä hoáng  aù  ( i econom y)  hoâng  K i teá  gi caû  xed  M hìqua  nh  hoãn  p m t hôï
 14. 3.Ñ Ö Ô Ø N G   I Ù I H A Ï   H A Û     G Ô   NK N A ÊN G   Û N   U A Á T PPF: SA X (   Produton  s biiy ronter) i Pos i lt f i : • PPF →  heå hi t eän  m öùc saûn  l ng  oáiña  aø  öôï t   m neàn  nh  eá  ki t coù theå saûn xuaát khi öû  ,  s duï t ng oaøn  caùc  boä  nguoàn öï l c  cuûa neàn kinh teá m oät caùch  coù  eäu  hi quaû.
 15. X Y 1000 0 A, B: saûn xuaáthi   eäu  900 10 quaû khoâng  eäu  C :s  x  hi quaû 750 20 D :khoâng heå  tñöôï   t ñaï  c 550 30 300 40 Y 0  50  A .D 30 20 B .C X 550 750
 16. 4. C H U   H U Y EÅ N   U Û A   O A Ï Ñ O Ä N G     C C H T  KI H   N TEÁ : Chi Doanh THÒ TRÖÔØNG tieâu thu HAØNG HOAÙ VAØ DÒCH VUÏ Cung Caàu haøng hh vaø hoaù vaø dvuï H O Ä  I   Ì H DO ANH   DV A Ñ N G NG H I P EÄ Cung Caàu ytsx TH Ò   Ö Ô Ø N G   TR ytsx YEÁU   Á  TO SAÛ N   Thu nhập XU AÁT Chi phí caùc ytsx
 17. Chương 2: CUNG - CẦU – LÝ THUYẾT GIÁ CẢ
 18. 1.C aàu 2.C ung 3.C aân baèng cung  caàu reân  –  t t t hò röôøng: 4.Söïco  aõn    gi cuûa  cung  caàu –  5.Söïcan hi cuûa  nh    t eäp  chí phuû  vaøo  aù hò röôøng gi t t 5.   i t 1.G aù raàn  gi s –  aù aøn 5.   2.Thueá  t   vaø rôïcaáp 
 19. 1. Cầu (Demand): 1.   l ng  1.Soá öôï caàu Q : (  
 20. 1.   aøm  oá  2.H s caàu: - + + Q D   f(G i SP,t nhaäp,Sôû hí =    aù   hu    t ch  hay t hò hi  gi eáu, aù m aët  haøng coù  leân  + i quan  gi haøng  hay  heá  ( aù  t t - vaø  + gi haøng  aù  boå  ung)  aù    eán  s ,gi döïki + trong öông ai - m oâ hò röôøng) t l ,quy  t t D (a
Đồng bộ tài khoản