intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Quản lý hoạt động tự học của lưu học sinh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:224

131
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục "Quản lý hoạt động tự học của lưu học sinh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam" với mục tiêu là nghiên cứu lý luận và thực tiễn đề xuất các giải pháp quản lý HĐTH của LHS Lào nhằm nâng cao chất lượng dạy và học LHS Lào tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Quản lý hoạt động tự học của lưu học sinh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> _____________________________________________________________<br /> <br /> LÊ PHÚ THẮNG<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC<br /> CỦA LƢU HỌC SINH NƢỚC CỘNG HÒA<br /> DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGHỆ AN - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> _____________________________________________________________<br /> <br /> LÊ PHÚ THẮNG<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC<br /> CỦA LƢU HỌC SINH NƢỚC CỘNG HÒA<br /> DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TẠI VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục<br /> Mã số: 62.14.01.14<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS NGUYỄN BÁ MINH<br /> 2. PGS.TS NGÔ QUANG SƠN<br /> <br /> NGHỆ AN - 2017<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận của luận án<br /> chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác.<br /> Nghệ An, ngày<br /> <br /> tháng năm 2017<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Lê Phú Thắng<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn<br /> Bá Minh, PGS.TS Ngô Quang Sơn, những ngƣời Thầy đã tận tình hƣớng<br /> dẫn tôi trong suốt quá trình tôi thực hiện và hoàn thiện luận án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng Sau đại<br /> học, Khoa Giáo dục, các Phòng ban đơn vị, các giảng viên, các nhà khoa học<br /> Trƣờng Đại học Vinh đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và<br /> thực hiện đề tài.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trƣờng<br /> Hữu Nghị T78 và Trƣờng Hữu Nghị 80 đã tạo điều kiện, hỗ trợ tôi trong quá<br /> trình triển khai tổ chức khảo sát, thực nghiệm và thu thập tƣ liệu phục vụ cho<br /> việc nghiên cứu.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên<br /> viên Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Giáo dục Dân tộc - Bộ Giáo dục & Đào tạo<br /> và Phòng Tham tán Văn hóa Giáo dục, Đại Sứ quán nƣớc Cộng hòa Dân<br /> chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đã động viên, ủng hộ và giúp đỡ tôi hoàn<br /> thành luận án.<br /> Trong quá trình thực hiện luận án, tôi cũng nhận đƣợc nhiều sự ủng hộ,<br /> động viên từ phía gia đình, bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Tôi xin bày tỏ lòng<br /> biết ơn chân thành tới những sự ủng hộ, giúp đỡ đầy quý báu đó.<br /> Nghệ An, ngày<br /> <br /> tháng năm 2017<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Lê Phú Thắng<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> TRANG PHỤ BÌA<br /> LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT........................................................ vi<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ..................................................................... vii<br /> MỞ ĐẦU 1<br /> Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA<br /> LƢU HỌC SINH.................................................................................. 11<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài .............................................. 11<br /> 1.2. Các khái niệm cơ bản ................................................................................ 26<br /> 1.2.1. Lƣu học sinh .............................................................................. 26<br /> 1.2.2. Hoạt động tự học........................................................................ 27<br /> 1.2.3. Quản lý hoạt động tự học........................................................... 30<br /> 1.2.4. Giải pháp quản lý hoạt động tự học ........................................... 30<br /> 1.3. Hoạt động tự học của lƣu học sinh ........................................................... 31<br /> 1.3.1. Ý nghĩa của hoạt động tự học đối với lƣu học sinh ................... 31<br /> 1.3.2. Động cơ, kỹ năng và thói quen tự học ....................................... 32<br /> 1.3.3. Các điều kiện thực hiện hoạt động tự học của lƣu học sinh ...... 35<br /> 1.3.4. Nội dung, phƣơng pháp và hình thức tự học của lƣu học sinh .. 38<br /> 1.3.5. Đánh giá kết quả hoạt động tự học của lƣu học sinh................. 41<br /> 1.3.6. Những đặc điểm về hoạt động tự học của lƣu học sinh nƣớc<br /> Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ........................................................ 43<br /> 1.4. Quản lý hoạt động tự học của lƣu học sinh.............................................. 46<br /> 1.4.1. Sự cần thiết phải quản lý hoa ̣t đô ̣ng tƣ̣ ho ̣c của lƣu học sinh .... 46<br /> 1.4.2. Mục tiêu quản lý hoa ̣t đô ̣ng tƣ̣ ho ̣c của lƣu học sinh................. 47<br /> 1.4.3. Nội dung quản lý hoạt động tự học của lƣu học sinh ................ 48<br /> 1.4.4. Chủ thể quản lý hoạt động tự học của lƣu học sinh .................. 55<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2