intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Khoa học chính trị: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
46
lượt xem
15
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học chính trị: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chuyên trách công tác thi đua khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu, khả thi nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chuyên trách công tác thi đua khen thưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học chính trị: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay

Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh<br /> <br /> NGUYÔN KH¾C Hµ<br /> <br /> X¢Y DùNG §éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý<br /> chuyªn tr¸ch c«ng t¸c thi ®ua, khen th­ëng<br /> ë n­íc ta giai ®o¹n hiÖn nay<br /> <br /> luËn ¸n tiÕn sÜ khoa häc chÝnh trÞ<br /> <br /> Hµ Néi – 2014<br /> <br /> Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh<br /> <br /> NguyÔn kh¾c hµ<br /> <br /> X¢Y DùNG §éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý<br /> chuyªn tr¸ch c«ng t¸c thi ®ua, khen th­ëng<br /> ë n­íc ta giai ®o¹n hiÖn nay<br /> Chuyªn ngµnh: X©y dùng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam<br /> M· sè:<br /> 62 31 23 01<br /> <br /> luËn ¸n tiÕn sÜ khoa häc chÝnh trÞ<br /> <br /> Ng­êi h­íng dÉn khoa häc: PGS, TS Lª Kim ViÖt<br /> <br /> Hµ Néi - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu<br /> của riêng tôi. Các số liệu, trích dẫn nêu trong luận án là<br /> trung thực, có xuất xứ rõ ràng. Những kết luận đưa ra<br /> trong luận án là kết quả nghiên cứu của tác giả luận án.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Nguyễn Khắc Hà<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN<br /> CBLĐQL<br /> <br /> Cán bộ lãnh đạo quản lý<br /> <br /> CNH, HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> CNXH<br /> <br /> Chủ nghĩa xã hội<br /> <br /> HTCT<br /> <br /> Hệ thống chính trị<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> TĐKT<br /> <br /> Thi đua, khen thưởng<br /> <br /> TW<br /> <br /> Trung ương<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc<br /> của mọi công việc”[105, tr. 269]; “công việc thành công hoặc thất bại đều do<br /> cán bộ tốt hay kém”[105, tr. 273]. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng,<br /> Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề cán bộ, đặc biệt<br /> là cán bộ lãnh đạo, quản lý (CBLĐQL) các ngành, các cấp. Đây là đội ngũ<br /> cán bộ quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, các<br /> cấp, các ngành và thắng lợi của cách mạng. Nhờ luôn chăm lo xây dựng đội<br /> ngũ cán bộ, Đảng đã đề ra đường lối, các chủ trương, nghị quyết đúng đắn và<br /> triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đạt kết quả to lớn. Đội ngũ<br /> cán bộ các ngành, các cấp ở nước ta, trong đó có đội ngũ CBLĐQL được xây<br /> dựng ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng đưa cách mạng nước ta đi<br /> từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.<br /> Bước vào thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH,<br /> HĐH) đất nước, với mục tiêu, nhiệm vụ to lớn, nặng nề và có nhiều mới mẻ,<br /> được thực hiện trong điều kiện có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng gặp<br /> không ít khó khăn, thách thức quyết liệt, đội ngũ cán bộ nói chung, CBLĐQL<br /> nói riêng càng có vai trò rất quan trọng. Nhiệm vụ, mục tiêu của công cuộc<br /> đổi mới chỉ có thể được hoàn thành khi xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là<br /> CBLĐQL có chất lượng tốt. Bởi “cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại<br /> của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là<br /> khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng…”[57, tr. 66]. Tổng kết 10 năm<br /> thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Đảng ta<br /> tiếp tục nhấn mạnh: “Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ,<br /> đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”[64,<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản