intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lí hoạt động thực hành - thực tập của sinh viên ngành Quản lí giáo dục theo tiếp cận chuẩn đầu ra

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:222

0
86
lượt xem
18
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lí hoạt động thực hành - thực tập của sinh viên ngành Quản lí giáo dục theo tiếp cận chuẩn đầu ra

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục "Quản lí hoạt động thực hành - thực tập của sinh viên ngành Quản lí giáo dục theo tiếp cận chuẩn đầu ra" với mục đích như nghiên cứu lí luận và thực tiễn, luận án đề xuất các giải pháp quản lí hoạt động TH-TT theo tiếp cận CĐR, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo SV ngành QLGD có trình độ đại học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lí hoạt động thực hành - thực tập của sinh viên ngành Quản lí giáo dục theo tiếp cận chuẩn đầu ra

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU HẰNG<br /> <br /> QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - THỰC TẬP<br /> CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC<br /> THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGHỆ AN - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU HẰNG<br /> <br /> QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - THỰC TẬP<br /> CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC<br /> THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý giáo dục<br /> Mã số: 62. 14. 01. 14<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> n<br /> <br /> PGS TS PHẠ<br /> PGS.TS. HOÀNG THỊ<br /> <br /> n<br /> <br /> o<br /> <br /> INH H NG<br /> INH PHƢƠNG<br /> <br /> NGHỆ AN - 2017<br /> <br /> i<br /> <br /> ỜI A<br /> <br /> ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu và kết quả nêu trong luận án chƣa từng đƣợc công bố trong bất kì công<br /> trình của tác giả nào khác.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng<br /> <br /> ii<br /> <br /> ANH<br /> TT<br /> <br /> Ụ<br /> <br /> Các chữ viết tắt<br /> <br /> H<br /> <br /> VIẾT TẮT<br /> Các chữ viết đầy đủ<br /> <br /> 1<br /> <br /> BCĐ<br /> <br /> Ban chỉ đạo<br /> <br /> 2<br /> <br /> CBHD<br /> <br /> Cán bộ hƣớng dẫn<br /> <br /> 3<br /> <br /> CSĐT<br /> <br /> Cơ sở đào tạo<br /> <br /> 4<br /> <br /> CSGD<br /> <br /> Cơ sở giáo dục<br /> <br /> 5<br /> <br /> CSTH<br /> <br /> Cơ sở thực hành<br /> <br /> 6<br /> <br /> CSVC<br /> <br /> Cơ sở vật chất<br /> <br /> 7<br /> <br /> CTQL<br /> <br /> Chủ thể quản lí<br /> <br /> 8<br /> <br /> CĐR<br /> <br /> Chuẩn đầu ra<br /> <br /> 9<br /> <br /> ĐH, CĐ<br /> <br /> Đại học, cao đẳng<br /> <br /> 10<br /> <br /> ĐT, BD<br /> <br /> Đào tạo, bồi dƣỡng<br /> <br /> 11<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giảng viên<br /> <br /> 12<br /> <br /> GVHD<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn<br /> <br /> 13<br /> <br /> GD, GD-ĐT<br /> <br /> Giáo dục, Giáo dục - đào tạo<br /> <br /> 14<br /> <br /> GDĐH<br /> <br /> Giáo dục đại học<br /> <br /> 15<br /> <br /> KN<br /> <br /> Kĩ năng<br /> <br /> 16<br /> <br /> KTĐG<br /> <br /> Kiểm tra đánh giá<br /> <br /> 17<br /> <br /> NL, NLTH<br /> <br /> Năng lực, Năng lực thực hiện<br /> <br /> 18<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> Phƣơng pháp dạy học<br /> <br /> 19<br /> <br /> PT<br /> <br /> Phổ thông<br /> <br /> 20<br /> <br /> QL<br /> <br /> Quản lí<br /> <br /> 21<br /> <br /> QLĐT<br /> <br /> Quản lí đào tạo<br /> <br /> 22<br /> <br /> QLGD<br /> <br /> Quản lí giáo dục<br /> <br /> 23<br /> <br /> QLNT<br /> <br /> Quản lí nhà trƣờng<br /> <br /> 24<br /> <br /> SV<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> 25<br /> <br /> %<br /> <br /> Tỉ lệ phần trăm<br /> <br /> 26<br /> <br /> TC<br /> <br /> Tiêu chuẩn<br /> <br /> 27<br /> <br /> TB<br /> <br /> Trung bình<br /> <br /> 28<br /> <br /> TN<br /> <br /> Thử nghiệm<br /> <br /> 29<br /> <br /> TH-TT<br /> <br /> Thực hành - thực tập<br /> <br /> 30<br /> <br /> TTTN<br /> <br /> Thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> iii<br /> <br /> Ụ<br /> <br /> Ụ<br /> Trang<br /> <br /> L I C M ĐO N ....................................................................................................... i<br /> D NH MỤC C C CH<br /> <br /> VI T T T ........................................................................ ii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ....................................................................................... viii<br /> DANH MỤC C C SƠ ĐỒ ..................................................................................... viii<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ................................................................................... ix<br /> M Đ U .....................................................................................................................1<br /> Chƣơng 1. CƠ S L LU N VỀ QUẢN L HOẠT ĐỘNG TH C HÀNH - TH C<br /> T P CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC THEO TI P C N<br /> CHUẨN Đ U RA ......................................................................................................8<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ..............................................................................8<br /> 1.1.1. Nghiên cứu về hoạt động thực hành - thực tập của sinh viên ngành Quản lí<br /> giáo dục theo tiếp cận chuẩn đầu ra ............................................................................8<br /> 1.1.2. Nghiên cứu về quản lí hoạt động thực hành - thực tập của sinh viên ngành<br /> Quản lí giáo dục theo tiếp cận chuẩn đầu ra .............................................................15<br /> 1.1.3. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu vấn đề .............................................16<br /> 1.2. Các khái niệm cơ bản .........................................................................................18<br /> 1.2.1. Thực hành - thực tập .......................................................................................18<br /> 1.2.2. Hoạt động thực hành - thực tập .......................................................................19<br /> 1.2.3. Chuẩn đầu ra và tiếp cận chuẩn đầu ra............................................................20<br /> 1.2.4. Quản lí hoạt động thực hành - thực tập theo tiếp cận chuẩn đầu ra ................22<br /> 1.2.5. Giải pháp quản lí hoạt động thực hành - thực tập theo tiếp cận chuẩn đầu ra 24<br /> 1.3. Hoạt động thực hành – thực tập của sinh viên ngành Quản lí giáo dục theo tiếp<br /> cận chuẩn đầu ra ........................................................................................................25<br /> 1.3.1. Chuẩn đầu ra của sinh viên ngành Quản lí giáo dục .......................................25<br /> 1.3.2. Vai trò của hoạt động thực hành - thực tập của sinh viên ngành Quản lí giáo<br /> dục theo tiếp cận chuẩn đầu ra ..................................................................................30<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2